آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان زیرکوه

بی بی سیده فاطمه حسینی پور مقدم

کد متوفی: 33046 یازدید: 155
-

نوادگان باقر و بستگان

کد متوفی: 75776 یازدید: 154
-

غلامحسین رضازاده

کد متوفی: 79985 یازدید: 127
-

خورشید سنگری

کد متوفی: 6000606 یازدید: 141
-

فرخ لقا رضازاده

کد متوفی: 6008217 یازدید: 162
-

حاج قاسم سلیمانی تبریک و تسلیت باد

کد متوفی: 6025692 یازدید: 169
-

حاج قاسم سليمانی

کد متوفی: 6039463 یازدید: 130
-

حاج محمد علی حیدری

کد متوفی: 6090620 یازدید: 2180
1319 - 1399/12/29

محسن قادری

کد متوفی: 6095531 یازدید: 169
-

حاجیه خانم کنیز رضا موسوی

کد متوفی: 6107951 یازدید: 452
- 1379/07/07

حاج رسول رجبی

کد متوفی: 6108490 یازدید: 155
-

حاج میرزا محمدهادی احمدی

کد متوفی: 6111997 یازدید: 322
- 1382/02/29

شادروان محمدباقر قاصری

کد متوفی: 6112047 یازدید: 423
-

خدیجه ضیایی

کد متوفی: 6112050 یازدید: 293
- 1376/02/12

شادروان میرزامحمدحسین احمدی

کد متوفی: 6112061 یازدید: 403
- 1363/07/05

شادروان محمدشهاب احمدی

کد متوفی: 6112071 یازدید: 313
- 1373/05/08

شهیدشهابعلی احمدی

کد متوفی: 6112077 یازدید: 332
- 1361/01/05

محمد حسین عابدینی

کد متوفی: 6114574 یازدید: 331
1337/02/15 - 1376/02/20

حاج میرزا محمد شهاب احمدی

کد متوفی: 6119647 یازدید: 203
-

فاطمه غلامی

کد متوفی: 6122969 یازدید: 93
-

کربلایی حسن خالدی

کد متوفی: 6133524 یازدید: 123
1319/01/01 - 1400/04/31

کشور واحدی

کد متوفی: 6133821 یازدید: 148
- 1400/05/03

رضا صادقی بمرود

کد متوفی: 6168807 یازدید: 92
-

عذرا احمدی

کد متوفی: 6169354 یازدید: 97
1323/07/09 - 1396/01/18

نبات عباسی

کد متوفی: 6175240 یازدید: 93
1344/04/10 - 1398/09/11

حاج علی مومنی

کد متوفی: 6186388 یازدید: 363
-

کربلایی حسین حبیبی پور فرد

کد متوفی: 6186634 یازدید: 67
-

عطیه سادات علی زاده

کد متوفی: 6186826 یازدید: 17
-

عطیه سادات علی زاده

کد متوفی: 6186920 یازدید: 11
-

اقدس آیتی

کد متوفی: 6189972 یازدید: 156
- 1400/01/13

عباس غلامرضایی

کد متوفی: 6191532 یازدید: 115
1314/11/09 - 1400/02/09

فاطمه شیخی

کد متوفی: 6193056 یازدید: 63
- 1399/03/25

عبدلعلی اسماعیلی شاهرخت

کد متوفی: 6193067 یازدید: 22
- 1387/08/21

کربلایی محمد صادقی

کد متوفی: 6193128 یازدید: 34
- 1374/08/04

عزیزالله نظری

کد متوفی: 6193626 یازدید: 64
1319/02/02 - 1401/01/17

کربلایی محمد قدسی

کد متوفی: 6198683 یازدید: 4
- 1401/02/26

مرحومه قمر کربلایی

کد متوفی: 6199136 یازدید: 8
-

کربلایی شیخعلی پردل

کد متوفی: 6200896 یازدید: 105
- 1401/02/25
Loading...

لطفا شکیبا باشید