آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان سرایان

حسین ندائی

کد متوفی: 808 یازدید: 347
-

حاج محمد جوزانی

کد متوفی: 13232 یازدید: 320
-

خلیل الله صادقی

کد متوفی: 13281 یازدید: 258
-

غلامحسن اکبری رمضانی چاهک

کد متوفی: 18785 یازدید: 249
-

و زوجه ایشان مرحومه زینب شرفی

کد متوفی: 40156 یازدید: 212
- 1399/08/08

کربلایی علی مصطفوی

کد متوفی: 41120 یازدید: 336
- 1399/08/14

خدیجه نجات فرد

کد متوفی: 41681 یازدید: 243
-

خدیجه نجات فرد

کد متوفی: 41687 یازدید: 268
-

علی مظفری

کد متوفی: 42478 یازدید: 232
-

محمدعرفان صنعتی

کد متوفی: 66839 یازدید: 233
-

حاج محمد کاظم عربی

کد متوفی: 70058 یازدید: 260
-

محمد شهسواری

کد متوفی: 70063 یازدید: 235
-

علی بهروز

کد متوفی: 70383 یازدید: 265
-

محمد خراسانی

کد متوفی: 72273 یازدید: 221
-

عبدالله تقی زاده

کد متوفی: 73118 یازدید: 282
-

حسین رحیمی

کد متوفی: 5050043 یازدید: 34
1344/07/10 - 1363/12/05

حسن رضا عصمتی سرند

کد متوفی: 5050053 یازدید: 65
1337/01/01 - 1366/09/07

عباس قریشی

کد متوفی: 5050072 یازدید: 78
1346/01/20 - 1365/04/23

علی اکبر اسمعیلی

کد متوفی: 5050095 یازدید: 77
1349/01/01 - 1367/03/04

فضل اله رستمی کامرود

کد متوفی: 5050102 یازدید: 40
1341/01/01 - 1361/01/29

علی اکبر قربان زاده

کد متوفی: 5050119 یازدید: 95
1341/08/27 - 1363/12/22

غلام حسین اصیل

کد متوفی: 5050144 یازدید: 65
1336/08/24 - 1360/02/31

سیدحسین صفائی

کد متوفی: 5050163 یازدید: 56
1345/12/09 - 1365/06/12

علی اصغر اخوت

کد متوفی: 5050184 یازدید: 67
1345/01/17 - 1366/02/26

محمد میری

کد متوفی: 5050185 یازدید: 43
1351/01/01 - 1365/01/24

رمضان عباسی

کد متوفی: 5050229 یازدید: 64
1339/01/05 - 1360/07/08

سهراب آرره

کد متوفی: 5050237 یازدید: 55
1337/01/01 - 1361/02/12

حمید محبوبی

کد متوفی: 5050238 یازدید: 55
1346/01/03 - 1363/12/22

محمد آرمیش رمضانی

کد متوفی: 5050262 یازدید: 67
1342/02/02 - 1363/05/30

عبداله حسینیان کامرود

کد متوفی: 5050264 یازدید: 74
1341/01/20 - 1362/08/29

محمدرضا باباسلطانی

کد متوفی: 5050278 یازدید: 43
1344/07/08 - 1364/11/21

حسین رشیدی

کد متوفی: 5050290 یازدید: 67
1349/04/01 - 1370/03/10

علی نوری

کد متوفی: 5050437 یازدید: 86
1347/03/05 - 1367/04/04

محمد صفری

کد متوفی: 5050447 یازدید: 70
1320/05/10 - 1365/10/23

علی مهدوی

کد متوفی: 5050450 یازدید: 61
1344/02/01 - 1363/12/05

حمیدرضا ایروانی

کد متوفی: 5050466 یازدید: 101
1349/04/02 - 1366/08/30

اصغر سمیعی

کد متوفی: 5050490 یازدید: 48
1346/07/15 - 1366/06/26

سیدقاسم میرزائی

کد متوفی: 5050511 یازدید: 64
1342/01/22 - 1362/02/17

مصطفی شرافت

کد متوفی: 5050532 یازدید: 78
1346/06/12 - 1366/06/02

علی اکبر عابدینی محبوب

کد متوفی: 5050536 یازدید: 84
1344/01/10 - 1361/04/03

تقی شریف زاده

کد متوفی: 5050562 یازدید: 117
1348/10/11 - 1366/08/30

سیدکاظم محمدپور

کد متوفی: 5050570 یازدید: 70
1339/08/29 - 1362/01/22

عباس زارعی مصبعی

کد متوفی: 5050573 یازدید: 67
1345/01/03 - 1364/11/28

سیدعلی اکبر احمدی آشتیوانی

کد متوفی: 5050583 یازدید: 58
1328/03/01 - 1365/12/08

مهدی واله آیسک

کد متوفی: 5050612 یازدید: 46
1340/02/15 - 1361/01/07

علی اکبر عبدالهی

کد متوفی: 5050627 یازدید: 82
1339/07/05 - 1365/11/06

امین اله ملائی

کد متوفی: 5050722 یازدید: 60
- 1361/07/30

علی رحیمی

کد متوفی: 5050728 یازدید: 81
1341/01/22 - 1364/11/21

علی اکبر وطن خواه

کد متوفی: 5050734 یازدید: 67
1342/02/01 - 1360/10/01

محمدرضا بازی

کد متوفی: 5050750 یازدید: 52
1346/10/10 - 1362/12/08

عباس چرمه ای

کد متوفی: 5050801 یازدید: 55
1338/01/10 - 1365/10/24

حبیب حمامی مصعبی

کد متوفی: 5050817 یازدید: 74
1348/01/01 - 1367/04/31

محمد خراسانی

کد متوفی: 5050820 یازدید: 60
1346/03/01 - 1364/11/21

اسمعیل کفشی

کد متوفی: 5050823 یازدید: 49
1336/09/03 - 1365/10/24

محمدمهدی نقیبی

کد متوفی: 5050860 یازدید: 86
1346/01/20 - 1364/11/21

عباس خزاعی آیسک

کد متوفی: 5050865 یازدید: 77
1344/01/05 - 1364/08/15

عباس عدلی

کد متوفی: 5050871 یازدید: 104
1349/08/15 - 1365/11/03

حسین ایازی

کد متوفی: 5050883 یازدید: 92
1347/06/01 - 1365/12/12

حسن توسلی

کد متوفی: 5050895 یازدید: 99
1345/01/10 - 1365/12/06

حسین نعمتی

کد متوفی: 5050928 یازدید: 95
1335/04/02 - 1359/08/08

سیدحسن صاعدی

کد متوفی: 5050961 یازدید: 56
1341/11/07 - 1366/01/01

علی زینلی

کد متوفی: 5050964 یازدید: 73
1343/01/09 - 1364/10/13

سیدعباس هاشمی اول آیسک

کد متوفی: 5050993 یازدید: 140
1343/02/01 - 1362/11/17

علی نادی

کد متوفی: 5051021 یازدید: 77
1342/01/05 - 1362/08/25

عباس طاهری نوری

کد متوفی: 5051040 یازدید: 118
1361/06/30 - 1386/02/29

مهدی خادمی

کد متوفی: 5051097 یازدید: 62
1366/01/30 - 1365/11/01

مهدی صنعتی آیسک

کد متوفی: 5051103 یازدید: 101
1342/02/20 - 1361/09/22

محمدمسعود خاوری

کد متوفی: 5051146 یازدید: 61
1343/03/01 - 1365/10/28

محمد زرگری

کد متوفی: 5051173 یازدید: 47
1344/01/01 - 1363/12/05

محمدحسن دولتخواه

کد متوفی: 5051218 یازدید: 63
1344/04/06 - 1364/05/01

علی بهروز

کد متوفی: 5051220 یازدید: 79
1346/03/19 - 1365/10/04

غلام حسین برازنده

کد متوفی: 5051230 یازدید: 79
1344/02/03 - 1362/08/29

محمدعلی عجمی دوحصاران

کد متوفی: 5051244 یازدید: 113
1343/03/02 - 1364/07/18

احمد رمضانی

کد متوفی: 5051271 یازدید: 71
1344/08/01 - 1367/05/05

حسین جاهدی

کد متوفی: 5051272 یازدید: 59
1357/05/01 - 1377/05/16

رحمت اله خفاجه

کد متوفی: 5051275 یازدید: 60
1346/06/10 - 1364/11/21

سیدمحمد شعفی

کد متوفی: 5051288 یازدید: 58
1343/02/01 - 1362/09/02

محمود سیفی

کد متوفی: 5051299 یازدید: 62
1346/09/15 - 1365/11/07

رمضان ابراهیم زاده

کد متوفی: 5051304 یازدید: 80
1339/02/05 - 1361/03/20

غلام علی نوروزی

کد متوفی: 5051308 یازدید: 98
1347/05/06 - 1368/03/28

سیدمحمدعلی مهردادآیسک

کد متوفی: 5051366 یازدید: 68
1340/05/25 - 1365/10/23

علی انصاری

کد متوفی: 5051367 یازدید: 96
1343/05/03 - 1364/11/21

غلام رضا رمضانی

کد متوفی: 5051393 یازدید: 89
1346/08/10 - 1366/01/01

محمد وجدانی سه قلعه

کد متوفی: 5051452 یازدید: 75
1345/02/15 - 1362/05/25

حسین صفرپور

کد متوفی: 5051570 یازدید: 54
1350/06/03 - 1365/11/03

عباس رحمانی پور

کد متوفی: 5051595 یازدید: 51
1346/05/02 - 1366/05/10

سیدعباس مظلوم

کد متوفی: 5051607 یازدید: 137
1347/08/07 - 1366/11/03

محمد زارع مصعبی

کد متوفی: 5051638 یازدید: 46
-

حسین گلی آیسک

کد متوفی: 5051648 یازدید: 99
1343/01/01 - 1365/10/23

عبدالناصر خواجوی

کد متوفی: 5051663 یازدید: 82
1349/09/01 - 1362/09/21

علی اکبر اسمعیلی

کد متوفی: 5051668 یازدید: 96
1344/01/10 - 1365/11/06

محمد خیاط

کد متوفی: 5051674 یازدید: 68
1347/01/01 - 1365/07/26

علی محمدپور

کد متوفی: 5051698 یازدید: 44
1343/10/01 - 1364/03/31

محمدرضا علمدار

کد متوفی: 5051721 یازدید: 65
1321/06/25 - 1360/09/09

عزیزاله حقدادی

کد متوفی: 5051761 یازدید: 57
1322/01/01 - 1367/05/11

مهدی وطن خواه

کد متوفی: 5051785 یازدید: 86
1344/01/04 - 1363/10/23

عباس اسفندیاری

کد متوفی: 5051804 یازدید: 70
1371/06/20 - 1391/01/12

حسین ایازی

کد متوفی: 6003488 یازدید: 217
-

عصمت احسنی

کد متوفی: 6011452 یازدید: 408
-

سید حمید محبوبی

کد متوفی: 6012803 یازدید: 299
-

علی بهروز

کد متوفی: 6022263 یازدید: 231
-

سیف الله مراد زاده میرزایی

کد متوفی: 6025930 یازدید: 445
-

حاج برات دهقانیان

کد متوفی: 6025999 یازدید: 229
-

حاج حسینعلی زرگری

کد متوفی: 6026011 یازدید: 237
-

علی جعفرزاده

کد متوفی: 6029477 یازدید: 238
-

شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6029923 یازدید: 211
-

یحیی بنازاده

کد متوفی: 6030278 یازدید: 186
-

کربلائی عباس حاجی زاده

کد متوفی: 6031409 یازدید: 204
-

کربلائی عباس حاجی زاده

کد متوفی: 6031413 یازدید: 211
-

حاج رحمان رضازاده

کد متوفی: 6031738 یازدید: 237
-

فاطمه صفرزاده

کد متوفی: 6031814 یازدید: 189
-

کبری جبارنیا

کد متوفی: 6035885 یازدید: 234
-

فاطمه جمعگی

کد متوفی: 6036151 یازدید: 210
-

مرحومه فاطمه جمعگی

کد متوفی: 6037234 یازدید: 216
-

سردار دلها❤ شهید سلیمانی

کد متوفی: 6038155 یازدید: 208
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038159 یازدید: 235
-

اقلیما محمودی

کد متوفی: 6041757 یازدید: 197
-

حاجیه کبری جبارنیا

کد متوفی: 6042418 یازدید: 185
-

حسن سخنوران

کد متوفی: 6043272 یازدید: 321
-

رضا نجف زاده

کد متوفی: 6049976 یازدید: 233
-

حاج حسن قاسمی

کد متوفی: 6050459 یازدید: 201
-

مرحوم شادروان حاج حسن قاسمی

کد متوفی: 6050488 یازدید: 230
-

ملکی حسن ملکی

کد متوفی: 6053531 یازدید: 158
-

مجتبی جوزانی

کد متوفی: 6053648 یازدید: 164
-

شهربانو طاهری

کد متوفی: 6053666 یازدید: 212
-

شهید نعمت اسمائیلی

کد متوفی: 6059428 یازدید: 186
1345/03/06 - 1364/11/21

رشیده سودخواه

کد متوفی: 6063394 یازدید: 229
1313/05/23 - 1396/10/29

طوبی قوی پنجه

کد متوفی: 6067891 یازدید: 178
1326/3/2 - 98/2/14

پدران آسمانی

کد متوفی: 6075898 یازدید: 174
-

پدران آسمانی

کد متوفی: 6075904 یازدید: 186
-

پدران آسمانی

کد متوفی: 6075909 یازدید: 218
-

پدران آسمانی

کد متوفی: 6075911 یازدید: 162
-

پدران آسمانی

کد متوفی: 6075915 یازدید: 171
-

پدران آسمانی

کد متوفی: 6075918 یازدید: 184
-

پدران آسمانی

کد متوفی: 6075920 یازدید: 172
-

سلیمان عاشورزاده

کد متوفی: 6075922 یازدید: 184
-

سلیمان عاشورزاده

کد متوفی: 6075925 یازدید: 189
-

سلیمان عاشورزاده

کد متوفی: 6075929 یازدید: 191
-

خیرالنساء هایری

کد متوفی: 6076189 یازدید: 183
۱۳۱۲/۰۹/۱۲ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۸

حاج عبدالرزاق خزائی

کد متوفی: 6080403 یازدید: 276
- ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

سیدعباس حسینی

کد متوفی: 6081591 یازدید: 338
-

سیدامیر موسوی

کد متوفی: 6083037 یازدید: 561
- 24/12/1363

حبيب الله قلي زاده

کد متوفی: 6092743 یازدید: 261
-

بزرگ خاندان حاج عبدالحسین خانی

کد متوفی: 6092805 یازدید: 449
-

احمد دوست آبادی و سیدحسن امیرهاشمی

کد متوفی: 6094857 یازدید: 247
-

احمد دوست آبادی و سیدحسن امیرهاشمی

کد متوفی: 6094859 یازدید: 244
-

احمد دوست آبادی و سید حسن امیرهاشمی

کد متوفی: 6094861 یازدید: 1370
-

احمد دوست آبادی

کد متوفی: 6094982 یازدید: 370
1366/06/07 - 1400/01/14

حاجیه خانم صغری سادات صداقت

کد متوفی: 6096054 یازدید: 496
-

علی اصغر حسینی

کد متوفی: 6097115 یازدید: 243
- 1389/1/20

خدیجه کبری(س)

کد متوفی: 6102853 یازدید: 246
-

سکندر(علیقلی) براتی

کد متوفی: 6106625 یازدید: 317
-

مرضیه سمیعیان

کد متوفی: 6115422 یازدید: 233
-

حاج حسین کریمی

کد متوفی: 6115519 یازدید: 368
1308/06/22 - 1400/02/22

حاج حسین کریمی

کد متوفی: 6115652 یازدید: 241
1308/06/20 - 1400/02/22

حسام بنی اسدی

کد متوفی: 6127124 یازدید: 1659
-

جوان خوشنام حسام بنی اسدی ف حسن

کد متوفی: 6127151 یازدید: 938
1374 - 1400/04/05

حوا خرمی

کد متوفی: 6127797 یازدید: 224
-

حبیب ا... بقالی

کد متوفی: 6136334 یازدید: 266
- 1400/05/08

فاطمه سیدی

کد متوفی: 6151447 یازدید: 117
1314 - 1369/02/24

حجی حسین اصغرزاده

کد متوفی: 6156249 یازدید: 148
1311/11/10 - 1400/07/14

حاج مسعود عجمی

کد متوفی: 6160330 یازدید: 307
1362/12/16 - 1397/08/14

بانو سرور براتیان همسر مرحوم اسماعیل عربی

کد متوفی: 6160666 یازدید: 283
- 1391/08/14

ساره براتیان همسر حسین مرادی

کد متوفی: 6163605 یازدید: 219
-

معصومه خسروی

کد متوفی: 6164218 یازدید: 254
-

عصمت ناصری

کد متوفی: 6172424 یازدید: 87
1313/08/03 - 1399/10/29

عباس و صغری حافظی و پاکروان

کد متوفی: 6175029 یازدید: 149
-

حاجی حسن قاسمی

کد متوفی: 6175248 یازدید: 76
-

عبداله کفاش مقدم

کد متوفی: 6179730 یازدید: 192
1318/01/01 - 1387/11/19

حاج عباس اعرابی

کد متوفی: 6183924 یازدید: 306
-

مهدی طاهری

کد متوفی: 6197716 یازدید: 82
1367/02/17 - 1386/03/16

حاج علی عابدینی

کد متوفی: 6197823 یازدید: 137
1323/06/16 - 1388/04/08

سعید خزاعی

کد متوفی: 6213240 یازدید: 43
-

خدیجه الهی والده آقایان براتیان

کد متوفی: 6219594 یازدید: 163
- 1401/08/29

کربلایی حمید آمیا

کد متوفی: 6221822 یازدید: 35
-

سیدحاجی اکبری

کد متوفی: 6226695 یازدید: 27
-

کربلایی سید حسین فاطمی

کد متوفی: 6237270 یازدید: 43
-

کربلایی سید رضا قربانی

کد متوفی: 6237273 یازدید: 29
-

محمدرضا پورنامداری

کد متوفی: 6242614 یازدید: 5
-

بانو نرگس عرفانی

کد متوفی: 6243400 یازدید: 753
1365/10/25 - 1402/02/08

مرحومه مغفوره بانو نرگس عرفانی

کد متوفی: 6243406 یازدید: 9
1365/10/25 - 1402/02/08

محمد شاهی

کد متوفی: 6243442 یازدید: 8
1331/02/25 - 1400/06/24

مسعود بیگی زاده

کد متوفی: 6243884 یازدید: 36
1370/08/10 - 1395/01/15

طاهره عابدیان کریموی

کد متوفی: 6245829 یازدید: 13
-

علی فروتن

کد متوفی: 6246568 یازدید: 7
- 1369/11/07
Loading...

لطفا شکیبا باشید