آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان درمیان

کربلاییه بی بی زهره زینلی

کد متوفی: 1676 یازدید: 164
-

کربلایی مهدی باغبان

کد متوفی: 1925 یازدید: 166
-

حاج علی اکبر قاسمی

کد متوفی: 1928 یازدید: 264
-

محمد رضا رفیعی

کد متوفی: 59456 یازدید: 183
-

محمد صحرائی

کد متوفی: 59970 یازدید: 148
-

سکینه مصطفایی

کد متوفی: 60142 یازدید: 172
-

علی رحیمی

کد متوفی: 60169 یازدید: 153
-

محمدمهدی رفیعی

کد متوفی: 60215 یازدید: 161
-

قمر نساء رضایی

کد متوفی: 60224 یازدید: 182
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 72339 یازدید: 171
-

کربلایی حاجی حسین وسکینه مالکی

کد متوفی: 6001198 یازدید: 143
-

حوران قاسمی

کد متوفی: 6005159 یازدید: 137
-

رضیه تقوی

کد متوفی: 6028050 یازدید: 134
-

محمدحسین توکلی

کد متوفی: 6032728 یازدید: 140
-

فاطمه توکلی

کد متوفی: 6032747 یازدید: 148
-

جلال فطرتی

کد متوفی: 6033735 یازدید: 136
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6033746 یازدید: 142
-

حاجی سکندر ناصری و ماه بیگم آذری

کد متوفی: 6057360 یازدید: 123
-

حاجی کنیزاسداللهی

کد متوفی: 6057372 یازدید: 134
-

پرویزرضا رضایی

کد متوفی: 6082782 یازدید: 167
10/06/1334 - 06/10/1399

طوبی هوشیار مقدم

کد متوفی: 6082930 یازدید: 122
-

علیرضا بهاری

کد متوفی: 6090350 یازدید: 140
-

مرحومه بی بی طاهره حسینی

کد متوفی: 6121380 یازدید: 149
- 1400/03/08

مرحومه بی بی طاهره حسینی

کد متوفی: 6121396 یازدید: 102
- 1400/03/09

محسن خزاعی و جمیع مومنین و مومنات

کد متوفی: 6129500 یازدید: 925
1363/12/01 - 1400/04/12

طوبی هوشیارمقدم

کد متوفی: 6190035 یازدید: 72
-

سیده عایشه موسوی

کد متوفی: 6201670 یازدید: 303
- 1401/03/07
Loading...

لطفا شکیبا باشید