آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان کوهرنگ

محمد احمدی بابادی

کد متوفی: 5401 یازدید: 144
-

حسین فرامرزی

کد متوفی: 24290 یازدید: 122
-

مشهدی چلویی نجفی حاجیور

کد متوفی: 24641 یازدید: 116
-

حسین فرامرزی

کد متوفی: 24667 یازدید: 119
-

هومان احمدی

کد متوفی: 27299 یازدید: 114
-

هومان احمدی

کد متوفی: 27317 یازدید: 126
-

حسین فرامرزی بابادی

کد متوفی: 32165 یازدید: 110
-

کربلایی شهریار بهرامی

کد متوفی: 39896 یازدید: 118
-

صیفورخان چراغپور

کد متوفی: 48544 یازدید: 142
-

محمدعلی جمالی گله

کد متوفی: 56073 یازدید: 107
-

محمدعلی جمالی گله

کد متوفی: 56089 یازدید: 99
-

ابوالفتح بدری بابادی

کد متوفی: 75456 یازدید: 104
-

حاج ابدال موسایی

کد متوفی: 76290 یازدید: 128
-

مرحوم حاج ابدال موسایی

کد متوفی: 76335 یازدید: 125
-

لطفعلي رضايي

کد متوفی: 78009 یازدید: 113
-

ميثم رضايي

کد متوفی: 78027 یازدید: 149
-

شهربانو طاهري ميرقائد

کد متوفی: 78031 یازدید: 104
-

كوكب رضايي

کد متوفی: 78046 یازدید: 102
-

محمدعلي رضايي

کد متوفی: 78050 یازدید: 97
-

حاجتمراد سلجوقی

کد متوفی: 6001719 یازدید: 103
-

جبار زمانی احمد ومحمودی

کد متوفی: 6003810 یازدید: 95
-

پدربزرگم سیدمحمد موسوی

کد متوفی: 6006281 یازدید: 98
-

سیدقپانی درخشان

کد متوفی: 6006284 یازدید: 158
-

سیدمحمدجان درخشان

کد متوفی: 6006290 یازدید: 111
-

سیدحسین موسوی

کد متوفی: 6006291 یازدید: 126
-

سیمین کریمی

کد متوفی: 6019190 یازدید: 104
-

بی بی ماهگلی علیخانی

کد متوفی: 6026118 یازدید: 93
-

زهره احمدی

کد متوفی: 6040013 یازدید: 83
-

بی‌بی صغرا بپدنی ابدالی

کد متوفی: 6051496 یازدید: 100
-

آستار زمانی احمدمحمودی

کد متوفی: 6080473 یازدید: 85
-

هیبت الله مولایی

کد متوفی: 6114782 یازدید: 141
-

لطفعلی قنبری

کد متوفی: 6119395 یازدید: 145
1318/03/02 - 1368/02/14

امام خمینی(ره)

کد متوفی: 6120143 یازدید: 66
-

بی بی ماه گلی مهمدی کرتلایی

کد متوفی: 6124104 یازدید: 84
-

صادق غفاری فارسانی

کد متوفی: 6131586 یازدید: 71
1367/06/19 - 1400/04/04

سلطانعلی شهبازی

کد متوفی: 6140617 یازدید: 46
-

سلطانعلی شهبازی

کد متوفی: 6140625 یازدید: 129
-

مهرنسا هاشم پور

کد متوفی: 6141881 یازدید: 56
-

محمد صالح سهرابی

کد متوفی: 6148480 یازدید: 47
1341/07/13 - 1400/04/14

محمد حسین نظرپور

کد متوفی: 6151682 یازدید: 1648
1335/06/01 - 1400/05/26

درویش نصیری گله

کد متوفی: 6158064 یازدید: 19
- 1400/07/19

جواد مهری بابادی

کد متوفی: 6160150 یازدید: 225
- 1400/08/13

بی بی زهرا یوسفی

کد متوفی: 6165257 یازدید: 0
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید