آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان شبستر

اسرافیل بایرام زاده

کد متوفی: 6386 یازدید: 301
-

علی نجاری

کد متوفی: 9285 یازدید: 288
-

سليمه فعال

کد متوفی: 15125 یازدید: 261
-

محمدرضا زنده دل

کد متوفی: 15636 یازدید: 377
-

علی دانشی

کد متوفی: 20689 یازدید: 444
-

علی دانشی

کد متوفی: 20930 یازدید: 310
-

رحیم اسمری نوبری

کد متوفی: 34120 یازدید: 318
-

صفورا حسین زاده

کد متوفی: 40808 یازدید: 349
-

عالیه نوری

کد متوفی: 49527 یازدید: 290
-

عالیه نوری

کد متوفی: 49534 یازدید: 282
-

لطیفه نگهبان

کد متوفی: 51222 یازدید: 244
-

معصومه کمالی

کد متوفی: 52043 یازدید: 272
-

قربانعلی شیرزادی

کد متوفی: 53062 یازدید: 225
-

کریم نوری

کد متوفی: 53084 یازدید: 251
-

فاطمه تیز قدمی

کد متوفی: 58328 یازدید: 249
-

کربلایی علی ثروتی

کد متوفی: 63105 یازدید: 276
-

صمد جبارلوی دیزجی

کد متوفی: 64659 یازدید: 279
1316/10/20 - 1372/8/26

حسن پرزحمت

کد متوفی: 66424 یازدید: 233
-

کربلایی حسن پرزحمت

کد متوفی: 67039 یازدید: 262
-

ابراهیم خلیل فتحی

کد متوفی: 68655 یازدید: 297
-

کربلایی ابراهیم خلیل فتحی

کد متوفی: 68745 یازدید: 230
-

. حاج مختار اژدری شبستری

کد متوفی: 79059 یازدید: 307
-

یوسف ضرغامی خامنه زهرا جمالی نژاد

کد متوفی: 6001408 یازدید: 331
-

طیبه علیزاده

کد متوفی: 6004930 یازدید: 318
-

صدیقه پیروی

کد متوفی: 6008919 یازدید: 276
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6015746 یازدید: 241
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6016041 یازدید: 236
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6016211 یازدید: 300
-

محمد حامدی

کد متوفی: 6018589 یازدید: 209
-

مرحومه خانم لیلا نفیس

کد متوفی: 6020443 یازدید: 266
-

فاطمه اشرفی

کد متوفی: 6029497 یازدید: 217
-

حاج مهدی فهیمی

کد متوفی: 6030654 یازدید: 230
-

حاج حسن رجبی

کد متوفی: 6032215 یازدید: 321
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6032273 یازدید: 226
-

فاطمه صغری خسروی

کد متوفی: 6035886 یازدید: 225
-

فاطمه صغری خسروی

کد متوفی: 6035906 یازدید: 283
-

فاطمه محمد علیزاده

کد متوفی: 6035935 یازدید: 245
-

حسین عباسزاده گان

کد متوفی: 6035953 یازدید: 258
-

غلامعلی افاقی

کد متوفی: 6035966 یازدید: 277
-

حاج حسن رجبی

کد متوفی: 6036142 یازدید: 359
-

گلعذار آقازاده

کد متوفی: 6037560 یازدید: 221
-

حاج ابراهیم جهانگیر

کد متوفی: 6037627 یازدید: 252
-

حامد جهانگیر

کد متوفی: 6037650 یازدید: 237
-

سید محمود با قر آبادی خامنه

کد متوفی: 6039082 یازدید: 224
-

حاجیه خانوم نرجس خاتون نصیرزاده

کد متوفی: 6040815 یازدید: 248
-

آسیه کوه کن

کد متوفی: 6045981 یازدید: 200
-

مهناز فریادی خامنه

کد متوفی: 6068844 یازدید: 227
1362/06/10 - 1392/11/28

محمد‌علی‌ نادری

کد متوفی: 6069444 یازدید: 189
1320/1/9 - 1399/11/19

رقیه کاظمیان

کد متوفی: 6072679 یازدید: 284
-

خلیل جلیل پور وایقانی

کد متوفی: 6078425 یازدید: 318
1331/01/01 - 1399/09/28

فاطمه رونق

کد متوفی: 6080611 یازدید: 187
1306/1/3 - 1393/12/19

حاجیه خانم ربابه قادری

کد متوفی: 6090238 یازدید: 234
-

سیف الله ساجدی

کد متوفی: 6091760 یازدید: 621
- 1400/01/02

صفیه رفعتی زنگی

کد متوفی: 6099241 یازدید: 247
1329/02/01 - 1400/01/24

بانو صدیقه معصومی وایقان

کد متوفی: 6103026 یازدید: 725
-

بانو صدیقه معصومی وایقان

کد متوفی: 6103066 یازدید: 825
-

وحید بهروان

کد متوفی: 6110392 یازدید: 222
-

ابراهیم نوبهار

کد متوفی: 6112984 یازدید: 250
-

ابراهیم نوبهار

کد متوفی: 6112992 یازدید: 356
-

حاج رجبعلی خدائی وایقان

کد متوفی: 6114024 یازدید: 235
1319/07/03 - 1400/02/01

محمد تقی کرباسی

کد متوفی: 6117334 یازدید: 253
-

علی اکبر اتفاقی داریان

کد متوفی: 6119189 یازدید: 332
1321/10/04 - 1399/03/15

قبلعلی اقاخانی

کد متوفی: 6120009 یازدید: 176
1315/01/11 - 1395/03/08

حاجیه خانم فاطمه سمیع داریان

کد متوفی: 6120086 یازدید: 250
1312/06/30 - 1400/03/03

قبلعلی اقاخانی

کد متوفی: 6120243 یازدید: 242
1315/10/11 - 1395/03/08

حاج اسدا... کریم زاده

کد متوفی: 6129195 یازدید: 226
1320 - 1398

بهروز سبکروداریانی

کد متوفی: 6132339 یازدید: 186
1234/04/01 - 1396/05/04

مختار قربی اکبری

کد متوفی: 6133982 یازدید: 347
-

سیف الله ساجدی

کد متوفی: 6134820 یازدید: 224
1359/08/04 - 1400/01/02

سولماز ادهمی

کد متوفی: 6136497 یازدید: 372
1323/07/20 - 1400/04/27

داود زینالپور

کد متوفی: 6147229 یازدید: 324
1359/03/28 - 1397/01/18

خلیل عبدالهی

کد متوفی: 6147902 یازدید: 453
1362/03/05 - 1400/06/09

حاج عباس غفارزاده

کد متوفی: 6150148 یازدید: 232
- 1400/05/18

حاج محمد على صنعتگر

کد متوفی: 6151509 یازدید: 845
-

حیدر محمدی

کد متوفی: 6151632 یازدید: 193
1327/04/19 - 1399/07/24

حاج جعفر ستاری

کد متوفی: 6154770 یازدید: 148
-

حاج محمدحسن خرمی داریان

کد متوفی: 6156370 یازدید: 564
1334/12/01 - 1400/07/05

حسین ملکی

کد متوفی: 6169417 یازدید: 1000
1354/03/01 - 1400/09/03

فاطمه فلاحی پور

کد متوفی: 6170722 یازدید: 136
1386/05/16 - 1400/10/06

علی لطف اللهی

کد متوفی: 6173004 یازدید: 95
-

طیبه جنگدوست

کد متوفی: 6173009 یازدید: 81
-

جانعلی پورمحمدخان

کد متوفی: 6176214 یازدید: 220
1300 - 1387/10/29

صادق شفائی داریان

کد متوفی: 6176834 یازدید: 117
- 1400/11/04

سلامتی همه پدران فداکار

کد متوفی: 6179416 یازدید: 76
-

جعفر مرداسی

کد متوفی: 6180934 یازدید: 89
1356/06/30 - 1400/06/02

حاج هاشم زمانی

کد متوفی: 6184240 یازدید: 143
- 1400/11/28

زین العابدین سخندانی

کد متوفی: 6184817 یازدید: 86
-

زین العابدین سخندانی

کد متوفی: 6184819 یازدید: 582
-

عباسعلی کاری

کد متوفی: 6185842 یازدید: 54
-

درگذشتگان سال درگذشتگان سال

کد متوفی: 6187398 یازدید: 78
-

درگذشتگان سال ۱۴۰۰ علیشاه

کد متوفی: 6187399 یازدید: 84
-

حسن واضحگو

کد متوفی: 6188186 یازدید: 78
- 1400/12/27

نصرت‌الله یزدانی سیس

کد متوفی: 6188455 یازدید: 87
-

حاج عباسعلی مبارک

کد متوفی: 6189370 یازدید: 232
1314/08/10 - 1401/01/08

حاج علی حسین الله وردی پوریوسف آباد

کد متوفی: 6189902 یازدید: 174
1297/06/05 - 1381/06/25

حاج حبیب پاک نژاد ملکی

کد متوفی: 6199690 یازدید: 220
- 1400/03/05

بهروز محمودیان

کد متوفی: 6203650 یازدید: 119
1333/04/01 - 1380/07/01

خدیجه اسدالهی

کد متوفی: 6210991 یازدید: 76
-

طوطی بیگم حمداله زاده

کد متوفی: 6218050 یازدید: 307
1312/04/28 - 1401/06/17

بانو زهرا اصولی

کد متوفی: 6220942 یازدید: 48
-

حاج مهدی درویشی

کد متوفی: 6220951 یازدید: 803
1317/09/13 - 1401/10/01

حاج مهدی درویشی

کد متوفی: 6220959 یازدید: 178
-

تیمور پرنده

کد متوفی: 6221581 یازدید: 49
- 1363/10/11

رقیه علیرضالو

کد متوفی: 6222334 یازدید: 63
- 1396/10/22

مجید عباس زاده

کد متوفی: 6222830 یازدید: 155
1352/10/20 - 1374/10/30

حاج پرویز صمدپور

کد متوفی: 6225589 یازدید: 54
1319/03/03 - 1401/11/29

حسین حاج سلمانی

کد متوفی: 6228997 یازدید: 77
-

حسین ابوطالبی

کد متوفی: 6234381 یازدید: 164
1367/02/09 - 1401/05/05

سید مرتضی حسینی

کد متوفی: 6250907 یازدید: 10
1316/06/31 - 1402/10/11

صدیقه مصلحی

کد متوفی: 6252620 یازدید: 5
1323/01/05 - 1401/08/15

علی عسکریان

کد متوفی: 6252729 یازدید: 52
1308/11/09 - 1403/04/23
Loading...

لطفا شکیبا باشید