آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان اردل

آنفسعلی اسلامی

کد متوفی: 4877 یازدید: 102
-

نبی الله سیفی

کد متوفی: 9311 یازدید: 100
-

حسين حسن پور

کد متوفی: 9854 یازدید: 102
-

سید ماه بس موسوی

کد متوفی: 15044 یازدید: 88
-

حیدر بهرامی دشتکی

کد متوفی: 18460 یازدید: 139
-

سهیل ظفری

کد متوفی: 20118 یازدید: 111
-

مرتضی قلی نادری

کد متوفی: 20162 یازدید: 102
-

صفقلی بهرامیان

کد متوفی: 20282 یازدید: 103
-

دانشور بهرامی

کد متوفی: 21811 یازدید: 212
-

بیژن قربانی زاده

کد متوفی: 21812 یازدید: 115
-

ماه منظر محمدی دشتکی

کد متوفی: 21817 یازدید: 124
-

وحید قربانی زاده

کد متوفی: 21821 یازدید: 99
-

شمس الدین قربانی زاده

کد متوفی: 21825 یازدید: 116
-

سید رسول موسوی دشتکی

کد متوفی: 21827 یازدید: 176
-

شرف قربانی زاده

کد متوفی: 21831 یازدید: 102
-

سکینه بهرامی دشتکی

کد متوفی: 21834 یازدید: 118
-

محمد قربانی پور دشتکی

کد متوفی: 21837 یازدید: 128
-

کربلایی روزعلی بهمنی قایدی

کد متوفی: 22107 یازدید: 104
-

صفقلی بهرامیان ریگکی

کد متوفی: 22287 یازدید: 343
-

Hosin خسرو ی

کد متوفی: 22888 یازدید: 95
-

شیرین جان رئیسی پور

کد متوفی: 24254 یازدید: 109
-

حاج علی اخلاقی دشتکی

کد متوفی: 28388 یازدید: 165
-

فرج الله تقی پور

کد متوفی: 29124 یازدید: 148
-

ابولفضل خسرویان

کد متوفی: 36359 یازدید: 103
-

مهندس آ حامد خلیلی خلیلی

کد متوفی: 36472 یازدید: 426
-

الوالفضل خسروی

کد متوفی: 36515 یازدید: 102
-

ابوالفضل خسرویان

کد متوفی: 36614 یازدید: 159
-

حاجیه خانم شیرین جان رئیسی پور

کد متوفی: 43720 یازدید: 98
-

سلیم احمدی چلویی

کد متوفی: 49301 یازدید: 113
-

سیما رحیم پور

کد متوفی: 57760 یازدید: 97
-

سید محمد مهدی حسینی

کد متوفی: 59706 یازدید: 88
-

حاج محمد نبی طهماسبی

کد متوفی: 64477 یازدید: 102
-

حاج اله وردي رييسي دشتكي

کد متوفی: 64904 یازدید: 121
-

یوسف اسدی

کد متوفی: 69914 یازدید: 93
-

محمد شفیع رئیسی

کد متوفی: 71851 یازدید: 91
-

محمد شفیع رئیسی اردلی

کد متوفی: 71868 یازدید: 82
-

هوشنگ خدابنده

کد متوفی: 75798 یازدید: 130
-

استادهوشنگ خدابنده

کد متوفی: 76913 یازدید: 109
-

هوشنگ خدابنده

کد متوفی: 76951 یازدید: 109
-

خیراله حسین پور مریکی

کد متوفی: 79019 یازدید: 93
-

خیراله حسین پور مریکی

کد متوفی: 79056 یازدید: 92
-

خیراله حسین پور مریکی

کد متوفی: 79147 یازدید: 105
-

خداداد کهیانی

کد متوفی: 79731 یازدید: 105
-

خداداد کهیانی

کد متوفی: 79843 یازدید: 109
-

ماه سلطان نصراللهی

کد متوفی: 801000 یازدید: 92
-

ماه سلطان نصراللهی

کد متوفی: 6000064 یازدید: 88
-

ماه سلطان نصراللهی

کد متوفی: 6000119 یازدید: 81
-

زیبا عباسی فرزند عبدالحمید

کد متوفی: 6009473 یازدید: 89
-

فتاح قربان پور دشتکی

کد متوفی: 6012197 یازدید: 96
-

شب چراغ مراد پور رشیدی

کد متوفی: 6012201 یازدید: 95
-

مشهدی شکرخدا صفری

کد متوفی: 6019784 یازدید: 92
-

مسلم اسدی اردلی

کد متوفی: 6020186 یازدید: 89
-

امیرحسین ظفری

کد متوفی: 6020189 یازدید: 106
-

حاج حجت الله فرهمند

کد متوفی: 6020206 یازدید: 122
-

مهدی احمدیان

کد متوفی: 6020525 یازدید: 98
-

مسلم اسدی اردلی

کد متوفی: 6021779 یازدید: 142
-

صاحب جان رییسے

کد متوفی: 6024191 یازدید: 120
-

پیمان حاتمی

کد متوفی: 6026384 یازدید: 94
-

سیما رحیم پور

کد متوفی: 6026479 یازدید: 81
-

محمد امیری

کد متوفی: 6027029 یازدید: 79
-

حاج محمد نبی طهماسبی

کد متوفی: 6031381 یازدید: 95
-

صمد راکیان

کد متوفی: 6032548 یازدید: 86
-

گل پری احمدی

کد متوفی: 6033533 یازدید: 88
-

حاج خیبر ظفریان ریگکی

کد متوفی: 6034534 یازدید: 108
-

احسان بهرامیان

کد متوفی: 6035862 یازدید: 99
-

احسان بهرامیان

کد متوفی: 6035873 یازدید: 139
-

امیر محمد برخورداری

کد متوفی: 6039442 یازدید: 114
-

مژگان اکبری

کد متوفی: 6043466 یازدید: 74
-

مسلم اسدی اردلی

کد متوفی: 6044784 یازدید: 105
-

کریم خسروی و کرم خسروی

کد متوفی: 6052094 یازدید: 79
-

گل افروز،شاپری ودلبر خسروی

کد متوفی: 6052101 یازدید: 63
-

اسلامی اسلامی

کد متوفی: 6053804 یازدید: 84
-

سیده زهرا موسوی

کد متوفی: 6058389 یازدید: 87
1320/04/20 - 1395/7/22

بی بی توران قیصری

کد متوفی: 6068208 یازدید: 86
17،8،1332 - 21،10،99

بی بی توران قیصری

کد متوفی: 6068210 یازدید: 92
17،8،1332 - 21،10،1399

مسعود محمدی

کد متوفی: 6068725 یازدید: 68
- ۱۳۹۹/۱۰/۵

مهین صالحی ناغانی

کد متوفی: 6070251 یازدید: 1818
1339/10/03 - 1399/09/04

قدیر ظهیری

کد متوفی: 6072424 یازدید: 88
-

آ حیاتقلی احمدی دوازده امامی

کد متوفی: 6075939 یازدید: 95
1308/04/05 - 1394/01/24

نامدار عباسی

کد متوفی: 6076193 یازدید: 187
- 99-12-7

مسعود محمدی

کد متوفی: 6079087 یازدید: 67
-

مسعود محمدی

کد متوفی: 6079092 یازدید: 93
-

سید مرداس فریدون نژاد گل سفیدی

کد متوفی: 6079499 یازدید: 81
-

حاج حشمت الله سهرابی

کد متوفی: 6105763 یازدید: 99
۱۳۳۰ - ۱۴۰۰

حاج حشمت الله سهرابی

کد متوفی: 6105764 یازدید: 101
1330 - 1400

حاج حشمت الله سهرابی

کد متوفی: 6105767 یازدید: 100
۱۳۳۰ - ۱۴۰۰

حاج حشمت الله سهرابی

کد متوفی: 6105771 یازدید: 92
۱۳۳۰ - ۱۴۰۰

حاج حشمت الله سهرابی

کد متوفی: 6105783 یازدید: 340
۱۳۳۰ - ۱۴۰۰

سیامک الیاسی بختیاری

کد متوفی: 6110969 یازدید: 95
-

محمد حاتمی

کد متوفی: 6119085 یازدید: 111
-

محمدصالح حسنی کوچکی

کد متوفی: 6121735 یازدید: 223
1335/02/05 - 1400/02/17

نسا رئیسی

کد متوفی: 6122725 یازدید: 441
1316/09/10 - 1399/06/21

جلال کیانی

کد متوفی: 6134488 یازدید: 100
1367 - 1399/05/09

ابراهیم احمدی

کد متوفی: 6141829 یازدید: 44
-

مرحوم صفرعلی صالحی اردلي

کد متوفی: 6146270 یازدید: 333
-

حبیب ا... سلیمانی

کد متوفی: 6159236 یازدید: 2146
1365/06/30 - 1400/07/30

علی قیصری

کد متوفی: 6159432 یازدید: 128
1354/01/15 - 1400/08/05

رضا اورکی

کد متوفی: 6159556 یازدید: 9
1367/11/01 - 1400/07/06

شیرزاد ظفری

کد متوفی: 6162309 یازدید: 2
- 1400/08/21
Loading...

لطفا شکیبا باشید