آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان زیرکوه

بی بی سیده فاطمه حسینی پور مقدم

کد متوفی: 33046 یازدید: 341
-

نوادگان باقر و بستگان

کد متوفی: 75776 یازدید: 286
-

غلامحسین رضازاده

کد متوفی: 79985 یازدید: 252
-

حسینعلی احمدی شاهرخت

کد متوفی: 5050013 یازدید: 125
1345/01/01 - 1361/09/02

حسن احمدی شاهرخت

کد متوفی: 5050079 یازدید: 109
1348/08/10 - 1365/10/04

محمد کاظمی

کد متوفی: 5050084 یازدید: 78
1349/12/02 - 1365/10/22

سیدحسن هاشمی زهان

کد متوفی: 5050093 یازدید: 94
1345/06/27 - 1363/11/26

حمزه عابدینی

کد متوفی: 5050150 یازدید: 155
1338/10/01 - 1365/10/03

حسن افضلی کبودان

کد متوفی: 5050170 یازدید: 82
1332/05/04 - 1365/10/04

غلامرضا محمدی بمرود

کد متوفی: 5050291 یازدید: 96
1347/01/07 - 1363/12/22

محمدعلی احمدی

کد متوفی: 5050312 یازدید: 68
1350/01/01 - 1366/09/18

علی رضا صادقی

کد متوفی: 5050319 یازدید: 123
1349/01/02 - 1366/01/27

ابوالحسن جامی

کد متوفی: 5050321 یازدید: 82
1346/07/06 - 1362/01/24

علی غضنفری

کد متوفی: 5050322 یازدید: 66
1340/06/04 - 1377/12/11

سیدابوالفضل حسینی شاهرخت

کد متوفی: 5050328 یازدید: 127
1346/01/01 - 1365/10/25

غلام حیدر غلامی بمرود

کد متوفی: 5050338 یازدید: 148
1341/03/04 - 1363/04/06

رمضان اکبری

کد متوفی: 5050405 یازدید: 112
1344/03/04 - 1362/12/15

غلامحسن حیدری

کد متوفی: 5050457 یازدید: 60
1345/08/04 - 1363/12/24

علی عباسیان

کد متوفی: 5050528 یازدید: 127
1358/07/01 - 1378/01/26

محمدکلوخ احمدی

کد متوفی: 5050543 یازدید: 59
1345/01/03 - 1362/02/25

عیدمحمد عباسی سالک آباد

کد متوفی: 5050546 یازدید: 171
1348/07/01 - 1373/04/13

محمدباقر مومنی

کد متوفی: 5050577 یازدید: 82
1339/06/16 - 1375/12/23

محسن احمدی

کد متوفی: 5050670 یازدید: 81
1340/08/04 - 1362/01/25

حاجی محمد صالحی

کد متوفی: 5050756 یازدید: 221
1343/06/07 - 1363/12/26

زعفران عباسی مقدم

کد متوفی: 5050806 یازدید: 163
1333/01/04 - 1378/01/20

سیدمرتضی اسماعیلی اسفاد

کد متوفی: 5050814 یازدید: 94
1350/01/01 - 1365/05/01

علی اکبر عابدینی حاجی آباد

کد متوفی: 5050824 یازدید: 73
1336/02/10 - 1361/01/02

رمضان براتی پیشبر

کد متوفی: 5050855 یازدید: 60
1345/03/04 - 1363/12/23

علی اصغر علی زاده

کد متوفی: 5050886 یازدید: 91
1346/01/10 - 1367/03/11

غلام رضا قادری اردکول

کد متوفی: 5050934 یازدید: 102
1348/01/01 - 1365/10/25

مهدی تقی نیا

کد متوفی: 5050942 یازدید: 96
1347/10/07 - 1365/11/02

محمد نژاد

کد متوفی: 5050955 یازدید: 130
1348/02/07 - 1366/12/25

حسن ناصری شاهرخت

کد متوفی: 5050968 یازدید: 94
1346/10/27 - 1362/01/24

علی محمد قاسمی

کد متوفی: 5050995 یازدید: 108
1348/06/10 - 1365/10/04

علی قربان سبزه کار

کد متوفی: 5051022 یازدید: 105
1349/01/01 - 1363/03/09

کماچ علی اژدری

کد متوفی: 5051073 یازدید: 74
1347/02/03 - 1365/10/04

غلامحسین دادی

کد متوفی: 5051118 یازدید: 126
1334/03/20 - 1365/04/16

حسن زارعی مقدم

کد متوفی: 5051194 یازدید: 96
1347/01/06 - 1363/12/22

علی مقیمی

کد متوفی: 5051333 یازدید: 85
1346/10/07 - 1363/12/22

رمضان حسنی حاجی آباد

کد متوفی: 5051389 یازدید: 111
1344/10/07 - 1365/10/03

محمدرضا بابک

کد متوفی: 5051416 یازدید: 138
1355/06/10 - 1383/06/20

ایوب پری پیشبر

کد متوفی: 5051497 یازدید: 79
1350/05/20 - 1365/10/21

ابراهیم صادقی شاهرخت

کد متوفی: 5051502 یازدید: 103
1346/06/01 - 1366/10/03

کماچ علی قنبری فرد

کد متوفی: 5051555 یازدید: 71
1342/04/10 - 1359/08/27

محمدرضا فلاحی

کد متوفی: 5051617 یازدید: 108
1345/04/05 - 1368/02/21

غلامرضا اشرفی

کد متوفی: 5051618 یازدید: 89
1314/08/05 - 1365/11/04

محمد میری

کد متوفی: 5051671 یازدید: 104
1351/01/03 - 1365/11/20

محمدحسین باقری

کد متوفی: 5051707 یازدید: 71
1342/10/12 - 1365/10/25

اسداله احمدی شاهرخت

کد متوفی: 5051728 یازدید: 57
1344/01/07 - 1362/08/28

علی اکبر شبانی

کد متوفی: 5051769 یازدید: 99
1349/05/01 - 1366/11/01

خورشید سنگری

کد متوفی: 6000606 یازدید: 294
-

فرخ لقا رضازاده

کد متوفی: 6008217 یازدید: 296
-

حاج قاسم سلیمانی تبریک و تسلیت باد

کد متوفی: 6025692 یازدید: 295
-

حاج قاسم سليمانی

کد متوفی: 6039463 یازدید: 272
-

حاج محمد علی حیدری

کد متوفی: 6090620 یازدید: 2307
1319 - 1399/12/29

محسن قادری

کد متوفی: 6095531 یازدید: 294
-

حاجیه خانم کنیز رضا موسوی

کد متوفی: 6107951 یازدید: 599
- 1379/07/07

حاج رسول رجبی

کد متوفی: 6108490 یازدید: 344
-

حاج میرزا محمدهادی احمدی

کد متوفی: 6111997 یازدید: 442
- 1382/02/29

شادروان محمدباقر قاصری

کد متوفی: 6112047 یازدید: 565
-

خدیجه ضیایی

کد متوفی: 6112050 یازدید: 438
- 1376/02/12

شادروان میرزامحمدحسین احمدی

کد متوفی: 6112061 یازدید: 517
- 1363/07/05

شادروان محمدشهاب احمدی

کد متوفی: 6112071 یازدید: 423
- 1373/05/08

شهیدشهابعلی احمدی

کد متوفی: 6112077 یازدید: 450
- 1361/01/05

محمد حسین عابدینی

کد متوفی: 6114574 یازدید: 469
1337/02/15 - 1376/02/20

حاج میرزا محمد شهاب احمدی

کد متوفی: 6119647 یازدید: 323
-

فاطمه غلامی

کد متوفی: 6122969 یازدید: 191
-

کربلایی حسن خالدی

کد متوفی: 6133524 یازدید: 254
1319/01/01 - 1400/04/31

کشور واحدی

کد متوفی: 6133821 یازدید: 275
- 1400/05/03

رضا صادقی بمرود

کد متوفی: 6168807 یازدید: 176
-

عذرا احمدی

کد متوفی: 6169354 یازدید: 182
1323/07/09 - 1396/01/18

نبات عباسی

کد متوفی: 6175240 یازدید: 186
1344/04/10 - 1398/09/11

حاج علی مومنی

کد متوفی: 6186388 یازدید: 431
-

کربلایی حسین حبیبی پور فرد

کد متوفی: 6186634 یازدید: 188
-

عطیه سادات علی زاده

کد متوفی: 6186826 یازدید: 77
-

عطیه سادات علی زاده

کد متوفی: 6186920 یازدید: 64
-

اقدس آیتی

کد متوفی: 6189972 یازدید: 250
- 1400/01/13

عباس غلامرضایی

کد متوفی: 6191532 یازدید: 227
1314/11/09 - 1400/02/09

فاطمه شیخی

کد متوفی: 6193056 یازدید: 152
- 1399/03/25

عبدلعلی اسماعیلی شاهرخت

کد متوفی: 6193067 یازدید: 115
- 1387/08/21

کربلایی محمد صادقی

کد متوفی: 6193128 یازدید: 126
- 1374/08/04

عزیزالله نظری

کد متوفی: 6193626 یازدید: 161
1319/02/02 - 1401/01/17

کربلایی محمد قدسی

کد متوفی: 6198683 یازدید: 63
- 1401/02/26

مرحومه قمر کربلایی

کد متوفی: 6199136 یازدید: 61
-

کربلایی شیخعلی پردل

کد متوفی: 6200896 یازدید: 202
- 1401/02/25

عباس خیامی اسفدن

کد متوفی: 6229669 یازدید: 103
1336/01/30 - 1398/12/14

کربلائیه سلطنت شریف زاده

کد متوفی: 6232568 یازدید: 238
1316/11/21 - 1402/02/18

حاج مهدی دلیری

کد متوفی: 6232781 یازدید: 140
1321/01/25 - 1402/02/22

الله رسان خزاعی

کد متوفی: 6233291 یازدید: 56
-

کربلایی رضا حسین زاده

کد متوفی: 6237201 یازدید: 291
1345/04/06 - 1402/05/16

حاج آقا سید حسین علی زاده

کد متوفی: 6247816 یازدید: 134
1324/12/07 - 1402/11/25

محمد حسن محمد حسینی

کد متوفی: 6251831 یازدید: 60
1322/06/09 - 1385/03/29
Loading...

لطفا شکیبا باشید