آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان پیشوا

اسناد محمود نوروزی

کد متوفی: 288 یازدید: 57
-

استاد محمود نوروزی

کد متوفی: 289 یازدید: 66
-

محمد علی قارونی

کد متوفی: 2901 یازدید: 50
-

حاج محمد غلامرضائی

کد متوفی: 4806 یازدید: 154
-

حاج ناصر رحیم جعفری

کد متوفی: 4969 یازدید: 54
-

عبدالله جنيدي

کد متوفی: 4980 یازدید: 23
-

فاطمه مومني

کد متوفی: 5448 یازدید: 46
-

حاجیه خانم منیژه قرائی

کد متوفی: 5486 یازدید: 30
-

حاج حسین جعفری

کد متوفی: 6341 یازدید: 54
-

حسین حاجی میرزا رضا

کد متوفی: 8022 یازدید: 53
-

سعیده (نسرین) ذابح اصفهانی

کد متوفی: 8561 یازدید: 56
-

طلعت جعفری

کد متوفی: 9102 یازدید: 47
-

علی آقا شاهسون

کد متوفی: 9785 یازدید: 39
-

علی آقا شاهسون

کد متوفی: 9796 یازدید: 38
-

محمد مهدوی نسب

کد متوفی: 9835 یازدید: 44
-

اشرف سادات طباطبایی

کد متوفی: 9843 یازدید: 53
-

اشرف سادات طباطبایی

کد متوفی: 9858 یازدید: 59
-

حاج محمد تاجيك

کد متوفی: 9959 یازدید: 49
-

روح اله عجمی

کد متوفی: 10064 یازدید: 48
-

۰ محمدحسین

کد متوفی: 10144 یازدید: 44
-

سکینه اشتری

کد متوفی: 10199 یازدید: 43
-

علی اصغر حاجی آقایی

کد متوفی: 10332 یازدید: 54
-

حاج احمدو فاطمه فارسی

کد متوفی: 10525 یازدید: 78
-

محمد مهدوی نسب

کد متوفی: 10662 یازدید: 49
-

سیده فاطمه طباطبایی اصفهانی

کد متوفی: 11126 یازدید: 149
-

حاج محمد شاهسون

کد متوفی: 11183 یازدید: 148
-

طاهره محمدی

کد متوفی: 11206 یازدید: 54
-

رحیم شاهسوند

کد متوفی: 11474 یازدید: 169
-

جلیل شاهسون و نورجهان شاهسون❤

کد متوفی: 11493 یازدید: 67
-

حسن محمدی جعفری

کد متوفی: 11661 یازدید: 55
-

عذرا شیرازی مقدم

کد متوفی: 11806 یازدید: 50
-

علی جوراستی فرد

کد متوفی: 11807 یازدید: 47
-

خیرالنسا آلدو

کد متوفی: 12037 یازدید: 39
-

خدیجه قرایی

کد متوفی: 12068 یازدید: 56
-

سیده امین طباطبایی

کد متوفی: 12145 یازدید: 58
-

حسین شیبانی کارخانه

کد متوفی: 12148 یازدید: 212
-

حسن شیبانی کارخانه

کد متوفی: 12150 یازدید: 73
-

محسن آتش زران

کد متوفی: 12613 یازدید: 38
-

نعمت اله شاه منصوری

کد متوفی: 12741 یازدید: 391
- 1399/01/23

صفورا اسدی

کد متوفی: 12755 یازدید: 69
-

عبداالله جنيدي جعفري

کد متوفی: 13665 یازدید: 37
-

محمد علی قنبری

کد متوفی: 14661 یازدید: 84
-

اسیه جاوری

کد متوفی: 14692 یازدید: 55
-

سید حسن (میرزآقا) سالاری

کد متوفی: 14701 یازدید: 36
-

حاج موسی خان عرب سالاری

کد متوفی: 14705 یازدید: 232
-

ابوالشهید حاج حسن عرب سلمانی

کد متوفی: 14718 یازدید: 64
-

سعید گندابی

کد متوفی: 15145 یازدید: 45
-

سعید گندابی

کد متوفی: 15149 یازدید: 1460
-

حاج ناصر علیکاهی

کد متوفی: 17621 یازدید: 49
-

سعید گندابی

کد متوفی: 17655 یازدید: 77
-

اسماعیل جعفری

کد متوفی: 18200 یازدید: 60
-

بتول سلطانی

کد متوفی: 18844 یازدید: 47
-

لیلا فایزه پیغمبرزاده

کد متوفی: 19642 یازدید: 28
-

حاج محمد صادق جنیدی جعفری

کد متوفی: 19842 یازدید: 48
-

قدمعلی صالح زاده

کد متوفی: 21096 یازدید: 41
-

قدمعلی صالح زاده

کد متوفی: 21122 یازدید: 41
-

سعید گندابی

کد متوفی: 21151 یازدید: 79
-

سعید گندابی

کد متوفی: 21152 یازدید: 37
-

نیره عابدینی

کد متوفی: 21581 یازدید: 45
-

قدرت الله وبی بی تاجیک وارمغان

کد متوفی: 21586 یازدید: 58
-

حاجیه زهرا دیوار گر

کد متوفی: 22923 یازدید: 55
-

سید رسول طباطبایی حسینی

کد متوفی: 23790 یازدید: 42
-

مصطفی قویدل

کد متوفی: 27065 یازدید: 32
-

زهرا جنیدی

کد متوفی: 28345 یازدید: 62
-

محمداسماعیل شیرازی

کد متوفی: 30695 یازدید: 51
-

امرالله خادمی خالدی

کد متوفی: 31471 یازدید: 53
-

محمدتقی وخدیجه جنیدی

کد متوفی: 31878 یازدید: 47
-

محمدعلی علیخانی

کد متوفی: 31958 یازدید: 33
-

محمدعلی علیخانی

کد متوفی: 31992 یازدید: 46
-

محمدعلی علیخانی

کد متوفی: 32012 یازدید: 45
-

علی مرادی

کد متوفی: 32120 یازدید: 39
-

حاج غلام اصفهانی

کد متوفی: 32450 یازدید: 28
-

کربلایی رضا اردستانی

کد متوفی: 32861 یازدید: 46
-

علی اردس3

کد متوفی: 32882 یازدید: 39
-

علی اردستانی

کد متوفی: 32883 یازدید: 42
-

اکرم کارخانه

کد متوفی: 33487 یازدید: 92
-

زینب صدقی اردستانی

کد متوفی: 33900 یازدید: 34
-

زینب صدقی اردستانی

کد متوفی: 33915 یازدید: 35
-

زینب صدقی اردستانی

کد متوفی: 33931 یازدید: 43
-

مرتضی گلوردی

کد متوفی: 34153 یازدید: 65
-

عظیم ملکی محمدی

کد متوفی: 34591 یازدید: 115
-

رمضانعلی هندوباد

کد متوفی: 34983 یازدید: 52
-

حسین اکبری

کد متوفی: 35261 یازدید: 52
-

حسین اکبری

کد متوفی: 35341 یازدید: 50
-

مهران سلیمی

کد متوفی: 35885 یازدید: 44
-

خانم گل گلستانی

کد متوفی: 37161 یازدید: 34
-

خانم گل گلستانی

کد متوفی: 37164 یازدید: 36
-

اکرم محمدی پاکدامن

کد متوفی: 38304 یازدید: 46
-

محمدحسین محققی

کد متوفی: 38960 یازدید: 46
-

فاطمه محمدی جنیدی

کد متوفی: 39753 یازدید: 38
-

فاطمه محمدی جنیدی

کد متوفی: 39758 یازدید: 43
-

فاطمه محمدی جنیدی

کد متوفی: 39768 یازدید: 36
-

فاطمه محمدی جنیدی

کد متوفی: 39773 یازدید: 50
-

زهرا کچوییان

کد متوفی: 39905 یازدید: 36
-

حاج جلیل جنیدی جعفری

کد متوفی: 39914 یازدید: 25
-

مشهدی علی میرزایی

کد متوفی: 47608 یازدید: 82
-

یگانه هداوند خانی

کد متوفی: 48854 یازدید: 44
-

فاطمه میرزائی

کد متوفی: 49446 یازدید: 43
-

شادروان سید احمد میرمحمدی

کد متوفی: 49826 یازدید: 43
-

غلامرضا عرب درازی

کد متوفی: 49895 یازدید: 63
-

امیر شیرین دژ

کد متوفی: 50056 یازدید: 56
-

امیر شیرین دژ

کد متوفی: 50060 یازدید: 44
-

ایران مشیری

کد متوفی: 50063 یازدید: 51
-

فاطمه طهماسبی

کد متوفی: 50409 یازدید: 33
-

فاطمه طهماسبی

کد متوفی: 50420 یازدید: 44
-

علیرضا شفیعی

کد متوفی: 50608 یازدید: 31
-

حاج قاسم رحیمی

کد متوفی: 50827 یازدید: 61
-

حسین شاکراردکانی

کد متوفی: 51453 یازدید: 33
-

طیبه قلی زاده

کد متوفی: 51864 یازدید: 37
-

مجتبی جعفری

کد متوفی: 52494 یازدید: 29
-

مهرعلی عرب درازی

کد متوفی: 52502 یازدید: 84
-

حاج علی اصغر مهدانیان اردستانی

کد متوفی: 55358 یازدید: 39
-

حاج علی اصغر مهدانیان اردستانی

کد متوفی: 55362 یازدید: 41
-

حاج علی اصغر مهدانیان اردستانی

کد متوفی: 55372 یازدید: 41
-

زنده یاد حاج کمال شصتی

کد متوفی: 59309 یازدید: 44
-

حسن جوادی

کد متوفی: 60371 یازدید: 29
-

نفیسه تاجیک زاده

کد متوفی: 68261 یازدید: 44
-

محسن فخریزاده

کد متوفی: 68543 یازدید: 41
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 70737 یازدید: 34
-

محترم سادات حسینی پور

کد متوفی: 72131 یازدید: 35
-

برهان میرزایی

کد متوفی: 72196 یازدید: 55
-

حاج علی عابدینی

کد متوفی: 73059 یازدید: 52
-

مهدی رمضانی کریم آبادی

کد متوفی: 74514 یازدید: 28
-

مهدی رمضانی کریم آبادی

کد متوفی: 74520 یازدید: 25
-

مهدی رمضانی کریم آبادی

کد متوفی: 74527 یازدید: 25
-

مهدی رمضانی کریم آبادی

کد متوفی: 74534 یازدید: 100
-

حاج احمد رمضانی

کد متوفی: 74542 یازدید: 79
-

احمد رمضانی کریم آبادی

کد متوفی: 74557 یازدید: 45
-

حسن فخرآور

کد متوفی: 75244 یازدید: 46
-

اکبر کارخانه

کد متوفی: 77045 یازدید: 47
-

رقیه اصفهانی

کد متوفی: 79994 یازدید: 31
-

نصرالله بوربور

کد متوفی: 6004075 یازدید: 29
-

حسن علیمرادی

کد متوفی: 6004233 یازدید: 31
-

حاجیه خانم زهرا شاهسون

کد متوفی: 6004984 یازدید: 338
-

عذرا جندقی

کد متوفی: 6007213 یازدید: 129
-

مجید نوروزی

کد متوفی: 6007278 یازدید: 507
-

حسن کریمی نیا

کد متوفی: 6007392 یازدید: 165
-

علیرضا مرادی

کد متوفی: 6007589 یازدید: 17
-

داش محمود شعباني

کد متوفی: 6007678 یازدید: 61
-

کوکب کارگر

کد متوفی: 6018429 یازدید: 27
-

حاج غلامعلی کبودانی

کد متوفی: 6018647 یازدید: 24
-

خسرو(عیسی) تاجیک صادقی

کد متوفی: 6020371 یازدید: 41
-

ایران هداوندخانی

کد متوفی: 6021541 یازدید: 33
-

سیدابوالقاسم طباطبایی مجد

کد متوفی: 6021571 یازدید: 25
-

منیره اردستانی صادقی

کد متوفی: 6024038 یازدید: 21
-

منیره اردستانی صادقی

کد متوفی: 6024040 یازدید: 99
-

علی اصغر علیدوستی

کد متوفی: 6024730 یازدید: 15
-

محمد علایی

کد متوفی: 6024843 یازدید: 5
-

محمد علایی

کد متوفی: 6024854 یازدید: 38
-

علی جوراستی فرد

کد متوفی: 6025669 یازدید: 13
-

علی جوراستی فرد

کد متوفی: 6025676 یازدید: 11
-

علی جوراستی فرد

کد متوفی: 6025680 یازدید: 7
-

مصطفی خواری

کد متوفی: 6026025 یازدید: 10
-

سلمان ستارپناه

کد متوفی: 6029124 یازدید: 19
-

حاجیه محترم باقرپور گندم چین

کد متوفی: 6029298 یازدید: 24
-

سیدمحمودوسیدحسین طباطبایی رنجبر

کد متوفی: 6029546 یازدید: 27
-

حاج رمضان ناظری

کد متوفی: 6029924 یازدید: 16
-

کربلایی جعفر گوهری

کد متوفی: 6030040 یازدید: 52
-

سید صادق طباطبائی

کد متوفی: 6032097 یازدید: 19
-

محترم عابدینی

کد متوفی: 6033595 یازدید: 124
-

نجمیه سادات طباطبائی

کد متوفی: 6033615 یازدید: 117
-

نیره حیدری منفرد

کد متوفی: 6033625 یازدید: 104
-

داود چناری

کد متوفی: 6034176 یازدید: 21
-

داود چناری

کد متوفی: 6034199 یازدید: 44
-

کربلایی غفور خوانساری

کد متوفی: 6034775 یازدید: 27
-

عبدالرضا تاجیک

کد متوفی: 6035190 یازدید: 8
-

کربلایی محمد مهدی شیبانی

کد متوفی: 6037857 یازدید: 14
-

کربلایی محمد مهدی شیبانی

کد متوفی: 6037876 یازدید: 11
-

کربلایی محمد مهدی شیبانی

کد متوفی: 6037883 یازدید: 24
-

کربلایی محمد مهدی شیبانی

کد متوفی: 6037909 یازدید: 58
-

صنوبر حصارکی

کد متوفی: 6038218 یازدید: 28
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038418 یازدید: 15
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038452 یازدید: 21
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039302 یازدید: 35
-

محمود ابراهیمی

کد متوفی: 6039976 یازدید: 26
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6040613 یازدید: 22
-

نصرالله جنیدی جعفری

کد متوفی: 6043785 یازدید: 27
-

سید حسین طباطبایی

کد متوفی: 6046886 یازدید: 28
-

حاج اکبر صدیقی

کد متوفی: 6047018 یازدید: 30
-

حسن کارخانه

کد متوفی: 6047530 یازدید: 38
-

نفیسه تاجیک زاده

کد متوفی: 6052205 یازدید: 27
1362/06/26 - 1398/10/11

سید سجاد موسوی

کد متوفی: 6052807 یازدید: 25
-

سید سجان موسوی

کد متوفی: 6052819 یازدید: 25
-

سید سجاد موسوی

کد متوفی: 6052836 یازدید: 289
-

اصغر کاشانی

کد متوفی: 6053969 یازدید: 32
-

ربابه تات

کد متوفی: 6054722 یازدید: 18
-

مهری مجمدحسین

کد متوفی: 6054732 یازدید: 16
-

مهری محمدحسینی

کد متوفی: 6054755 یازدید: 24
-

ربابه تات

کد متوفی: 6054778 یازدید: 20
-

ربابه تات

کد متوفی: 6054802 یازدید: 22
-

معصومه نوش ابادی

کد متوفی: 6054834 یازدید: 45
1321/9/1 - 1399/7/19

حاج عبدالله سالاری

کد متوفی: 6055872 یازدید: 28
-

اسماعیل جعفری

کد متوفی: 6059305 یازدید: 45
1318 - 1372

مرحوم اصغر شیبانی

کد متوفی: 6059489 یازدید: 47
- ۹۷/۱۱/۵

اصغر شیبانی

کد متوفی: 6059498 یازدید: 26
- 97/11/5

اصغر شیبانی کارخانه

کد متوفی: 6059506 یازدید: 30
- ۹۷/۱۱/۵

فرخنده شصتی

کد متوفی: 6059640 یازدید: 22
-

رضا نوروزی

کد متوفی: 6059850 یازدید: 59
1313 - 80/11/6

حاجيه خانم معصومه كهربي

کد متوفی: 6059929 یازدید: 16
1394/3/14 - 2020/1/27

امیر عبدی

کد متوفی: 6060088 یازدید: 58
1347/8/30 - 1365/10/20

نعمت الله شاه منصوری

کد متوفی: 6060202 یازدید: 67
1320/12/01 - 1399/01/23

محمود کریمی جعفری

کد متوفی: 6060218 یازدید: 45
- ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

هاجر سلطان شعاع دوست

کد متوفی: 6062156 یازدید: 32
-

مصطفی شیرازی

کد متوفی: 6062601 یازدید: 27
1336.01.11 - 1399,05.09

کاظم عرب سلمانی

کد متوفی: 6062913 یازدید: 44
1342 - 1362

محمدجواد عباسی

کد متوفی: 6063496 یازدید: 36
- 98/04/22

مهدی نوروزیان

کد متوفی: 6065440 یازدید: 1219
1381/08/11 - 1399/11/12

ماه بانو علیخانی

کد متوفی: 6065518 یازدید: 41
1313/09/14 - 1398/02/14

اکبر زواره محمدی

کد متوفی: 6065829 یازدید: 102
- ۱۳۹۹/۱۱/۱۲

طاها سالاری پشکل ابادی

کد متوفی: 6067697 یازدید: 28
17.3.1300 - 17.3.1400

مریم عرب سالاری

کد متوفی: 6068615 یازدید: 81
-

ماه سلطان قرایی

کد متوفی: 6069337 یازدید: 32
-

حاج حسین قرایی

کد متوفی: 6069370 یازدید: 28
-

ابراهیم کاشانی

کد متوفی: 6069870 یازدید: 31
-

عالم تاج پازوکی

کد متوفی: 6074484 یازدید: 29
-

مرحومه حاجیه خانم زهرا تاری کهنکی

کد متوفی: 6074545 یازدید: 33
-

حاجیه خانم حوری حصاری

کد متوفی: 6076207 یازدید: 37
- 1397/12/08

منیره فارسی

کد متوفی: 6078152 یازدید: 17
۱۳۵۰ - ۱۳۹۹

فاطمه عرب سلمانی

کد متوفی: 6078775 یازدید: 43
- ۰۸/۲۱/۱۳۹۷

فاطمه عرب سلمانی

کد متوفی: 6078787 یازدید: 13
01/17/1312 - 08/21/1397

مشهدی یدالله غلامی

کد متوفی: 6079030 یازدید: 60
-

حاج حسن قارونی

کد متوفی: 6080522 یازدید: 59
1303 - 1399

محمد جنیدی

کد متوفی: 6080708 یازدید: 34
- 1362/12/18

شهید عبدالحمید جنیدی

کد متوفی: 6082286 یازدید: 66
- 1379/12/23

محمد ابراهیم بصیرت

کد متوفی: 6083701 یازدید: 13
1299 - 1371

محمود رحمتي

کد متوفی: 6091073 یازدید: 53
١٤٠٠ - ١٤٠٠

کد متوفی: 6091189 یازدید: 62
-

بهرام کتی

کد متوفی: 6091191 یازدید: 47
1338/06/28 - 1399/12/07

قدمعلی صالح زاده

کد متوفی: 6093733 یازدید: 64
-

سید احمد جندقی جعفری

کد متوفی: 6094424 یازدید: 737
1338/6/29 - 1400/1/7

مهدی نوروزیان

کد متوفی: 6099333 یازدید: 32
-

کربلایی عبدالله اشتری جعفری

کد متوفی: 6100106 یازدید: 1008
- 1400/1/26

نصرت علیکاهی

کد متوفی: 6100569 یازدید: 25
1319 - 1399

جمیله خراسانی

کد متوفی: 6100617 یازدید: 56
-

حاجیه خانم جمیله خراسانی

کد متوفی: 6100779 یازدید: 28
-

جمیله خراسانی

کد متوفی: 6100905 یازدید: 43
-

نصرت علیکاهی

کد متوفی: 6101480 یازدید: 141
-

معصومه شیخ امیرلو

کد متوفی: 6102006 یازدید: 689
-

کد متوفی: 6103191 یازدید: 49
-

محمدرضا عرب مقصودی

کد متوفی: 6103941 یازدید: 22
1349/6/20 - 1399/7/20

زهرا جهانگیری

کد متوفی: 6105844 یازدید: 931
1382/5/19 - 1400/2/4

جمیله عابدی جعفری

کد متوفی: 6106152 یازدید: 207
- 1400/1/20

جمیله خراسانی

کد متوفی: 6107362 یازدید: 30
- ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

حاج شیخ احمد جنیدی جعفری

کد متوفی: 6112642 یازدید: 150
-

سید ابوالحسن طالبی

کد متوفی: 6113513 یازدید: 115
1332/06/02 - 1392/07/24

بتول کاشانی

کد متوفی: 6114077 یازدید: 207
- 1400/2/17

مریم عزتی

کد متوفی: 6114183 یازدید: 9
1346/4/9 - 1299/12/28

بانوطیبه جلالی

کد متوفی: 6116085 یازدید: 99
-

سید ه زهرا طباطبایی

کد متوفی: 6123610 یازدید: 92
1308/01/08 - 1376/04/27

گلی(کبری) عرب سلمانی

کد متوفی: 6124289 یازدید: 3
-

محمود اذری

کد متوفی: 6125842 یازدید: 0
1338/01/03 - 1400/03/12

محمد هادی جعفری

کد متوفی: 6127247 یازدید: 397
1332/01/05 - 1400/04/06

رحمان ریحانی

کد متوفی: 6128700 یازدید: 9
- 1400/04/13

کربلایی حسن تاجیک

کد متوفی: 6130268 یازدید: 56
1345/03/15 - 1399/04/22

حاجیه خانم نوری صفت

کد متوفی: 6131708 یازدید: 2
-

محمدرضا عباسی خاجه

کد متوفی: 6135663 یازدید: 10
1337/10/19 - 1399/03/15

محمد علی قنبری

کد متوفی: 6136480 یازدید: 2
1342/04/01 - 1396/06/26

اعظم زارعی

کد متوفی: 6136485 یازدید: 508
1350/01/17 - 1400/05/12

حاج علی اکبر جنیدی

کد متوفی: 6137820 یازدید: 0
-

کربلايي ليلا حق بين آذر

کد متوفی: 6138721 یازدید: 117
-

مصطفی اسدی

کد متوفی: 6139934 یازدید: 92
1363/04/26 - 1400/05/21

خدیجه خراسانی

کد متوفی: 6140622 یازدید: 108
-

کربلایی محمد جواد کاشی

کد متوفی: 6141423 یازدید: 73
-

سید حسین طباطبایی

کد متوفی: 6142647 یازدید: 0
- 1400/05/27

اسماعیل تاجیک

کد متوفی: 6144713 یازدید: 468
1322/10/05 - 1400/04/28

محمد اکبری

کد متوفی: 6144972 یازدید: 0
1320 - 1399/06/09

عبدالله کلکو

کد متوفی: 6151985 یازدید: 4
1336/05/20 - 1398/03/06

مرحوم مهری مقدم

کد متوفی: 6153110 یازدید: 74
1334/06/01 - 1400/05/31

🏴🏴محمدحسن رحیمی جعفری🏴🏴

کد متوفی: 6160452 یازدید: 32
- 1400/08/08

اصغر پیشوایی

کد متوفی: 6160802 یازدید: 5
-

حاج محمدو عیسی تاجیک و فیض الهی

کد متوفی: 6163698 یازدید: 0
-

محمد تاجیک و عیسی فیض الهی

کد متوفی: 6163699 یازدید: 1
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید