آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان باخرز

غلامعلی براتی

کد متوفی: 47 یازدید: 392
-

سعید شامیاتی

کد متوفی: 49 یازدید: 421
-

زیبا طالب

کد متوفی: 91 یازدید: 332
-

غلامرضا غفرانی

کد متوفی: 8651 یازدید: 356
-

سید علی صدری

کد متوفی: 14707 یازدید: 296
-

غلامعباس ملکی

کد متوفی: 21778 یازدید: 357
-

احمد سالارزاده

کد متوفی: 27279 یازدید: 461
-

عشقعلی بختیاری

کد متوفی: 38520 یازدید: 270
-

علی بختیاری

کد متوفی: 38525 یازدید: 353
-

دیه گو ماردونا

کد متوفی: 59811 یازدید: 260
-

کربلایی اسماعیل قربانی

کد متوفی: 69096 یازدید: 287
-

گوهر غلامی

کد متوفی: 74817 یازدید: 222
-

امیرمحمد رضایی

کد متوفی: 5060466 یازدید: 21
1346/06/09 - 1366/02/05

حسن اسدی

کد متوفی: 5060579 یازدید: 22
1353/06/01 - 1374/02/01

برات علی اسدی

کد متوفی: 5060654 یازدید: 18
1315/07/07 - 1367/05/22

اکبر حسین زاده ارزنه ئی

کد متوفی: 5060701 یازدید: 16
1340/01/07 - 1360/12/02

برات علی بحری فیض آبادی

کد متوفی: 5060796 یازدید: 18
1336/01/02 - 1367/02/29

حمیدرضا خجندجیزآبادی

کد متوفی: 5060983 یازدید: 11
1338/01/01 - 1360/11/19

عباس لطفی کردیانی

کد متوفی: 5061232 یازدید: 21
1347/06/10 - 1366/02/23

جان محمد رحیمی

کد متوفی: 5061421 یازدید: 19
1344/01/04 - 1364/03/06

عزیزاله شجاعی رباطی

کد متوفی: 5061988 یازدید: 9
1341/01/10 - 1365/10/24

علی عبدالهیان

کد متوفی: 5062045 یازدید: 17
1347/03/05 - 1367/01/18

غلام قاسمی سیاه لاخ

کد متوفی: 5062237 یازدید: 9
1302/03/19 - 1365/10/21

عشقعلی ابراهیمی کردیانی

کد متوفی: 5062299 یازدید: 15
1337/11/09 - 1366/06/05

علی آبلوچ

کد متوفی: 5062327 یازدید: 19
1351/06/09 - 1371/09/22

غلامرضا محمدکاظم زاده

کد متوفی: 5062435 یازدید: 32
1350/01/01 - 1371/03/26

حسین رجبی

کد متوفی: 5062621 یازدید: 13
1350/06/09 - 1378/10/14

دین محمد رحمانی کوه سفیدی

کد متوفی: 5062754 یازدید: 23
1343/07/05 - 1365/04/09

رجب علی اسدی

کد متوفی: 5062766 یازدید: 16
1340/03/04 - 1362/02/19

حسین کامیاب

کد متوفی: 5063043 یازدید: 10
1346/06/27 - 1365/10/19

علی اکبر شفقی ارزنه ئی

کد متوفی: 5063293 یازدید: 9
1336/11/04 - 1365/10/26

عیدمحمد قاسمی سیاه لاخ

کد متوفی: 5063384 یازدید: 10
1344/01/07 - 1364/10/18

عبداله آژغ

کد متوفی: 5064100 یازدید: 13
1337/03/09 - 1362/05/05

محمدرضا اسدی

کد متوفی: 5064632 یازدید: 12
1347/03/02 - 1365/10/26

محمدرضا حیدری کردیانی

کد متوفی: 5064648 یازدید: 27
1343/01/03 - 1363/12/23

محمدرضا نامدار

کد متوفی: 5064679 یازدید: 16
1359/12/20 - 1380/02/10

علی رضا رجبی

کد متوفی: 5065085 یازدید: 11
1349/01/04 - 1365/10/24

غلام رضا یوسف زاده

کد متوفی: 5065106 یازدید: 19
1346/05/06 - 1366/04/19

محمد شیردل

کد متوفی: 5065337 یازدید: 10
1347/01/03 - 1365/11/07

محمدحسین رحمانی قلعه نوئی

کد متوفی: 5065447 یازدید: 18
1346/01/03 - 1366/04/08

محمود صفری دهبرزوئی

کد متوفی: 5065588 یازدید: 12
1341/02/03 - 1361/05/02

حسین اتفاق

کد متوفی: 5065780 یازدید: 20
1316/09/14 - 1366/02/24

شیرمحمد اسدی سیاه لاخ

کد متوفی: 5066124 یازدید: 14
1346/01/20 - 1366/07/01

حمیدرضا ارحمی

کد متوفی: 5066247 یازدید: 18
1348/06/04 - 1370/04/01

حمیدرضا عظیمی همت آبادی

کد متوفی: 5066254 یازدید: 11
1339/07/02 - 1360/07/11

ذبیح اله کاخکی قلعه نوشاملوئی

کد متوفی: 5066276 یازدید: 9
1343/01/04 - 1361/05/14

علی پاسبان چهارطاقی

کد متوفی: 5066543 یازدید: 6
1345/08/05 - 1365/10/23

علی محمدی

کد متوفی: 5066720 یازدید: 12
1347/02/08 - 1367/05/28

غلام علی قدسی

کد متوفی: 5066946 یازدید: 18
1346/06/05 - 1366/12/24

غلامرضا تقی زاده

کد متوفی: 5066968 یازدید: 17
1348/06/10 - 1375/12/23

قوام الدین احمدی پاجوب

کد متوفی: 5067036 یازدید: 19
1348/06/03 - 1368/09/09

علی اکبر منصوری سیاه لاخ

کد متوفی: 5067359 یازدید: 7
1334/05/15 - 1362/11/15

جلال حسین زاده ارزنه ئی

کد متوفی: 5067979 یازدید: 13
1345/01/17 - 1366/03/13

محمدهاشم اساره

کد متوفی: 5068119 یازدید: 9
1340/01/03 - 1362/05/05

ابراهیم فتحی ده برزوئی

کد متوفی: 5068873 یازدید: 6
1348/06/25 - 1364/11/21

حسین خیرخواه آبنیه ئی

کد متوفی: 5069300 یازدید: 18
1340/01/10 - 1360/07/05

ذوالفقار کردیانی مشهدریزه ای

کد متوفی: 5069409 یازدید: 15
1360/05/01 - 1381/07/22

رجبعلی کاظمی

کد متوفی: 5069411 یازدید: 18
1340/01/07 - 1361/01/05

محمدابراهیم اکبری

کد متوفی: 5069424 یازدید: 16
1342/06/02 - 1362/01/29

رجبعلی اقدام

کد متوفی: 5069670 یازدید: 11
1338/05/02 - 1360/04/30

نوراله عطائی

کد متوفی: 5069813 یازدید: 30
1353/04/10 - 1373/04/11

غلام حسین اسدی جزآبادی

کد متوفی: 5069938 یازدید: 10
1344/01/09 - 1363/12/23

رمضانعلی درویشی

کد متوفی: 5070098 یازدید: 4
1347/06/25 - 1365/10/23

محمود ندائی اصطجرودی

کد متوفی: 5070569 یازدید: 10
1344/01/03 - 1365/02/04

زمان ثقفی کردیانی

کد متوفی: 5070680 یازدید: 14
1340/01/01 - 1361/01/04

سلیمان خرمی

کد متوفی: 5070821 یازدید: 5
1318/10/14 - 1364/11/21

گل محمد عبدالهیان ارخودی

کد متوفی: 5070867 یازدید: 5
1339/09/07 - 1361/11/07

گل محمد پوشمین

کد متوفی: 5070892 یازدید: 31
1346/01/02 - 1366/03/09

اسمعیل علی پرست کردیانی

کد متوفی: 5071178 یازدید: 15
1350/06/29 - 1376/12/14

عباس علی علی پرست

کد متوفی: 5071218 یازدید: 21
1347/09/10 - 1368/02/03

نورمحمد علی دوست

کد متوفی: 5071470 یازدید: 11
1345/06/07 - 1365/08/08

غلام عباس ملکی ده برزوئی

کد متوفی: 5071806 یازدید: 27
1332/08/03 - 1360/06/30

اسماعیل اسدی

کد متوفی: 5072288 یازدید: 16
1340/04/09 - 1360/07/05

اسماعیل رمضانی

کد متوفی: 5072290 یازدید: 10
1349/06/30 - 1366/03/07

غلام رضا دلالت

کد متوفی: 5072308 یازدید: 5
1343/04/10 - 1365/10/28

غلامرضا اسدی

کد متوفی: 5072432 یازدید: 11
1348/06/10 - 1375/04/25

علی رضا رجبی

کد متوفی: 5072617 یازدید: 12
1348/06/02 - 1363/02/03

رجبعلی کردیانی ارخودی

کد متوفی: 5072626 یازدید: 6
1348/01/05 - 1365/10/07

قربان علی طالب ارخودی

کد متوفی: 5072673 یازدید: 20
1345/06/09 - 1363/12/21

احمدرضا اسدی جیزآبادی

کد متوفی: 5072686 یازدید: 13
1344/06/11 - 1363/02/04

علی محمد غفاری همت آبادی

کد متوفی: 5072734 یازدید: 15
1349/06/20 - 1366/03/05

علی مردان چوپانی سیاه لاخ

کد متوفی: 5072900 یازدید: 18
1340/01/06 - 1363/12/21

غلام رضا جهشتی

کد متوفی: 5072910 یازدید: 19
1340/01/20 - 1361/01/07

محمد کلابی

کد متوفی: 5072947 یازدید: 12
1345/01/04 - 1365/01/03

محمدرضا عطازاده

کد متوفی: 5072968 یازدید: 11
1366/05/01 - 1386/04/28

غلامعلی جوان بخت آبخیزه ئی

کد متوفی: 5073079 یازدید: 5
1330/04/01 - 1366/12/30

محمدرضا صفری سلطان آبادی

کد متوفی: 5073431 یازدید: 25
1348/03/02 - 1366/04/12

سعید میش مست ارزنه ئی

کد متوفی: 5073570 یازدید: 14
1343/12/15 - 1367/02/13

منصور معصومی شهرنوی

کد متوفی: 5073637 یازدید: 8
1344/01/05 - 1364/08/29

محمد ارجمند

کد متوفی: 5073641 یازدید: 12
1350/06/20 - 1368/02/29

محمد صاحبی

کد متوفی: 5073803 یازدید: 11
1341/09/07 - 1362/08/20

محمدرضا نوروزی

کد متوفی: 5074128 یازدید: 8
1342/01/02 - 1362/06/18

اسحق اساره

کد متوفی: 5074298 یازدید: 13
1337/01/20 - 1360/12/29

شکرعلی غلامی تورانه ئی

کد متوفی: 5074492 یازدید: 13
1340/01/24 - 1361/01/05

محمود وطن پرست مقدم شهرنوئی

کد متوفی: 5074638 یازدید: 10
1343/10/09 - 1366/12/25

کامران دبیری

کد متوفی: 5074763 یازدید: 10
1345/10/10 - 1366/06/26

احمدرضا جعفری

کد متوفی: 5074900 یازدید: 7
1346/01/04 - 1366/11/12

براتعلی اسدی ارزنه ئی

کد متوفی: 5074907 یازدید: 25
1342/01/03 - 1365/01/14

حسن تنهایی

کد متوفی: 5074920 یازدید: 16
1351/05/20 - 1372/04/03

علی چرمه چهارطاقی

کد متوفی: 5075014 یازدید: 6
1341/01/09 - 1364/11/03

علیرضا اسمعیلی فری آبادی

کد متوفی: 5075036 یازدید: 14
1342/03/10 - 1362/01/28

مرادعلی محمودزاده ارزنه ئی

کد متوفی: 5075109 یازدید: 14
1346/06/05 - 1362/05/01

نوروزعلی قربانی همت آبادی

کد متوفی: 5075134 یازدید: 5
1347/01/05 - 1365/10/26

اسمعیل یعقوبی ارخودی

کد متوفی: 5075726 یازدید: 13
1340/01/01 - 1362/12/17

حبیب صداقت ارزنه ئی

کد متوفی: 5075744 یازدید: 10
1345/01/02 - 1361/08/01

حسین خدادادی آبنیه ئی

کد متوفی: 5075752 یازدید: 11
1340/01/04 - 1361/01/25

رضا شیخ

کد متوفی: 5075777 یازدید: 8
1350/01/05 - 1367/05/05

سیدمهدی سیدالحسینی قلعه نوئی

کد متوفی: 5075811 یازدید: 13
1332/07/15 - 1365/04/15

غلام رضا رمضانی قلعه نوئی

کد متوفی: 5075877 یازدید: 13
1344/09/02 - 1365/12/01

مجتبی صفری سید آبادی

کد متوفی: 5075896 یازدید: 13
1346/01/03 - 1366/08/04

محمد تاتاری آبنیه ئی

کد متوفی: 5075907 یازدید: 7
1342/01/07 - 1362/09/27

علی امام دادی

کد متوفی: 5076659 یازدید: 18
1370/05/18 - 1394/01/17

مجید فخرائی

کد متوفی: 5076660 یازدید: 20
1375/01/02 - 1393/12/26

جعفر جعفری صاریانی

کد متوفی: 5076940 یازدید: 26
1370/02/20 - 1396/03/28

حسن ارحمی سیه لاخ

کد متوفی: 5076945 یازدید: 6
1377/01/26 - 1396/11/22

عباسعلی روزه گیر قلعه نوئی

کد متوفی: 5077072 یازدید: 6
1338/01/27 - 1365/10/23

بسم اله الیاسی مقدم شهرنوی

کد متوفی: 5077074 یازدید: 16
1344/01/10 - 1362/01/04

سمانه علیپور

کد متوفی: 6010793 یازدید: 276
-

مرحوم حاج غلامرضا آدینه

کد متوفی: 6014238 یازدید: 316
-

مریم طالب

کد متوفی: 6037845 یازدید: 240
-

کربلایی غلامرضا عامری

کد متوفی: 6043668 یازدید: 218
-

کربلایی اسماعیل لایی

کد متوفی: 6043689 یازدید: 204
-

حاج حسینعلی اسدی

کد متوفی: 6043797 یازدید: 371
-

غلامعلی کبیری

کد متوفی: 6043842 یازدید: 207
-

کربلایی غلامحسن پرویزی

کد متوفی: 6044207 یازدید: 206
-

مریم طالب

کد متوفی: 6049303 یازدید: 240
-

حاج محمد صادق سرنثار

کد متوفی: 6064224 یازدید: 961
1321/01/02 - 1399/10/30

مریم زوار قلعه نویی

کد متوفی: 6066556 یازدید: 370
-

مهناز اسدی

کد متوفی: 6078891 یازدید: 227
-

کد متوفی: 6106914 یازدید: 185
-

حاجيه خانم عزيزه اسدالهي

کد متوفی: 6107427 یازدید: 419
- 1400/02/07

حاج علی اکبر شامیاتی

کد متوفی: 6109851 یازدید: 288
-

فاطمه کریمی

کد متوفی: 6118028 یازدید: 195
-

اکرم رضائیان

کد متوفی: 6120326 یازدید: 401
1347/07/19 - 1400/02/28

حاج حبيب الله آژير

کد متوفی: 6121920 یازدید: 279
- 1400/03/11

کبری مظفر

کد متوفی: 6124563 یازدید: 126
- 1400/03/20

حسین حسن زاده شهری

کد متوفی: 6125448 یازدید: 301
1323 - 1400/03/23

خانقلی محمدپور

کد متوفی: 6126642 یازدید: 223
- 1397/05/31

علیرضا زنده دل

کد متوفی: 6131643 یازدید: 549
1342/03/06 - 1396/06/10

هاشم جلیلی فر

کد متوفی: 6135348 یازدید: 243
1212/12/04 - 1398/02/30

منیره مصدقیان

کد متوفی: 6139391 یازدید: 160
-

علی اسغر مهجوری قله شیری

کد متوفی: 6141690 یازدید: 148
-

صدیقه پر هنر

کد متوفی: 6142134 یازدید: 170
- 1400/05/26

محمود نیکوعقیده

کد متوفی: 6142155 یازدید: 532
1374/06/30 - 1400/05/23

صالحه وحیدی

کد متوفی: 6146303 یازدید: 187
1312/01/01 - 1400/05/15

حاج حسین اسپان منش

کد متوفی: 6147535 یازدید: 490
1323/10/08 - 1399/08/29

صدیقه بهادران

کد متوفی: 6150100 یازدید: 809
1349/01/01 - 1400/06/19

ذکیه نوری

کد متوفی: 6150528 یازدید: 151
-

حاج اسماعیل حمیدی

کد متوفی: 6154712 یازدید: 238
1334/01/07 - 1400/07/06

زکیه نورى

کد متوفی: 6154932 یازدید: 169
1322/04/09 - 1400/06/07

عرشیا زرکوب

کد متوفی: 6156579 یازدید: 346
1391/03/18 - 1399/08/01

علی اصغر رصازاده مقدم

کد متوفی: 6159633 یازدید: 116
-

قاسم کاظمیان

کد متوفی: 6159739 یازدید: 144
-

حاج غلامعلی دلیلی

کد متوفی: 6160185 یازدید: 401
- 1400/08/09

یبس بیسب

کد متوفی: 6161937 یازدید: 96
1398/04/06 -

علی اکبر آرام

کد متوفی: 6162741 یازدید: 295
-

محمدرضا عبدالصالحی

کد متوفی: 6164258 یازدید: 81
1311/11/17 - 1397/08/19

قاسم حمیدی

کد متوفی: 6164967 یازدید: 120
-

علیرضا چوگان

کد متوفی: 6166634 یازدید: 101
1358/07/01 - 1399/09/19

شادروان علیرضا چوگان

کد متوفی: 6166640 یازدید: 304
1358/07/01 - 1399/09/19

حاجی محمد خانی فرزند غلام حسین

کد متوفی: 6169398 یازدید: 106
- 1400/10/01

قاسم شهید سلیمانی

کد متوفی: 6169534 یازدید: 64
-

خادم اهل بیت غلامحسین غفرانی قلعه نویی

کد متوفی: 6169543 یازدید: 95
1300/11/07 - 1375/10/06

محمد مهدی خسروی

کد متوفی: 6171408 یازدید: 141
1372/11/08 - 1396/12/02

غلامعلی شریفی

کد متوفی: 6171432 یازدید: 68
-

کربلایی غلامحسین ایمانی

کد متوفی: 6171903 یازدید: 275
1343/01/01 - 1400/10/05

علی فاطمی

کد متوفی: 6171988 یازدید: 75
-

جواد سعیدی

کد متوفی: 6172576 یازدید: 62
- 1400/04/04

جواد سعیدی

کد متوفی: 6172586 یازدید: 365
- 1400/04/04

حاج رضا درخشانفر

کد متوفی: 6178136 یازدید: 80
- 1400/08/28

کربلایی عباسعلی معین پور

کد متوفی: 6178373 یازدید: 66
- 1400/11/10

فضه صادقی

کد متوفی: 6180423 یازدید: 71
1338/01/01 - 1398/11/10

اسماعیل محتشم ارجمند

کد متوفی: 6180507 یازدید: 107
1364/04/26 - 1399/04/16

مهدی آذرگر

کد متوفی: 6183261 یازدید: 2087
-

کربلایی قربانعلی کهنمویی

کد متوفی: 6184886 یازدید: 88
1319/08/08 - 1398/08/05

محمد ابستان

کد متوفی: 6185569 یازدید: 44
-

محمد ابستان ابستان

کد متوفی: 6185573 یازدید: 50
-

قربان علی فرخانی

کد متوفی: 6185630 یازدید: 120
1319/01/01 - 1400/12/12

حسن شایسته

کد متوفی: 6190084 یازدید: 194
- 1399/05/14

فاطمه خانم قربان پور فاز

کد متوفی: 6190109 یازدید: 80
-

محمدباقر کلاته میمری

کد متوفی: 6192826 یازدید: 192
-

کربلایی سیدهاشم حسینی ارزنه ئی

کد متوفی: 6193093 یازدید: 276
1333/12/06 - 1400/12/02

حاج محمد منفرد

کد متوفی: 6193102 یازدید: 80
1326/01/03 - 1395/09/21

ملیحه قاسم زاده

کد متوفی: 6193503 یازدید: 137
1352/01/24 - 1398/01/28

واموات جمع ممنون🌷

کد متوفی: 6193671 یازدید: 196
-

ماهور اسدی

کد متوفی: 6198877 یازدید: 63
- 1400/02/28

نوروز علی اصغری

کد متوفی: 6202457 یازدید: 442
1333/06/06 - 1391/03/21

حاج علی معافیان

کد متوفی: 6209745 یازدید: 47
-

محمد لایق

کد متوفی: 6211470 یازدید: 151
-

اسماعیل اسماعیلی

کد متوفی: 6211478 یازدید: 80
-

محمد رعنایی

کد متوفی: 6213551 یازدید: 43
1300/02/12 - 1401/05/03

فاطمه تاتاری

کد متوفی: 6215228 یازدید: 110
1330/01/19 - 1391/12/03

ابراهیم حسینی

کد متوفی: 6220565 یازدید: 34
1331/05/09 - 1396/09/25

سید محمد پورحسینی گلستانی

کد متوفی: 6220966 یازدید: 56
- 1376/11/29

احمد گنج بخش

کد متوفی: 6221387 یازدید: 60
- 1401/10/01

فاطمه عبدالله. زاده

کد متوفی: 6225827 یازدید: 47
-

ارسلان خانیکی

کد متوفی: 6225828 یازدید: 101
1371/02/19 - 1401/11/29

حسن غلام احمدی

کد متوفی: 6228357 یازدید: 81
1335/10/01 - 1401/08/28

نوروز علی اصغری

کد متوفی: 6231971 یازدید: 35
-

نوروز علی اصغری

کد متوفی: 6231972 یازدید: 31
-

شادروان نوروز علی اصغری

کد متوفی: 6231973 یازدید: 34
-

خدیجه دربان استانه

کد متوفی: 6232729 یازدید: 30
-

حاج قربانعلی نیک انجام

کد متوفی: 6240623 یازدید: 19
1325/01/01 - 1400/06/14

حاج علی اکبر شامیاتی

کد متوفی: 6241664 یازدید: 13
1316/06/13 - 1400/02/12

حاج عباس کرد صفرعلی

کد متوفی: 6241725 یازدید: 33
-

حاج علی سعادت تبار

کد متوفی: 6242934 یازدید: 14
-

غلامرضا رزازان

کد متوفی: 6245708 یازدید: 6
1320/01/01 - 1401/04/13

حاج مهدی مهدوی

کد متوفی: 6245777 یازدید: 7
-

حاج سید علی اکبر حسینی موسوی

کد متوفی: 6247665 یازدید: 7
1326/12/01 - 1401/12/18

محبوبه متین نیا

کد متوفی: 6250054 یازدید: 8
-

زهرا خوجه

کد متوفی: 6250140 یازدید: 47
1327 - 1403/02/01

طلعت فیروزی و حاج محمد حسین وطنی

کد متوفی: 6250459 یازدید: 50
- 1403/02/01

کربلایی حاج محمد یوسفی

کد متوفی: 6250760 یازدید: 2
-

جناب تیموری تیموری

کد متوفی: 6251390 یازدید: 0
-

محمد نزاکتی زارع

کد متوفی: 6252087 یازدید: 1
-

برات هنری

کد متوفی: 6252426 یازدید: 0
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید