آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان بشرویه

حاج حسین صالحی

کد متوفی: 22472 یازدید: 135
-

رمضان نعمتی

کد متوفی: 26372 یازدید: 116
-

صغری رحمانی

کد متوفی: 34576 یازدید: 127
-

فاطمه جنگی و شهربانو اسلامی

کد متوفی: 42342 یازدید: 104
-

حاج سید حسین ذبیحی فر

کد متوفی: 53617 یازدید: 118
-

بی بی عصمت موسوی

کد متوفی: 55177 یازدید: 102
-

خدیجه آخوندزاده

کد متوفی: 62465 یازدید: 95
-

حاج محمد علی علی نژاد

کد متوفی: 62629 یازدید: 111
-

کربلایی سید حسین میرزایی

کد متوفی: 63761 یازدید: 85
-

کربلایی حسن نظریان

کد متوفی: 65336 یازدید: 104
-

حاج غلامرضا زیرکی

کد متوفی: 67127 یازدید: 92
-

غلامرضا ابراهیمی

کد متوفی: 79167 یازدید: 103
-

کربلایی حاج حسن حسین زاده ثانی

کد متوفی: 6005284 یازدید: 113
-

محدثه رجب پور

کد متوفی: 6005989 یازدید: 175
-

حاج میرزاعلی حدادیان

کد متوفی: 6006216 یازدید: 110
-

حاج علی فاطمی پور

کد متوفی: 6007859 یازدید: 109
-

کربلائی معصومه غلامزاده

کد متوفی: 6008349 یازدید: 92
-

محمد علی اژدری

کد متوفی: 6009005 یازدید: 98
-

حسین اسماعیلی اول

کد متوفی: 6009399 یازدید: 98
-

گوهر زنگویی

کد متوفی: 6012132 یازدید: 89
-

حسن طاجانی

کد متوفی: 6014232 یازدید: 111
-

معصومه نظریان

کد متوفی: 6018407 یازدید: 105
-

فاطمه صغرا ذوالفقاری

کد متوفی: 6018995 یازدید: 96
-

حاج غلام رضا آفاقی

کد متوفی: 6019691 یازدید: 103
-

علی اکبر کامل نیا

کد متوفی: 6022380 یازدید: 100
-

علی اکبر کامل نیا

کد متوفی: 6022384 یازدید: 98
-

حاج علی اکبر پوررفعتی

کد متوفی: 6022886 یازدید: 102
-

حسین روایتی

کد متوفی: 6030516 یازدید: 83
-

فاطمه نجفی

کد متوفی: 6043205 یازدید: 102
-

خانم فاطمه نجفی

کد متوفی: 6043275 یازدید: 97
-

میرزا محمود وکیلی

کد متوفی: 6043591 یازدید: 89
-

حسین نظری

کد متوفی: 6054032 یازدید: 94
-

عبدالحسین حیدرنژاد

کد متوفی: 6054819 یازدید: 90
-

سید احمد سلیمانی

کد متوفی: 6060555 یازدید: 108
-

صدیقه سالار صادقی

کد متوفی: 6062560 یازدید: 101
-

سید حسین علوی

کد متوفی: 6075833 یازدید: 101
- 1399/12/05

حاج حسین حسینی نژاد

کد متوفی: 6083600 یازدید: 428
-

حاج غلامرضا قاسمی

کد متوفی: 6090926 یازدید: 348
-

فرهاد عباسی اول

کد متوفی: 6098018 یازدید: 89
۱۳۴۴ - 1400/1/23

فرهاد عباسی اول

کد متوفی: 6098025 یازدید: 87
۱۳۴۴ - 1400/1/23

معصومه علیخانی

کد متوفی: 6102990 یازدید: 150
- 1400/01/31

برات ا... ترشیزی

کد متوفی: 6103060 یازدید: 68
- ۱۴۰۰/۲/۱

حاج برات ا... ترشیزی

کد متوفی: 6103064 یازدید: 423
- 1400/2/1

حسن کریم زاده

کد متوفی: 6104430 یازدید: 88
1312/01/03 - 1400/01/22

احمد رضایی مقدم

کد متوفی: 6104444 یازدید: 86
1349 - 24/10/1381

حاج برات ا... ترشیزی

کد متوفی: 6104460 یازدید: 112
- ۱۴۰۰/۲/۱

شهربانو نعمتی

کد متوفی: 6112516 یازدید: 507
1324/1/2 - 1400/1/6

حاجیه بی بی سلطان یوسفی

کد متوفی: 6119077 یازدید: 86
-

مرحوم محمد قاینی

کد متوفی: 6119474 یازدید: 58
-

حاج محمد علی فلفلی

کد متوفی: 6143260 یازدید: 217
1313/07/22 - 1400/06/01

ملامحمد محمدی

کد متوفی: 6143653 یازدید: 30
-

صفورا بنی اسدی

کد متوفی: 6148099 یازدید: 35
-

کنیز پک کوبان

کد متوفی: 6152717 یازدید: 53
-

شهید احمد آتش دست

کد متوفی: 6153457 یازدید: 30
-

K N

کد متوفی: 6158171 یازدید: 17
-

حاج حسن قلیان اول

کد متوفی: 6158379 یازدید: 12
1303 -
Loading...

لطفا شکیبا باشید