آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان قاینات

علی پیشجو

کد متوفی: 2564 یازدید: 305
-

خدیجه غلامي

کد متوفی: 2920 یازدید: 309
-

حاج غلامرضا حایری

کد متوفی: 3594 یازدید: 279
-

خیرالنساء رنگساز

کد متوفی: 3660 یازدید: 308
-

سکینه عزیزی

کد متوفی: 4888 یازدید: 268
-

رضا جعفری

کد متوفی: 19707 یازدید: 269
-

عباس علی پور

کد متوفی: 20488 یازدید: 305
-

کاظم عباس پور اسفدن

کد متوفی: 23017 یازدید: 536
-

سرهنگ محمدعلی موحدنیا

کد متوفی: 26324 یازدید: 449
-

محمد حسن صاحبی

کد متوفی: 26916 یازدید: 258
-

کربلایی حسین دوستی

کد متوفی: 26923 یازدید: 258
-

مینا رفیعی

کد متوفی: 26924 یازدید: 292
-

حاج کربلایی غلامرضا فروزان مهر

کد متوفی: 37837 یازدید: 325
-

حاج کربلایی غلامرضا فروزان مهر

کد متوفی: 37849 یازدید: 443
-

حاج غلامحسین جوانمرد

کد متوفی: 40983 یازدید: 226
-

محمد زرع کار

کد متوفی: 42908 یازدید: 203
-

محمد زرع کار

کد متوفی: 42939 یازدید: 263
-

حاج غلامرضا حائری

کد متوفی: 44182 یازدید: 250
-

فاطمه خوشخو

کد متوفی: 46015 یازدید: 249
-

سکینه سادات میرزایی

کد متوفی: 46794 یازدید: 286
-

شرف رمضانی

کد متوفی: 48188 یازدید: 249
-

حاجیه خانم شرف رمضانی

کد متوفی: 48192 یازدید: 275
-

حاج محمد و حاج علی شکفته

کد متوفی: 51970 یازدید: 249
-

صغری اکرمی

کد متوفی: 63726 یازدید: 211
-

محمد زحمتکش

کد متوفی: 65365 یازدید: 221
-

حاج سید حسن حسینی

کد متوفی: 68521 یازدید: 244
-

اسماعیل حاجی زاده

کد متوفی: 70131 یازدید: 286
-

نورعلی محمدی فرد

کد متوفی: 71336 یازدید: 214
-

عصمت جوان(زوجه رمضان غلامی)

کد متوفی: 72141 یازدید: 273
-

علی زارعی و خدیجه بنی اسدی

کد متوفی: 73127 یازدید: 255
-

ملاحسین کاخکی و معصومه عصار

کد متوفی: 73150 یازدید: 250
-

حسین زارعی و خیرالنساء روشندل

کد متوفی: 73185 یازدید: 206
-

اسماعیل رمضانی

کد متوفی: 76421 یازدید: 272
-

محمدحسن حسنی

کد متوفی: 5050007 یازدید: 79
1346/01/02 - 1363/12/22

علیرضا مقنی زاده

کد متوفی: 5050017 یازدید: 82
1341/12/12 - 1360/11/22

علی پیراسفدن

کد متوفی: 5050020 یازدید: 69
1345/03/07 - 1365/10/22

محمد رضائی

کد متوفی: 5050023 یازدید: 67
1345/01/18 - 1362/10/22

محمدکاظم عرفانی رحمتی نوغان

کد متوفی: 5050026 یازدید: 85
1342/04/02 - 1361/04/06

رجب علی قدیمی

کد متوفی: 5050039 یازدید: 74
1345/01/25 - 1366/02/04

علی سعادتی فر

کد متوفی: 5050042 یازدید: 163
1329/11/03 - 1364/11/21

محمد آزاد

کد متوفی: 5050051 یازدید: 62
1344/06/01 - 1363/12/22

غلام صحراگرد

کد متوفی: 5050052 یازدید: 68
1337/01/03 - 1363/12/23

قربان بسکآبادی

کد متوفی: 5050060 یازدید: 57
1344/01/15 - 1365/05/20

مصطفی اسلام خواه

کد متوفی: 5050066 یازدید: 120
1336/07/20 - 1365/01/09

حسن زارعی پور

کد متوفی: 5050068 یازدید: 77
1356/03/01 - 1378/08/12

قدرت بذرکار

کد متوفی: 5050076 یازدید: 67
1344/06/18 - 1366/03/28

سیدمحمدعلی ریاحی

کد متوفی: 5050080 یازدید: 66
1340/02/05 - 1357/09/22

محمدحسین اسماعیلی

کد متوفی: 5050082 یازدید: 87
1341/08/20 - 1361/01/10

غلام حسین فرد

کد متوفی: 5050110 یازدید: 74
1350/01/01 - 1365/10/19

علی فلکی

کد متوفی: 5050115 یازدید: 86
1345/01/01 - 1365/04/29

رضا بخشی تیغاب

کد متوفی: 5050116 یازدید: 87
1346/01/02 - 1365/09/23

غلامرضا جوکار

کد متوفی: 5050117 یازدید: 62
1345/03/01 - 1362/12/15

جان محمد خدادادی

کد متوفی: 5050120 یازدید: 47
1345/11/03 - 1364/11/22

مسلم صادقی نوقاب

کد متوفی: 5050124 یازدید: 84
1348/01/07 - 1363/07/29

محمد صبیانی

کد متوفی: 5050127 یازدید: 56
1316/09/26 - 1357/09/23

سیدابوطالب اسماعیلی اسفاد

کد متوفی: 5050154 یازدید: 70
1341/11/20 - 1364/06/19

اصغر پیرجینان

کد متوفی: 5050159 یازدید: 47
1346/01/10 - 1367/04/22

اکبر قدیمی

کد متوفی: 5050171 یازدید: 78
1353/01/03 - 1373/05/11

علی اکبر رزمجو

کد متوفی: 5050172 یازدید: 82
1320/03/09 - 1361/02/30

علی توانا

کد متوفی: 5050180 یازدید: 95
1343/01/10 - 1362/10/07

سیدمعصوم قریشی

کد متوفی: 5050181 یازدید: 101
1346/05/05 - 1360/10/08

غلام رضا بنی اسدی

کد متوفی: 5050183 یازدید: 62
1323/06/01 - 1365/11/06

موسی رسولی

کد متوفی: 5050190 یازدید: 67
1346/01/02 - 1362/12/08

غلام علی زارع پورفرد

کد متوفی: 5050192 یازدید: 63
1343/01/03 - 1369/06/13

محمدعلی کوه پیکر

کد متوفی: 5050194 یازدید: 65
1343/02/01 - 1362/06/28

علی جان کاظمی

کد متوفی: 5050232 یازدید: 162
1344/01/04 - 1365/02/02

سیدمحمدرضا قیومی

کد متوفی: 5050242 یازدید: 88
1341/07/01 - 1362/07/07

محمدرضا حسنی اسدآباد

کد متوفی: 5050243 یازدید: 53
1346/08/10 - 1367/05/05

غلام رضا عرب پور

کد متوفی: 5050247 یازدید: 63
1349/08/01 - 1365/11/02

غلام رضا خزاعی

کد متوفی: 5050250 یازدید: 108
1343/12/03 - 1366/11/01

عباس حسین پور

کد متوفی: 5050251 یازدید: 56
1344/04/07 - 1364/03/07

رمضان قاسمی

کد متوفی: 5050253 یازدید: 99
1343/01/05 - 1363/07/05

حسین براتی

کد متوفی: 5050255 یازدید: 68
1346/01/02 - 1366/08/02

غلام رضا حسینی

کد متوفی: 5050259 یازدید: 59
1346/11/07 - 1366/12/24

حسین قربانی

کد متوفی: 5050260 یازدید: 60
1348/04/03 - 1367/04/04

هادی جوان فکرخشک

کد متوفی: 5050265 یازدید: 51
1342/01/09 - 1367/01/20

قهرمان کیانتاج

کد متوفی: 5050271 یازدید: 84
1339/01/10 - 1362/02/27

محمدحسین نوری ابوذری

کد متوفی: 5050285 یازدید: 98
1337/01/10 - 1363/02/12

احمد هادوی

کد متوفی: 5050295 یازدید: 95
1336/04/02 - 1361/02/10

محمد جوکار

کد متوفی: 5050309 یازدید: 63
1344/03/03 - 1373/10/22

رضا مقنی مطلق

کد متوفی: 5050310 یازدید: 50
1344/04/20 - 1364/03/14

علی رضا بنی اسدی

کد متوفی: 5050329 یازدید: 45
1324/06/05 - 1362/01/23

غلامحسن منجم

کد متوفی: 5050334 یازدید: 146
1344/03/03 - 1365/09/09

علی پرکشت

کد متوفی: 5050340 یازدید: 86
1336/10/03 - 1365/02/23

حسن کارشکی

کد متوفی: 5050342 یازدید: 85
1344/02/04 - 1362/05/08

محمود حسینی

کد متوفی: 5050346 یازدید: 64
1341/01/04 - 1367/03/25

رحیم اصغری

کد متوفی: 5050348 یازدید: 59
1316/12/11 - 1365/10/04

محمد محمدزاده

کد متوفی: 5050353 یازدید: 57
1341/01/10 - 1361/02/10

محمدرضا اعرابی

کد متوفی: 5050354 یازدید: 83
1343/01/12 - 1362/08/29

رحمت اله یعقوبی کلاته شیخعلی

کد متوفی: 5050362 یازدید: 57
1345/02/07 - 1366/04/09

محمدحسین غلام علی زاده

کد متوفی: 5050375 یازدید: 40
1344/04/20 - 1362/12/13

محمدرضا حیدری

کد متوفی: 5050381 یازدید: 107
1353/01/01 - 1366/01/27

علی اکبر ابوترابی بیناباج

کد متوفی: 5050383 یازدید: 149
1320/12/18 - 1365/10/04

احمد عبدالهی

کد متوفی: 5050398 یازدید: 54
1347/01/01 - 1364/06/19

مهدی میری پیشبر

کد متوفی: 5050400 یازدید: 65
1350/01/02 - 1365/10/21

ابراهیم برات پور

کد متوفی: 5050419 یازدید: 72
1348/01/02 - 1368/03/14

سیدحسن خزاعی

کد متوفی: 5050430 یازدید: 97
1340/08/03 - 1361/04/23

علی اکبر جمیلی فرد

کد متوفی: 5050433 یازدید: 69
1349/04/02 - 1366/04/05

حریف عرب زاده

کد متوفی: 5050438 یازدید: 81
1331/08/07 - 1362/02/15

علی رضا زابلی

کد متوفی: 5050448 یازدید: 96
1346/08/05 - 1365/05/09

غلام عباس محمدپور

کد متوفی: 5050454 یازدید: 91
1349/06/02 - 1365/10/21

حسین رستمی اسفدن

کد متوفی: 5050463 یازدید: 75
1345/08/06 - 1362/01/24

محمدحسین عبدالله نژاد

کد متوفی: 5050472 یازدید: 62
1344/05/01 - 1365/09/29

علی داودی

کد متوفی: 5050480 یازدید: 63
1348/07/01 - 1370/03/01

محمد کوهی نژاد

کد متوفی: 5050481 یازدید: 58
1344/01/01 - 1362/05/16

محمد مزدور

کد متوفی: 5050486 یازدید: 54
1337/01/06 - 1365/02/25

حسن عرب

کد متوفی: 5050488 یازدید: 55
1348/01/01 - 1366/09/12

مسعود غلامی

کد متوفی: 5050495 یازدید: 123
1359/10/12 - 1380/02/15

رسول فیروزی سفتوک

کد متوفی: 5050508 یازدید: 72
1337/07/20 - 1365/10/04

ابراهیم شوری

کد متوفی: 5050515 یازدید: 44
1348/01/06 - 1363/10/14

علی بنی اسدی

کد متوفی: 5050519 یازدید: 69
1346/04/01 - 1366/08/02

سکندر سکندری

کد متوفی: 5050524 یازدید: 65
1335/02/03 - 1360/11/21

محمدعلی سالاری

کد متوفی: 5050529 یازدید: 131
1342/04/15 - 1365/10/29

عبداله فیروزی سفتوک

کد متوفی: 5050545 یازدید: 72
1339/01/10 - 1359/09/03

محمد نسائی

کد متوفی: 5050552 یازدید: 82
1343/11/25 - 1365/10/20

مصیب صحتی

کد متوفی: 5050553 یازدید: 41
1346/01/01 - 1365/10/05

محمدحسن بهاری

کد متوفی: 5050555 یازدید: 90
1340/03/01 - 1364/01/30

رضا وجدی

کد متوفی: 5050587 یازدید: 142
1347/01/02 - 1362/12/18

علی اصغر عباس پور

کد متوفی: 5050596 یازدید: 74
1344/01/03 - 1363/12/23

حسن فلاحت

کد متوفی: 5050598 یازدید: 95
1346/01/02 - 1367/01/01

محمدرضا حبیب اللهی

کد متوفی: 5050605 یازدید: 51
1337/01/10 - 1364/11/22

سیدمحمود للهی

کد متوفی: 5050611 یازدید: 59
1341/08/02 - 1360/09/27

محمدحسن بنی اسدی

کد متوفی: 5050617 یازدید: 85
1341/06/15 - 1362/05/08

علی اکبر حق طلب

کد متوفی: 5050620 یازدید: 99
1348/04/01 - 1364/11/15

عباس علی پورمطلق

کد متوفی: 5050631 یازدید: 48
1349/03/01 - 1365/10/05

حافظ حاجی زاده

کد متوفی: 5050636 یازدید: 129
1340/02/03 - 1367/04/04

سیدمحمد حسینی شیرگ

کد متوفی: 5050638 یازدید: 56
1344/08/07 - 1363/12/22

غلام عباس کمیلی افین

کد متوفی: 5050640 یازدید: 82
1334/07/15 - 1359/09/16

محمدحسین زارعی

کد متوفی: 5050644 یازدید: 62
1336/07/03 - 1363/04/07

حسین محمودی

کد متوفی: 5050646 یازدید: 46
1308/09/15 - 1368/01/01

غلام علی لاخی

کد متوفی: 5050647 یازدید: 52
1336/08/02 - 1357/11/29

عباس مسافر

کد متوفی: 5050652 یازدید: 65
1349/06/01 - 1366/02/02

محمدرضا بسکآبادی

کد متوفی: 5050653 یازدید: 59
1343/11/01 - 1361/09/09

محمدرضا اسماعیلیان

کد متوفی: 5050654 یازدید: 72
1344/07/05 - 1366/03/13

محمدعلی کیقبادی

کد متوفی: 5050660 یازدید: 64
1314/10/04 - 1364/12/20

برات فهمیده

کد متوفی: 5050662 یازدید: 80
1345/01/30 - 1367/11/03

ابراهیم مددنژاد

کد متوفی: 5050666 یازدید: 65
1349/09/02 - 1365/10/23

محمدرضا قاسم زاده

کد متوفی: 5050667 یازدید: 97
1344/03/03 - 1361/02/16

جواد خاکساری

کد متوفی: 5050668 یازدید: 50
1354/06/01 - 1391/04/07

محمدحسن باقص

کد متوفی: 5050679 یازدید: 52
1332/03/04 - 1365/10/03

حسن سالاری

کد متوفی: 5050683 یازدید: 63
1365/02/21 - 1385/01/16

محمد تنومندزاده

کد متوفی: 5050686 یازدید: 75
1346/02/02 - 1366/03/07

علی داد جمعه خشک

کد متوفی: 5050690 یازدید: 57
1341/07/01 - 1366/02/23

محمد کماچی

کد متوفی: 5050693 یازدید: 123
1348/01/01 - 1362/12/14

علی میری

کد متوفی: 5050697 یازدید: 41
1351/01/01 - 1365/10/24

غلامرضا غضنفری

کد متوفی: 5050705 یازدید: 112
1348/02/06 - 1378/01/20

عیدی علی دوست نوقاب

کد متوفی: 5050726 یازدید: 72
1343/03/03 - 1361/11/20

سیدابراهیم علوی

کد متوفی: 5050731 یازدید: 111
1347/01/02 - 1365/10/30

غلام حسین کریمی

کد متوفی: 5050732 یازدید: 52
1346/01/01 - 1362/08/28

علی مراد عرب

کد متوفی: 5050735 یازدید: 101
1346/10/10 - 1366/04/31

محمد صادق پور

کد متوفی: 5050736 یازدید: 57
1344/11/24 - 1366/10/27

محمدجواد آخوندی

کد متوفی: 5050741 یازدید: 44
1338/02/02 - 1362/12/16

محمدحسین حضری

کد متوفی: 5050749 یازدید: 47
1342/10/15 - 1363/02/09

سیدعلی کریمی

کد متوفی: 5050771 یازدید: 65
1346/10/01 - 1364/04/24

حسین رعنائی

کد متوفی: 5050776 یازدید: 63
1344/07/15 - 1365/01/20

علی رجبی

کد متوفی: 5050791 یازدید: 53
1348/01/03 - 1365/10/23

محمدعلی عجمی

کد متوفی: 5050793 یازدید: 152
1350/03/02 - 1365/06/10

غلام رضا رازقی

کد متوفی: 5050807 یازدید: 44
1347/01/01 - 1367/04/22

حسین شبان

کد متوفی: 5050812 یازدید: 123
1339/02/05 - 1362/12/15

برات ندامت

کد متوفی: 5050825 یازدید: 95
1346/01/03 - 1366/09/01

ابراهیم پری پور

کد متوفی: 5050826 یازدید: 61
1345/02/24 - 1361/09/03

سیدابراهیم اسمعیل زاده

کد متوفی: 5050832 یازدید: 61
1342/07/10 - 1362/01/18

علی اکبری مطلق

کد متوفی: 5050835 یازدید: 58
1342/04/04 - 1362/08/28

محمد رعنائی گوشیکی

کد متوفی: 5050836 یازدید: 64
1340/07/02 - 1360/10/25

محمد صادقی موسویه

کد متوفی: 5050863 یازدید: 60
1329/01/03 - 1359/10/16

مسعود رحیمی

کد متوفی: 5050866 یازدید: 65
1341/06/09 - 1363/01/18

غلام رضا واقعی

کد متوفی: 5050869 یازدید: 66
1349/01/02 - 1367/01/03

سیدمحمد علوی

کد متوفی: 5050882 یازدید: 46
1342/07/01 - 1360/10/23

غلام حسین شریف قالیباف

کد متوفی: 5050892 یازدید: 41
1347/05/10 - 1365/06/10

محمد آزاد

کد متوفی: 5050898 یازدید: 68
1352/01/01 - 1366/12/25

علی ثنائی کبودان

کد متوفی: 5050919 یازدید: 51
1340/04/07 - 1362/10/11

علی اصغر براتی

کد متوفی: 5050933 یازدید: 46
1346/01/10 - 1365/10/24

علی پورحاجی

کد متوفی: 5050935 یازدید: 55
1345/01/30 - 1361/02/22

محمدحسین حافظی

کد متوفی: 5050944 یازدید: 141
1330/05/06 - 1367/04/31

ابراهیم پردلی

کد متوفی: 5050948 یازدید: 92
1344/04/14 - 1367/04/15

رضا حسین زاده

کد متوفی: 5050957 یازدید: 99
1347/01/02 - 1367/05/07

علی کفاشی

کد متوفی: 5050958 یازدید: 110
1346/01/01 - 1365/10/04

ابراهیم خزاعی

کد متوفی: 5050966 یازدید: 136
1329/03/10 - 1365/09/09

محمود قاسمی

کد متوفی: 5050978 یازدید: 90
1346/01/27 - 1362/01/22

محمود زراعت کار

کد متوفی: 5050984 یازدید: 85
1336/07/06 - 1362/01/23

حاج محمد نصیری نژاد

کد متوفی: 5050990 یازدید: 45
1311/02/12 - 1357/09/22

حسین چدانی

کد متوفی: 5050994 یازدید: 69
1344/03/02 - 1377/12/04

غلام رضا حامدبادامی قاینی

کد متوفی: 5051003 یازدید: 48
1331/06/01 - 1362/12/05

مختار غفوری

کد متوفی: 5051005 یازدید: 125
1332/07/03 - 1361/01/02

سیدعلی قاسمی

کد متوفی: 5051006 یازدید: 60
1345/03/25 - 1362/01/24

محمدحسن هادی زاده

کد متوفی: 5051009 یازدید: 104
1347/01/07 - 1368/04/17

حسین صادقی

کد متوفی: 5051013 یازدید: 65
1346/06/01 - 1363/07/30

حسین عرب خزاعی

کد متوفی: 5051016 یازدید: 135
1366/08/10 - 1391/04/07

اسماعیل حسن علی خلیلی فر

کد متوفی: 5051024 یازدید: 105
1344/01/07 - 1361/03/18

غلام حسین شیری

کد متوفی: 5051028 یازدید: 60
1331/05/05 - 1365/10/25

علی سجادی

کد متوفی: 5051031 یازدید: 109
1342/09/25 - 1361/10/09

کاظم رفیعی

کد متوفی: 5051034 یازدید: 65
1342/01/01 - 1363/01/20

ابراهیم قلی نژاد

کد متوفی: 5051039 یازدید: 119
1349/01/01 - 1366/01/27

ناصر شاکری

کد متوفی: 5051044 یازدید: 84
1342/06/02 - 1367/02/25

سیدحمید حسینی نژادگوشیک

کد متوفی: 5051045 یازدید: 73
1348/01/01 - 1366/02/17

علی عبداله زاده

کد متوفی: 5051054 یازدید: 78
1350/01/01 - 1366/04/05

محمدحسن عباسیکبودان

کد متوفی: 5051063 یازدید: 42
1335/03/01 - 1362/01/24

غلام حسن حجی زاده نوقاب

کد متوفی: 5051068 یازدید: 118
1344/08/07 - 1361/11/21

محمدحسین قربانی پور

کد متوفی: 5051079 یازدید: 68
1341/10/29 - 1360/10/08

محمد نی خانی

کد متوفی: 5051080 یازدید: 62
1340/01/01 - 1363/12/25

محمدرضا غیبی

کد متوفی: 5051106 یازدید: 123
1348/01/07 - 1365/10/04

سیدمحمد هاشمی ثالثی

کد متوفی: 5051111 یازدید: 70
1335/04/20 - 1360/02/13

حسن رضا آمنی فرد

کد متوفی: 5051124 یازدید: 76
1339/03/03 - 1361/01/05

غلام رضا نصرالهی

کد متوفی: 5051127 یازدید: 73
1347/01/01 - 1364/11/23

قربان چدانی

کد متوفی: 5051133 یازدید: 90
1344/03/03 - 1364/08/02

حسین اربابی کرقند

کد متوفی: 5051137 یازدید: 104
1345/01/05 - 1363/04/07

حسین پردل

کد متوفی: 5051142 یازدید: 63
1344/01/02 - 1364/06/09

صولت مرادی کرقند

کد متوفی: 5051147 یازدید: 71
1335/03/09 - 1366/11/01

قربان رمضانی چاهک

کد متوفی: 5051148 یازدید: 62
1340/04/03 - 1361/09/03

غلام حسین تخم افشان

کد متوفی: 5051154 یازدید: 70
1345/03/19 - 1365/10/05

رضا جانی

کد متوفی: 5051158 یازدید: 58
1318/05/13 - 1365/10/05

محمدحسین نخعی

کد متوفی: 5051159 یازدید: 75
1345/10/15 - 1362/11/06

حسن لعل نوقاب

کد متوفی: 5051169 یازدید: 71
1344/10/20 - 1361/11/20

محمداسماعیل قاسمی

کد متوفی: 5051170 یازدید: 59
1344/03/08 - 1379/10/01

محمد سروش

کد متوفی: 5051172 یازدید: 57
1332/07/03 - 1361/01/02

محمدحسن غلام علی زاده

کد متوفی: 5051175 یازدید: 42
1341/04/09 - 1362/12/05

حسن عباسی

کد متوفی: 5051183 یازدید: 45
1349/05/02 - 1366/12/20

خاتون مهریان

کد متوفی: 5051207 یازدید: 58
1311/01/01 - 1366/05/09

محمدحسن آباذری

کد متوفی: 5051208 یازدید: 47
1345/08/02 - 1363/12/22

علی ساده

کد متوفی: 5051212 یازدید: 62
1345/02/07 - 1367/06/29

رجب علی حسن پور

کد متوفی: 5051228 یازدید: 47
1345/01/10 - 1365/10/26

حمید حائری

کد متوفی: 5051249 یازدید: 91
1343/01/07 - 1367/03/23

حسن عدالتی زاده

کد متوفی: 5051251 یازدید: 77
1347/07/01 - 1365/11/03

حسن رحمانی

کد متوفی: 5051252 یازدید: 63
1344/02/01 - 1365/10/04

محمدرضا قربانی کارشک

کد متوفی: 5051257 یازدید: 72
1350/01/02 - 1370/05/20

محمد افشاری

کد متوفی: 5051281 یازدید: 66
1349/02/01 - 1366/12/25

احمد اسلام دوست

کد متوفی: 5051292 یازدید: 48
1342/06/09 - 1363/12/22

محمدعلی یعقوبی

کد متوفی: 5051300 یازدید: 82
1343/02/07 - 1361/09/23

محمدحسن نصرالهی

کد متوفی: 5051311 یازدید: 52
1347/01/03 - 1367/04/28

علی دلدار

کد متوفی: 5051312 یازدید: 72
1346/05/01 - 1363/10/14

صفر کمالی

کد متوفی: 5051320 یازدید: 56
1347/04/02 - 1365/10/21

علی فرجامی

کد متوفی: 5051339 یازدید: 105
1345/01/02 - 1362/02/22

اسماعیل حسین پور

کد متوفی: 5051341 یازدید: 58
1347/09/03 - 1364/11/23

علی ابوترابی

کد متوفی: 5051342 یازدید: 41
1333/07/04 - 1367/05/25

علی غضنفری

کد متوفی: 5051343 یازدید: 93
1343/02/02 - 1365/10/23

سیدعباس احمدی

کد متوفی: 5051350 یازدید: 74
1345/01/01 - 1366/02/03

حسین پاک دامن

کد متوفی: 5051355 یازدید: 64
1352/01/01 - 1373/01/15

اله یار کامبرده

کد متوفی: 5051359 یازدید: 66
1311/04/03 - 1364/12/27

شهاب علی احمدی بمرود

کد متوفی: 5051365 یازدید: 136
1345/02/08 - 1361/01/05

مهدی باهوش خشک

کد متوفی: 5051368 یازدید: 49
1338/10/20 - 1362/01/24

علی محمد طرفه

کد متوفی: 5051376 یازدید: 46
1341/01/01 - 1361/01/01

علی حسنی بمرود

کد متوفی: 5051387 یازدید: 51
1334/03/12 - 1361/01/15

محمدعلی بخشی زهان

کد متوفی: 5051402 یازدید: 52
1342/03/03 - 1363/03/26

ابراهیم یزدان خواه

کد متوفی: 5051406 یازدید: 68
1344/04/17 - 1366/09/06

محسن ایرانی

کد متوفی: 5051414 یازدید: 72
1349/01/02 - 1365/11/12

غلام رضا غضنفری

کد متوفی: 5051432 یازدید: 61
1343/01/12 - 1365/10/23

محمدرضا اکبری

کد متوفی: 5051451 یازدید: 44
1345/08/07 - 1362/01/23

محمد عبدی

کد متوفی: 5051459 یازدید: 49
1347/09/01 - 1363/12/21

جواد مردانی

کد متوفی: 5051462 یازدید: 54
1344/01/01 - 1364/05/12

امامداد عرب زاده

کد متوفی: 5051477 یازدید: 50
1337/01/03 - 1363/12/23

مهدی قاسمی

کد متوفی: 5051500 یازدید: 45
1345/06/05 - 1366/05/03

حسین فلاحی گمنج

کد متوفی: 5051504 یازدید: 77
1339/05/07 - 1365/10/21

محمدعلی درزی زهان

کد متوفی: 5051505 یازدید: 95
1345/01/05 - 1364/11/26

علی اکبر صحرانژاد

کد متوفی: 5051510 یازدید: 51
1344/05/30 - 1367/01/18

مالک شوری

کد متوفی: 5051516 یازدید: 50
1349/10/01 - 1367/03/09

علی اکبر پرهیزگار

کد متوفی: 5051518 یازدید: 104
1312/07/03 - 1365/10/24

محمد خدائی

کد متوفی: 5051519 یازدید: 55
1321/10/14 - 1365/11/03

محمدرضا دهقان

کد متوفی: 5051531 یازدید: 64
1356/01/01 - 1375/08/12

رضا شفیعی اسفاد

کد متوفی: 5051537 یازدید: 43
1348/04/03 - 1365/03/01

غلام رضا کارکرده

کد متوفی: 5051550 یازدید: 51
1350/04/05 - 1365/11/02

علی رضا محمدزاده افین

کد متوفی: 5051551 یازدید: 69
1345/06/10 - 1363/12/25

ذوالفقار رمضانی خشک

کد متوفی: 5051559 یازدید: 70
1340/03/03 - 1365/10/22

غلام حسین مرادی

کد متوفی: 5051560 یازدید: 80
1337/01/29 - 1361/03/10

علی اتش زر

کد متوفی: 5051562 یازدید: 77
1348/02/01 - 1364/12/03

حسین کاکائی

کد متوفی: 5051566 یازدید: 47
1346/02/05 - 1366/06/16

رضا اکبرنژاد

کد متوفی: 5051571 یازدید: 63
1346/06/01 - 1362/08/28

عباس اسداللهی

کد متوفی: 5051573 یازدید: 57
1345/03/06 - 1361/01/02

مهدی صوفی زاده

کد متوفی: 5051589 یازدید: 120
1343/02/05 - 1367/04/21

محمدصادق حسین نژاد

کد متوفی: 5051592 یازدید: 74
1326/06/05 - 1362/12/12

علی اربابی کرقند

کد متوفی: 5051596 یازدید: 84
1348/01/20 - 1366/11/01

غلام حسن منجم

کد متوفی: 5051599 یازدید: 76
1339/06/01 - 1361/08/07

حسن نوروزی تقندیک

کد متوفی: 5051609 یازدید: 84
1344/03/17 - 1363/12/15

محمدحسن طاهری

کد متوفی: 5051620 یازدید: 140
1343/04/10 - 1362/05/08

محمد محمدپور

کد متوفی: 5051629 یازدید: 77
1345/02/03 - 1364/04/24

عباس علی رضائی

کد متوفی: 5051646 یازدید: 70
1342/01/03 - 1361/02/10

حسین حسینی

کد متوفی: 5051649 یازدید: 61
1343/05/15 - 1363/06/18

رضا خسروی نوقاب

کد متوفی: 5051653 یازدید: 79
1339/06/02 - 1363/10/14

امان اله محمدی مقدم

کد متوفی: 5051655 یازدید: 75
1321/02/08 - 1362/03/30

رحیم اله عطائی

کد متوفی: 5051662 یازدید: 226
1346/01/05 - 1380/05/10

محمدولی کیانی

کد متوفی: 5051673 یازدید: 74
1349/01/01 - 1367/02/16

عباس محمدی مطلق

کد متوفی: 5051679 یازدید: 89
1348/04/02 - 1365/10/26

محمد عسکری

کد متوفی: 5051683 یازدید: 58
1329/01/01 - 1365/10/26

احمد بسکآبادی

کد متوفی: 5051688 یازدید: 92
1338/01/05 - 1360/07/01

محمدرضا عباس پور

کد متوفی: 5051689 یازدید: 149
1345/01/05 - 1367/01/01

حسن دهقان زاده

کد متوفی: 5051697 یازدید: 125
1346/04/02 - 1362/01/24

علی خنجوکی

کد متوفی: 5051708 یازدید: 71
1344/01/01 - 1362/12/15

احمد محمدی آبیز

کد متوفی: 5051710 یازدید: 113
1339/08/07 - 1361/02/22

علی شیرین عباس آبادی

کد متوفی: 5051713 یازدید: 59
1347/01/01 - 1367/03/09

احمد رحیمی

کد متوفی: 5051716 یازدید: 41
1349/03/01 - 1366/12/30

حسن عباسی کرقند

کد متوفی: 5051725 یازدید: 58
1334/03/03 - 1366/11/01

حسین شهیدی

کد متوفی: 5051729 یازدید: 55
1337/06/10 - 1363/12/23

سیدحسین میرزازاده

کد متوفی: 5051730 یازدید: 84
1342/02/03 - 1363/02/16

محمدحسین سلطانی

کد متوفی: 5051741 یازدید: 55
1337/06/02 - 1361/01/07

حسین قربانی

کد متوفی: 5051744 یازدید: 49
1344/04/01 - 1362/05/19

غلام حسین کافی

کد متوفی: 5051748 یازدید: 129
1337/05/03 - 1366/07/17

منوچهر مصباحی

کد متوفی: 5051753 یازدید: 71
1345/02/20 - 1366/12/16

مجید حدادزاده

کد متوفی: 5051754 یازدید: 60
1346/10/19 - 1365/02/31

جعفر توانا

کد متوفی: 5051755 یازدید: 65
1355/05/10 - 1375/01/19

علیرضا موسوی نژاد

کد متوفی: 5051760 یازدید: 58
1350/03/12 - 1366/11/27

ابوالقاسم حسن نژادگوشیک

کد متوفی: 5051765 یازدید: 50
1341/02/01 - 1365/05/16

سیدقائم مصطفوی

کد متوفی: 5051771 یازدید: 56
1342/01/01 - 1369/02/18

محمدرضا سبزیان

کد متوفی: 5051773 یازدید: 121
1346/03/20 - 1366/09/29

غلامرضا افروزی

کد متوفی: 5051786 یازدید: 56
1346/04/01 - 1365/11/07

علی نصراللهی

کد متوفی: 5051800 یازدید: 64
1322/03/04 - 1380/12/28

سجاد زارع مقدم

کد متوفی: 5051817 یازدید: 39
- 1402/06/24

بخشیده وهابی

کد متوفی: 6001490 یازدید: 357
-

معصومه قلی پور

کد متوفی: 6001796 یازدید: 228
-

محمدعلی احمدی فرد

کد متوفی: 6001977 یازدید: 218
-

حاج حسن صادقی

کد متوفی: 6002958 یازدید: 242
-

شهره زمانی

کد متوفی: 6003170 یازدید: 205
-

سید ابوطالب خادم

کد متوفی: 6006370 یازدید: 228
-

حاج آقای خوش آیند (حاج آقاخوش آیند)

کد متوفی: 6006425 یازدید: 312
-

کربلائی سیدمحسن موسوی

کد متوفی: 6007271 یازدید: 265
-

بی بی کبری هاشمی باراز

کد متوفی: 6007317 یازدید: 289
-

کربلایی سید رضا خادم

کد متوفی: 6007573 یازدید: 202
-

علی ابراهیمی

کد متوفی: 6012671 یازدید: 206
-

فاطمه وجدی

کد متوفی: 6016685 یازدید: 879
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6017608 یازدید: 200
-

مصطفی حسین زاده

کد متوفی: 6019024 یازدید: 234
- 1400/10/01

نادره یزدانی

کد متوفی: 6019220 یازدید: 304
-

مرحوم فاطمه اکرمی

کد متوفی: 6020192 یازدید: 196
-

حاجیه بی بی صدیقه ابوالحسنی

کد متوفی: 6021395 یازدید: 318
-

عباسعلی الهامی پور

کد متوفی: 6021711 یازدید: 196
-

علی اکبر فلاحتی

کد متوفی: 6024788 یازدید: 222
-

خدیجه اسماعیلی بیک

کد متوفی: 6027045 یازدید: 212
-

غلامحسن ایزدپناه

کد متوفی: 6027323 یازدید: 186
-

خدیجه کهن

کد متوفی: 6037541 یازدید: 212
-

حمید پهلوانی

کد متوفی: 6039173 یازدید: 198
-

ماه بانو هوشیارمقدم

کد متوفی: 6042549 یازدید: 168
-

ماه بانو هوشیارمقدم

کد متوفی: 6042566 یازدید: 175
-

ماه بانو هوشیارمقدم

کد متوفی: 6042729 یازدید: 177
-

ماه بانو هوشیارمقدم

کد متوفی: 6042732 یازدید: 160
-

خدیجه عبداللهی

کد متوفی: 6042797 یازدید: 260
-

ماه بانو هوشیارمقدم

کد متوفی: 6043047 یازدید: 147
-

ماه بانو هوشیارمقدم

کد متوفی: 6043470 یازدید: 185
-

ماه بانو هوشیارمقدم

کد متوفی: 6043477 یازدید: 162
-

حاج عباسعلی خزاعی

کد متوفی: 6045129 یازدید: 194
-

محمد خادم نژاد

کد متوفی: 6046084 یازدید: 229
-

زهرا خزائی

کد متوفی: 6046156 یازدید: 813
-

خانم حسن پور

کد متوفی: 6046643 یازدید: 194
-

غلامرضا اسداللهی

کد متوفی: 6048412 یازدید: 218
-

بی‌بی‌انسیه انوری

کد متوفی: 6049333 یازدید: 241
-

مرضیه رحیمی

کد متوفی: 6050169 یازدید: 179
-

حاجیه کنیز محمدپور

کد متوفی: 6050230 یازدید: 195
-

حاج غلامحسین واحدی اسفاد

کد متوفی: 6053144 یازدید: 231
-

حاج محمد نوروزی اسفاد

کد متوفی: 6053146 یازدید: 231
-

شکینه غلامی

کد متوفی: 6053150 یازدید: 172
-

حاج علی شوشتری

کد متوفی: 6053878 یازدید: 198
-

فاطمه زنقانی

کد متوفی: 6054248 یازدید: 582
-

ستاره حسینی نژاد

کد متوفی: 6054945 یازدید: 222
-

رضا یاوری

کد متوفی: 6054980 یازدید: 198
-

ربابه نقره کار (آخوند ربابه)

کد متوفی: 6056565 یازدید: 216
- 1399/10/29

فاطمه کلوخی

کد متوفی: 6058628 یازدید: 195
1311 - 1397

حاج محمدابراهیم سالاری دشت بیاض

کد متوفی: 6063182 یازدید: 215
- 1393/12/14

حدیث میامی

کد متوفی: 6068637 یازدید: 196
1382/6/6 - 1399/11/22

حاجیه معصومه شرعی - حاج علی صفاری

کد متوفی: 6081680 یازدید: 229
-

زهرا مرحومه زهرا خزائی

کد متوفی: 6092800 یازدید: 244
1378/8/1 - 1399/3/24

سیدمهدی جلالیان

کد متوفی: 6094017 یازدید: 179
-

حاج محمد ابراهیم صالحی

کد متوفی: 6106520 یازدید: 270
1387/02/07 -

حسین عباسی

کد متوفی: 6112098 یازدید: 192
-

حسینقلی جلالی

کد متوفی: 6114964 یازدید: 545
1305/07/05 - 1400/02/21

کربلایی علی رضا خسروی

کد متوفی: 6118733 یازدید: 293
1364/02/20 - 1400/01/24

خدیجه قربان زاده

کد متوفی: 6120931 یازدید: 522
1343/11/01 - 1400/02/12

مرضیه غیبی

کد متوفی: 6122814 یازدید: 445
- 1400/03/14

قاسم فدایی

کد متوفی: 6122996 یازدید: 166
-

مرحوم غلام ایمانی

کد متوفی: 6123361 یازدید: 259
- 1400/03/16

فاطمه صحراگرد

کد متوفی: 6126776 یازدید: 466
1317/03/04 - 1400/04/03

حاج حسن حسین زاده مقدم

کد متوفی: 6127018 یازدید: 440
- 1400/03/20

سید محمد بسکابادی

کد متوفی: 6127047 یازدید: 207
-

سکینه فروزان نژاد

کد متوفی: 6127788 یازدید: 360
- 1400/03/03

سکینه فروزان نژاد

کد متوفی: 6127804 یازدید: 291
- 1400/03/03

کربلایی رمضان نامی

کد متوفی: 6137197 یازدید: 128
1330/09/07 - 1400/04/28

کربلایی محمد عباس زاده

کد متوفی: 6137761 یازدید: 129
1310/04/03 - 1400/05/15

عبداله هامون پیما

کد متوفی: 6140213 یازدید: 168
1308/01/03 - 1399/05/25

حاج عباس حاجی زاده

کد متوفی: 6145199 یازدید: 141
-

غلامحسین مجتبایی

کد متوفی: 6146104 یازدید: 138
- 1400/06/09

حاج حجی حسین حسینی

کد متوفی: 6150319 یازدید: 141
- 1400/06/20

علیرضا مختاری

کد متوفی: 6154162 یازدید: 200
-

خدیجه آزاد

کد متوفی: 6159417 یازدید: 154
1312/03/01 - 1400/08/05

ماندگار دوستی

کد متوفی: 6161847 یازدید: 150
-

نصرت نوروزی

کد متوفی: 6168119 یازدید: 126
1348/06/20 - 1398/12/18

کلیه رفتگان از این جمع

کد متوفی: 6169603 یازدید: 1684
-

غلام رضا خروجی

کد متوفی: 6172087 یازدید: 70
1322/06/18 - 1399/10/15

غلام رضا خروجی

کد متوفی: 6172088 یازدید: 100
1322/06/18 - 1399/10/15

مرحوم حاج احمد اکبری

کد متوفی: 6173194 یازدید: 89
-

محمد قادری

کد متوفی: 6173559 یازدید: 186
-

احمد امین

کد متوفی: 6181792 یازدید: 192
1336/11/26 - 1397/03/12

عباس و محمد خزاعی

کد متوفی: 6181913 یازدید: 94
-

محمود لاری

کد متوفی: 6181997 یازدید: 205
1329/12/26 - 1400/11/17

محمود لاری

کد متوفی: 6182002 یازدید: 76
1329/12/26 - 1400/11/17

رضا میری

کد متوفی: 6184869 یازدید: 56
1330/01/02 - 1400/12/08

رضا میری

کد متوفی: 6184870 یازدید: 319
1330/01/02 - 1400/12/08

حاجی علیداد الهی

کد متوفی: 6185039 یازدید: 101
1336/03/03 - 1400/01/30

حاجی علیداد الهی

کد متوفی: 6185041 یازدید: 537
1336/03/03 - 1400/01/30

حسین راستی

کد متوفی: 6185103 یازدید: 58
1310/09/09 - 1399/12/16

ربابه مقنی

کد متوفی: 6186677 یازدید: 64
-

ربابه مقنی

کد متوفی: 6186678 یازدید: 58
-

ربابه مقنی

کد متوفی: 6186679 یازدید: 92
-

کربلایی غلامرضا قاسمی

کد متوفی: 6186703 یازدید: 74
-

هادی هادی نژاد

کد متوفی: 6186979 یازدید: 67
1320/05/08 - 1400/12/22

هادی هادی نژاد

کد متوفی: 6186980 یازدید: 64
1320/05/08 - 1400/12/22

هادی هادی نژاد

کد متوفی: 6186981 یازدید: 60
1320/05/08 - 1400/12/22

هادی هادی نژاد

کد متوفی: 6186982 یازدید: 58
1320/05/08 - 1400/12/22

محمد حسن دروگر

کد متوفی: 6189220 یازدید: 138
1312/04/03 - 1400/06/03

محمد حسن دروگر

کد متوفی: 6189221 یازدید: 60
1312/04/03 - 1400/06/03

کربلایی محمد حسن دروگر

کد متوفی: 6189385 یازدید: 79
-

محمد موسی محمدی

کد متوفی: 6191392 یازدید: 82
1291 - 1362/10/20

منیژه رمضانی

کد متوفی: 6191400 یازدید: 110
1291 - 1351/01/17

کربلایی حوریه جانی

کد متوفی: 6198869 یازدید: 66
1312/10/04 - 1401/02/28

کربلایی غلامحسین محمدپور

کد متوفی: 6202661 یازدید: 77
1328/01/22 - 1401/03/18

غلامحسین راستگو

کد متوفی: 6208700 یازدید: 68
- 1401/04/31

حاج رضا زالی

کد متوفی: 6211109 یازدید: 98
1306/04/02 - 1401/05/16

حاج غلامعلی اکرمی

کد متوفی: 6212083 یازدید: 63
-

عباس میری

کد متوفی: 6214321 یازدید: 304
- 1401/06/06

جواد خسروی خضری

کد متوفی: 6217291 یازدید: 435
1359/07/01 - 1401/06/25

زهرا بیابانی

کد متوفی: 6217325 یازدید: 90
1359/05/08 - 1384/03/24

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6221374 یازدید: 34
-

علی داوری

کد متوفی: 6221376 یازدید: 230
-

حاج محمدحسین طاووسی

کد متوفی: 6221979 یازدید: 112
1315/08/01 - 1399/10/01

حاج محمدحسین طاووسی

کد متوفی: 6221980 یازدید: 47
1315/05/06 - 1399/10/01

حاج سید جواد جوادی

کد متوفی: 6229273 یازدید: 59
1314/02/24 - 1378/12/03

فاطمه رحمتی پور

کد متوفی: 6230210 یازدید: 72
1310/11/01 - 1390/12/20

کربلایی سید محسن اسماعیل زاده

کد متوفی: 6230556 یازدید: 193
-

شهید حسن بادامکی

کد متوفی: 6230616 یازدید: 115
-

ساره موسوی

کد متوفی: 6232231 یازدید: 56
- 1402/03/16

مرحومه مغفوره زینب فرخ نژاد

کد متوفی: 6234300 یازدید: 87
-

برات مختاری

کد متوفی: 6235468 یازدید: 35
-

محمّد طوری

کد متوفی: 6241655 یازدید: 10
-

کاظم دانش

کد متوفی: 6244896 یازدید: 1356
-

عباس حاجی زاده

کد متوفی: 6244903 یازدید: 10
-

کربلایی قربان بارانی

کد متوفی: 6244907 یازدید: 10
-

زینب بسکابادی

کد متوفی: 6245199 یازدید: 153
1341/01/07 - 1401/01/05

کربلایی فاطمه بسکابادی

کد متوفی: 6245231 یازدید: 81
1338/01/01 - 1397/02/23

محمدبیک دلشاد

کد متوفی: 6245857 یازدید: 10
-

رحیمه اسدابادی

کد متوفی: 6245871 یازدید: 9
- 1379/03/25

خیرالنساء عباسپور

کد متوفی: 6247569 یازدید: 25
-

غلامحسین مداح

کد متوفی: 6247938 یازدید: 7
1323 - 1403/01/09

کربلایی محمد علی جهانبخش

کد متوفی: 6247945 یازدید: 6
1321 - 1403/01/07

فرهاد طاهری نوری

کد متوفی: 6248288 یازدید: 220
1383/04/15 - 1402/12/10

حسین علیپور

کد متوفی: 6249048 یازدید: 45
1354 - 1384/10/04

نساء علیپور مطلق

کد متوفی: 6249311 یازدید: 139
1315/12/02 - 1398/02/14

حاج حسن قربانی

کد متوفی: 6249644 یازدید: 85
1305/04/09 - 1401/02/24

شهید ابراهیم رئيسی

کد متوفی: 6250592 یازدید: 1
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید