آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان اردل

آنفسعلی اسلامی

کد متوفی: 4877 یازدید: 189
-

نبی الله سیفی

کد متوفی: 9311 یازدید: 186
-

حسين حسن پور

کد متوفی: 9854 یازدید: 178
-

سید ماه بس موسوی

کد متوفی: 15044 یازدید: 162
-

حیدر بهرامی دشتکی

کد متوفی: 18460 یازدید: 241
-

سهیل ظفری

کد متوفی: 20118 یازدید: 197
-

مرتضی قلی نادری

کد متوفی: 20162 یازدید: 189
-

صفقلی بهرامیان

کد متوفی: 20282 یازدید: 177
-

دانشور بهرامی

کد متوفی: 21811 یازدید: 292
-

بیژن قربانی زاده

کد متوفی: 21812 یازدید: 187
-

ماه منظر محمدی دشتکی

کد متوفی: 21817 یازدید: 214
-

وحید قربانی زاده

کد متوفی: 21821 یازدید: 172
-

شمس الدین قربانی زاده

کد متوفی: 21825 یازدید: 187
-

سید رسول موسوی دشتکی

کد متوفی: 21827 یازدید: 345
-

شرف قربانی زاده

کد متوفی: 21831 یازدید: 200
-

سکینه بهرامی دشتکی

کد متوفی: 21834 یازدید: 248
-

محمد قربانی پور دشتکی

کد متوفی: 21837 یازدید: 204
-

کربلایی روزعلی بهمنی قایدی

کد متوفی: 22107 یازدید: 183
-

صفقلی بهرامیان ریگکی

کد متوفی: 22287 یازدید: 505
-

Hosin خسرو ی

کد متوفی: 22888 یازدید: 175
-

شیرین جان رئیسی پور

کد متوفی: 24254 یازدید: 167
-

حاج علی اخلاقی دشتکی

کد متوفی: 28388 یازدید: 254
-

فرج الله تقی پور

کد متوفی: 29124 یازدید: 232
-

ابولفضل خسرویان

کد متوفی: 36359 یازدید: 179
-

مهندس آ حامد خلیلی خلیلی

کد متوفی: 36472 یازدید: 660
-

الوالفضل خسروی

کد متوفی: 36515 یازدید: 179
-

ابوالفضل خسرویان

کد متوفی: 36614 یازدید: 254
-

حاجیه خانم شیرین جان رئیسی پور

کد متوفی: 43720 یازدید: 166
-

سلیم احمدی چلویی

کد متوفی: 49301 یازدید: 188
-

سیما رحیم پور

کد متوفی: 57760 یازدید: 162
-

سید محمد مهدی حسینی

کد متوفی: 59706 یازدید: 143
-

حاج محمد نبی طهماسبی

کد متوفی: 64477 یازدید: 192
-

حاج اله وردي رييسي دشتكي

کد متوفی: 64904 یازدید: 268
-

یوسف اسدی

کد متوفی: 69914 یازدید: 154
-

محمد شفیع رئیسی

کد متوفی: 71851 یازدید: 163
-

محمد شفیع رئیسی اردلی

کد متوفی: 71868 یازدید: 150
-

هوشنگ خدابنده

کد متوفی: 75798 یازدید: 191
-

استادهوشنگ خدابنده

کد متوفی: 76913 یازدید: 185
-

هوشنگ خدابنده

کد متوفی: 76951 یازدید: 188
-

خیراله حسین پور مریکی

کد متوفی: 79019 یازدید: 164
-

خیراله حسین پور مریکی

کد متوفی: 79056 یازدید: 169
-

خیراله حسین پور مریکی

کد متوفی: 79147 یازدید: 167
-

خداداد کهیانی

کد متوفی: 79731 یازدید: 179
-

خداداد کهیانی

کد متوفی: 79843 یازدید: 173
-

ماه سلطان نصراللهی

کد متوفی: 801000 یازدید: 139
-

ماه سلطان نصراللهی

کد متوفی: 6000064 یازدید: 135
-

ماه سلطان نصراللهی

کد متوفی: 6000119 یازدید: 119
-

زیبا عباسی فرزند عبدالحمید

کد متوفی: 6009473 یازدید: 149
-

فتاح قربان پور دشتکی

کد متوفی: 6012197 یازدید: 148
-

شب چراغ مراد پور رشیدی

کد متوفی: 6012201 یازدید: 160
-

مشهدی شکرخدا صفری

کد متوفی: 6019784 یازدید: 146
-

مسلم اسدی اردلی

کد متوفی: 6020186 یازدید: 158
-

امیرحسین ظفری

کد متوفی: 6020189 یازدید: 181
-

حاج حجت الله فرهمند

کد متوفی: 6020206 یازدید: 216
-

مهدی احمدیان

کد متوفی: 6020525 یازدید: 149
-

مسلم اسدی اردلی

کد متوفی: 6021779 یازدید: 227
-

صاحب جان رییسے

کد متوفی: 6024191 یازدید: 164
-

پیمان حاتمی

کد متوفی: 6026384 یازدید: 154
-

سیما رحیم پور

کد متوفی: 6026479 یازدید: 161
-

محمد امیری

کد متوفی: 6027029 یازدید: 121
-

حاج محمد نبی طهماسبی

کد متوفی: 6031381 یازدید: 145
-

صمد راکیان

کد متوفی: 6032548 یازدید: 146
-

گل پری احمدی

کد متوفی: 6033533 یازدید: 131
-

حاج خیبر ظفریان ریگکی

کد متوفی: 6034534 یازدید: 174
-

احسان بهرامیان

کد متوفی: 6035862 یازدید: 154
-

احسان بهرامیان

کد متوفی: 6035873 یازدید: 201
-

امیر محمد برخورداری

کد متوفی: 6039442 یازدید: 214
-

مژگان اکبری

کد متوفی: 6043466 یازدید: 127
-

مسلم اسدی اردلی

کد متوفی: 6044784 یازدید: 180
-

کریم خسروی و کرم خسروی

کد متوفی: 6052094 یازدید: 127
-

گل افروز،شاپری ودلبر خسروی

کد متوفی: 6052101 یازدید: 100
-

اسلامی اسلامی

کد متوفی: 6053804 یازدید: 155
-

سیده زهرا موسوی

کد متوفی: 6058389 یازدید: 140
1320/04/20 - 1395/7/22

بی بی توران قیصری

کد متوفی: 6068208 یازدید: 145
17،8،1332 - 21،10،99

بی بی توران قیصری

کد متوفی: 6068210 یازدید: 163
17،8،1332 - 21،10،1399

مسعود محمدی

کد متوفی: 6068725 یازدید: 111
- ۱۳۹۹/۱۰/۵

مهین صالحی ناغانی

کد متوفی: 6070251 یازدید: 2044
1339/10/03 - 1399/09/04

قدیر ظهیری

کد متوفی: 6072424 یازدید: 128
-

آ حیاتقلی احمدی دوازده امامی

کد متوفی: 6075939 یازدید: 157
1308/04/05 - 1394/01/24

نامدار عباسی

کد متوفی: 6076193 یازدید: 238
- 99-12-7

مسعود محمدی

کد متوفی: 6079087 یازدید: 106
-

مسعود محمدی

کد متوفی: 6079092 یازدید: 155
-

سید مرداس فریدون نژاد گل سفیدی

کد متوفی: 6079499 یازدید: 139
-

حاج حشمت الله سهرابی

کد متوفی: 6105763 یازدید: 159
۱۳۳۰ - ۱۴۰۰

حاج حشمت الله سهرابی

کد متوفی: 6105764 یازدید: 166
1330 - 1400

حاج حشمت الله سهرابی

کد متوفی: 6105767 یازدید: 152
۱۳۳۰ - ۱۴۰۰

حاج حشمت الله سهرابی

کد متوفی: 6105771 یازدید: 159
۱۳۳۰ - ۱۴۰۰

حاج حشمت الله سهرابی

کد متوفی: 6105783 یازدید: 393
۱۳۳۰ - ۱۴۰۰

سیامک الیاسی بختیاری

کد متوفی: 6110969 یازدید: 169
-

محمد حاتمی

کد متوفی: 6119085 یازدید: 147
-

محمدصالح حسنی کوچکی

کد متوفی: 6121735 یازدید: 270
1335/02/05 - 1400/02/17

نسا رئیسی

کد متوفی: 6122725 یازدید: 520
1316/09/10 - 1399/06/21

مرحومه سرکار خانم زهرا نصیری اردلی

کد متوفی: 6130258 یازدید: 287
-

جلال کیانی

کد متوفی: 6134488 یازدید: 155
1367 - 1399/05/09

ابراهیم احمدی

کد متوفی: 6141829 یازدید: 317
-

مرحوم صفرعلی صالحی اردلي

کد متوفی: 6146270 یازدید: 381
-

حبیب ا... سلیمانی

کد متوفی: 6159236 یازدید: 3244
1365/06/30 - 1400/07/30

علی قیصری

کد متوفی: 6159432 یازدید: 277
1354/01/15 - 1400/08/05

رضا اورکی

کد متوفی: 6159556 یازدید: 53
1367/11/01 - 1400/07/06

شیرزاد ظفری

کد متوفی: 6162309 یازدید: 31
- 1400/08/21

فرزاد رحیم پور شهماروندی

کد متوفی: 6166109 یازدید: 161
1365/11/12 - 1400/09/08

فرزاد رحیم پور شهماروندی

کد متوفی: 6170513 یازدید: 52
1365/11/20 - 1400/09/08

فرزاد رحیم پور شهماروندی

کد متوفی: 6170581 یازدید: 17
-

مرحومه حوا انصاری

کد متوفی: 6171787 یازدید: 65
-

رحمت اله حاتمی

کد متوفی: 6173216 یازدید: 33
1338/03/11 - 1400/05/23

مشهدی محمدعلی غريب شاهی

کد متوفی: 6175925 یازدید: 553
-

شوکت فرخی مادر شهید حسین نوروزی دشتکی

کد متوفی: 6176252 یازدید: 119
- 1400/10/29

نادعلی غریب شاهی

کد متوفی: 6176416 یازدید: 82
1344/01/09 - 1396/02/19

گل بي بي قرباني

کد متوفی: 6176963 یازدید: 85
1303/03/03 - 1400/11/01

فرزندش جوان ناکام رضا کیانی

کد متوفی: 6178474 یازدید: 14
-

غلامعلی مهدیپور گل سفیدی

کد متوفی: 6181060 یازدید: 93
1351/03/25 - 1379/11/07

علی توانامفرد

کد متوفی: 6182428 یازدید: 181
-

سید جمال حسینی زاده

کد متوفی: 6183470 یازدید: 14
-

سید جمال حسینی زاده

کد متوفی: 6183471 یازدید: 15
-

سید جمال حسینی زاده

کد متوفی: 6183472 یازدید: 14
-

گلي جان رييسي

کد متوفی: 6185271 یازدید: 106
1340/01/01 - 1400/12/07

اختر خانم رئیسی اردلی

کد متوفی: 6186279 یازدید: 788
1338/06/04 - 1400/11/25

پیمان صفری

کد متوفی: 6193937 یازدید: 124
1363/06/01 - 1399/12/17

کربلایی عباس (پیمان) صفری

کد متوفی: 6193987 یازدید: 31
1363/06/01 - 1399/12/17

حاج محمد نبی امینی

کد متوفی: 6194035 یازدید: 12
-

سیدشجاع موسوی

کد متوفی: 6194662 یازدید: 10
-

برزو کریمی

کد متوفی: 6196505 یازدید: 38
1314/08/01 - 1394/05/07

Shiva Mousavi

کد متوفی: 6198709 یازدید: 106
-

صفقلی نصیری اردلی

کد متوفی: 6201315 یازدید: 12
-

گل متاع حسین پور

کد متوفی: 6203675 یازدید: 15
- 1401/03/22

فرزانه شوقی

کد متوفی: 6207200 یازدید: 490
-

سی احمدرضا حسینی

کد متوفی: 6210750 یازدید: 6
1370/08/29 - 1389/05/02

مشهدی خدارحم دهیری

کد متوفی: 6215812 یازدید: 11
1401/06/17 - 1397/11/04

بی بی کبری عسگری

کد متوفی: 6215818 یازدید: 4
1326/02/01 - 1401/06/03

عباس اقلیمی

کد متوفی: 6216091 یازدید: 4
-

حسین رحیم پور

کد متوفی: 6217374 یازدید: 4
-

بختیار میر علایی

کد متوفی: 6218116 یازدید: 1
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید