آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان شبستر

اسرافیل بایرام زاده

کد متوفی: 6386 یازدید: 236
-

علی نجاری

کد متوفی: 9285 یازدید: 227
-

سليمه فعال

کد متوفی: 15125 یازدید: 212
-

محمدرضا زنده دل

کد متوفی: 15636 یازدید: 273
-

علی دانشی

کد متوفی: 20689 یازدید: 315
-

علی دانشی

کد متوفی: 20930 یازدید: 235
-

رحیم اسمری نوبری

کد متوفی: 34120 یازدید: 227
-

صفورا حسین زاده

کد متوفی: 40808 یازدید: 262
-

عالیه نوری

کد متوفی: 49527 یازدید: 229
-

عالیه نوری

کد متوفی: 49534 یازدید: 233
-

لطیفه نگهبان

کد متوفی: 51222 یازدید: 183
-

معصومه کمالی

کد متوفی: 52043 یازدید: 205
-

قربانعلی شیرزادی

کد متوفی: 53062 یازدید: 170
-

کریم نوری

کد متوفی: 53084 یازدید: 207
-

فاطمه تیز قدمی

کد متوفی: 58328 یازدید: 196
-

کربلایی علی ثروتی

کد متوفی: 63105 یازدید: 219
-

صمد جبارلوی دیزجی

کد متوفی: 64659 یازدید: 220
1316/10/20 - 1372/8/26

حسن پرزحمت

کد متوفی: 66424 یازدید: 185
-

کربلایی حسن پرزحمت

کد متوفی: 67039 یازدید: 207
-

ابراهیم خلیل فتحی

کد متوفی: 68655 یازدید: 213
-

کربلایی ابراهیم خلیل فتحی

کد متوفی: 68745 یازدید: 178
-

. حاج مختار اژدری شبستری

کد متوفی: 79059 یازدید: 230
-

یوسف ضرغامی خامنه زهرا جمالی نژاد

کد متوفی: 6001408 یازدید: 250
-

طیبه علیزاده

کد متوفی: 6004930 یازدید: 224
-

صدیقه پیروی

کد متوفی: 6008919 یازدید: 217
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6015746 یازدید: 192
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6016041 یازدید: 180
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6016211 یازدید: 239
-

محمد حامدی

کد متوفی: 6018589 یازدید: 152
-

مرحومه خانم لیلا نفیس

کد متوفی: 6020443 یازدید: 189
-

فاطمه اشرفی

کد متوفی: 6029497 یازدید: 150
-

حاج مهدی فهیمی

کد متوفی: 6030654 یازدید: 179
-

حاج حسن رجبی

کد متوفی: 6032215 یازدید: 191
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6032273 یازدید: 174
-

فاطمه صغری خسروی

کد متوفی: 6035886 یازدید: 179
-

فاطمه صغری خسروی

کد متوفی: 6035906 یازدید: 204
-

فاطمه محمد علیزاده

کد متوفی: 6035935 یازدید: 193
-

حسین عباسزاده گان

کد متوفی: 6035953 یازدید: 195
-

غلامعلی افاقی

کد متوفی: 6035966 یازدید: 203
-

حاج حسن رجبی

کد متوفی: 6036142 یازدید: 286
-

گلعذار آقازاده

کد متوفی: 6037560 یازدید: 157
-

حاج ابراهیم جهانگیر

کد متوفی: 6037627 یازدید: 176
-

حامد جهانگیر

کد متوفی: 6037650 یازدید: 174
-

سید محمود با قر آبادی خامنه

کد متوفی: 6039082 یازدید: 185
-

حاجیه خانوم نرجس خاتون نصیرزاده

کد متوفی: 6040815 یازدید: 201
-

آسیه کوه کن

کد متوفی: 6045981 یازدید: 165
-

مهناز فریادی خامنه

کد متوفی: 6068844 یازدید: 162
1362/06/10 - 1392/11/28

محمد‌علی‌ نادری

کد متوفی: 6069444 یازدید: 138
1320/1/9 - 1399/11/19

رقیه کاظمیان

کد متوفی: 6072679 یازدید: 209
-

خلیل جلیل پور وایقانی

کد متوفی: 6078425 یازدید: 243
1331/01/01 - 1399/09/28

فاطمه رونق

کد متوفی: 6080611 یازدید: 142
1306/1/3 - 1393/12/19

حاجیه خانم ربابه قادری

کد متوفی: 6090238 یازدید: 171
-

سیف الله ساجدی

کد متوفی: 6091760 یازدید: 571
- 1400/01/02

صفیه رفعتی زنگی

کد متوفی: 6099241 یازدید: 186
1329/02/01 - 1400/01/24

بانو صدیقه معصومی وایقان

کد متوفی: 6103026 یازدید: 652
-

بانو صدیقه معصومی وایقان

کد متوفی: 6103066 یازدید: 721
-

وحید بهروان

کد متوفی: 6110392 یازدید: 152
-

ابراهیم نوبهار

کد متوفی: 6112984 یازدید: 177
-

ابراهیم نوبهار

کد متوفی: 6112992 یازدید: 259
-

حاج رجبعلی خدائی وایقان

کد متوفی: 6114024 یازدید: 167
1319/07/03 - 1400/02/01

محمد تقی کرباسی

کد متوفی: 6117334 یازدید: 190
-

علی اکبر اتفاقی داریان

کد متوفی: 6119189 یازدید: 244
1321/10/04 - 1399/03/15

قبلعلی اقاخانی

کد متوفی: 6120009 یازدید: 119
1315/01/11 - 1395/03/08

حاجیه خانم فاطمه سمیع داریان

کد متوفی: 6120086 یازدید: 207
1312/06/30 - 1400/03/03

قبلعلی اقاخانی

کد متوفی: 6120243 یازدید: 201
1315/10/11 - 1395/03/08

حاج اسدا... کریم زاده

کد متوفی: 6129195 یازدید: 139
1320 - 1398

بهروز سبکروداریانی

کد متوفی: 6132339 یازدید: 131
1234/04/01 - 1396/05/04

مختار قربی اکبری

کد متوفی: 6133982 یازدید: 247
-

سیف الله ساجدی

کد متوفی: 6134820 یازدید: 182
1359/08/04 - 1400/01/02

سولماز ادهمی

کد متوفی: 6136497 یازدید: 310
1323/07/20 - 1400/04/27

داود زینالپور

کد متوفی: 6147229 یازدید: 214
1359/03/28 - 1397/01/18

خلیل عبدالهی

کد متوفی: 6147902 یازدید: 377
1362/03/05 - 1400/06/09

حاج عباس غفارزاده

کد متوفی: 6150148 یازدید: 161
- 1400/05/18

حاج محمد على صنعتگر

کد متوفی: 6151509 یازدید: 783
-

حیدر محمدی

کد متوفی: 6151632 یازدید: 129
1327/04/19 - 1399/07/24

حاج جعفر ستاری

کد متوفی: 6154770 یازدید: 109
-

حاج محمدحسن خرمی داریان

کد متوفی: 6156370 یازدید: 470
1334/12/01 - 1400/07/05

حسین ملکی

کد متوفی: 6169417 یازدید: 921
1354/03/01 - 1400/09/03

فاطمه فلاحی پور

کد متوفی: 6170722 یازدید: 89
1386/05/16 - 1400/10/06

علی لطف اللهی

کد متوفی: 6173004 یازدید: 35
-

طیبه جنگدوست

کد متوفی: 6173009 یازدید: 57
-

جانعلی پورمحمدخان

کد متوفی: 6176214 یازدید: 165
1300 - 1387/10/29

صادق شفائی داریان

کد متوفی: 6176834 یازدید: 56
- 1400/11/04

سلامتی همه پدران فداکار

کد متوفی: 6179416 یازدید: 34
-

جعفر مرداسی

کد متوفی: 6180934 یازدید: 43
1356/06/30 - 1400/06/02

حاج هاشم زمانی

کد متوفی: 6184240 یازدید: 74
- 1400/11/28

زین العابدین سخندانی

کد متوفی: 6184817 یازدید: 28
-

زین العابدین سخندانی

کد متوفی: 6184819 یازدید: 536
-

عباسعلی کاری

کد متوفی: 6185842 یازدید: 29
-

درگذشتگان سال درگذشتگان سال

کد متوفی: 6187398 یازدید: 31
-

درگذشتگان سال ۱۴۰۰ علیشاه

کد متوفی: 6187399 یازدید: 29
-

حسن واضحگو

کد متوفی: 6188186 یازدید: 28
- 1400/12/27

نصرت‌الله یزدانی سیس

کد متوفی: 6188455 یازدید: 48
-

حاج عباسعلی مبارک

کد متوفی: 6189370 یازدید: 161
1314/08/10 - 1401/01/08

حاج علی حسین الله وردی پوریوسف آباد

کد متوفی: 6189902 یازدید: 124
1297/06/05 - 1381/06/25

حاج حبیب پاک نژاد ملکی

کد متوفی: 6199690 یازدید: 145
- 1400/03/05

بهروز محمودیان

کد متوفی: 6203650 یازدید: 44
1333/04/01 - 1380/07/01

خدیجه اسدالهی

کد متوفی: 6210991 یازدید: 18
-

طوطی بیگم حمداله زاده

کد متوفی: 6218050 یازدید: 243
1312/04/28 - 1401/06/17

بانو زهرا اصولی

کد متوفی: 6220942 یازدید: 16
-

حاج مهدی درویشی

کد متوفی: 6220951 یازدید: 655
1317/09/13 - 1401/10/01

حاج مهدی درویشی

کد متوفی: 6220959 یازدید: 37
-

تیمور پرنده

کد متوفی: 6221581 یازدید: 21
- 1363/10/11

رقیه علیرضالو

کد متوفی: 6222334 یازدید: 37
- 1396/10/22

مجید عباس زاده

کد متوفی: 6222830 یازدید: 88
1352/10/20 - 1374/10/30

حاج پرویز صمدپور

کد متوفی: 6225589 یازدید: 21
1319/03/03 - 1401/11/29

حسین حاج سلمانی

کد متوفی: 6228997 یازدید: 24
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید