عزیزانی که در روز 17 ام آذر ماه آسمانی شده اند.

تعداد: (121)

آذر (بتول) فلاح

کد متوفی: 29342 یازدید: 131
1319/01/20 - 1397/09/17

احمدرضا امینی

کد متوفی: 5000012 یازدید: 69
1346 - 1360/09/17

حسن حسین پور

کد متوفی: 5000254 یازدید: 66
1340/02/08 - 1357/09/17

امیر ولیعابدی

کد متوفی: 5000737 یازدید: 53
1339/10/01 - 1360/09/17

مجید آقاپور شربیانی

کد متوفی: 5000775 یازدید: 73
1342/02/ - 1361/09/17

ابوالفضل اسماعیلی ابوالخیری

کد متوفی: 5001101 یازدید: 46
1339/04/18 - 1359/09/17

امیرهوشنگ یوسفی فجر

کد متوفی: 5003002 یازدید: 36
1343/01/01 - 1360/09/17

مرتضی امیرحسنی

کد متوفی: 5003097 یازدید: 63
1348/04/20 - 1365/09/17

احمد ولی

کد متوفی: 5010120 یازدید: 25
- 1365/09/17

عباس علی شورگشتی

کد متوفی: 5013970 یازدید: 24
- 1359/09/17

مجتبی سلطانی لرستانی

کد متوفی: 5014473 یازدید: 25
- 1366/09/17

محمدحسین آینه دار

کد متوفی: 5050178 یازدید: 7
1329/04/20 - 1360/09/17

محمد خندان

کد متوفی: 5050302 یازدید: 5
1344/10/04 - 1362/09/17

مهدی رفتاری

کد متوفی: 5050914 یازدید: 5
1334/10/15 - 1360/09/17

محمدحسین فیروزبخت

کد متوفی: 5051572 یازدید: 11
1339/03/08 - 1366/09/17

شهین حسین زاده حریری

کد متوفی: 6006258 یازدید: 193
1330/08/05 - 1399/09/17

فاطمه مسگران

کد متوفی: 6008359 یازدید: 70
1313/06/08 - 1398/09/17

عباس عباس زاده

کد متوفی: 6028620 یازدید: 694
1324/10/18 - 1399/09/17

ابراهیم اژدر اتابکی

کد متوفی: 6055209 یازدید: 7
- 1399.09.17

پیرو رئیسی

کد متوفی: 6057554 یازدید: 84
1327/04/01 - 1397/09/17

خدابخش ظله جویی

کد متوفی: 6058851 یازدید: 6
- 1371/09/17

حسین شیرازی

کد متوفی: 6059284 یازدید: 59
1327/07/02 - 1399/09/17

حاج حسین یزدانی

کد متوفی: 6059851 یازدید: 65
1333/06/12 - 1399/09/17

حاج حسین یزدانی

کد متوفی: 6059853 یازدید: 71
1333/06/12 - 1399/09/17

لطف اله آزادی

کد متوفی: 6064493 یازدید: 151
1348/03/15 - 1399/09/17

داود شیدایی زاده

کد متوفی: 6067997 یازدید: 67
1329/02/29 - 1397/09/17

اسفندیار موسوی قواب اباد سفلی

کد متوفی: 6102643 یازدید: 158
1315/09/29 - 1399/09/17

حافظ جفایی

کد متوفی: 6109204 یازدید: 219
1317/11/15 - 1382/09/17

حاج خانم نیکو

کد متوفی: 6109875 یازدید: 180
1318/01/01 - 1399/09/17

سهیلا میر

کد متوفی: 6116005 یازدید: 213
- 1366/09/17

حسین عتاری نائب

کد متوفی: 6118905 یازدید: 92
- 1366/09/17

ابوالفضل بامری

کد متوفی: 6126315 یازدید: 176
1372/01/01 - 1399/09/17

آرمان علیزاده

کد متوفی: 6131750 یازدید: 146
1378/03/16 - 1398/09/17

آرمان علیزاده

کد متوفی: 6131854 یازدید: 11
1378/03/16 - 1398/09/17

اشرف السادات موسوی

کد متوفی: 6141840 یازدید: 234
1223/09/17 - 1399/09/17

حاج براتعلی خاصه

کد متوفی: 6142239 یازدید: 402
1323/01/05 - 1398/09/17

حسین کوه کش

کد متوفی: 6153049 یازدید: 82
1310/03/10 - 1392/09/17

علی اصل شریف

کد متوفی: 6156046 یازدید: 103
1312 - 1361/09/17

مهندس اسماعیل محمدی

کد متوفی: 6159725 یازدید: 49
- 1399/09/17

باقر ابراهیمی

کد متوفی: 6163591 یازدید: 66
1340/06/10 - 1398/09/17

حاج علی شعبانی

کد متوفی: 6165786 یازدید: 45
1315/10/02 - 1399/09/17

حاج علی شعبانی

کد متوفی: 6165893 یازدید: 1367
1315/10/02 - 1399/09/17

محمد بوربور

کد متوفی: 6165938 یازدید: 40
1339/07/02 - 1391/09/17

مرتضی شهریاری

کد متوفی: 6166068 یازدید: 275
1362/08/28 - 1392/09/17

محمدعلی نریمانی

کد متوفی: 6166144 یازدید: 63
1333 - 1358/09/17

حبیب اله سلیمی

کد متوفی: 6166205 یازدید: 28
- 1399/09/17

محمد فیض آبادی

کد متوفی: 6166225 یازدید: 492
1364/09/22 - 1395/09/17

حاج ابراهیم شکری

کد متوفی: 6166254 یازدید: 242
1306/05/02 - 1393/09/17

صغری نورآبادی

کد متوفی: 6166292 یازدید: 57
1314/07/14 - 1390/09/17

زهرا لطفی

کد متوفی: 6166305 یازدید: 6
- 1387/09/17

زهرا لطفی

کد متوفی: 6166306 یازدید: 8
- 1387/09/17

طلا سرائی

کد متوفی: 6166348 یازدید: 41
- 1400/09/17

حاج علی کمالی پور راوری

کد متوفی: 6166372 یازدید: 46
1318/05/13 - 1400/09/17

سید علی میررحیمی

کد متوفی: 6166380 یازدید: 1318
- 1400/09/17

داود رستمی

کد متوفی: 6166432 یازدید: 9
1331/06/29 - 1400/09/17

م اصغری

کد متوفی: 6166435 یازدید: 127
1325/10/02 - 1393/09/17

سکینه شاملو

کد متوفی: 6166589 یازدید: 34
- 1400/09/17

حاج سلیمان رضایی

کد متوفی: 6166605 یازدید: 37
- 1400/09/17

فاطمه خانوم رحیمی ریسه

کد متوفی: 6166676 یازدید: 79
1309 - 1400/09/17

مرتضی نعمتی

کد متوفی: 6166759 یازدید: 271
1359/06/01 - 1400/09/17

دکتر پیمان آراسته

کد متوفی: 6166826 یازدید: 291
1348/01/20 - 1400/09/17

فاطمه فیروزی

کد متوفی: 6166845 یازدید: 284
1334/09/02 - 1400/09/17

مرحومه فاطمه غیاثوند

کد متوفی: 6166867 یازدید: 314
1369/01/31 - 1400/09/17

سیدمحمدرضا ذکری موسوی

کد متوفی: 6166906 یازدید: 49
1335 - 1400/09/17

حاجیه خانم سکینه شاملو

کد متوفی: 6166908 یازدید: 12
- 1400/09/17

ابراهیم مجدآرا

کد متوفی: 6166924 یازدید: 106
1337/01/01 - 1400/09/17

عارف زمانی‌

کد متوفی: 6166933 یازدید: 16
- 1400/09/17

حاج سید محمد قاسمی

کد متوفی: 6166987 یازدید: 22
1309 - 1400/09/17

محمد حسین کلانتری شاهیجان

کد متوفی: 6167025 یازدید: 18
- 1400/09/17

حاج سید محمد قاسمی

کد متوفی: 6167032 یازدید: 131
1309/12/01 - 1400/09/17

سید حمید یوسفی

کد متوفی: 6167068 یازدید: 213
1331 - 1400/09/17

رئوف چرخیده

کد متوفی: 6167140 یازدید: 18
1382/09/09 - 1400/09/17

اشرف دری دولت آبادی

کد متوفی: 6167307 یازدید: 166
1320/01/05 - 1400/09/17

گلچین صدری

کد متوفی: 6167393 یازدید: 91
1319/01/01 - 1400/09/17

سکینه خانم انصاری

کد متوفی: 6167451 یازدید: 688
- 1400/09/17

علی میرزا جمالی

کد متوفی: 6167695 یازدید: 108
1321/03/03 - 1400/09/17

شوکت حربیان

کد متوفی: 6167788 یازدید: 119
1330/10/01 - 1400/09/17

فاطمه غیاثوند

کد متوفی: 6167956 یازدید: 264
1369/01/31 - 1400/09/17

زینب خاتون سهل آبادی

کد متوفی: 6168139 یازدید: 89
- 1400/09/17

حاجیه خانم صدیقه قیصری

کد متوفی: 6168326 یازدید: 79
- 1400/09/17

حاج محمد زینلی نژاد

کد متوفی: 6168361 یازدید: 1039
1314/08/20 - 1400/09/17

کربلائی سعید انصاری

کد متوفی: 6169116 یازدید: 247
1370/03/22 - 1400/09/17

کربلایی سعید انصاری

کد متوفی: 6169122 یازدید: 353
1370/03/22 - 1400/09/17

سعید انصاری

کد متوفی: 6169207 یازدید: 56
1370/03/22 - 1400/09/17

سعید انصاری

کد متوفی: 6169212 یازدید: 21
1370/03/22 - 1400/09/17

حسین نادری

کد متوفی: 6169584 یازدید: 2
1318/04/03 - 1380/09/17

مرضیه محمد یاسین

کد متوفی: 6170459 یازدید: 52
1337/10/20 - 1400/09/17

مرحومه زهرا نان قندی

کد متوفی: 6171173 یازدید: 85
1332/12/01 - 1400/09/17

حاج نصرالله علی کوچکی

کد متوفی: 6172206 یازدید: 10
1304 - 1391/09/17

رضا فاتح فر

کد متوفی: 6172278 یازدید: 177
1355/01/06 - 1400/09/17

مجید آذریتون

کد متوفی: 6172640 یازدید: 538
- 1400/09/17

سلطنت رشوند آوه

کد متوفی: 6172792 یازدید: 537
1328/12/10 - 1400/09/17

حاج‌ نصرت اله حبیبی

کد متوفی: 6173619 یازدید: 180
1321/06/01 - 1400/09/17

حاج عبدالحسین بنی تمام

کد متوفی: 6173870 یازدید: 538
1330/10/01 - 1400/09/17

سیدکاظم حسینی

کد متوفی: 6173963 یازدید: 327
1382/01/20 - 1400/09/17

سکینه بدویی

کد متوفی: 6174426 یازدید: 25
1313 - 1396/09/17

سیدرضا فاطمی

کد متوفی: 6179051 یازدید: 13
1322/12/28 - 1398/09/17

سعید نبی

کد متوفی: 6179680 یازدید: 38
1358/08/24 - 1384/09/17

حاج حسن مردی

کد متوفی: 6180223 یازدید: 33
1350/10/01 - 1399/09/17

کریم اخوان

کد متوفی: 6180295 یازدید: 28
1334/03/15 - 1399/09/17

کلثوم محمدی

کد متوفی: 6180437 یازدید: 37
1340/10/29 - 1398/09/17

کلثوم محمدی

کد متوفی: 6180449 یازدید: 494
1340/10/29 - 1398/09/17

خدیجه رضایی

کد متوفی: 6181577 یازدید: 116
1330/04/17 - 1397/09/17

حاج سید سیف الله کیا

کد متوفی: 6182658 یازدید: 290
1291/05/12 - 1374/09/17

نوید محمدی نژاد

کد متوفی: 6186840 یازدید: 103
- 1400/09/17

سیدنعمت عطائی صفت

کد متوفی: 6187849 یازدید: 2
1330/08/08 - 1383/09/17

شادروان منصور سبزواری

کد متوفی: 6193226 یازدید: 32
1340/09/15 - 1399/09/17

شادروان منصور سبزواری

کد متوفی: 6193229 یازدید: 180
1340/09/15 - 1399/09/17

زهرا صمصامی

کد متوفی: 6196369 یازدید: 52
1345/01/03 - 1400/09/17

میلاد حیدری

کد متوفی: 6197362 یازدید: 77
1376/09/17 - 1400/09/17

کاوه غلامی

کد متوفی: 6197392 یازدید: 89
1377/09/04 - 1397/09/17

معصومه عابدی

کد متوفی: 6201911 یازدید: 46
- 1400/09/17

حاج محمدعلی ملکی

کد متوفی: 6202806 یازدید: 12
1319 - 1400/09/17

سید عبدالله حسینی حصاری

کد متوفی: 6203285 یازدید: 6
1316/01/06 - 1399/09/17

سعید کریمی پور

کد متوفی: 6203586 یازدید: 124
1333/03/28 - 1400/09/17

حسین فلاحتی

کد متوفی: 6209012 یازدید: 390
1354/01/07 - 1399/09/17

فاطمه غیاثوند

کد متوفی: 6210342 یازدید: 19
1369/01/31 - 1400/09/17

فاطمه السادات سِیفی

کد متوفی: 6211110 یازدید: 52
1357/10/23 - 1399/09/17

کربلایی شاه محمد خسروی

کد متوفی: 6212544 یازدید: 142
1324/02/10 - 1400/09/17

غلامرضا محمدی

کد متوفی: 6215529 یازدید: 10
1336/07/12 - 1397/09/17
Loading...

لطفا شکیبا باشید