آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان قاینات

علی پیشجو

کد متوفی: 2564 یازدید: 151
-

خدیجه غلامي

کد متوفی: 2920 یازدید: 130
-

حاج غلامرضا حایری

کد متوفی: 3594 یازدید: 137
-

خیرالنساء رنگساز

کد متوفی: 3660 یازدید: 146
-

سکینه عزیزی

کد متوفی: 4888 یازدید: 133
-

رضا جعفری

کد متوفی: 19707 یازدید: 125
-

عباس علی پور

کد متوفی: 20488 یازدید: 129
-

کاظم عباس پور اسفدن

کد متوفی: 23017 یازدید: 223
-

سرهنگ محمدعلی موحدنیا

کد متوفی: 26324 یازدید: 226
-

محمد حسن صاحبی

کد متوفی: 26916 یازدید: 118
-

کربلایی حسین دوستی

کد متوفی: 26923 یازدید: 116
-

مینا رفیعی

کد متوفی: 26924 یازدید: 142
-

حاج کربلایی غلامرضا فروزان مهر

کد متوفی: 37837 یازدید: 133
-

حاج کربلایی غلامرضا فروزان مهر

کد متوفی: 37849 یازدید: 140
-

حاج غلامحسین جوانمرد

کد متوفی: 40983 یازدید: 98
-

محمد زرع کار

کد متوفی: 42908 یازدید: 102
-

محمد زرع کار

کد متوفی: 42939 یازدید: 107
-

حاج غلامرضا حائری

کد متوفی: 44182 یازدید: 110
-

فاطمه خوشخو

کد متوفی: 46015 یازدید: 119
-

سکینه سادات میرزایی

کد متوفی: 46794 یازدید: 130
-

شرف رمضانی

کد متوفی: 48188 یازدید: 126
-

حاجیه خانم شرف رمضانی

کد متوفی: 48192 یازدید: 140
-

حاج محمد و حاج علی شکفته

کد متوفی: 51970 یازدید: 131
-

صغری اکرمی

کد متوفی: 63726 یازدید: 102
-

محمد زحمتکش

کد متوفی: 65365 یازدید: 109
-

حاج سید حسن حسینی

کد متوفی: 68521 یازدید: 115
-

اسماعیل حاجی زاده

کد متوفی: 70131 یازدید: 147
-

نورعلی محمدی فرد

کد متوفی: 71336 یازدید: 101
-

عصمت جوان(زوجه رمضان غلامی)

کد متوفی: 72141 یازدید: 126
-

علی زارعی و خدیجه بنی اسدی

کد متوفی: 73127 یازدید: 130
-

ملاحسین کاخکی و معصومه عصار

کد متوفی: 73150 یازدید: 112
-

حسین زارعی و خیرالنساء روشندل

کد متوفی: 73185 یازدید: 108
-

اسماعیل رمضانی

کد متوفی: 76421 یازدید: 131
-

بخشیده وهابی

کد متوفی: 6001490 یازدید: 223
-

معصومه قلی پور

کد متوفی: 6001796 یازدید: 115
-

محمدعلی احمدی فرد

کد متوفی: 6001977 یازدید: 113
-

حاج حسن صادقی

کد متوفی: 6002958 یازدید: 124
-

شهره زمانی

کد متوفی: 6003170 یازدید: 110
-

سید ابوطالب خادم

کد متوفی: 6006370 یازدید: 115
-

حاج آقای خوش آیند (حاج آقاخوش آیند)

کد متوفی: 6006425 یازدید: 196
-

کربلائی سیدمحسن موسوی

کد متوفی: 6007271 یازدید: 123
-

بی بی کبری هاشمی باراز

کد متوفی: 6007317 یازدید: 140
-

کربلایی سید رضا خادم

کد متوفی: 6007573 یازدید: 117
-

علی ابراهیمی

کد متوفی: 6012671 یازدید: 112
-

فاطمه وجدی

کد متوفی: 6016685 یازدید: 705
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6017608 یازدید: 116
-

مصطفی حسین زاده

کد متوفی: 6019024 یازدید: 161
- 1400/10/01

نادره یزدانی

کد متوفی: 6019220 یازدید: 195
-

مرحوم فاطمه اکرمی

کد متوفی: 6020192 یازدید: 113
-

حاجیه بی بی صدیقه ابوالحسنی

کد متوفی: 6021395 یازدید: 147
-

عباسعلی الهامی پور

کد متوفی: 6021711 یازدید: 98
-

علی اکبر فلاحتی

کد متوفی: 6024788 یازدید: 129
-

خدیجه اسماعیلی بیک

کد متوفی: 6027045 یازدید: 113
-

غلامحسن ایزدپناه

کد متوفی: 6027323 یازدید: 117
-

خدیجه کهن

کد متوفی: 6037541 یازدید: 107
-

حمید پهلوانی

کد متوفی: 6039173 یازدید: 111
-

ماه بانو هوشیارمقدم

کد متوفی: 6042549 یازدید: 84
-

ماه بانو هوشیارمقدم

کد متوفی: 6042566 یازدید: 104
-

ماه بانو هوشیارمقدم

کد متوفی: 6042729 یازدید: 99
-

ماه بانو هوشیارمقدم

کد متوفی: 6042732 یازدید: 94
-

خدیجه عبداللهی

کد متوفی: 6042797 یازدید: 170
-

ماه بانو هوشیارمقدم

کد متوفی: 6043047 یازدید: 86
-

ماه بانو هوشیارمقدم

کد متوفی: 6043470 یازدید: 95
-

ماه بانو هوشیارمقدم

کد متوفی: 6043477 یازدید: 98
-

حاج عباسعلی خزاعی

کد متوفی: 6045129 یازدید: 92
-

محمد خادم نژاد

کد متوفی: 6046084 یازدید: 105
-

زهرا خزائی

کد متوفی: 6046156 یازدید: 561
-

خانم حسن پور

کد متوفی: 6046643 یازدید: 100
-

غلامرضا اسداللهی

کد متوفی: 6048412 یازدید: 131
-

بی‌بی‌انسیه انوری

کد متوفی: 6049333 یازدید: 136
-

مرضیه رحیمی

کد متوفی: 6050169 یازدید: 85
-

حاجیه کنیز محمدپور

کد متوفی: 6050230 یازدید: 101
-

حاج غلامحسین واحدی اسفاد

کد متوفی: 6053144 یازدید: 123
-

حاج محمد نوروزی اسفاد

کد متوفی: 6053146 یازدید: 117
-

شکینه غلامی

کد متوفی: 6053150 یازدید: 95
-

حاج علی شوشتری

کد متوفی: 6053878 یازدید: 107
-

فاطمه زنقانی

کد متوفی: 6054248 یازدید: 479
-

ستاره حسینی نژاد

کد متوفی: 6054945 یازدید: 113
-

رضا یاوری

کد متوفی: 6054980 یازدید: 104
-

ربابه نقره کار (آخوند ربابه)

کد متوفی: 6056565 یازدید: 103
- 1399/10/29

فاطمه کلوخی

کد متوفی: 6058628 یازدید: 113
1311 - 1397

حاج محمدابراهیم سالاری دشت بیاض

کد متوفی: 6063182 یازدید: 104
- 1393/12/14

حدیث میامی

کد متوفی: 6068637 یازدید: 102
1382/6/6 - 1399/11/22

حاجیه معصومه شرعی - حاج علی صفاری

کد متوفی: 6081680 یازدید: 100
-

زهرا مرحومه زهرا خزائی

کد متوفی: 6092800 یازدید: 153
1378/8/1 - 1399/3/24

سیدمهدی جلالیان

کد متوفی: 6094017 یازدید: 107
-

حاج محمد ابراهیم صالحی

کد متوفی: 6106520 یازدید: 99
1387/02/07 -

حسین عباسی

کد متوفی: 6112098 یازدید: 105
-

حسینقلی جلالی

کد متوفی: 6114964 یازدید: 448
1305/07/05 - 1400/02/21

کربلایی علی رضا خسروی

کد متوفی: 6118733 یازدید: 158
1364/02/20 - 1400/01/24

خدیجه قربان زاده

کد متوفی: 6120931 یازدید: 388
1343/11/01 - 1400/02/12

مرضیه غیبی

کد متوفی: 6122814 یازدید: 265
- 1400/03/14

قاسم فدایی

کد متوفی: 6122996 یازدید: 84
-

مرحوم غلام ایمانی

کد متوفی: 6123361 یازدید: 190
- 1400/03/16

فاطمه صحراگرد

کد متوفی: 6126776 یازدید: 367
1317/03/04 - 1400/04/03

حاج حسن حسین زاده مقدم

کد متوفی: 6127018 یازدید: 355
- 1400/03/20

سید محمد بسکابادی

کد متوفی: 6127047 یازدید: 119
-

سکینه فروزان نژاد

کد متوفی: 6127788 یازدید: 254
- 1400/03/03

سکینه فروزان نژاد

کد متوفی: 6127804 یازدید: 203
- 1400/03/03

کربلایی رمضان نامی

کد متوفی: 6137197 یازدید: 56
1330/09/07 - 1400/04/28

کربلایی محمد عباس زاده

کد متوفی: 6137761 یازدید: 51
1310/04/03 - 1400/05/15

عبداله هامون پیما

کد متوفی: 6140213 یازدید: 56
1308/01/03 - 1399/05/25

حاج عباس حاجی زاده

کد متوفی: 6145199 یازدید: 55
-

غلامحسین مجتبایی

کد متوفی: 6146104 یازدید: 49
- 1400/06/09

حاج حجی حسین حسینی

کد متوفی: 6150319 یازدید: 50
- 1400/06/20

علیرضا مختاری

کد متوفی: 6154162 یازدید: 132
-

خدیجه آزاد

کد متوفی: 6159417 یازدید: 36
1312/03/01 - 1400/08/05

ماندگار دوستی

کد متوفی: 6161847 یازدید: 91
-

نصرت نوروزی

کد متوفی: 6168119 یازدید: 62
1348/06/20 - 1398/12/18

کلیه رفتگان از این جمع

کد متوفی: 6169603 یازدید: 849
-

غلام رضا خروجی

کد متوفی: 6172087 یازدید: 9
1322/06/18 - 1399/10/15

غلام رضا خروجی

کد متوفی: 6172088 یازدید: 22
1322/06/18 - 1399/10/15

مرحوم حاج احمد اکبری

کد متوفی: 6173194 یازدید: 14
-

محمد قادری

کد متوفی: 6173559 یازدید: 126
-

احمد امین

کد متوفی: 6181792 یازدید: 110
1336/11/26 - 1397/03/12

عباس و محمد خزاعی

کد متوفی: 6181913 یازدید: 50
-

محمود لاری

کد متوفی: 6181997 یازدید: 137
1329/12/26 - 1400/11/17

محمود لاری

کد متوفی: 6182002 یازدید: 9
1329/12/26 - 1400/11/17

رضا میری

کد متوفی: 6184869 یازدید: 9
1330/01/02 - 1400/12/08

رضا میری

کد متوفی: 6184870 یازدید: 219
1330/01/02 - 1400/12/08

حاجی علیداد الهی

کد متوفی: 6185039 یازدید: 7
1336/03/03 - 1400/01/30

حاجی علیداد الهی

کد متوفی: 6185041 یازدید: 458
1336/03/03 - 1400/01/30

حسین راستی

کد متوفی: 6185103 یازدید: 8
1310/09/09 - 1399/12/16

ربابه مقنی

کد متوفی: 6186677 یازدید: 7
-

ربابه مقنی

کد متوفی: 6186678 یازدید: 11
-

ربابه مقنی

کد متوفی: 6186679 یازدید: 37
-

کربلایی غلامرضا قاسمی

کد متوفی: 6186703 یازدید: 21
-

هادی هادی نژاد

کد متوفی: 6186979 یازدید: 12
1320/05/08 - 1400/12/22

هادی هادی نژاد

کد متوفی: 6186980 یازدید: 13
1320/05/08 - 1400/12/22

هادی هادی نژاد

کد متوفی: 6186981 یازدید: 8
1320/05/08 - 1400/12/22

هادی هادی نژاد

کد متوفی: 6186982 یازدید: 11
1320/05/08 - 1400/12/22

محمد حسن دروگر

کد متوفی: 6189220 یازدید: 82
1312/04/03 - 1400/06/03

محمد حسن دروگر

کد متوفی: 6189221 یازدید: 7
1312/04/03 - 1400/06/03

کربلایی محمد حسن دروگر

کد متوفی: 6189385 یازدید: 8
-

محمد موسی محمدی

کد متوفی: 6191392 یازدید: 25
1291 - 1362/10/20

منیژه رمضانی

کد متوفی: 6191400 یازدید: 11
1291 - 1351/01/17
Loading...

لطفا شکیبا باشید