آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان بشرویه

حاج حسین صالحی

کد متوفی: 22472 یازدید: 177
-

رمضان نعمتی

کد متوفی: 26372 یازدید: 157
-

صغری رحمانی

کد متوفی: 34576 یازدید: 174
-

فاطمه جنگی و شهربانو اسلامی

کد متوفی: 42342 یازدید: 147
-

حاج سید حسین ذبیحی فر

کد متوفی: 53617 یازدید: 154
-

بی بی عصمت موسوی

کد متوفی: 55177 یازدید: 138
-

خدیجه آخوندزاده

کد متوفی: 62465 یازدید: 138
-

حاج محمد علی علی نژاد

کد متوفی: 62629 یازدید: 149
-

کربلایی سید حسین میرزایی

کد متوفی: 63761 یازدید: 125
-

کربلایی حسن نظریان

کد متوفی: 65336 یازدید: 137
-

حاج غلامرضا زیرکی

کد متوفی: 67127 یازدید: 119
-

غلامرضا ابراهیمی

کد متوفی: 79167 یازدید: 127
-

کربلایی حاج حسن حسین زاده ثانی

کد متوفی: 6005284 یازدید: 147
-

محدثه رجب پور

کد متوفی: 6005989 یازدید: 243
-

حاج میرزاعلی حدادیان

کد متوفی: 6006216 یازدید: 145
-

حاج علی فاطمی پور

کد متوفی: 6007859 یازدید: 145
-

کربلائی معصومه غلامزاده

کد متوفی: 6008349 یازدید: 127
-

محمد علی اژدری

کد متوفی: 6009005 یازدید: 136
-

حسین اسماعیلی اول

کد متوفی: 6009399 یازدید: 130
-

گوهر زنگویی

کد متوفی: 6012132 یازدید: 126
-

حسن طاجانی

کد متوفی: 6014232 یازدید: 142
-

معصومه نظریان

کد متوفی: 6018407 یازدید: 149
-

فاطمه صغرا ذوالفقاری

کد متوفی: 6018995 یازدید: 132
-

حاج غلام رضا آفاقی

کد متوفی: 6019691 یازدید: 130
-

علی اکبر کامل نیا

کد متوفی: 6022380 یازدید: 133
-

علی اکبر کامل نیا

کد متوفی: 6022384 یازدید: 138
-

حاج علی اکبر پوررفعتی

کد متوفی: 6022886 یازدید: 131
-

حسین روایتی

کد متوفی: 6030516 یازدید: 122
-

فاطمه نجفی

کد متوفی: 6043205 یازدید: 136
-

خانم فاطمه نجفی

کد متوفی: 6043275 یازدید: 133
-

میرزا محمود وکیلی

کد متوفی: 6043591 یازدید: 119
-

حسین نظری

کد متوفی: 6054032 یازدید: 119
-

عبدالحسین حیدرنژاد

کد متوفی: 6054819 یازدید: 124
-

سید احمد سلیمانی

کد متوفی: 6060555 یازدید: 152
-

صدیقه سالار صادقی

کد متوفی: 6062560 یازدید: 135
-

سید حسین علوی

کد متوفی: 6075833 یازدید: 713
- 1399/12/05

حاج حسین حسینی نژاد

کد متوفی: 6083600 یازدید: 469
-

حاج غلامرضا قاسمی

کد متوفی: 6090926 یازدید: 554
-

فرهاد عباسی اول

کد متوفی: 6098018 یازدید: 123
۱۳۴۴ - 1400/1/23

فرهاد عباسی اول

کد متوفی: 6098025 یازدید: 116
۱۳۴۴ - 1400/1/23

معصومه علیخانی

کد متوفی: 6102990 یازدید: 185
- 1400/01/31

برات ا... ترشیزی

کد متوفی: 6103060 یازدید: 112
- ۱۴۰۰/۲/۱

حاج برات ا... ترشیزی

کد متوفی: 6103064 یازدید: 455
- 1400/2/1

حسن کریم زاده

کد متوفی: 6104430 یازدید: 121
1312/01/03 - 1400/01/22

احمد رضایی مقدم

کد متوفی: 6104444 یازدید: 112
1349 - 24/10/1381

حاج برات ا... ترشیزی

کد متوفی: 6104460 یازدید: 148
- ۱۴۰۰/۲/۱

شهربانو نعمتی

کد متوفی: 6112516 یازدید: 763
1324/1/2 - 1400/1/6

حاجیه بی بی سلطان یوسفی

کد متوفی: 6119077 یازدید: 114
-

مرحوم محمد قاینی

کد متوفی: 6119474 یازدید: 83
-

قاسم کمیلی دوست

کد متوفی: 6130611 یازدید: 584
1317/01/01 - 1348/07/15

حاج محمد علی فلفلی

کد متوفی: 6143260 یازدید: 245
1313/07/22 - 1400/06/01

ملامحمد محمدی

کد متوفی: 6143653 یازدید: 50
-

صفورا بنی اسدی

کد متوفی: 6148099 یازدید: 57
-

کنیز پک کوبان

کد متوفی: 6152717 یازدید: 77
-

شهید احمد آتش دست

کد متوفی: 6153457 یازدید: 60
-

K N

کد متوفی: 6158171 یازدید: 46
-

حاج حسن قلیان اول

کد متوفی: 6158379 یازدید: 40
1303 -

محمد حسنی

کد متوفی: 6165953 یازدید: 210
-

معصومه حسین زاده اول

کد متوفی: 6166208 یازدید: 375
1312/05/18 - 1400/05/31

جواد تفقدی نظریان

کد متوفی: 6166455 یازدید: 11
-

حاج علی اکبر کامل نیا

کد متوفی: 6170490 یازدید: 200
1309/04/05 - 1396/10/10

حاج محمدحسن قاسم زاده

کد متوفی: 6172998 یازدید: 53
-

حجی غلامرضا یعقوبی

کد متوفی: 6176239 یازدید: 94
- 1400/10/23

رضا حسینی نژاد

کد متوفی: 6176746 یازدید: 19
-

نرگس مهماندوست

کد متوفی: 6179612 یازدید: 128
-

فاطمه قاسمی

کد متوفی: 6179632 یازدید: 16
-

حاج محمدحسن گنجور

کد متوفی: 6181918 یازدید: 13
-

فرهاد و حسن عباسی اول عباسی اول

کد متوفی: 6183489 یازدید: 9
-

حسین شرکابشرویه

کد متوفی: 6183798 یازدید: 8
1318/05/11 - 1373/10/17

زهرا آقایی

کد متوفی: 6183978 یازدید: 9
1320/03/04 - 1400/10/28

زهرا آقایی

کد متوفی: 6183981 یازدید: 150
1320/03/04 - 1400/10/28

حمیدرضا و طوبی رضائی و نوکی

کد متوفی: 6189396 یازدید: 9
1347/01/09 - 1387/06/06

غلامرضا طهان

کد متوفی: 6190792 یازدید: 8
-

محمد دهشیبی

کد متوفی: 6192135 یازدید: 13
1314/10/01 - 1400/02/09

سید حسن مدرسی

کد متوفی: 6192771 یازدید: 60
1304/06/05 - 1397/01/18

حسن ریگی زاده

کد متوفی: 6194887 یازدید: 130
- 1393

پسر اژدری

کد متوفی: 6195007 یازدید: 5
- 1399

سکینه زراعتی

کد متوفی: 6195011 یازدید: 5
- 1399

فاطمه حیدری

کد متوفی: 6195358 یازدید: 29
1328/06/20 - 1397/10/13

فاطمه کراتی

کد متوفی: 6203074 یازدید: 79
-

کربلایی عباس الهیان

کد متوفی: 6204713 یازدید: 3
-

محمد امین صادقیان

کد متوفی: 6205573 یازدید: 1
1384/04/12 - 1401/04/12

ساره فروغیان

کد متوفی: 6205605 یازدید: 27
- 1401/04/11
Loading...

لطفا شکیبا باشید