آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان خوسف

فاطمه صغرا سنجری

کد متوفی: 32802 یازدید: 261
-

محمدحسین نخعی

کد متوفی: 36351 یازدید: 207
-

حسن نخعی

کد متوفی: 36474 یازدید: 235
-

نرگس خاتون سعیدیان

کد متوفی: 45893 یازدید: 232
-

حاج ابراهیم مقری

کد متوفی: 50700 یازدید: 256
-

محمد علیزاده

کد متوفی: 54692 یازدید: 252
-

کربلایی محمد حسین سیفی

کد متوفی: 64451 یازدید: 230
-

عزیزان سفر کرده خوسف

کد متوفی: 64577 یازدید: 440
-

کربلائیه خدیجه فنودی

کد متوفی: 64609 یازدید: 259
-

محمد حسین سیفی

کد متوفی: 64906 یازدید: 232
-

محمد حسین سیفی

کد متوفی: 64938 یازدید: 220
-

حاجیه فاطمه سیفی

کد متوفی: 65475 یازدید: 217
-

کربلائیه فاطمه چوپانی

کد متوفی: 72133 یازدید: 250
-

غلامعلی ده جو

کد متوفی: 5050029 یازدید: 31
1353/05/02 - 1388/10/11

محمدحسین رحمانی

کد متوفی: 5050030 یازدید: 21
1339/03/04 - 1365/04/11

مجتبی موسوی

کد متوفی: 5050035 یازدید: 22
1345/08/01 - 1364/05/07

محمداسماعیل رمضانی شیخ آباد

کد متوفی: 5050078 یازدید: 26
1345/09/10 - 1364/12/18

محمدتقی اللهی فریز

کد متوفی: 5050108 یازدید: 27
1345/06/20 - 1365/10/21

سیدمحمدعلی رضازاده

کد متوفی: 5050220 یازدید: 31
1346/01/04 - 1364/07/01

محمد بیک زاده

کد متوفی: 5050223 یازدید: 33
1347/01/01 - 1365/04/12

گل محمد رضائی

کد متوفی: 5050233 یازدید: 25
1344/07/01 - 1364/12/23

محمدعلی حسینی

کد متوفی: 5050292 یازدید: 35
1343/02/19 - 1363/08/01

حسین باقی

کد متوفی: 5050369 یازدید: 27
1368/08/29 - 1388/11/10

قدرت اله قاسمی

کد متوفی: 5050377 یازدید: 20
1345/12/01 - 1367/01/08

محمدرضا آتشبرگ

کد متوفی: 5050385 یازدید: 30
1345/10/02 - 1365/11/11

غلام رضا هادی

کد متوفی: 5050392 یازدید: 12
1345/01/10 - 1365/02/29

علی عباسی

کد متوفی: 5050415 یازدید: 17
1347/06/01 - 1365/10/24

حسن بهمدی

کد متوفی: 5050418 یازدید: 30
1348/09/02 - 1376/11/30

یوسف یوسفی

کد متوفی: 5050432 یازدید: 23
1345/02/01 - 1364/12/07

غلام رضا شرفی

کد متوفی: 5050493 یازدید: 17
1346/10/12 - 1367/02/26

عباسعلی ده جو

کد متوفی: 5050518 یازدید: 17
1341/07/07 - 1363/02/27

سیدعبدالکریم عبادی

کد متوفی: 5050522 یازدید: 20
1348/02/18 - 1365/04/13

مهدی خواجوی

کد متوفی: 5050571 یازدید: 27
1342/12/10 - 1362/11/04

برات تقابی

کد متوفی: 5050590 یازدید: 19
1346/01/02 - 1364/06/12

احمد کرمانی

کد متوفی: 5050593 یازدید: 9
1342/01/01 - 1361/03/04

ابراهیم یوسفی

کد متوفی: 5050623 یازدید: 12
1341/07/01 - 1361/03/02

غلام رضا ضابطی

کد متوفی: 5050700 یازدید: 19
1341/07/22 - 1364/06/24

غلام رضا ناصری

کد متوفی: 5050719 یازدید: 13
1348/01/19 - 1367/06/02

محمد شبانی اناران

کد متوفی: 5050797 یازدید: 22
1347/09/03 - 1363/12/22

محمدرضا خدادادی مزار

کد متوفی: 5050846 یازدید: 16
1346/07/01 - 1366/04/16

محمد حیدری

کد متوفی: 5050906 یازدید: 25
1346/04/27 - 1365/09/22

سیدحسن موسوی رستگار

کد متوفی: 5050936 یازدید: 28
1346/09/02 - 1365/10/09

تاج قلی زاده

کد متوفی: 5050989 یازدید: 26
1346/06/01 - 1366/02/26

غلام رضا عبداللهی گیو

کد متوفی: 5051027 یازدید: 38
1346/10/28 - 1365/09/16

رضا نظامی

کد متوفی: 5051050 یازدید: 14
1364/10/02 - 1384/03/26

محمدرضا نصراللهی

کد متوفی: 5051075 یازدید: 22
1341/09/05 - 1362/03/14

محمدهادی شاه پردلی

کد متوفی: 5051229 یازدید: 21
1341/02/02 - 1363/02/27

محمد دهجو

کد متوفی: 5051253 یازدید: 15
1359/01/10 - 1382/01/23

محمدابراهیم نخعی

کد متوفی: 5051280 یازدید: 20
1326/03/02 - 1375/12/23

حسین براتی

کد متوفی: 5051318 یازدید: 20
1344/01/01 - 1364/02/14

محمدعلی کلاته ملائی

کد متوفی: 5051327 یازدید: 33
1347/01/02 - 1366/09/18

محمد بهمدی

کد متوفی: 5051328 یازدید: 21
1342/07/01 - 1364/12/10

حسن فنودی

کد متوفی: 5051351 یازدید: 20
1344/01/01 - 1364/12/05

علی اکبر قربانی

کد متوفی: 5051430 یازدید: 18
1357/01/02 - 1380/11/26

محمدعلی مقری

کد متوفی: 5051454 یازدید: 28
1344/01/03 - 1362/12/11

علی عوض پور

کد متوفی: 5051523 یازدید: 60
1346/01/04 - 1365/10/04

مسیح اله محمدی چهکند

کد متوفی: 5051543 یازدید: 32
1343/03/01 - 1361/11/11

اباذر جودی

کد متوفی: 5051557 یازدید: 23
1347/07/01 - 1367/05/05

حسین شمشیری اسفکه

کد متوفی: 5051561 یازدید: 21
1337/06/01 - 1381/05/03

غلام حسین بهارشاهی

کد متوفی: 5051567 یازدید: 23
1348/01/10 - 1373/08/27

علیرضا شبانی

کد متوفی: 5051574 یازدید: 39
1347/06/05 - 1364/12/05

محمدعلی حمامی

کد متوفی: 5051600 یازدید: 19
1345/04/20 - 1365/06/12

حسن کوهی مقدم گل

کد متوفی: 5051640 یازدید: 56
1345/05/12 - 1363/01/15

محمود عبداللهی

کد متوفی: 5051690 یازدید: 21
1343/02/25 - 1364/01/26

یاسین مقری

کد متوفی: 5051789 یازدید: 28
1341/06/05 - 1361/02/11

غلامرضا کریمدادی

کد متوفی: 6001488 یازدید: 232
-

نرگس خاتون گونیایی

کد متوفی: 6026332 یازدید: 217
-

حسن قنبری

کد متوفی: 6045548 یازدید: 179
-

حسن قنبری

کد متوفی: 6045605 یازدید: 261
-

حاج یوسف علی سعیدیان

کد متوفی: 6049610 یازدید: 231
-

علی محسن زاده

کد متوفی: 6053214 یازدید: 234
-

حاج کربلائی محمدعلی یوسف زاده یوسف زاده

کد متوفی: 6070858 یازدید: 237
- 1381/07/29

کد متوفی: 6074580 یازدید: 179
-

ومادر بزرگ مهر بان معصومه محمدی

کد متوفی: 6075541 یازدید: 220
-

حاج کربلایی غلامحسین خرمی

کد متوفی: 6115924 یازدید: 292
-

ابراهیم فرجی

کد متوفی: 6116293 یازدید: 243
-

یادبود مرحوم سید حسن حسینی و مرحومه روقیه بهارشاهی .

کد متوفی: 6132528 یازدید: 496
1328/03/05 - 1400/04/29

سید حسن حسینی و رقیه بهارشاهی حسینی وبهارشاهی

کد متوفی: 6133104 یازدید: 382
1328/07/10 - 1400/04/29

طیبه حسینی

کد متوفی: 6136903 یازدید: 128
- 1400/05/06

کربلایی علی نخعی

کد متوفی: 6137004 یازدید: 315
1349/01/01 - 1400/05/11

زهرا درکی

کد متوفی: 6147676 یازدید: 137
1324 - 1400/06/11

آیت الله سید احمد عبادی

کد متوفی: 6168487 یازدید: 54
-

عباسعلی نجفی

کد متوفی: 6173728 یازدید: 131
1339/08/28 - 1361/03/01

زهره یوسف زاده

کد متوفی: 6176351 یازدید: 51
1359/05/07 - 1400/10/29

زهره یوسف زاده

کد متوفی: 6176355 یازدید: 111
1359 - 1400/10/29

معصومه خاشکدان

کد متوفی: 6176479 یازدید: 46
-

عذرا شکری

کد متوفی: 6176480 یازدید: 46
-

عباسعلی سلمانی

کد متوفی: 6203177 یازدید: 92
1321/11/25 - 1400/07/02

یوسف ابراهیمی

کد متوفی: 6216647 یازدید: 63
1303/05/05 - 1380/10/05

علی اکبر قاسمی

کد متوفی: 6220296 یازدید: 6
-

علی اکبر حسینی

کد متوفی: 6221729 یازدید: 5
-

ابوطالب براتی

کد متوفی: 6222470 یازدید: 8
-

ابوطالب براتی

کد متوفی: 6222471 یازدید: 4
-

کربلایی محمد اکبرزاده

کد متوفی: 6222929 یازدید: 15
-

کربلایی فاطمه چوپانی

کد متوفی: 6225251 یازدید: 25
- 1401/12/08

حاج محمد پیرمردی

کد متوفی: 6230916 یازدید: 130
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید