آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان بشرویه

حاج حسین صالحی

کد متوفی: 22472 یازدید: 311
-

رمضان نعمتی

کد متوفی: 26372 یازدید: 325
-

صغری رحمانی

کد متوفی: 34576 یازدید: 334
-

فاطمه جنگی و شهربانو اسلامی

کد متوفی: 42342 یازدید: 334
-

حاج سید حسین ذبیحی فر

کد متوفی: 53617 یازدید: 316
-

بی بی عصمت موسوی

کد متوفی: 55177 یازدید: 283
-

خدیجه آخوندزاده

کد متوفی: 62465 یازدید: 274
-

حاج محمد علی علی نژاد

کد متوفی: 62629 یازدید: 371
-

کربلایی سید حسین میرزایی

کد متوفی: 63761 یازدید: 244
-

کربلایی حسن نظریان

کد متوفی: 65336 یازدید: 255
-

حاج غلامرضا زیرکی

کد متوفی: 67127 یازدید: 260
-

غلامرضا ابراهیمی

کد متوفی: 79167 یازدید: 255
-

محمد رحیمی حسن پور

کد متوفی: 5050015 یازدید: 87
1336/05/02 - 1365/10/19

غلامحسین نظری

کد متوفی: 5050018 یازدید: 96
1341/01/01 - 1360/09/09

علی رضا بهرامی

کد متوفی: 5050036 یازدید: 69
1341/01/05 - 1361/05/07

مهدی حسینی

کد متوفی: 5050038 یازدید: 75
1359/04/10 - 1384/03/05

مهدی شجاع

کد متوفی: 5050041 یازدید: 99
1350/06/30 - 1367/07/22

علی توکلی

کد متوفی: 5050054 یازدید: 77
1342/03/10 - 1361/02/30

حسن جهانیان

کد متوفی: 5050090 یازدید: 97
1328/04/18 - 1362/02/06

حسین ثقفی فر

کد متوفی: 5050091 یازدید: 112
1342/04/03 - 1365/10/25

محمد نوروزی

کد متوفی: 5050128 یازدید: 78
1344/11/20 - 1366/06/26

محمد شهریاری

کد متوفی: 5050129 یازدید: 93
1328/01/20 - 1367/04/04

عباس صالحی

کد متوفی: 5050131 یازدید: 84
1347/10/17 - 1365/11/06

محمدعلی وکیل زاده

کد متوفی: 5050133 یازدید: 101
1345/12/01 - 1364/06/19

حسین قلی نیاثانی

کد متوفی: 5050137 یازدید: 74
1345/04/22 - 1370/10/25

محمد پورعباس

کد متوفی: 5050141 یازدید: 90
1347/01/01 - 1365/05/15

اله یار کاوسی تاج کوه

کد متوفی: 5050169 یازدید: 61
1339/01/02 - 1361/10/01

جواد وفائی مقدم

کد متوفی: 5050201 یازدید: 71
1352/01/01 - 1371/04/21

عباس علی غلامیان

کد متوفی: 5050208 یازدید: 96
1337/01/01 - 1365/11/06

حسن تورانی

کد متوفی: 5050228 یازدید: 81
1346/11/06 - 1365/06/10

علی اصغری

کد متوفی: 5050263 یازدید: 79
1343/09/16 - 1361/07/28

غلامرضا حاجی

کد متوفی: 5050313 یازدید: 65
1338/03/02 - 1365/05/12

علی اکبر شریفی محترم

کد متوفی: 5050315 یازدید: 71
1339/09/14 - 1361/01/11

رمضان رحیمی حسن پور

کد متوفی: 5050324 یازدید: 86
1346/02/17 - 1366/04/31

مهدی صفارزاده حسینی

کد متوفی: 5050335 یازدید: 75
1345/01/02 - 1364/11/21

محمدعلی حیدری

کد متوفی: 5050350 یازدید: 140
1337/08/02 - 1367/04/04

حسین قدیری

کد متوفی: 5050378 یازدید: 76
1342/01/23 - 1361/04/23

مهدی ثنایی فر

کد متوفی: 5050395 یازدید: 125
1344/11/25 - 1362/05/21

عباس صفری نادری

کد متوفی: 5050401 یازدید: 76
1348/11/06 - 1365/10/04

رضا حسین زاده اول

کد متوفی: 5050408 یازدید: 96
1350/06/30 - 1365/11/08

مجید قدرتی

کد متوفی: 5050427 یازدید: 76
1344/02/01 - 1364/05/06

محمدرضا علی زاده

کد متوفی: 5050440 یازدید: 83
1346/02/12 - 1365/01/23

مهدی طاوسی

کد متوفی: 5050459 یازدید: 73
1346/09/06 - 1365/10/04

حسین منفرد

کد متوفی: 5050464 یازدید: 88
1347/07/19 - 1363/07/29

حسین حدادیان

کد متوفی: 5050468 یازدید: 55
1337/11/20 - 1361/09/28

علیرضا ناظمیان

کد متوفی: 5050499 یازدید: 61
1349/02/01 - 1365/10/24

حسین مهری

کد متوفی: 5050504 یازدید: 67
1347/01/30 - 1365/10/25

علی قاسمی کفاش

کد متوفی: 5050534 یازدید: 66
1337/02/10 - 1362/01/22

غلامرضا علی زاده

کد متوفی: 5050551 یازدید: 53
1344/01/08 - 1365/05/04

محمدرضا علی زاده

کد متوفی: 5050599 یازدید: 91
1346/12/29 - 1362/07/10

سیدمحمد خاکساری مقدم

کد متوفی: 5050610 یازدید: 77
1345/02/22 - 1364/11/21

حسن کباری

کد متوفی: 5050655 یازدید: 193
1337/06/30 - 1360/09/09

محمدحسین محمدی نیک پور

کد متوفی: 5050657 یازدید: 68
1341/11/12 - 1362/01/24

عباس معیل

کد متوفی: 5050663 یازدید: 65
1344/05/18 - 1363/12/22

حسین حسینی نژاد

کد متوفی: 5050673 یازدید: 73
1344/11/05 - 1365/10/23

محمدرضا عزیزی

کد متوفی: 5050674 یازدید: 59
1343/03/23 - 1361/05/07

شکراله حسن زاده

کد متوفی: 5050677 یازدید: 56
1344/02/08 - 1362/12/05

مهدی بخشایش

کد متوفی: 5050687 یازدید: 75
1344/01/01 - 1365/10/04

سیدمحمد ذبیحی فر

کد متوفی: 5050691 یازدید: 91
1344/10/22 - 1365/02/31

غلامرضا زاهدی مقدم

کد متوفی: 5050715 یازدید: 84
1318/03/27 - 1365/10/27

محمدعلی سلطان زاده

کد متوفی: 5050716 یازدید: 97
1349/06/20 - 1365/11/06

جواد قلی نیاعدالتی

کد متوفی: 5050727 یازدید: 82
1353/07/01 - 1372/11/06

محمد کرم پورهوشمند

کد متوفی: 5050744 یازدید: 75
1346/01/01 - 1365/06/10

حسین طاوسی

کد متوفی: 5050775 یازدید: 69
1338/11/20 - 1361/03/09

حسن باقری

کد متوفی: 5050777 یازدید: 89
1343/01/08 - 1365/11/09

احمد بخشی زاده

کد متوفی: 5050781 یازدید: 72
1342/07/19 - 1361/01/02

محمد رضائیان

کد متوفی: 5050799 یازدید: 75
1340/11/19 - 1364/02/07

سیدغلامرضا ساداتی پور

کد متوفی: 5050819 یازدید: 65
1343/03/18 - 1360/09/09

غلامرضا مجنونی

کد متوفی: 5050827 یازدید: 70
1340/10/30 - 1363/01/30

مهدی جهان طلب

کد متوفی: 5050851 یازدید: 105
1346/11/01 - 1360/10/17

علی رفیعی

کد متوفی: 5050854 یازدید: 65
1340/12/01 - 1365/04/11

مهدی روایتی

کد متوفی: 5050881 یازدید: 91
1346/12/01 - 1365/10/04

علی اسمعیلی

کد متوفی: 5050887 یازدید: 74
1339/01/01 - 1360/11/14

علی اکبر یونسی

کد متوفی: 5050902 یازدید: 87
1339/01/02 - 1365/10/22

محمدرضا عطاءزاده

کد متوفی: 5050973 یازدید: 62
1342/09/25 - 1360/09/09

رضا مشفق ثانی

کد متوفی: 5051017 یازدید: 101
1335/10/05 - 1360/09/09

محمد مجنونی

کد متوفی: 5051042 یازدید: 64
1325/06/09 - 1361/02/10

احمد یوسفی

کد متوفی: 5051056 یازدید: 45
1345/05/10 - 1367/05/05

حسین بیزادی ثانی

کد متوفی: 5051059 یازدید: 67
1345/08/01 - 1364/04/24

حسن چمن آراء

کد متوفی: 5051064 یازدید: 79
1344/10/05 - 1361/07/26

سیدمحمد مرتضوی ثانی

کد متوفی: 5051070 یازدید: 49
1338/08/02 - 1361/02/01

سیدغلامرضا علوی

کد متوفی: 5051071 یازدید: 72
1347/09/03 - 1363/07/25

رجبعلی اکبری

کد متوفی: 5051084 یازدید: 75
1342/02/01 - 1367/09/24

غلامرضا عبداله زاده

کد متوفی: 5051099 یازدید: 76
1338/10/02 - 1361/02/15

مهدی محمدی نیک پور

کد متوفی: 5051116 یازدید: 69
1349/06/20 - 1365/10/23

مهدی حکمیان

کد متوفی: 5051122 یازدید: 60
1348/03/01 - 1365/10/04

مهدی نصرتی

کد متوفی: 5051129 یازدید: 77
1348/06/22 - 1365/10/23

علی اکبر بهادران

کد متوفی: 5051136 یازدید: 92
1340/06/09 - 1362/04/19

محمدمهدی فانی

کد متوفی: 5051152 یازدید: 88
1341/10/22 - 1362/01/23

باقر ریگی زاده

کد متوفی: 5051165 یازدید: 62
1347/01/02 - 1367/05/03

صفرعلی نظری

کد متوفی: 5051187 یازدید: 82
1337/05/03 - 1367/04/04

علی اصغر رمضان زاده

کد متوفی: 5051195 یازدید: 61
1319/02/02 - 1365/03/01

مهدی کباری

کد متوفی: 5051205 یازدید: 78
1349/07/02 - 1367/04/04

علی کاجی

کد متوفی: 5051206 یازدید: 81
1342/06/14 - 1360/09/09

حسین طهانی

کد متوفی: 5051227 یازدید: 103
1342/06/29 - 1366/02/08

اکبر رضائی

کد متوفی: 5051255 یازدید: 74
1341/08/06 - 1360/11/19

غلامرضا رمضانی

کد متوفی: 5051279 یازدید: 58
1342/02/08 - 1362/01/22

علی عسکری

کد متوفی: 5051297 یازدید: 54
1323/01/19 - 1360/10/02

غلامرضا کفتری

کد متوفی: 5051321 یازدید: 90
1342/05/02 - 1362/11/22

حسین مرادیان

کد متوفی: 5051324 یازدید: 86
1349/02/15 - 1365/11/06

سیدرضا برسرآمد

کد متوفی: 5051332 یازدید: 67
1342/01/02 - 1365/03/08

مهدی قرص زر

کد متوفی: 5051335 یازدید: 70
1343/01/01 - 1362/01/22

مهدی کباری

کد متوفی: 5051352 یازدید: 70
1340/01/02 - 1361/05/07

حسین مهدیان

کد متوفی: 5051360 یازدید: 65
1342/01/02 - 1361/05/07

هادی نصیرائی هوش

کد متوفی: 5051377 یازدید: 90
1341/02/29 - 1364/11/21

مهدی محمدپور

کد متوفی: 5051386 یازدید: 64
1344/10/20 - 1365/11/02

جواد مجنونی

کد متوفی: 5051409 یازدید: 59
1344/10/25 - 1362/01/23

عباس اللهیان

کد متوفی: 5051419 یازدید: 74
1342/12/17 - 1360/09/26

رضا غنچه

کد متوفی: 5051470 یازدید: 52
1340/03/01 - 1361/01/02

احمد عبداله زاده مقدم

کد متوفی: 5051473 یازدید: 91
1330/09/01 - 1366/07/09

رمضان نظری

کد متوفی: 5051491 یازدید: 55
1340/01/01 - 1363/12/26

رضا بهارمست

کد متوفی: 5051493 یازدید: 56
1344/05/10 - 1365/02/02

غلامرضا علی نژاد

کد متوفی: 5051544 یازدید: 65
1338/01/01 - 1361/02/20

محمدرضا کفتری

کد متوفی: 5051579 یازدید: 116
1347/06/01 - 1366/02/08

مهدی عباسی پور

کد متوفی: 5051593 یازدید: 60
1351/03/30 - 1365/10/22

سیدمهدی مظفری

کد متوفی: 5051608 یازدید: 82
1346/10/06 - 1362/05/14

مهدی قاسم پوررضائی

کد متوفی: 5051614 یازدید: 32
1348/03/01 - 1364/12/04

محمدحسین رئوف

کد متوفی: 5051616 یازدید: 91
1341/02/09 - 1360/09/13

محمدعلی رفیعی

کد متوفی: 5051619 یازدید: 94
1342/01/01 - 1361/05/07

غلامرضا چوپان زاده

کد متوفی: 5051628 یازدید: 69
1347/05/12 - 1367/04/04

محمد غلامیان

کد متوفی: 5051643 یازدید: 61
1342/02/07 - 1361/05/07

حسین آکی

کد متوفی: 5051667 یازدید: 82
1343/01/08 - 1361/01/02

علیرضا مرادی مقدم

کد متوفی: 5051670 یازدید: 71
1344/02/09 - 1362/12/07

بمان علی چوپانی

کد متوفی: 5051680 یازدید: 84
1348/08/17 - 1365/11/06

عباس حیدرنژاد

کد متوفی: 5051682 یازدید: 98
1342/02/03 - 1360/09/09

محمدرضا طاوسی

کد متوفی: 5051684 یازدید: 87
1346/04/01 - 1367/01/30

سیدحسین محمدی

کد متوفی: 5051705 یازدید: 86
1337/12/11 - 1359/03/27

حسین شهابی

کد متوفی: 5051733 یازدید: 122
1324/06/26 - 1361/09/30

محمدحسن وکیل زاده

کد متوفی: 5051743 یازدید: 76
1341/01/21 - 1364/06/19

محمدحسین توکلی

کد متوفی: 5051747 یازدید: 78
1348/02/02 - 1369/11/14

محمدعلی یعقوبی

کد متوفی: 5051749 یازدید: 87
1346/03/03 - 1366/04/31

محسن برکاتی

کد متوفی: 5051770 یازدید: 63
1337/03/24 - 1361/03/03

حسین کراتی

کد متوفی: 5051782 یازدید: 69
1350/02/01 - 1366/03/09

علی نظری زاده

کد متوفی: 5051788 یازدید: 64
1343/11/20 - 1364/03/31

حسین اکبرپورثانی

کد متوفی: 5051792 یازدید: 58
1343/10/20 - 1363/05/04

علی محمدی مقدم

کد متوفی: 5051798 یازدید: 81
1345/01/18 - 1366/04/09

محمد ناصری

کد متوفی: 5051799 یازدید: 82
1344/12/27 - 1365/10/04

کربلایی حاج حسن حسین زاده ثانی

کد متوفی: 6005284 یازدید: 280
-

محدثه رجب پور

کد متوفی: 6005989 یازدید: 433
-

حاج میرزاعلی حدادیان

کد متوفی: 6006216 یازدید: 271
-

حاج علی فاطمی پور

کد متوفی: 6007859 یازدید: 270
-

کربلائی معصومه غلامزاده

کد متوفی: 6008349 یازدید: 245
-

محمد علی اژدری

کد متوفی: 6009005 یازدید: 223
-

حسین اسماعیلی اول

کد متوفی: 6009399 یازدید: 233
-

گوهر زنگویی

کد متوفی: 6012132 یازدید: 230
-

حسن طاجانی

کد متوفی: 6014232 یازدید: 258
-

معصومه نظریان

کد متوفی: 6018407 یازدید: 270
-

فاطمه صغرا ذوالفقاری

کد متوفی: 6018995 یازدید: 238
-

حاج غلام رضا آفاقی

کد متوفی: 6019691 یازدید: 251
-

علی اکبر کامل نیا

کد متوفی: 6022380 یازدید: 226
-

علی اکبر کامل نیا

کد متوفی: 6022384 یازدید: 291
-

حاج علی اکبر پوررفعتی

کد متوفی: 6022886 یازدید: 250
-

حسین روایتی

کد متوفی: 6030516 یازدید: 276
-

فاطمه نجفی

کد متوفی: 6043205 یازدید: 246
-

خانم فاطمه نجفی

کد متوفی: 6043275 یازدید: 271
-

میرزا محمود وکیلی

کد متوفی: 6043591 یازدید: 241
-

حسین نظری

کد متوفی: 6054032 یازدید: 248
-

عبدالحسین حیدرنژاد

کد متوفی: 6054819 یازدید: 274
-

سید احمد سلیمانی

کد متوفی: 6060555 یازدید: 261
-

صدیقه سالار صادقی

کد متوفی: 6062560 یازدید: 281
-

سید حسین علوی

کد متوفی: 6075833 یازدید: 830
- 1399/12/05

حاج حسین حسینی نژاد

کد متوفی: 6083600 یازدید: 619
-

حاج غلامرضا قاسمی

کد متوفی: 6090926 یازدید: 707
-

فرهاد عباسی اول

کد متوفی: 6098018 یازدید: 250
۱۳۴۴ - 1400/1/23

فرهاد عباسی اول

کد متوفی: 6098025 یازدید: 198
۱۳۴۴ - 1400/1/23

معصومه علیخانی

کد متوفی: 6102990 یازدید: 303
- 1400/01/31

برات ا... ترشیزی

کد متوفی: 6103060 یازدید: 239
- ۱۴۰۰/۲/۱

حاج برات ا... ترشیزی

کد متوفی: 6103064 یازدید: 789
- 1400/2/1

حسن کریم زاده

کد متوفی: 6104430 یازدید: 256
1312/01/03 - 1400/01/22

احمد رضایی مقدم

کد متوفی: 6104444 یازدید: 189
1349 - 24/10/1381

حاج برات ا... ترشیزی

کد متوفی: 6104460 یازدید: 304
- ۱۴۰۰/۲/۱

شهربانو نعمتی

کد متوفی: 6112516 یازدید: 1024
1324/1/2 - 1400/1/6

حاجیه بی بی سلطان یوسفی

کد متوفی: 6119077 یازدید: 211
-

مرحوم محمد قاینی

کد متوفی: 6119474 یازدید: 169
-

قاسم کمیلی دوست

کد متوفی: 6130611 یازدید: 636
1317/01/01 - 1348/07/15

حاج محمد علی فلفلی

کد متوفی: 6143260 یازدید: 415
1313/07/22 - 1400/06/01

ملامحمد محمدی

کد متوفی: 6143653 یازدید: 162
-

صفورا بنی اسدی

کد متوفی: 6148099 یازدید: 142
-

کنیز پک کوبان

کد متوفی: 6152717 یازدید: 144
-

شهید احمد آتش دست

کد متوفی: 6153457 یازدید: 196
-

K N

کد متوفی: 6158171 یازدید: 147
-

حاج حسن قلیان اول

کد متوفی: 6158379 یازدید: 166
1303 -

محمد حسنی

کد متوفی: 6165953 یازدید: 280
-

معصومه حسین زاده اول

کد متوفی: 6166208 یازدید: 521
1312/05/18 - 1400/05/31

جواد تفقدی نظریان

کد متوفی: 6166455 یازدید: 113
-

حاج علی اکبر کامل نیا

کد متوفی: 6170490 یازدید: 274
1309/04/05 - 1396/10/10

حاج محمدحسن قاسم زاده

کد متوفی: 6172998 یازدید: 146
-

حجی غلامرضا یعقوبی

کد متوفی: 6176239 یازدید: 194
- 1400/10/23

رضا حسینی نژاد

کد متوفی: 6176746 یازدید: 92
-

نرگس مهماندوست

کد متوفی: 6179612 یازدید: 217
-

فاطمه قاسمی

کد متوفی: 6179632 یازدید: 79
-

حاج محمدحسن گنجور

کد متوفی: 6181918 یازدید: 67
-

فرهاد و حسن عباسی اول عباسی اول

کد متوفی: 6183489 یازدید: 55
-

حسین شرکابشرویه

کد متوفی: 6183798 یازدید: 59
1318/05/11 - 1373/10/17

زهرا آقایی

کد متوفی: 6183978 یازدید: 121
1320/03/04 - 1400/10/28

زهرا آقایی

کد متوفی: 6183981 یازدید: 289
1320/03/04 - 1400/10/28

حمیدرضا و طوبی رضائی و نوکی

کد متوفی: 6189396 یازدید: 76
1347/01/09 - 1387/06/06

غلامرضا طهان

کد متوفی: 6190792 یازدید: 58
-

محمد دهشیبی

کد متوفی: 6192135 یازدید: 90
1314/10/01 - 1400/02/09

سید حسن مدرسی

کد متوفی: 6192771 یازدید: 118
1304/06/05 - 1397/01/18

حسن ریگی زاده

کد متوفی: 6194887 یازدید: 206
- 1393

پسر اژدری

کد متوفی: 6195007 یازدید: 48
- 1399

سکینه زراعتی

کد متوفی: 6195011 یازدید: 115
- 1399

فاطمه حیدری

کد متوفی: 6195358 یازدید: 103
1328/06/20 - 1397/10/13

فاطمه کراتی

کد متوفی: 6203074 یازدید: 198
-

کربلایی عباس الهیان

کد متوفی: 6204713 یازدید: 89
-

محمد امین صادقیان

کد متوفی: 6205573 یازدید: 150
1384/04/12 - 1401/04/12

ساره فروغیان

کد متوفی: 6205605 یازدید: 163
- 1401/04/11

کربلایی عباس عبادی

کد متوفی: 6207203 یازدید: 149
- 1394/04/24

حاج آقا رضا الهیان

کد متوفی: 6213599 یازدید: 65
-

محمد نظری خباز

کد متوفی: 6219950 یازدید: 159
- 1401/09/08

مریم تازه بهار

کد متوفی: 6223008 یازدید: 140
1354/06/16 - 1399/11/03

رجب حسین زاده

کد متوفی: 6230112 یازدید: 87
-

فاطمه کرتی

کد متوفی: 6232238 یازدید: 47
-

سیدعباس نوبهار

کد متوفی: 6235323 یازدید: 22
-

جناب آقای افتخاری

کد متوفی: 6235720 یازدید: 58
- 1402/03/17

حاجیه راضیه دهقان

کد متوفی: 6235847 یازدید: 58
-

کربلایی فاطمه کامل

کد متوفی: 6238991 یازدید: 16
-

حاج میرزاحسن وثوقی

کد متوفی: 6241833 یازدید: 128
1307/06/05 - 1402/09/06

مهر انگیز شیوا

کد متوفی: 6242183 یازدید: 24
-

حاج محمدرضا غلامی

کد متوفی: 6242554 یازدید: 18
1347 - 1402
Loading...

لطفا شکیبا باشید