آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان شبستر

اسرافیل بایرام زاده

کد متوفی: 6386 یازدید: 112
-

علی نجاری

کد متوفی: 9285 یازدید: 123
-

سليمه فعال

کد متوفی: 15125 یازدید: 107
-

محمدرضا زنده دل

کد متوفی: 15636 یازدید: 124
-

علی دانشی

کد متوفی: 20689 یازدید: 135
-

علی دانشی

کد متوفی: 20930 یازدید: 111
-

رحیم اسمری نوبری

کد متوفی: 34120 یازدید: 96
-

صفورا حسین زاده

کد متوفی: 40808 یازدید: 149
-

عالیه نوری

کد متوفی: 49527 یازدید: 110
-

عالیه نوری

کد متوفی: 49534 یازدید: 109
-

لطیفه نگهبان

کد متوفی: 51222 یازدید: 95
-

معصومه کمالی

کد متوفی: 52043 یازدید: 109
-

قربانعلی شیرزادی

کد متوفی: 53062 یازدید: 88
-

کریم نوری

کد متوفی: 53084 یازدید: 114
-

فاطمه تیز قدمی

کد متوفی: 58328 یازدید: 102
-

کربلایی علی ثروتی

کد متوفی: 63105 یازدید: 114
-

صمد جبارلوی دیزجی

کد متوفی: 64659 یازدید: 101
1316/10/20 - 1372/8/26

حسن پرزحمت

کد متوفی: 66424 یازدید: 95
-

کربلایی حسن پرزحمت

کد متوفی: 67039 یازدید: 119
-

ابراهیم خلیل فتحی

کد متوفی: 68655 یازدید: 105
-

کربلایی ابراهیم خلیل فتحی

کد متوفی: 68745 یازدید: 104
-

. حاج مختار اژدری شبستری

کد متوفی: 79059 یازدید: 113
-

یوسف ضرغامی خامنه زهرا جمالی نژاد

کد متوفی: 6001408 یازدید: 157
-

طیبه علیزاده

کد متوفی: 6004930 یازدید: 115
-

صدیقه پیروی

کد متوفی: 6008919 یازدید: 123
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6015746 یازدید: 96
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6016041 یازدید: 95
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6016211 یازدید: 137
-

محمد حامدی

کد متوفی: 6018589 یازدید: 79
-

مرحومه خانم لیلا نفیس

کد متوفی: 6020443 یازدید: 98
-

فاطمه اشرفی

کد متوفی: 6029497 یازدید: 90
-

حاج مهدی فهیمی

کد متوفی: 6030654 یازدید: 95
-

حاج حسن رجبی

کد متوفی: 6032215 یازدید: 93
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6032273 یازدید: 86
-

فاطمه صغری خسروی

کد متوفی: 6035886 یازدید: 104
-

فاطمه صغری خسروی

کد متوفی: 6035906 یازدید: 100
-

فاطمه محمد علیزاده

کد متوفی: 6035935 یازدید: 110
-

حسین عباسزاده گان

کد متوفی: 6035953 یازدید: 102
-

غلامعلی افاقی

کد متوفی: 6035966 یازدید: 108
-

حاج حسن رجبی

کد متوفی: 6036142 یازدید: 181
-

گلعذار آقازاده

کد متوفی: 6037560 یازدید: 86
-

حاج ابراهیم جهانگیر

کد متوفی: 6037627 یازدید: 90
-

حامد جهانگیر

کد متوفی: 6037650 یازدید: 89
-

سید محمود با قر آبادی خامنه

کد متوفی: 6039082 یازدید: 91
-

حاجیه خانوم نرجس خاتون نصیرزاده

کد متوفی: 6040815 یازدید: 108
-

آسیه کوه کن

کد متوفی: 6045981 یازدید: 89
-

پر کشیده ها سفید کمریها

کد متوفی: 6047126 یازدید: 77
-

مهناز فریادی خامنه

کد متوفی: 6068844 یازدید: 84
1362/06/10 - 1392/11/28

محمد‌علی‌ نادری

کد متوفی: 6069444 یازدید: 78
1320/1/9 - 1399/11/19

رقیه کاظمیان

کد متوفی: 6072679 یازدید: 83
-

خلیل جلیل پور وایقانی

کد متوفی: 6078425 یازدید: 133
1331/01/01 - 1399/09/28

فاطمه رونق

کد متوفی: 6080611 یازدید: 82
1306/1/3 - 1393/12/19

حاجیه خانم ربابه قادری

کد متوفی: 6090238 یازدید: 93
-

سیف الله ساجدی

کد متوفی: 6091760 یازدید: 509
- 1400/01/02

صفیه رفعتی زنگی

کد متوفی: 6099241 یازدید: 101
1329/02/01 - 1400/01/24

بانو صدیقه معصومی وایقان

کد متوفی: 6103026 یازدید: 523
-

بانو صدیقه معصومی وایقان

کد متوفی: 6103066 یازدید: 457
-

وحید بهروان

کد متوفی: 6110392 یازدید: 64
-

ابراهیم نوبهار

کد متوفی: 6112984 یازدید: 80
-

ابراهیم نوبهار

کد متوفی: 6112992 یازدید: 163
-

حاج رجبعلی خدائی وایقان

کد متوفی: 6114024 یازدید: 96
1319/07/03 - 1400/02/01

محمد تقی کرباسی

کد متوفی: 6117334 یازدید: 87
-

علی اکبر اتفاقی داریان

کد متوفی: 6119189 یازدید: 134
1321/10/04 - 1399/03/15

قبلعلی اقاخانی

کد متوفی: 6120009 یازدید: 57
1315/01/11 - 1395/03/08

حاجیه خانم فاطمه سمیع داریان

کد متوفی: 6120086 یازدید: 125
1312/06/30 - 1400/03/03

قبلعلی اقاخانی

کد متوفی: 6120243 یازدید: 134
1315/10/11 - 1395/03/08

حاج اسدا... کریم زاده

کد متوفی: 6129195 یازدید: 61
1320 - 1398

بهروز سبکروداریانی

کد متوفی: 6132339 یازدید: 55
1234/04/01 - 1396/05/04

مختار قربی اکبری

کد متوفی: 6133982 یازدید: 152
-

سیف الله ساجدی

کد متوفی: 6134820 یازدید: 98
1359/08/04 - 1400/01/02

سولماز ادهمی

کد متوفی: 6136497 یازدید: 214
1323/07/20 - 1400/04/27

داود زینالپور

کد متوفی: 6147229 یازدید: 59
1359/03/28 - 1397/01/18

خلیل عبدالهی

کد متوفی: 6147902 یازدید: 275
1362/03/05 - 1400/06/09

حاج عباس غفارزاده

کد متوفی: 6150148 یازدید: 35
- 1400/05/18

حاج محمد على صنعتگر

کد متوفی: 6151509 یازدید: 397
-

حیدر محمدی

کد متوفی: 6151632 یازدید: 46
1327/04/19 - 1399/07/24

حاج جعفر ستاری

کد متوفی: 6154770 یازدید: 27
-

حاج محمدحسن خرمی داریان

کد متوفی: 6156370 یازدید: 348
1334/12/01 - 1400/07/05
Loading...

لطفا شکیبا باشید