آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان سامان

. .

کد متوفی: 20325 یازدید: 329
-

مشهدی علی عوض زاده

کد متوفی: 27545 یازدید: 220
-

محمد قاسم فتاحی سوادجانی

کد متوفی: 38551 یازدید: 175
-

محمدقاسم فتاحی سوادجانی

کد متوفی: 38945 یازدید: 196
-

حیدراقا ابراهیمی

کد متوفی: 42387 یازدید: 195
-

عشرت خلیلی

کد متوفی: 52094 یازدید: 158
-

عشرت خلیلی

کد متوفی: 52109 یازدید: 154
-

سیف الله نکوئی سامانی

کد متوفی: 52261 یازدید: 186
-

منوچهر زمانی

کد متوفی: 55686 یازدید: 174
-

بهرام مردانی گرم دره

کد متوفی: 57117 یازدید: 196
-

حاج حبیب الله شریفی گرم دره

کد متوفی: 57519 یازدید: 192
-

دکتر رضوان نورمندچالشتری

کد متوفی: 59525 یازدید: 201
-

دکتر رضوان نورمند

کد متوفی: 60122 یازدید: 200
-

محمد رضا بروجنی سامانی

کد متوفی: 64664 یازدید: 648
-

محسن فخری

کد متوفی: 67821 یازدید: 160
-

کشور خسروی

کد متوفی: 67962 یازدید: 155
-

محمد مردانی گرم دره

کد متوفی: 68559 یازدید: 188
-

حبیبه جلالی پور

کد متوفی: 68625 یازدید: 191
-

جوان ناکام فاطمه عرب

کد متوفی: 72913 یازدید: 180
-

حاج منوچهر زمانی

کد متوفی: 75286 یازدید: 167
-

حاج منوچهر زمانی

کد متوفی: 75302 یازدید: 282
-

اسدالله(گودرز) مقصودی

کد متوفی: 75538 یازدید: 184
-

حاج مطلب احمدپور سامانی

کد متوفی: 75878 یازدید: 171
-

بانو دکتر رضوان نورمند چالشتری

کد متوفی: 76322 یازدید: 238
-

زبیده مظاهری

کد متوفی: 76577 یازدید: 180
-

خدامراد مصیبی سامانی

کد متوفی: 76843 یازدید: 243
-

حاج علی محبی

کد متوفی: 76904 یازدید: 172
-

حاج علی محبی

کد متوفی: 76947 یازدید: 199
-

متین کریمی

کد متوفی: 77167 یازدید: 153
-

فرخنده سنایی

کد متوفی: 78169 یازدید: 146
-

حاج پیروز سنایی

کد متوفی: 78482 یازدید: 167
-

بتول مصیبی

کد متوفی: 78495 یازدید: 505
-

فرخنده سنایی

کد متوفی: 78598 یازدید: 515
-

شوکت گل محمدی

کد متوفی: 79185 یازدید: 164
-

حاجیه گوهر آقا ابراهیمی

کد متوفی: 79518 یازدید: 170
-

گوهر اقاابراهیمی

کد متوفی: 79618 یازدید: 139
-

گوهر اقا ابراهیمی

کد متوفی: 79654 یازدید: 145
-

گوهر اقاابراهیمی

کد متوفی: 79735 یازدید: 140
-

منصور زمانی شورابی

کد متوفی: 6001666 یازدید: 162
-

جعفر اکبری سامانی

کد متوفی: 6003155 یازدید: 175
-

نعمت الله زمانی

کد متوفی: 6006321 یازدید: 408
-

مشهدی علی جان شیخی

کد متوفی: 6007145 یازدید: 147
-

مشهدی تراب دهقانی

کد متوفی: 6009248 یازدید: 151
-

فرخنده و داراب کامران و دهقانی

کد متوفی: 6009532 یازدید: 160
-

حاجیه خانم سیده فاطمه نوربخش

کد متوفی: 6018948 یازدید: 181
-

نادر احمدپور

کد متوفی: 6019501 یازدید: 147
-

نادر احمدپور

کد متوفی: 6019512 یازدید: 158
-

سیده گل افشان نوربخش

کد متوفی: 6025751 یازدید: 156
-

حاج محمدحسن نجف آبادی سامانی

کد متوفی: 6028936 یازدید: 190
-

مرد فرهمندیان

کد متوفی: 6029282 یازدید: 150
-

هوشنگ ساماني زاده

کد متوفی: 6036152 یازدید: 143
-

زهرا رحيمي

کد متوفی: 6043752 یازدید: 150
-

حاج حبیب الله شریفی

کد متوفی: 6073944 یازدید: 171
-

رضا نادری

کد متوفی: 6083528 یازدید: 154
1368/9/25 - 1399/12/21

فرهنگیان راهیان نور

کد متوفی: 6091676 یازدید: 138
-

مشهدی احمد مظاهری

کد متوفی: 6093959 یازدید: 1521
-

نبات گل محمدی

کد متوفی: 6095978 یازدید: 564
1315/06/05 - 1400/01/17

پرویز سنائی سامانی

کد متوفی: 6096418 یازدید: 363
1308/10/04 - 1399/07/17

کد متوفی: 6096640 یازدید: 142
-

بهرامعلی .ام البنین . سکینه عرب .قنبرعلی . چراغعلی عرب

کد متوفی: 6099587 یازدید: 134
1346/03/02 - 1383/11/17

شهربانو ایزدی چم خرمی

کد متوفی: 6106991 یازدید: 1259
1282/08/11 - 1400/02/07

شوکت چهلگردی سامانی

کد متوفی: 6108848 یازدید: 382
- ۱۴۰۰٫۰۲٫۱۰

انیس چهلگردی سامانی

کد متوفی: 6110781 یازدید: 146
- 12/11/1400

انیس چهلگردی سامانی

کد متوفی: 6110795 یازدید: 142
۱۳۳۵/۱/۲۳ - ۱۴۰۰/۱/۱۲

ابراهیم(میرزا) شمسی

کد متوفی: 6111046 یازدید: 152
۱۳۴۲/۱/۲۹ - ۱۳۸۹/۴/۲۹

ابراهیم(میرزا) شمسی

کد متوفی: 6111070 یازدید: 153
۱۳۴۲/۱/۲۹ - ۱۳۸۹/۴/۲۹

شوکت چهل گردی سامانی

کد متوفی: 6112490 یازدید: 169
- 1400/02/10

احمدرضا دهقانی سامانی

کد متوفی: 6113571 یازدید: 128
۱۳۴۲/۱۱/۱۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

مشهدی حسین مظاهری شورابی

کد متوفی: 6114747 یازدید: 131
1332/12/02 - 1400/02/19

سلطنت فتحی

کد متوفی: 6116561 یازدید: 107
۱۳۳۹/۱/۲۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۳

سکینه شریفی سامانی

کد متوفی: 6116848 یازدید: 261
- 1400/02/25

جواد مقصودی

کد متوفی: 6117991 یازدید: 165
-

شهر سامان

کد متوفی: 6125444 یازدید: 118
-

نصرالله بهرامی سامانی

کد متوفی: 6132424 یازدید: 226
1341 - 1400/04/28

ایمان قلی خداوردی سامانی

کد متوفی: 6136809 یازدید: 102
-

رضا بزرگپور

کد متوفی: 6139880 یازدید: 243
-

مرحوم حاجیه خانم صدیقه رعیتی

کد متوفی: 6140844 یازدید: 1550
1324/11/12 - 1400/05/18

حبیبه (گل افرین ) ریاحی چلوانی

کد متوفی: 6144821 یازدید: 97
1324/04/15 - 1400/05/13

غلامعلی ریاحی

کد متوفی: 6145220 یازدید: 79
- 1400/06/05

حاجیه خانم نازپرور رفیعی

کد متوفی: 6151146 یازدید: 184
- 1400/06/01

مرحوم آقای خسرو شهریاری

کد متوفی: 6161085 یازدید: 176
1340/02/12 - 1381/03/03

پوریا فرجی

کد متوفی: 6162853 یازدید: 32
-

پوریا فرجی

کد متوفی: 6162854 یازدید: 40
-

پوریا فرجی

کد متوفی: 6162855 یازدید: 72
1384/08/02 - 1400/09/01

محمد رضا بروجنی سامانی

کد متوفی: 6162857 یازدید: 262
-

پرویز جعفری سامانی

کد متوفی: 6165291 یازدید: 38
-

خادم الحسین حاج محمد علی عرب

کد متوفی: 6170389 یازدید: 23
-

خادم الحسین حا حاج محمد علی

کد متوفی: 6170393 یازدید: 19
-

خادم الحسین حاج محمدعلی عرب

کد متوفی: 6170395 یازدید: 213
-

سید داوود موسوی

کد متوفی: 6170426 یازدید: 862
1356/02/11 - 1400/10/02

مصطفی ریاحی سامانی

کد متوفی: 6172879 یازدید: 71
1325/09/05 - 1400/01/17

رقیه شیخ

کد متوفی: 6174200 یازدید: 17
-

رقیه جان شیخ

کد متوفی: 6174201 یازدید: 28
1291/01/01 - 1400/01/01

رقیه شیخ سامانی

کد متوفی: 6174559 یازدید: 101
-

بانو رقیه شیخ سامانی

کد متوفی: 6177237 یازدید: 144
-

حاجیه خانم صاحب جان دهقانی سامانی

کد متوفی: 6177317 یازدید: 80
-

بانو فرنگیس شیخ سامانی

کد متوفی: 6182498 یازدید: 109
1343/02/15 - 1400/06/18

فاطمه بیگم بهارلو

کد متوفی: 6183433 یازدید: 16
- 1400/11/28

داریوش(رستم) صادقی

کد متوفی: 6183785 یازدید: 254
- 1400/12/03

آقا رضا دهقانی سامانی

کد متوفی: 6186194 یازدید: 152
- 1373/12/27

رقیه مسیبی

کد متوفی: 6186343 یازدید: 318
-

مشهدی ابراهیم مقصودی

کد متوفی: 6188542 یازدید: 99
-

زینب کرمی سامانی

کد متوفی: 6189534 یازدید: 124
- 1401/01/04

پرویز سنائی سامانی

کد متوفی: 6195382 یازدید: 22
1315 - 1401

سوارعلی حفیظی نافچی

کد متوفی: 6195724 یازدید: 23
- 1401/02/06

کربلایی علی یار یزدانی

کد متوفی: 6199825 یازدید: 46
1337/09/05 - 1400/03/09

قربانعلی شکرالهی

کد متوفی: 6201928 یازدید: 28
1323/05/30 - 1400/02/18

خاور ( نرگس) محمدی سامانی

کد متوفی: 6202296 یازدید: 40
- 1401/02/02

شاه بیگم رئیسی

کد متوفی: 6202885 یازدید: 235
1310/10/15 - 1401/03/17

نعمت الله کریمی

کد متوفی: 6203320 یازدید: 354
1339/03/10 - 1401/03/14

هاشم مسیبی سامانی

کد متوفی: 6203334 یازدید: 355
1328/08/10 - 1401/02/31

مرتضی نادری

کد متوفی: 6203521 یازدید: 76
1346/05/12 - 1387/01/05

ولی الله عربی سامانی

کد متوفی: 6219474 یازدید: 2
-

اسماعیل صیدعلی

کد متوفی: 6219765 یازدید: 6
-

زبیده اسلامی سامانی

کد متوفی: 6219766 یازدید: 4
-

روح انگیز اسدی

کد متوفی: 6219767 یازدید: 9
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید