آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان زیرکوه

بی بی سیده فاطمه حسینی پور مقدم

کد متوفی: 33046 یازدید: 209
-

نوادگان باقر و بستگان

کد متوفی: 75776 یازدید: 187
-

غلامحسین رضازاده

کد متوفی: 79985 یازدید: 169
-

حسینعلی احمدی شاهرخت

کد متوفی: 5050013 یازدید: 15
1345/01/01 - 1361/09/02

حسن احمدی شاهرخت

کد متوفی: 5050079 یازدید: 11
1348/08/10 - 1365/10/04

محمد کاظمی

کد متوفی: 5050084 یازدید: 13
1349/12/02 - 1365/10/22

سیدحسن هاشمی زهان

کد متوفی: 5050093 یازدید: 14
1345/06/27 - 1363/11/26

حمزه عابدینی

کد متوفی: 5050150 یازدید: 18
1338/10/01 - 1365/10/03

حسن افضلی کبودان

کد متوفی: 5050170 یازدید: 15
1332/05/04 - 1365/10/04

غلامرضا محمدی بمرود

کد متوفی: 5050291 یازدید: 9
1347/01/07 - 1363/12/22

محمدعلی احمدی

کد متوفی: 5050312 یازدید: 14
1350/01/01 - 1366/09/18

علی رضا صادقی

کد متوفی: 5050319 یازدید: 15
1349/01/02 - 1300/01/01

ابوالحسن جامی

کد متوفی: 5050321 یازدید: 14
1346/07/06 - 1362/01/24

علی غضنفری

کد متوفی: 5050322 یازدید: 12
1340/06/04 - 1377/12/11

سیدابوالفضل حسینی شاهرخت

کد متوفی: 5050328 یازدید: 19
1346/01/01 - 1365/10/25

غلام حیدر غلامی بمرود

کد متوفی: 5050338 یازدید: 13
1341/03/04 - 1363/04/06

رمضان اکبری

کد متوفی: 5050405 یازدید: 14
1344/03/04 - 1362/12/15

غلامحسن حیدری

کد متوفی: 5050457 یازدید: 11
1345/08/04 - 1363/12/24

علی عباسیان

کد متوفی: 5050528 یازدید: 15
1358/07/01 - 1378/01/26

محمدکلوخ احمدی

کد متوفی: 5050543 یازدید: 10
1345/01/03 - 1362/02/25

عیدمحمد عباسی سالک آباد

کد متوفی: 5050546 یازدید: 15
1348/07/01 - 1373/04/13

محمدباقر مومنی

کد متوفی: 5050577 یازدید: 14
1339/06/16 - 1375/12/23

محسن احمدی

کد متوفی: 5050670 یازدید: 14
1340/08/04 - 1362/01/25

حاجی محمد صالحی

کد متوفی: 5050756 یازدید: 13
1343/06/07 - 1363/12/27

زعفران عباسی مقدم

کد متوفی: 5050806 یازدید: 15
1333/01/04 - 1378/01/21

سیدمرتضی اسماعیلی اسفاد

کد متوفی: 5050814 یازدید: 13
1350/01/01 - 1365/05/01

علی اکبر عابدینی حاجی آباد

کد متوفی: 5050824 یازدید: 15
1336/02/10 - 1361/01/02

رمضان براتی پیشبر

کد متوفی: 5050855 یازدید: 10
1345/03/04 - 1363/12/23

علی اصغر علی زاده

کد متوفی: 5050886 یازدید: 12
1346/01/10 - 1367/03/11

غلام رضا قادری اردکول

کد متوفی: 5050934 یازدید: 5
1348/01/01 - 1365/10/25

مهدی تقی نیا

کد متوفی: 5050942 یازدید: 14
1347/10/07 - 1365/11/02

محمد نژاد

کد متوفی: 5050955 یازدید: 9
1348/02/07 - 1366/12/25

حسن ناصری شاهرخت

کد متوفی: 5050968 یازدید: 12
1346/10/27 - 1362/01/24

علی محمد قاسمی

کد متوفی: 5050995 یازدید: 7
1348/06/10 - 1365/10/04

علی قربان سبزه کار

کد متوفی: 5051022 یازدید: 11
1349/01/01 - 1363/03/09

کماچ علی اژدری

کد متوفی: 5051073 یازدید: 6
1347/02/03 - 1365/10/04

غلامحسین دادی

کد متوفی: 5051118 یازدید: 11
1334/03/20 - 1365/04/16

حسن زارعی مقدم

کد متوفی: 5051194 یازدید: 14
1347/01/06 - 1363/12/22

علی مقیمی

کد متوفی: 5051333 یازدید: 11
1346/10/07 - 1363/12/22

رمضان حسنی حاجی آباد

کد متوفی: 5051389 یازدید: 11
1344/10/07 - 1365/10/03

محمدرضا بابک

کد متوفی: 5051416 یازدید: 16
1355/06/10 - 1383/06/20

ایوب پری پیشبر

کد متوفی: 5051497 یازدید: 13
1350/05/20 - 1365/10/21

ابراهیم صادقی شاهرخت

کد متوفی: 5051502 یازدید: 9
1348/06/01 - 1366/10/03

کماچ علی قنبری فرد

کد متوفی: 5051555 یازدید: 9
1342/04/10 - 1359/08/27

محمدرضا فلاحی

کد متوفی: 5051617 یازدید: 10
1345/04/05 - 1368/02/21

غلامرضا اشرفی

کد متوفی: 5051618 یازدید: 13
1314/08/05 - 1365/11/04

محمد میری

کد متوفی: 5051671 یازدید: 13
1351/01/03 - 1365/11/20

محمدحسین باقری

کد متوفی: 5051707 یازدید: 9
1342/10/12 - 1365/10/25

اسداله احمدی شاهرخت

کد متوفی: 5051728 یازدید: 15
1344/01/07 - 1362/08/28

علی اکبر شبانی

کد متوفی: 5051769 یازدید: 15
1349/05/01 - 1366/11/01

خورشید سنگری

کد متوفی: 6000606 یازدید: 187
-

فرخ لقا رضازاده

کد متوفی: 6008217 یازدید: 200
-

حاج قاسم سلیمانی تبریک و تسلیت باد

کد متوفی: 6025692 یازدید: 205
-

حاج قاسم سليمانی

کد متوفی: 6039463 یازدید: 179
-

حاج محمد علی حیدری

کد متوفی: 6090620 یازدید: 2224
1319 - 1399/12/29

محسن قادری

کد متوفی: 6095531 یازدید: 215
-

حاجیه خانم کنیز رضا موسوی

کد متوفی: 6107951 یازدید: 505
- 1379/07/07

حاج رسول رجبی

کد متوفی: 6108490 یازدید: 213
-

حاج میرزا محمدهادی احمدی

کد متوفی: 6111997 یازدید: 366
- 1382/02/29

شادروان محمدباقر قاصری

کد متوفی: 6112047 یازدید: 464
-

خدیجه ضیایی

کد متوفی: 6112050 یازدید: 341
- 1376/02/12

شادروان میرزامحمدحسین احمدی

کد متوفی: 6112061 یازدید: 448
- 1363/07/05

شادروان محمدشهاب احمدی

کد متوفی: 6112071 یازدید: 347
- 1373/05/08

شهیدشهابعلی احمدی

کد متوفی: 6112077 یازدید: 370
- 1361/01/05

محمد حسین عابدینی

کد متوفی: 6114574 یازدید: 368
1337/02/15 - 1376/02/20

حاج میرزا محمد شهاب احمدی

کد متوفی: 6119647 یازدید: 244
-

فاطمه غلامی

کد متوفی: 6122969 یازدید: 125
-

کربلایی حسن خالدی

کد متوفی: 6133524 یازدید: 165
1319/01/01 - 1400/04/31

کشور واحدی

کد متوفی: 6133821 یازدید: 190
- 1400/05/03

رضا صادقی بمرود

کد متوفی: 6168807 یازدید: 104
-

عذرا احمدی

کد متوفی: 6169354 یازدید: 116
1323/07/09 - 1396/01/18

نبات عباسی

کد متوفی: 6175240 یازدید: 107
1344/04/10 - 1398/09/11

حاج علی مومنی

کد متوفی: 6186388 یازدید: 380
-

کربلایی حسین حبیبی پور فرد

کد متوفی: 6186634 یازدید: 92
-

عطیه سادات علی زاده

کد متوفی: 6186826 یازدید: 25
-

عطیه سادات علی زاده

کد متوفی: 6186920 یازدید: 23
-

اقدس آیتی

کد متوفی: 6189972 یازدید: 166
- 1400/01/13

عباس غلامرضایی

کد متوفی: 6191532 یازدید: 135
1314/11/09 - 1400/02/09

فاطمه شیخی

کد متوفی: 6193056 یازدید: 80
- 1399/03/25

عبدلعلی اسماعیلی شاهرخت

کد متوفی: 6193067 یازدید: 39
- 1387/08/21

کربلایی محمد صادقی

کد متوفی: 6193128 یازدید: 53
- 1374/08/04

عزیزالله نظری

کد متوفی: 6193626 یازدید: 105
1319/02/02 - 1401/01/17

کربلایی محمد قدسی

کد متوفی: 6198683 یازدید: 7
- 1401/02/26

مرحومه قمر کربلایی

کد متوفی: 6199136 یازدید: 20
-

کربلایی شیخعلی پردل

کد متوفی: 6200896 یازدید: 136
- 1401/02/25
Loading...

لطفا شکیبا باشید