آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان کوهرنگ

محمد احمدی بابادی

کد متوفی: 5401 یازدید: 354
-

حسین فرامرزی

کد متوفی: 24290 یازدید: 267
-

مشهدی چلویی نجفی حاجیور

کد متوفی: 24641 یازدید: 281
-

حسین فرامرزی

کد متوفی: 24667 یازدید: 328
-

هومان احمدی

کد متوفی: 27299 یازدید: 250
-

هومان احمدی

کد متوفی: 27317 یازدید: 277
-

حسین فرامرزی بابادی

کد متوفی: 32165 یازدید: 273
-

کربلایی شهریار بهرامی

کد متوفی: 39896 یازدید: 256
-

صیفورخان چراغپور

کد متوفی: 48544 یازدید: 309
-

محمدعلی جمالی گله

کد متوفی: 56073 یازدید: 238
-

محمدعلی جمالی گله

کد متوفی: 56089 یازدید: 250
-

ابوالفتح بدری بابادی

کد متوفی: 75456 یازدید: 248
-

حاج ابدال موسایی

کد متوفی: 76290 یازدید: 252
-

مرحوم حاج ابدال موسایی

کد متوفی: 76335 یازدید: 236
-

لطفعلي رضايي

کد متوفی: 78009 یازدید: 237
-

ميثم رضايي

کد متوفی: 78027 یازدید: 267
-

شهربانو طاهري ميرقائد

کد متوفی: 78031 یازدید: 238
-

كوكب رضايي

کد متوفی: 78046 یازدید: 222
-

محمدعلي رضايي

کد متوفی: 78050 یازدید: 201
-

حاجتمراد سلجوقی

کد متوفی: 6001719 یازدید: 214
-

جبار زمانی احمد ومحمودی

کد متوفی: 6003810 یازدید: 191
-

پدربزرگم سیدمحمد موسوی

کد متوفی: 6006281 یازدید: 230
-

سیدقپانی درخشان

کد متوفی: 6006284 یازدید: 315
-

سیدمحمدجان درخشان

کد متوفی: 6006290 یازدید: 233
-

سیدحسین موسوی

کد متوفی: 6006291 یازدید: 232
-

سیمین کریمی

کد متوفی: 6019190 یازدید: 212
-

بی بی ماهگلی علیخانی

کد متوفی: 6026118 یازدید: 201
-

زهره احمدی

کد متوفی: 6040013 یازدید: 198
-

بی‌بی صغرا بپدنی ابدالی

کد متوفی: 6051496 یازدید: 209
-

آستار زمانی احمدمحمودی

کد متوفی: 6080473 یازدید: 183
-

هیبت الله مولایی

کد متوفی: 6114782 یازدید: 249
-

لطفعلی قنبری

کد متوفی: 6119395 یازدید: 253
1318/03/02 - 1368/02/14

امام خمینی(ره)

کد متوفی: 6120143 یازدید: 168
-

بی بی ماه گلی مهمدی کرتلایی

کد متوفی: 6124104 یازدید: 193
-

صادق غفاری فارسانی

کد متوفی: 6131586 یازدید: 290
1367/06/19 - 1400/04/04

سلطانعلی شهبازی

کد متوفی: 6140617 یازدید: 138
-

سلطانعلی شهبازی

کد متوفی: 6140625 یازدید: 231
-

مهرنسا هاشم پور

کد متوفی: 6141881 یازدید: 146
-

محمد صالح سهرابی

کد متوفی: 6148480 یازدید: 138
1341/07/13 - 1400/04/14

محمد حسین نظرپور

کد متوفی: 6151682 یازدید: 4643
1335/06/01 - 1400/05/26

درویش نصیری گله

کد متوفی: 6158064 یازدید: 148
- 1400/07/19

جواد مهری بابادی

کد متوفی: 6160150 یازدید: 357
- 1400/08/13

بی بی زهرا یوسفی

کد متوفی: 6165257 یازدید: 62
-

آکیامرث مرادی

کد متوفی: 6166518 یازدید: 52
-

امیرخان غیبی حاجیور

کد متوفی: 6182982 یازدید: 48
1305/05/20 - 1384/06/15

امیرخان غیبی حاجیور

کد متوفی: 6182986 یازدید: 57
1304/06/12 - 1384/06/15

قهرمان موسائی

کد متوفی: 6186712 یازدید: 89
- 1400/12/19

عبدالحسین یوسفی

کد متوفی: 6188461 یازدید: 215
1337/01/01 - 1400/04/19

کرفسی و ماه زینب نظرپور و سلیمانی

کد متوفی: 6191718 یازدید: 408
-

هما طهماسبی

کد متوفی: 6191930 یازدید: 624
1346/07/15 - 1401/01/08

فاضل نظرپور

کد متوفی: 6192473 یازدید: 26
-

عبدال اسدپور

کد متوفی: 6204431 یازدید: 67
- 1401/01/26

مشهدی غلامحسین سراجدین میرقاید

کد متوفی: 6208107 یازدید: 24
1336/08/06 - 1400/03/13

آکیامرث مرادی

کد متوفی: 6208190 یازدید: 14
-

خاتون جان محمدی احمد محمودی

کد متوفی: 6208367 یازدید: 96
1308/01/01 - 1401/04/30

آکیامرث مرادی

کد متوفی: 6211481 یازدید: 48
1325/04/12 - 1397/11/04

کربلایی امیر ارسلان نصیری

کد متوفی: 6221274 یازدید: 163
- 1401/09/24

زینب ،مریم غیبی حاجیور

کد متوفی: 6222176 یازدید: 17
- 1386/06/20

رضا حبیبی بابادی

کد متوفی: 6223417 یازدید: 257
1370 - 1401/10/24

حسین فرامرزی بابادی

کد متوفی: 6232759 یازدید: 17
-

حاج کرمعلی اسدپور

کد متوفی: 6234759 یازدید: 84
1334/01/17 - 1402/03/31
Loading...

لطفا شکیبا باشید