آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان سامان

. .

کد متوفی: 20325 یازدید: 523
-

مشهدی علی عوض زاده

کد متوفی: 27545 یازدید: 382
-

محمد قاسم فتاحی سوادجانی

کد متوفی: 38551 یازدید: 271
-

محمدقاسم فتاحی سوادجانی

کد متوفی: 38945 یازدید: 369
-

حیدراقا ابراهیمی

کد متوفی: 42387 یازدید: 326
-

عشرت خلیلی

کد متوفی: 52094 یازدید: 253
-

عشرت خلیلی

کد متوفی: 52109 یازدید: 255
-

سیف الله نکوئی سامانی

کد متوفی: 52261 یازدید: 291
-

منوچهر زمانی

کد متوفی: 55686 یازدید: 314
-

بهرام مردانی گرم دره

کد متوفی: 57117 یازدید: 327
-

حاج حبیب الله شریفی گرم دره

کد متوفی: 57519 یازدید: 298
-

دکتر رضوان نورمندچالشتری

کد متوفی: 59525 یازدید: 318
-

دکتر رضوان نورمند

کد متوفی: 60122 یازدید: 381
-

محمد رضا بروجنی سامانی

کد متوفی: 64664 یازدید: 745
-

محسن فخری

کد متوفی: 67821 یازدید: 247
-

کشور خسروی

کد متوفی: 67962 یازدید: 251
-

محمد مردانی گرم دره

کد متوفی: 68559 یازدید: 329
-

حبیبه جلالی پور

کد متوفی: 68625 یازدید: 302
-

جوان ناکام فاطمه عرب

کد متوفی: 72913 یازدید: 268
-

حاج منوچهر زمانی

کد متوفی: 75286 یازدید: 270
-

حاج منوچهر زمانی

کد متوفی: 75302 یازدید: 553
-

اسدالله(گودرز) مقصودی

کد متوفی: 75538 یازدید: 271
-

حاج مطلب احمدپور سامانی

کد متوفی: 75878 یازدید: 277
-

بانو دکتر رضوان نورمند چالشتری

کد متوفی: 76322 یازدید: 362
-

زبیده مظاهری

کد متوفی: 76577 یازدید: 294
-

خدامراد مصیبی سامانی

کد متوفی: 76843 یازدید: 335
-

حاج علی محبی

کد متوفی: 76904 یازدید: 264
-

حاج علی محبی

کد متوفی: 76947 یازدید: 267
-

متین کریمی

کد متوفی: 77167 یازدید: 235
-

فرخنده سنایی

کد متوفی: 78169 یازدید: 244
-

حاج پیروز سنایی

کد متوفی: 78482 یازدید: 243
-

بتول مصیبی

کد متوفی: 78495 یازدید: 605
-

فرخنده سنایی

کد متوفی: 78598 یازدید: 593
-

شوکت گل محمدی

کد متوفی: 79185 یازدید: 250
-

حاجیه گوهر آقا ابراهیمی

کد متوفی: 79518 یازدید: 270
-

گوهر اقاابراهیمی

کد متوفی: 79618 یازدید: 221
-

گوهر اقا ابراهیمی

کد متوفی: 79654 یازدید: 234
-

گوهر اقاابراهیمی

کد متوفی: 79735 یازدید: 217
-

منصور زمانی شورابی

کد متوفی: 6001666 یازدید: 315
-

جعفر اکبری سامانی

کد متوفی: 6003155 یازدید: 283
-

نعمت الله زمانی

کد متوفی: 6006321 یازدید: 535
-

مشهدی علی جان شیخی

کد متوفی: 6007145 یازدید: 226
-

مشهدی تراب دهقانی

کد متوفی: 6009248 یازدید: 222
-

فرخنده و داراب کامران و دهقانی

کد متوفی: 6009532 یازدید: 257
-

حاجیه خانم سیده فاطمه نوربخش

کد متوفی: 6018948 یازدید: 260
-

نادر احمدپور

کد متوفی: 6019501 یازدید: 278
-

نادر احمدپور

کد متوفی: 6019512 یازدید: 248
-

سیده گل افشان نوربخش

کد متوفی: 6025751 یازدید: 217
-

حاج محمدحسن نجف آبادی سامانی

کد متوفی: 6028936 یازدید: 272
-

مرد فرهمندیان

کد متوفی: 6029282 یازدید: 240
-

هوشنگ ساماني زاده

کد متوفی: 6036152 یازدید: 220
-

زهرا رحيمي

کد متوفی: 6043752 یازدید: 233
-

حاج حبیب الله شریفی

کد متوفی: 6073944 یازدید: 251
-

رضا نادری

کد متوفی: 6083528 یازدید: 248
1368/9/25 - 1399/12/21

فرهنگیان راهیان نور

کد متوفی: 6091676 یازدید: 217
-

مشهدی احمد مظاهری

کد متوفی: 6093959 یازدید: 1591
-

نبات گل محمدی

کد متوفی: 6095978 یازدید: 654
1315/06/05 - 1400/01/17

پرویز سنائی سامانی

کد متوفی: 6096418 یازدید: 461
1308/10/04 - 1399/07/17

کد متوفی: 6096640 یازدید: 192
-

بهرامعلی .ام البنین . سکینه عرب .قنبرعلی . چراغعلی عرب

کد متوفی: 6099587 یازدید: 213
1346/03/02 - 1383/11/17

شهربانو ایزدی چم خرمی

کد متوفی: 6106991 یازدید: 1326
1282/08/11 - 1400/02/07

شوکت چهلگردی سامانی

کد متوفی: 6108848 یازدید: 464
- ۱۴۰۰٫۰۲٫۱۰

انیس چهلگردی سامانی

کد متوفی: 6110781 یازدید: 218
- 12/11/1400

انیس چهلگردی سامانی

کد متوفی: 6110795 یازدید: 209
۱۳۳۵/۱/۲۳ - ۱۴۰۰/۱/۱۲

ابراهیم(میرزا) شمسی

کد متوفی: 6111046 یازدید: 235
۱۳۴۲/۱/۲۹ - ۱۳۸۹/۴/۲۹

ابراهیم(میرزا) شمسی

کد متوفی: 6111070 یازدید: 225
۱۳۴۲/۱/۲۹ - ۱۳۸۹/۴/۲۹

شوکت چهل گردی سامانی

کد متوفی: 6112490 یازدید: 259
- 1400/02/10

احمدرضا دهقانی سامانی

کد متوفی: 6113571 یازدید: 192
۱۳۴۲/۱۱/۱۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

مشهدی حسین مظاهری شورابی

کد متوفی: 6114747 یازدید: 217
1332/12/02 - 1400/02/19

سلطنت فتحی

کد متوفی: 6116561 یازدید: 159
۱۳۳۹/۱/۲۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۳

سکینه شریفی سامانی

کد متوفی: 6116848 یازدید: 344
- 1400/02/25

جواد مقصودی

کد متوفی: 6117991 یازدید: 355
-

شهر سامان

کد متوفی: 6125444 یازدید: 196
-

نصرالله بهرامی سامانی

کد متوفی: 6132424 یازدید: 309
1341 - 1400/04/28

ایمان قلی خداوردی سامانی

کد متوفی: 6136809 یازدید: 178
-

رضا بزرگپور

کد متوفی: 6139880 یازدید: 308
-

مرحوم حاجیه خانم صدیقه رعیتی

کد متوفی: 6140844 یازدید: 1617
1324/11/12 - 1400/05/18

حبیبه (گل افرین ) ریاحی چلوانی

کد متوفی: 6144821 یازدید: 185
1324/04/15 - 1400/05/13

غلامعلی ریاحی

کد متوفی: 6145220 یازدید: 160
- 1400/06/05

حاجیه خانم نازپرور رفیعی

کد متوفی: 6151146 یازدید: 243
- 1400/06/01

مرحوم آقای خسرو شهریاری

کد متوفی: 6161085 یازدید: 235
1340/02/12 - 1381/03/03

پوریا فرجی

کد متوفی: 6162853 یازدید: 75
-

پوریا فرجی

کد متوفی: 6162854 یازدید: 91
-

پوریا فرجی

کد متوفی: 6162855 یازدید: 130
1384/08/02 - 1400/09/01

محمد رضا بروجنی سامانی

کد متوفی: 6162857 یازدید: 318
-

پرویز جعفری سامانی

کد متوفی: 6165291 یازدید: 124
-

خادم الحسین حاج محمد علی عرب

کد متوفی: 6170389 یازدید: 81
-

خادم الحسین حا حاج محمد علی

کد متوفی: 6170393 یازدید: 79
-

خادم الحسین حاج محمدعلی عرب

کد متوفی: 6170395 یازدید: 264
-

سید داوود موسوی

کد متوفی: 6170426 یازدید: 905
1356/02/11 - 1400/10/02

مصطفی ریاحی سامانی

کد متوفی: 6172879 یازدید: 167
1325/09/05 - 1400/01/17

رقیه شیخ

کد متوفی: 6174200 یازدید: 79
-

رقیه جان شیخ

کد متوفی: 6174201 یازدید: 80
1291/01/01 - 1400/01/01

رقیه شیخ سامانی

کد متوفی: 6174559 یازدید: 152
-

بانو رقیه شیخ سامانی

کد متوفی: 6177237 یازدید: 176
-

حاجیه خانم صاحب جان دهقانی سامانی

کد متوفی: 6177317 یازدید: 137
-

بانو فرنگیس شیخ سامانی

کد متوفی: 6182498 یازدید: 154
1343/02/15 - 1400/06/18

فاطمه بیگم بهارلو

کد متوفی: 6183433 یازدید: 106
- 1400/11/28

داریوش(رستم) صادقی

کد متوفی: 6183785 یازدید: 396
- 1400/12/03

آقا رضا دهقانی سامانی

کد متوفی: 6186194 یازدید: 186
- 1373/12/27

رقیه مسیبی

کد متوفی: 6186343 یازدید: 470
-

مشهدی ابراهیم مقصودی

کد متوفی: 6188542 یازدید: 152
-

زینب کرمی سامانی

کد متوفی: 6189534 یازدید: 211
- 1401/01/04

پرویز سنائی سامانی

کد متوفی: 6195382 یازدید: 69
1315 - 1401

سوارعلی حفیظی نافچی

کد متوفی: 6195724 یازدید: 84
- 1401/02/06

کربلایی علی یار یزدانی

کد متوفی: 6199825 یازدید: 95
1337/09/05 - 1400/03/09

قربانعلی شکرالهی

کد متوفی: 6201928 یازدید: 74
1323/05/30 - 1400/02/18

خاور ( نرگس) محمدی سامانی

کد متوفی: 6202296 یازدید: 122
- 1401/02/02

شاه بیگم رئیسی

کد متوفی: 6202885 یازدید: 287
1310/10/15 - 1401/03/17

نعمت الله کریمی

کد متوفی: 6203320 یازدید: 464
1339/03/10 - 1401/03/14

هاشم مسیبی سامانی

کد متوفی: 6203334 یازدید: 428
1328/08/10 - 1401/02/31

مرتضی نادری

کد متوفی: 6203521 یازدید: 177
1346/05/12 - 1387/01/05

ولی الله عربی سامانی

کد متوفی: 6219474 یازدید: 43
-

اسماعیل صیدعلی

کد متوفی: 6219765 یازدید: 75
-

زبیده اسلامی سامانی

کد متوفی: 6219766 یازدید: 45
-

روح انگیز اسدی

کد متوفی: 6219767 یازدید: 105
-

فاطمه عرب(ابراهیم)

کد متوفی: 6220756 یازدید: 871
1382/05/09 - 1401/09/30

اقدس احمدپور

کد متوفی: 6222462 یازدید: 44
1319/06/06 - 1401/10/15

فرنگیس بهارلو سامانی

کد متوفی: 6222726 یازدید: 51
1329/02/12 - 1401/02/22

محمد علی عرب

کد متوفی: 6227699 یازدید: 44
-

طوبی محمدی

کد متوفی: 6230009 یازدید: 43
-

طوبی محمدی

کد متوفی: 6230181 یازدید: 224
- 1402/02/20

حاجیه خانم آمنه تراکمه سامانی

کد متوفی: 6230849 یازدید: 90
1324/12/29 - 1402/02/15

تاج بیگم ریاحی سامانی

کد متوفی: 6235980 یازدید: 77
1335/12/25 - 1396/01/30

حسن دهقانی سامانی

کد متوفی: 6239578 یازدید: 46
1315/01/04 - 1402/06/24

خادم الحسین مشهدی موسی زمانی

کد متوفی: 6240292 یازدید: 34
-

سعید یزدانی

کد متوفی: 6244578 یازدید: 17
1373/09/10 - 1402/02/12
Loading...

لطفا شکیبا باشید