آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان فیروزکوه

صنمبر یوسفی

کد متوفی: 844 یازدید: 61
-

محمود آهنگر ارجمندی

کد متوفی: 8135 یازدید: 187
-

صغری نوروزی

کد متوفی: 8509 یازدید: 46
-

حاجیه خانم زهرا محمودی

کد متوفی: 8652 یازدید: 56
-

حاجیه خانم زهرا محمودی

کد متوفی: 8899 یازدید: 58
-

حبیب اله سیر

کد متوفی: 9860 یازدید: 51
-

مرحوم مومنی

کد متوفی: 11843 یازدید: 65
-

مرحوم هادی عامری

کد متوفی: 12029 یازدید: 48
-

صدیقه کارور

کد متوفی: 12504 یازدید: 49
-

سولماز معصومی

کد متوفی: 14433 یازدید: 78
-

ليلا صيادي

کد متوفی: 15159 یازدید: 50
-

لیلی غفاری

کد متوفی: 16594 یازدید: 62
-

ام مصطفی احسنی

کد متوفی: 16858 یازدید: 51
-

حاج اسماعیل یزدانی

کد متوفی: 19783 یازدید: 109
-

حاج محمدعلی ایلکا

کد متوفی: 20314 یازدید: 73
-

حاج سیداسداله حسینی

کد متوفی: 21687 یازدید: 45
-

حوری سادات شاهمرادی

کد متوفی: 21781 یازدید: 60
-

مرضیه بنار

کد متوفی: 22661 یازدید: 412
1343/07/09 - 1399/05/17

غلامرضا لاسجردی (انصاری فر)

کد متوفی: 34826 یازدید: 86
-

حاج ذبيح الله تاج الدين

کد متوفی: 35531 یازدید: 54
-

اکبر شاهوردی

کد متوفی: 35635 یازدید: 44
-

اکبر شاهوردی

کد متوفی: 35644 یازدید: 54
-

تاج خانم قربانی

کد متوفی: 36189 یازدید: 53
-

اسماعیل خدام

کد متوفی: 46176 یازدید: 47
-

اسماعیل خدام

کد متوفی: 46408 یازدید: 87
-

حاجیه معصومه اسفندیار

کد متوفی: 46910 یازدید: 75
-

زینت اسکندری نژاد

کد متوفی: 47692 یازدید: 56
-

حاج مسلم و عقیل اسفندیار

کد متوفی: 47897 یازدید: 63
-

قدرت اله(امين) فخرآور

کد متوفی: 48348 یازدید: 87
-

جلیل جعفری ربابه فخرآور

کد متوفی: 48745 یازدید: 50
-

عزیز آهنگران

کد متوفی: 52532 یازدید: 44
-

غلامرضا کُلو

کد متوفی: 58347 یازدید: 92
-

حاج غلامرضا کُلو

کد متوفی: 58364 یازدید: 38
-

حاجیه خانم صدیقه تاج الدین

کد متوفی: 60629 یازدید: 47
-

حاج محمدرضا حصاربنی

کد متوفی: 65520 یازدید: 71
-

حاج علی تیمورزاده

کد متوفی: 65920 یازدید: 53
-

فاطمه اسفندیار

کد متوفی: 70680 یازدید: 57
-

محمد(بابا گل) وَران

کد متوفی: 77469 یازدید: 85
-

نرگس باطبی

کد متوفی: 77496 یازدید: 102
-

رجبعلی تبار

کد متوفی: 79818 یازدید: 35
-

رضا علی تبار

کد متوفی: 800907 یازدید: 23
-

رضا علی تبار

کد متوفی: 800924 یازدید: 36
-

مصیب آکو

کد متوفی: 5003024 یازدید: 18
1347/09/07 - 1366/05/03

علی آهنگر

کد متوفی: 5003025 یازدید: 31
1342/05/05 - 1362/04/02

رمضانعلی آهنگران آتشانی

کد متوفی: 5003026 یازدید: 12
1340/11/15 - 1361/09/25

عبداله آهنگر سله بنی

کد متوفی: 5003027 یازدید: 14
1331/03/05 - 1365/11/94

داود آهنگر سله بنی

کد متوفی: 5003028 یازدید: 23
1338/10/05 - 1362/12/07

علی آهنگر

کد متوفی: 5003029 یازدید: 12
1342 - 1361/08/22

شعبانعلی احمدی

کد متوفی: 5003030 یازدید: 13
1340 - 1360/11/06

جواد احمدی

کد متوفی: 5003031 یازدید: 13
1340/01/10 - 1362/03/08

منصور اسفنجی

کد متوفی: 5003032 یازدید: 17
1342 - 1360/10/16

احمد اسفندیاری

کد متوفی: 5003033 یازدید: 69
1340 - 1361/02/10

حسین اسفندیاری

کد متوفی: 5003034 یازدید: 20
1347 - 1362/08/29

رمضان اسفندیاری

کد متوفی: 5003035 یازدید: 48
1343/04/03 - 1362/03/29

رمضانعلی اسفندیاری

کد متوفی: 5003036 یازدید: 12
1347/01/02 - 1365/10/27

عباس اسفندیار

کد متوفی: 5003037 یازدید: 18
1347/01/01 - 1361/05/03

شعبان اسفندیاری

کد متوفی: 5003038 یازدید: 20
1346/04/10 - 1367/01/08

محمدعلی قلی اسفندیاری

کد متوفی: 5003039 یازدید: 77
1335 - 1366/09/24

موسی اسفندیاری

کد متوفی: 5003040 یازدید: 14
1345/06/20 - 1365/02/26

هوشنگ اسفندیاری

کد متوفی: 5003041 یازدید: 27
1341/01/06 - 1361/04/23

ساجد اسکندری

کد متوفی: 5003042 یازدید: 20
1327/12/25 - 1364/11/22

عشرت اسکندری

کد متوفی: 5003043 یازدید: 15
1335/06/20 - 1361/06/04

غلام حسین افشار

کد متوفی: 5003044 یازدید: 16
1339/08/16 - 1359/07/03

محمدامیر آتشانی

کد متوفی: 5003045 یازدید: 16
1346/10/10 - 1366/01/27

احمد باهو

کد متوفی: 5003046 یازدید: 20
1345/12/05 - 1365/01/08

فرشاد باهو

کد متوفی: 5003047 یازدید: 17
؟ - 1365/02/13

مهرداد بیرقی

کد متوفی: 5003048 یازدید: 16
1345/04/25 - 1366/03/07

علی اکبر پرج

کد متوفی: 5003120 یازدید: 15
1343/03/07 - 1361/08/28

جمال الدین تاج الدین

کد متوفی: 5003121 یازدید: 29
1338/05/10 - 1362/12/21

حسینعلی تاج الدین

کد متوفی: 5003122 یازدید: 31
1342/06/05 - 1361/02/10

مجتبی تاج الدین

کد متوفی: 5003123 یازدید: 19
1345/05/07 - 1362/12/04

جلال چمنی

کد متوفی: 5003124 یازدید: 23
1333/05/02 - 1360/06/12

حیدر چهارپاشلو

کد متوفی: 5003125 یازدید: 20
1345/01/20 - 1366/05/04

شعبانعلی چهارپاشلو

کد متوفی: 5003126 یازدید: 16
1346/03/20 - 1362/10/11

محمد چهارپاشلو

کد متوفی: 5003127 یازدید: 11
1346/01/10 - 1365/10/10

محسن حاج مزدارانی

کد متوفی: 5003128 یازدید: 28
1342 - 1361/11/25

سید احمد حسینی

کد متوفی: 5003129 یازدید: 18
1336 - 1362/01/28

سید جواد حسینی

کد متوفی: 5003130 یازدید: 16
1341/09/15 - 1365/04/17

سید محسن حسینی

کد متوفی: 5003131 یازدید: 19
1343/09/07 - 1361/08/26

سید نقی حسینی

کد متوفی: 5003132 یازدید: 17
1344/05/03 - 1366/03/28

اکبر حیدری

کد متوفی: 5003133 یازدید: 16
1344 - 1363/05/26

قباد خلیل ارجمندی

کد متوفی: 5003134 یازدید: 23
1343 - 1364/01/12

محمود خلیل ارجمندی

کد متوفی: 5003135 یازدید: 15
1345 - 1364/02/24

علی اصغر خلیلی

کد متوفی: 5003136 یازدید: 23
1347 - 1366/01/20

کاظم خلیل ارجمندی

کد متوفی: 5003137 یازدید: 26
1347 - 1367/03/02

چنگیز خمده ای

کد متوفی: 5003138 یازدید: 22
1342/01/06 - 1362/08/02

رمضان درزی

کد متوفی: 5003139 یازدید: 10
1343/03/15 - 1362/05/05

موسی درویش متولی

کد متوفی: 5003140 یازدید: 37
1344 - 1365/02/06

هوشنگ درویش متولی

کد متوفی: 5003141 یازدید: 25
1342 - 1371/12/02

سید ابوالفضل دریاباری

کد متوفی: 5003142 یازدید: 15
1346 - 1362/04/06

سید حمید دریاباری

کد متوفی: 5003143 یازدید: 36
1340/01/02 - 1361/02/20

سید شکراله دریاباری

کد متوفی: 5003144 یازدید: 14
1343 - 1362/08/14

سید عبدالله دریاباری

کد متوفی: 5003145 یازدید: 17
1344/09/01 - 1364/08/21

سید محسن دریاباری

کد متوفی: 5003146 یازدید: 34
1346 - 1365/03/14

محمدرضا دهستانی

کد متوفی: 5003147 یازدید: 13
1346/02/12 - 1365/03/06

رضا رستمی

کد متوفی: 5003148 یازدید: 21
1344/06/04 - 1366/01/22

علی زمانی نژاد

کد متوفی: 5003149 یازدید: 18
1344 - 1362

بهرام زیاری

کد متوفی: 5003150 یازدید: 41
1345 - 1366/05/18

محمدتقی سبحانی

کد متوفی: 5003151 یازدید: 25
1340/01/01 - 1363/12/19

حاجی سراج

کد متوفی: 5003152 یازدید: 11
1344 - 1362/12/04

حسن سراج

کد متوفی: 5003153 یازدید: 15
1341/03/19 - 1360/10/06

رجبعلی سراج

کد متوفی: 5003154 یازدید: 21
1349/10/01 - 1365/11/09

عقیل سراج

کد متوفی: 5003155 یازدید: 19
1342 - 1362/01/22

علی سراج

کد متوفی: 5003156 یازدید: 19
1343 - 1363/12/22

علی اشرف سراج

کد متوفی: 5003157 یازدید: 23
1344 - 1365/11/18

محمد طاهر سراج

کد متوفی: 5003158 یازدید: 21
1346 - 1365/01/01

محمد مهدی سراج

کد متوفی: 5003159 یازدید: 35
1350/12/01 - 1367/05/01

یحیی سراج

کد متوفی: 5003160 یازدید: 18
1348 - 1365/06/26

ولی الله سمیعی

کد متوفی: 5003161 یازدید: 17
1349 - 1366/01/26

کامبیز سیر

کد متوفی: 5003162 یازدید: 15
1339 - 1361/01/15

ابراهیم شجاع

کد متوفی: 5003163 یازدید: 15
1346/06/30 - 1364/11/21

رضا شجاع

کد متوفی: 5003164 یازدید: 22
1339/03/16 - 1365/09/02

زین العابدین شجاع

کد متوفی: 5003165 یازدید: 27
1342/03/05 - 1361/01/04

قدمعلی شجاع

کد متوفی: 5003166 یازدید: 35
1335/05/01 - 1366/09/12

علیرضا عروجی

کد متوفی: 5003167 یازدید: 12
1341 - 1360/12/12

محمود عروجی

کد متوفی: 5003168 یازدید: 20
1343 - 1361/11/18

صراحی عشریه

کد متوفی: 5003169 یازدید: 21
1344 - 1361/06/04

محسن عمران

کد متوفی: 5003170 یازدید: 16
1343/09/07 - 1364/04/14

فردین عمرانی

کد متوفی: 5003171 یازدید: 24
1349/01/02 - 1366/01/28

سیروس عمرانیان

کد متوفی: 5003172 یازدید: 14
1342/04/16 - 1361/05/03

قربانعلی فیلم

کد متوفی: 5003173 یازدید: 20
1343 - 1363/09/02

اله قلی قدمی

کد متوفی: 5003174 یازدید: 18
1334 - 1357/11/21

صادق علی قزوینیان

کد متوفی: 5003175 یازدید: 17
1343 - 1361/05/03

جعفر کتال

کد متوفی: 5003176 یازدید: 20
1339 - 1361/06/02

سیروس کلیج

کد متوفی: 5003177 یازدید: 17
1341 - 1361/03/26

سید ضیاء کیا

کد متوفی: 5003178 یازدید: 17
1346 - 1365/11/14

محمود کیانی راد

کد متوفی: 5003179 یازدید: 21
1341 - 1361/05/03

رسول کیه بادرودی

کد متوفی: 5003180 یازدید: 32
1346/05/02 - 1365/10/01

مسعود کیه ورسخوارانی

کد متوفی: 5003181 یازدید: 25
1342 - 1363/05/25

مهدی کیه

کد متوفی: 5003182 یازدید: 17
1343 - 1361/07/09

وحید کیه

کد متوفی: 5003183 یازدید: 12
1347 - 1365/02/13

کریم کیه فیروزکوهی

کد متوفی: 5003184 یازدید: 23
1337 - 1361/05/03

علی اکبر گیلوری

کد متوفی: 5003185 یازدید: 25
1340 - 1361/04/25

نادر لوبندی

کد متوفی: 5003186 یازدید: 17
1348/01/01 - 1368/06/05

حسین لاسجردی

کد متوفی: 5003187 یازدید: 21
1344 - 1362/01/22

محمدتقی لاسمی

کد متوفی: 5003188 یازدید: 19
1346/01/01 - 1366/05/20

رمضان متو

کد متوفی: 5003189 یازدید: 20
1345 - 1365/03/30

غلام متو

کد متوفی: 5003190 یازدید: 36
1347/10/04 - 1366/09/03

رسول محمدخانی

کد متوفی: 5003191 یازدید: 24
1346 - 1367/03/24

نریمان محمدخانی

کد متوفی: 5003192 یازدید: 19
1348 - 1367/01/14

حبیب الله ملکدار

کد متوفی: 5003193 یازدید: 22
1342 - 1364/11/27

علی اصغر ملکدار

کد متوفی: 5003194 یازدید: 24
1347 - 1365/10/21

محمود ملکدار

کد متوفی: 5003195 یازدید: 16
1343 - 1361/02/17

هدایت ملاجعفری

کد متوفی: 5003196 یازدید: 18
1339/05/29 - 1359/07/17

علیرضا مومجی

کد متوفی: 5003197 یازدید: 22
1343/04/09 - 1364/01/01

ذبیح الله میرزایی

کد متوفی: 5003198 یازدید: 5
1343/06/02 - 1361/03/02

اصغر وشتانی

کد متوفی: 5003199 یازدید: 14
1346 - 1365/10/01

بهمن فرجی

کد متوفی: 6000337 یازدید: 259
-

حاج یوسف آهنگر

کد متوفی: 6000548 یازدید: 37
-

حاج یوسف آهنگر

کد متوفی: 6001110 یازدید: 51
-

هانیه اسفندیار

کد متوفی: 6001162 یازدید: 46
-

یدالله سفیدکن

کد متوفی: 6001216 یازدید: 36
-

زهرا خلیل ارجمندی

کد متوفی: 6001223 یازدید: 39
-

حاج علی نیک فر

کد متوفی: 6004366 یازدید: 189
-

کربلایی اکبر جعفری

کد متوفی: 6004645 یازدید: 38
-

کربلایی اکبر جعفری

کد متوفی: 6004655 یازدید: 40
-

کربلایی اکبر جعفری

کد متوفی: 6004662 یازدید: 40
-

نوربخش درویش متولی

کد متوفی: 6004680 یازدید: 73
-

ابوالفضل رحیمی

کد متوفی: 6004806 یازدید: 32
-

حاج علی برار آکو

کد متوفی: 6005073 یازدید: 47
-

حاج زلفعلی سیر

کد متوفی: 6006507 یازدید: 259
-

محمد میهنی

کد متوفی: 6008539 یازدید: 33
-

قمر ایلکا

کد متوفی: 6011000 یازدید: 30
-

قمر ایلکاء

کد متوفی: 6011036 یازدید: 36
-

شهربانو آهنگران

کد متوفی: 6011705 یازدید: 35
-

کربلایی نامدار محمدخانی

کد متوفی: 6012522 یازدید: 48
-

علی اکبر تاج الدین

کد متوفی: 6014268 یازدید: 72
-

شهدای روستای لزور

کد متوفی: 6020132 یازدید: 77
-

آهو بافتی

کد متوفی: 6022570 یازدید: 49
-

فاطمه صغری امیرآتشانی

کد متوفی: 6025651 یازدید: 27
-

فاطمه صغری امیراتشانی

کد متوفی: 6025656 یازدید: 22
-

حاج محمدحسن امیرآتشانی

کد متوفی: 6025664 یازدید: 48
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6025855 یازدید: 26
-

کربلایی ملیحه قدمی

کد متوفی: 6026068 یازدید: 33
-

کربلایی علی تاج الدین

کد متوفی: 6031421 یازدید: 40
-

نمیدونم نمیدونم

کد متوفی: 6032049 یازدید: 27
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6033001 یازدید: 31
-

حاج الله مراد بنار

کد متوفی: 6034344 یازدید: 112
-

کربلایی حمیده اهنزی

کد متوفی: 6034454 یازدید: 30
-

فرج امامی

کد متوفی: 6041694 یازدید: 48
-

حاج حسن رستگارپور

کد متوفی: 6043435 یازدید: 38
-

مه جبین یوسفیان

کد متوفی: 6044591 یازدید: 28
-

شادروان سید جعفر موسوی انزهایی

کد متوفی: 6045859 یازدید: 27
-

شاد روان سید جعفر موسوی انزهایی

کد متوفی: 6045896 یازدید: 32
-

شادروان سید جعفر موسوی انزهایی

کد متوفی: 6045923 یازدید: 34
-

محمود(احمد) آهنگر ارجمندی

کد متوفی: 6048153 یازدید: 18
-

سید جعفر موسوی انزهایی

کد متوفی: 6049319 یازدید: 30
-

حاجيه خانم جواهر اصغري

کد متوفی: 6054001 یازدید: 26
-

حاج حسین ابوحمزه

کد متوفی: 6065506 یازدید: 172
1304 - 1399

محمدحسین بنار

کد متوفی: 6065679 یازدید: 42
13630628 - 13981117

علي عابدين نژاد

کد متوفی: 6066042 یازدید: 308
1363.01.01 - 1399.11.04

معصومه اسلامی

کد متوفی: 6066762 یازدید: 30
1343/9/9 - 1388/4/2

محمود عروجی

کد متوفی: 6067074 یازدید: 42
۱۳۴۴/۸/۲۳ - ۱۳۶۱/۱۱/۱۸

حاج گل برار بوربوری

کد متوفی: 6067445 یازدید: 25
-

خلیل آهنگران

کد متوفی: 6067683 یازدید: 70
1353/01/09 - 1396/11/29

رضیه شجاع

کد متوفی: 6072683 یازدید: 30
۱۳۳۴ - ۱۳۸۳

ابوالقاسم نقیبیان

کد متوفی: 6080222 یازدید: 32
1339/06/04 - 1399/12/15

صادق(علی) اسفندیار

کد متوفی: 6090653 یازدید: 38
- 1399

خلیل کیانی

کد متوفی: 6092091 یازدید: 138
- 1398/10/30

بانو خاتون اسفندیاری

کد متوفی: 6092714 یازدید: 382
1313/01/07 - 1400/01/07

خداداد غندالی

کد متوفی: 6099142 یازدید: 33
۱۳۵۴۰۶۳۰ - ۱۳۹۸۰۲۰۶

فاطمه امینی

کد متوفی: 6101219 یازدید: 43
۱۳۱۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۷

خداداد غندالی

کد متوفی: 6102703 یازدید: 1042
۱۳۵۴/۶/۳ - ۱۳۹۸/۲/۶

زهرا احمدی طارسی

کد متوفی: 6103764 یازدید: 35
-

زهرا احمدی طارسی

کد متوفی: 6103768 یازدید: 47
-

ناصر عمو زاده

کد متوفی: 6109977 یازدید: 19
۱۳۱۷/۹/۴ - ۱۴۰۰/۲/۱۲

ناصر عموزاده

کد متوفی: 6109981 یازدید: 315
۱۳۱۷/۹/۴ - ۱۴۰۰/۲/۱۲

انبیا ایلکا

کد متوفی: 6112735 یازدید: 15
-

سلیمه حاجی پور

کد متوفی: 6113603 یازدید: 14
-

سید لیلا موسوی

کد متوفی: 6114173 یازدید: 15
1322/1/21 - 1378/05/06

ماه جهان خمسیه

کد متوفی: 6115391 یازدید: 53
-

مرحومه فاطمه صغری حاجی پور

کد متوفی: 6116513 یازدید: 3
- 23اردیبهشت

حاجیه خانم ام البنین شاهوردی

کد متوفی: 6117829 یازدید: 8
1329/05/06 - 1400/02/28

سید علیمراد دریاباری دریاباری

کد متوفی: 6120366 یازدید: 0
1312/08/01 - 1393/08/07

سید علی دریاباری

کد متوفی: 6121511 یازدید: 0
1307/06/08 - 1388/04/30

عباس خدام

کد متوفی: 6126411 یازدید: 255
- 1400/02/31

کاظم کمندی

کد متوفی: 6134028 یازدید: 4
-

احمدرضا ابوحمزه

کد متوفی: 6137360 یازدید: 2
-

علی خلیل ارجمندی

کد متوفی: 6142200 یازدید: 2
1374/10/22 - 1398/12/26

امیر محمد اسفندیار

کد متوفی: 6149934 یازدید: 9
-

کربلایی امیر اسفندیار

کد متوفی: 6153747 یازدید: 3
1373/07/14 - 1400/06/19

امیرمحمد اسفندیار

کد متوفی: 6154886 یازدید: 301
-

امیر محمد اسفندیار

کد متوفی: 6158208 یازدید: 256
-

حاج جمشید اسناوندی

کد متوفی: 6158330 یازدید: 219
- 1400/07/27

کربلایی یحیی نصیریان

کد متوفی: 6159158 یازدید: 243
- 1400/07/25

حاج فاضل نریمان

کد متوفی: 6161868 یازدید: 0
1377/07/07 - 1400/08/20
Loading...

لطفا شکیبا باشید