آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان اردل

آنفسعلی اسلامی

کد متوفی: 4877 یازدید: 287
-

نبی الله سیفی

کد متوفی: 9311 یازدید: 286
-

حسين حسن پور

کد متوفی: 9854 یازدید: 322
-

سید ماه بس موسوی

کد متوفی: 15044 یازدید: 245
-

حیدر بهرامی دشتکی

کد متوفی: 18460 یازدید: 343
-

سهیل ظفری

کد متوفی: 20118 یازدید: 310
-

مرتضی قلی نادری

کد متوفی: 20162 یازدید: 271
-

صفقلی بهرامیان

کد متوفی: 20282 یازدید: 251
-

دانشور بهرامی

کد متوفی: 21811 یازدید: 378
-

بیژن قربانی زاده

کد متوفی: 21812 یازدید: 279
-

ماه منظر محمدی دشتکی

کد متوفی: 21817 یازدید: 330
-

وحید قربانی زاده

کد متوفی: 21821 یازدید: 291
-

شمس الدین قربانی زاده

کد متوفی: 21825 یازدید: 318
-

سید رسول موسوی دشتکی

کد متوفی: 21827 یازدید: 914
-

شرف قربانی زاده

کد متوفی: 21831 یازدید: 313
-

سکینه بهرامی دشتکی

کد متوفی: 21834 یازدید: 375
-

محمد قربانی پور دشتکی

کد متوفی: 21837 یازدید: 308
-

کربلایی روزعلی بهمنی قایدی

کد متوفی: 22107 یازدید: 282
-

صفقلی بهرامیان ریگکی

کد متوفی: 22287 یازدید: 737
-

Hosin خسرو ی

کد متوفی: 22888 یازدید: 257
-

شیرین جان رئیسی پور

کد متوفی: 24254 یازدید: 257
-

حاج علی اخلاقی دشتکی

کد متوفی: 28388 یازدید: 356
-

فرج الله تقی پور

کد متوفی: 29124 یازدید: 361
-

ابولفضل خسرویان

کد متوفی: 36359 یازدید: 305
-

مهندس آ حامد خلیلی خلیلی

کد متوفی: 36472 یازدید: 890
-

الوالفضل خسروی

کد متوفی: 36515 یازدید: 277
-

ابوالفضل خسرویان

کد متوفی: 36614 یازدید: 385
-

حاجیه خانم شیرین جان رئیسی پور

کد متوفی: 43720 یازدید: 285
-

سلیم احمدی چلویی

کد متوفی: 49301 یازدید: 303
-

سیما رحیم پور

کد متوفی: 57760 یازدید: 240
-

سید محمد مهدی حسینی

کد متوفی: 59706 یازدید: 217
-

حاج محمد نبی طهماسبی

کد متوفی: 64477 یازدید: 282
-

حاج اله وردي رييسي دشتكي

کد متوفی: 64904 یازدید: 413
-

یوسف اسدی

کد متوفی: 69914 یازدید: 232
-

محمد شفیع رئیسی

کد متوفی: 71851 یازدید: 238
-

محمد شفیع رئیسی اردلی

کد متوفی: 71868 یازدید: 229
-

هوشنگ خدابنده

کد متوفی: 75798 یازدید: 285
-

استادهوشنگ خدابنده

کد متوفی: 76913 یازدید: 263
-

هوشنگ خدابنده

کد متوفی: 76951 یازدید: 289
-

خیراله حسین پور مریکی

کد متوفی: 79019 یازدید: 225
-

خیراله حسین پور مریکی

کد متوفی: 79056 یازدید: 263
-

خیراله حسین پور مریکی

کد متوفی: 79147 یازدید: 233
-

خداداد کهیانی

کد متوفی: 79731 یازدید: 252
-

خداداد کهیانی

کد متوفی: 79843 یازدید: 258
-

ماه سلطان نصراللهی

کد متوفی: 801000 یازدید: 183
-

ماه سلطان نصراللهی

کد متوفی: 6000064 یازدید: 201
-

ماه سلطان نصراللهی

کد متوفی: 6000119 یازدید: 194
-

زیبا عباسی فرزند عبدالحمید

کد متوفی: 6009473 یازدید: 217
-

فتاح قربان پور دشتکی

کد متوفی: 6012197 یازدید: 216
-

شب چراغ مراد پور رشیدی

کد متوفی: 6012201 یازدید: 228
-

مشهدی شکرخدا صفری

کد متوفی: 6019784 یازدید: 234
-

مسلم اسدی اردلی

کد متوفی: 6020186 یازدید: 267
-

امیرحسین ظفری

کد متوفی: 6020189 یازدید: 240
-

حاج حجت الله فرهمند

کد متوفی: 6020206 یازدید: 301
-

مهدی احمدیان

کد متوفی: 6020525 یازدید: 235
-

مسلم اسدی اردلی

کد متوفی: 6021779 یازدید: 313
-

صاحب جان رییسے

کد متوفی: 6024191 یازدید: 236
-

پیمان حاتمی

کد متوفی: 6026384 یازدید: 288
-

سیما رحیم پور

کد متوفی: 6026479 یازدید: 264
-

محمد امیری

کد متوفی: 6027029 یازدید: 193
-

حاج محمد نبی طهماسبی

کد متوفی: 6031381 یازدید: 201
-

صمد راکیان

کد متوفی: 6032548 یازدید: 240
-

گل پری احمدی

کد متوفی: 6033533 یازدید: 187
-

حاج خیبر ظفریان ریگکی

کد متوفی: 6034534 یازدید: 246
-

احسان بهرامیان

کد متوفی: 6035862 یازدید: 222
-

احسان بهرامیان

کد متوفی: 6035873 یازدید: 258
-

امیر محمد برخورداری

کد متوفی: 6039442 یازدید: 312
-

مژگان اکبری

کد متوفی: 6043466 یازدید: 204
-

مسلم اسدی اردلی

کد متوفی: 6044784 یازدید: 334
-

کریم خسروی و کرم خسروی

کد متوفی: 6052094 یازدید: 202
-

گل افروز،شاپری ودلبر خسروی

کد متوفی: 6052101 یازدید: 163
-

اسلامی اسلامی

کد متوفی: 6053804 یازدید: 198
-

سیده زهرا موسوی

کد متوفی: 6058389 یازدید: 241
1320/04/20 - 1395/7/22

بی بی توران قیصری

کد متوفی: 6068208 یازدید: 216
17،8،1332 - 21،10،99

بی بی توران قیصری

کد متوفی: 6068210 یازدید: 247
17،8،1332 - 21،10،1399

مسعود محمدی

کد متوفی: 6068725 یازدید: 183
- ۱۳۹۹/۱۰/۵

مهین صالحی ناغانی

کد متوفی: 6070251 یازدید: 2224
1339/10/03 - 1399/09/04

قدیر ظهیری

کد متوفی: 6072424 یازدید: 189
-

آ حیاتقلی احمدی دوازده امامی

کد متوفی: 6075939 یازدید: 247
1308/04/05 - 1394/01/24

نامدار عباسی

کد متوفی: 6076193 یازدید: 314
- 99-12-7

مسعود محمدی

کد متوفی: 6079087 یازدید: 152
-

مسعود محمدی

کد متوفی: 6079092 یازدید: 221
-

سید مرداس فریدون نژاد گل سفیدی

کد متوفی: 6079499 یازدید: 194
-

حاج حشمت الله سهرابی

کد متوفی: 6105763 یازدید: 242
۱۳۳۰ - ۱۴۰۰

حاج حشمت الله سهرابی

کد متوفی: 6105764 یازدید: 316
1330 - 1400

حاج حشمت الله سهرابی

کد متوفی: 6105767 یازدید: 209
۱۳۳۰ - ۱۴۰۰

حاج حشمت الله سهرابی

کد متوفی: 6105771 یازدید: 248
۱۳۳۰ - ۱۴۰۰

حاج حشمت الله سهرابی

کد متوفی: 6105783 یازدید: 503
۱۳۳۰ - ۱۴۰۰

سیامک الیاسی بختیاری

کد متوفی: 6110969 یازدید: 286
-

محمد حاتمی

کد متوفی: 6119085 یازدید: 244
-

محمدصالح حسنی کوچکی

کد متوفی: 6121735 یازدید: 384
1335/02/05 - 1400/02/17

نسا رئیسی

کد متوفی: 6122725 یازدید: 588
1316/09/10 - 1399/06/21

مرحومه سرکار خانم زهرا نصیری اردلی

کد متوفی: 6130258 یازدید: 443
-

جلال کیانی

کد متوفی: 6134488 یازدید: 215
1367 - 1399/05/09

ابراهیم احمدی

کد متوفی: 6141829 یازدید: 387
-

مرحوم صفرعلی صالحی اردلي

کد متوفی: 6146270 یازدید: 449
-

حبیب ا... سلیمانی

کد متوفی: 6159236 یازدید: 3759
1365/06/30 - 1400/07/30

علی قیصری

کد متوفی: 6159432 یازدید: 346
1354/01/15 - 1400/08/05

رضا اورکی

کد متوفی: 6159556 یازدید: 195
1367/11/01 - 1400/07/06

شیرزاد ظفری

کد متوفی: 6162309 یازدید: 94
- 1400/08/21

فرزاد رحیم پور شهماروندی

کد متوفی: 6166109 یازدید: 240
1365/11/12 - 1400/09/08

فرزاد رحیم پور شهماروندی

کد متوفی: 6170513 یازدید: 123
1365/11/20 - 1400/09/08

فرزاد رحیم پور شهماروندی

کد متوفی: 6170581 یازدید: 95
-

مرحومه حوا انصاری

کد متوفی: 6171787 یازدید: 168
-

رحمت اله حاتمی

کد متوفی: 6173216 یازدید: 112
1338/03/11 - 1400/05/23

مشهدی محمدعلی غريب شاهی

کد متوفی: 6175925 یازدید: 697
-

شوکت فرخی مادر شهید حسین نوروزی دشتکی

کد متوفی: 6176252 یازدید: 246
- 1400/10/29

نادعلی غریب شاهی

کد متوفی: 6176416 یازدید: 181
1344/01/09 - 1396/02/19

گل بي بي قرباني

کد متوفی: 6176963 یازدید: 128
1303/03/03 - 1400/11/01

فرزندش جوان ناکام رضا کیانی

کد متوفی: 6178474 یازدید: 62
-

غلامعلی مهدیپور گل سفیدی

کد متوفی: 6181060 یازدید: 125
1351/03/25 - 1379/11/07

علی توانامفرد

کد متوفی: 6182428 یازدید: 231
-

سید جمال حسینی زاده

کد متوفی: 6183470 یازدید: 69
-

سید جمال حسینی زاده

کد متوفی: 6183471 یازدید: 46
-

سید جمال حسینی زاده

کد متوفی: 6183472 یازدید: 54
-

گلي جان رييسي

کد متوفی: 6185271 یازدید: 149
1340/01/01 - 1400/12/07

اختر خانم رئیسی اردلی

کد متوفی: 6186279 یازدید: 841
1338/06/04 - 1400/11/25

اقایان رحمت اله و بیژن حاتمی و دلجو

کد متوفی: 6187786 یازدید: 154
-

اقایان رحمت اله حاتمی و بیژن دلجو .

کد متوفی: 6187789 یازدید: 121
-

پیمان صفری

کد متوفی: 6193937 یازدید: 179
1363/06/01 - 1399/12/17

کربلایی عباس (پیمان) صفری

کد متوفی: 6193987 یازدید: 77
1363/06/01 - 1399/12/17

حاج محمد نبی امینی

کد متوفی: 6194035 یازدید: 55
-

سیدشجاع موسوی

کد متوفی: 6194662 یازدید: 78
-

برزو کریمی

کد متوفی: 6196505 یازدید: 101
1314/08/01 - 1394/05/07

Shiva Mousavi

کد متوفی: 6198709 یازدید: 146
-

صفقلی نصیری اردلی

کد متوفی: 6201315 یازدید: 64
-

گل متاع حسین پور

کد متوفی: 6203675 یازدید: 97
- 1401/03/22

فرزانه شوقی

کد متوفی: 6207200 یازدید: 580
-

سی احمدرضا حسینی

کد متوفی: 6210750 یازدید: 56
1370/08/29 - 1389/05/02

مشهدی خدارحم دهیری

کد متوفی: 6215812 یازدید: 63
1401/06/17 - 1397/11/04

بی بی کبری عسگری

کد متوفی: 6215818 یازدید: 64
1326/02/01 - 1401/06/03

عباس اقلیمی

کد متوفی: 6216091 یازدید: 48
-

حسین رحیم پور

کد متوفی: 6217374 یازدید: 46
-

بختیار میر علایی

کد متوفی: 6218116 یازدید: 58
-

پیمان حاتمی

کد متوفی: 6220765 یازدید: 40
1364/12/02 - 1398/10/04

صادقی صادقی

کد متوفی: 6220775 یازدید: 31
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6221719 یازدید: 52
-

سبز علی رئیسی

کد متوفی: 6225402 یازدید: 26
-

سید محمد مهدی حسینی

کد متوفی: 6226820 یازدید: 64
1377/04/17 - 1399/04/17

متین عسگری

کد متوفی: 6229750 یازدید: 84
1394/01/23 - 1402/02/02

سیده حاجیه شهناز نوربخش

کد متوفی: 6229807 یازدید: 39
-

حیدر نظری

کد متوفی: 6229910 یازدید: 189
- 1402/02/18

کریم احمدی

کد متوفی: 6229965 یازدید: 32
-

کریم احمدی

کد متوفی: 6229997 یازدید: 59
- 1401/12/29

محمد نامداری

کد متوفی: 6231301 یازدید: 279
1382/01/17 - 1401/08/11

فرود کریمی

کد متوفی: 6232040 یازدید: 53
1320/01/01 - 1402/03/03

حاج احمد قلی رحیم پور

کد متوفی: 6232427 یازدید: 50
- 1400/02/02

مشهدی پنجعلی ملکی اردلی

کد متوفی: 6233687 یازدید: 58
1311 - 1389

محمد شفیع صالحی

کد متوفی: 6235987 یازدید: 42
1328/03/07 - 1402/05/15

عوضعلی ابدالی چلویی

کد متوفی: 6236001 یازدید: 29
-

ماه پاره طفریان

کد متوفی: 6237135 یازدید: 132
1328/04/05 - 1402/06/01

الله کرم نصیری

کد متوفی: 6241501 یازدید: 169
-

حاج سیداسماعیل موسوی

کد متوفی: 6242714 یازدید: 8
-

دکتر پور احمدی دکتر پور احمدی

کد متوفی: 6245060 یازدید: 5
-

حمید رضا خلیلی

کد متوفی: 6246306 یازدید: 60
-

مجتبی رضایی

کد متوفی: 6248914 یازدید: 2
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید