آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان قاینات

علی پیشجو

کد متوفی: 2564 یازدید: 108
-

خدیجه غلامي

کد متوفی: 2920 یازدید: 93
-

حاج غلامرضا حایری

کد متوفی: 3594 یازدید: 105
-

خیرالنساء رنگساز

کد متوفی: 3660 یازدید: 104
-

سکینه عزیزی

کد متوفی: 4888 یازدید: 105
-

رضا جعفری

کد متوفی: 19707 یازدید: 95
-

عباس علی پور

کد متوفی: 20488 یازدید: 94
-

کاظم عباس پور اسفدن

کد متوفی: 23017 یازدید: 167
-

سرهنگ محمدعلی موحدنیا

کد متوفی: 26324 یازدید: 183
-

محمد حسن صاحبی

کد متوفی: 26916 یازدید: 86
-

کربلایی حسین دوستی

کد متوفی: 26923 یازدید: 86
-

مینا رفیعی

کد متوفی: 26924 یازدید: 104
-

حاج کربلایی غلامرضا فروزان مهر

کد متوفی: 37837 یازدید: 93
-

حاج کربلایی غلامرضا فروزان مهر

کد متوفی: 37849 یازدید: 96
-

حاج غلامحسین جوانمرد

کد متوفی: 40983 یازدید: 75
-

محمد زرع کار

کد متوفی: 42908 یازدید: 80
-

محمد زرع کار

کد متوفی: 42939 یازدید: 78
-

حاج غلامرضا حائری

کد متوفی: 44182 یازدید: 78
-

فاطمه خوشخو

کد متوفی: 46015 یازدید: 88
-

سکینه سادات میرزایی

کد متوفی: 46794 یازدید: 96
-

شرف رمضانی

کد متوفی: 48188 یازدید: 93
-

حاجیه خانم شرف رمضانی

کد متوفی: 48192 یازدید: 109
-

حاج محمد و حاج علی شکفته

کد متوفی: 51970 یازدید: 102
-

صغری اکرمی

کد متوفی: 63726 یازدید: 69
-

محمد زحمتکش

کد متوفی: 65365 یازدید: 78
-

حاج سید حسن حسینی

کد متوفی: 68521 یازدید: 85
-

اسماعیل حاجی زاده

کد متوفی: 70131 یازدید: 117
-

نورعلی محمدی فرد

کد متوفی: 71336 یازدید: 79
-

عصمت جوان(زوجه رمضان غلامی)

کد متوفی: 72141 یازدید: 95
-

علی زارعی و خدیجه بنی اسدی

کد متوفی: 73127 یازدید: 96
-

ملاحسین کاخکی و معصومه عصار

کد متوفی: 73150 یازدید: 90
-

حسین زارعی و خیرالنساء روشندل

کد متوفی: 73185 یازدید: 88
-

اسماعیل رمضانی

کد متوفی: 76421 یازدید: 98
-

بخشیده وهابی

کد متوفی: 6001490 یازدید: 170
-

معصومه قلی پور

کد متوفی: 6001796 یازدید: 92
-

محمدعلی احمدی فرد

کد متوفی: 6001977 یازدید: 86
-

حاج حسن صادقی

کد متوفی: 6002958 یازدید: 98
-

شهره زمانی

کد متوفی: 6003170 یازدید: 85
-

سید ابوطالب خادم

کد متوفی: 6006370 یازدید: 88
-

حاج آقای خوش آیند (حاج آقاخوش آیند)

کد متوفی: 6006425 یازدید: 164
-

کربلائی سیدمحسن موسوی

کد متوفی: 6007271 یازدید: 95
-

بی بی کبری هاشمی باراز

کد متوفی: 6007317 یازدید: 110
-

کربلایی سید رضا خادم

کد متوفی: 6007573 یازدید: 88
-

علی ابراهیمی

کد متوفی: 6012671 یازدید: 86
-

فاطمه وجدی

کد متوفی: 6016685 یازدید: 436
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6017608 یازدید: 92
-

نادره یزدانی

کد متوفی: 6019220 یازدید: 164
-

مرحوم فاطمه اکرمی

کد متوفی: 6020192 یازدید: 86
-

حاجیه بی بی صدیقه ابوالحسنی

کد متوفی: 6021395 یازدید: 121
-

عباسعلی الهامی پور

کد متوفی: 6021711 یازدید: 76
-

علی اکبر فلاحتی

کد متوفی: 6024788 یازدید: 110
-

خدیجه اسماعیلی بیک

کد متوفی: 6027045 یازدید: 91
-

غلامحسن ایزدپناه

کد متوفی: 6027323 یازدید: 99
-

خدیجه کهن

کد متوفی: 6037541 یازدید: 88
-

حمید پهلوانی

کد متوفی: 6039173 یازدید: 87
-

ماه بانو هوشیارمقدم

کد متوفی: 6042549 یازدید: 66
-

ماه بانو هوشیارمقدم

کد متوفی: 6042566 یازدید: 77
-

ماه بانو هوشیارمقدم

کد متوفی: 6042729 یازدید: 80
-

ماه بانو هوشیارمقدم

کد متوفی: 6042732 یازدید: 73
-

خدیجه عبداللهی

کد متوفی: 6042797 یازدید: 151
-

ماه بانو هوشیارمقدم

کد متوفی: 6043047 یازدید: 68
-

ماه بانو هوشیارمقدم

کد متوفی: 6043470 یازدید: 75
-

ماه بانو هوشیارمقدم

کد متوفی: 6043477 یازدید: 78
-

حاج عباسعلی خزاعی

کد متوفی: 6045129 یازدید: 73
-

محمد خادم نژاد

کد متوفی: 6046084 یازدید: 77
-

زهرا خزائی

کد متوفی: 6046156 یازدید: 466
-

خانم حسن پور

کد متوفی: 6046643 یازدید: 77
-

غلامرضا اسداللهی

کد متوفی: 6048412 یازدید: 103
-

بی‌بی‌انسیه انوری

کد متوفی: 6049333 یازدید: 117
-

مرضیه رحیمی

کد متوفی: 6050169 یازدید: 64
-

حاجیه کنیز محمدپور

کد متوفی: 6050230 یازدید: 82
-

حاج غلامحسین واحدی اسفاد

کد متوفی: 6053144 یازدید: 99
-

حاج محمد نوروزی اسفاد

کد متوفی: 6053146 یازدید: 100
-

شکینه غلامی

کد متوفی: 6053150 یازدید: 70
-

حاج علی شوشتری

کد متوفی: 6053878 یازدید: 85
-

فاطمه زنقانی

کد متوفی: 6054248 یازدید: 345
-

ستاره حسینی نژاد

کد متوفی: 6054945 یازدید: 92
-

رضا یاوری

کد متوفی: 6054980 یازدید: 88
-

ربابه نقره کار (آخوند ربابه)

کد متوفی: 6056565 یازدید: 84
- 1399/10/29

فاطمه کلوخی

کد متوفی: 6058628 یازدید: 89
1311 - 1397

حاج محمدابراهیم سالاری دشت بیاض

کد متوفی: 6063182 یازدید: 85
- 1393/12/14

حدیث میامی

کد متوفی: 6068637 یازدید: 81
1382/6/6 - 1399/11/22

حاجیه معصومه شرعی - حاج علی صفاری

کد متوفی: 6081680 یازدید: 77
-

زهرا مرحومه زهرا خزائی

کد متوفی: 6092800 یازدید: 133
1378/8/1 - 1399/3/24

سیدمهدی جلالیان

کد متوفی: 6094017 یازدید: 86
-

حاج محمد ابراهیم صالحی

کد متوفی: 6106520 یازدید: 78
1387/02/07 -

حسین عباسی

کد متوفی: 6112098 یازدید: 81
-

حسینقلی جلالی

کد متوفی: 6114964 یازدید: 420
1305/07/05 - 1400/02/21

کربلایی علی رضا خسروی

کد متوفی: 6118733 یازدید: 141
1364/02/20 - 1400/01/24

خدیجه قربان زاده

کد متوفی: 6120931 یازدید: 353
1343/11/01 - 1400/02/12

مرضیه غیبی

کد متوفی: 6122814 یازدید: 245
- 1400/03/14

قاسم فدایی

کد متوفی: 6122996 یازدید: 60
-

مرحوم غلام ایمانی

کد متوفی: 6123361 یازدید: 172
- 1400/03/16

فاطمه صحراگرد

کد متوفی: 6126776 یازدید: 343
1317/03/04 - 1400/04/03

حاج حسن حسین زاده مقدم

کد متوفی: 6127018 یازدید: 337
- 1400/03/20

سید محمد بسکابادی

کد متوفی: 6127047 یازدید: 101
-

سکینه فروزان نژاد

کد متوفی: 6127788 یازدید: 227
- 1400/03/03

سکینه فروزان نژاد

کد متوفی: 6127804 یازدید: 171
- 1400/03/03

کربلایی رمضان نامی

کد متوفی: 6137197 یازدید: 33
1330/09/07 - 1400/04/28

کربلایی محمد عباس زاده

کد متوفی: 6137761 یازدید: 36
1310/04/03 - 1400/05/15

عبداله هامون پیما

کد متوفی: 6140213 یازدید: 33
1308/01/03 - 1399/05/25

حاج عباس حاجی زاده

کد متوفی: 6145199 یازدید: 34
-

غلامحسین مجتبایی

کد متوفی: 6146104 یازدید: 28
- 1400/06/09

حاج حجی حسین حسینی

کد متوفی: 6150319 یازدید: 27
- 1400/06/20

علیرضا مختاری

کد متوفی: 6154162 یازدید: 110
-

خدیجه آزاد

کد متوفی: 6159417 یازدید: 8
1312/03/01 - 1400/08/05

ماندگار دوستی

کد متوفی: 6161847 یازدید: 69
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید