آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان بجستان

روح الله آذرنگ

کد متوفی: 8591 یازدید: 310
-

محمد حسين اديبيان

کد متوفی: 17793 یازدید: 350
-

شهربانو موسی زاده

کد متوفی: 30798 یازدید: 550
-

حاج حسن خواجوی

کد متوفی: 31470 یازدید: 317
-

علی ایزدپرست

کد متوفی: 31501 یازدید: 337
-

حاج محمد خواجوی

کد متوفی: 31718 یازدید: 307
-

خداداد حیدریان

کد متوفی: 31863 یازدید: 292
-

زهرا کیانی

کد متوفی: 38303 یازدید: 433
-

زهرا کیانی

کد متوفی: 38306 یازدید: 293
-

زهرا کیانی

کد متوفی: 38319 یازدید: 456
-

درجان جوادی

کد متوفی: 47467 یازدید: 323
-

حسین فروغی درجان جوادی

کد متوفی: 47513 یازدید: 319
-

حسین فروغی و درجان جوادی

کد متوفی: 47528 یازدید: 337
-

محمد عبدالهی

کد متوفی: 62298 یازدید: 146
- 1399/07/22

احمد نورمحمدی

کد متوفی: 62405 یازدید: 244
-

غلامرضا رمضانی زین آباد

کد متوفی: 62755 یازدید: 319
-

محمد عبدالهی

کد متوفی: 63179 یازدید: 236
-

محمد سلیمانی

کد متوفی: 66972 یازدید: 252
-

محمد سلیمانی

کد متوفی: 66990 یازدید: 249
-

حبیب افتخاری

کد متوفی: 67045 یازدید: 280
-

حبیب افتخاری

کد متوفی: 67097 یازدید: 260
-

حبیب افتخاری

کد متوفی: 67113 یازدید: 241
-

کربلایی محمد نصیری

کد متوفی: 800831 یازدید: 189
-

ربابه آگاهی

کد متوفی: 800882 یازدید: 206
-

اکبر طیبی

کد متوفی: 5060646 یازدید: 18
1342/02/29 - 1360/12/28

اکبر عبدالهی مقدم بجستانی

کد متوفی: 5060647 یازدید: 16
1342/03/05 - 1361/02/10

اکبر کردستانی

کد متوفی: 5060707 یازدید: 16
1347/04/02 - 1367/04/04

اکبر شیرزادیان

کد متوفی: 5060747 یازدید: 12
1338/02/10 - 1362/01/23

اکبر شریفیان بجستانی

کد متوفی: 5060782 یازدید: 12
1343/02/12 - 1362/06/19

حسین کیفی بجستانی

کد متوفی: 5060959 یازدید: 12
1347/03/03 - 1365/06/08

رحمت اله درویشی

کد متوفی: 5061023 یازدید: 16
1342/08/12 - 1367/04/11

عباس سعیدی

کد متوفی: 5061223 یازدید: 19
1345/08/05 - 1362/05/12

عباس علی دباغ بجستانی

کد متوفی: 5061243 یازدید: 13
1344/10/01 - 1362/02/22

حبیب مرادی نژاد

کد متوفی: 5061338 یازدید: 20
1343/03/01 - 1379/08/29

حبیب ارفعی زین آباد

کد متوفی: 5061398 یازدید: 7
1346/02/05 - 1365/10/23

حبیب اله شهسواری

کد متوفی: 5061407 یازدید: 8
1347/01/01 - 1365/10/23

سیدمحمد مدنی بجستانی

کد متوفی: 5061875 یازدید: 12
1340/06/12 - 1360/06/11

عباس صاحبی مرندیز

کد متوفی: 5061931 یازدید: 10
1343/05/01 - 1363/05/24

عبدالعلی محمودزاده

کد متوفی: 5061971 یازدید: 8
1345/08/24 - 1365/10/23

علی بیگمی درچاق

کد متوفی: 5062007 یازدید: 19
1345/10/15 - 1366/02/03

علی روفی

کد متوفی: 5062030 یازدید: 17
1344/10/17 - 1363/12/22

علی حسینی بجستانی

کد متوفی: 5062370 یازدید: 12
1342/05/15 - 1367/04/31

علی خدادادی

کد متوفی: 5062374 یازدید: 11
1340/03/11 - 1361/05/02

قاسم آمنی

کد متوفی: 5062454 یازدید: 9
1345/04/15 - 1365/06/10

قنبر آقایی بجستانی

کد متوفی: 5062480 یازدید: 17
1338/03/17 - 1361/07/07

حسن غلامی درزاب

کد متوفی: 5062563 یازدید: 9
1339/02/05 - 1362/06/13

حسین یارمحمدی

کد متوفی: 5062675 یازدید: 9
1342/01/02 - 1360/03/25

حسن قربان زاده بجستانی

کد متوفی: 5062935 یازدید: 13
1345/03/05 - 1363/07/26

حسن مهاجری جزین

کد متوفی: 5062942 یازدید: 11
1344/02/01 - 1364/12/10

رضا احمدی نوق

کد متوفی: 5063136 یازدید: 23
1345/06/15 - 1365/08/22

علی جان آواررمضانی

کد متوفی: 5063324 یازدید: 7
1343/04/01 - 1365/06/26

علیرضا قنبریان

کد متوفی: 5063377 یازدید: 10
1343/04/20 - 1362/08/14

رمضان علی بستار

کد متوفی: 5063413 یازدید: 6
1345/01/02 - 1365/10/26

سیداحمد شوقی مزار

کد متوفی: 5063522 یازدید: 10
1339/04/03 - 1366/02/18

سیداحمد مهدی زاده

کد متوفی: 5063525 یازدید: 11
1342/02/15 - 1363/01/01

حجی علی اکبر احمدی

کد متوفی: 5064050 یازدید: 9
1346/02/05 - 1366/01/21

علی بخشی بجستانی

کد متوفی: 5064129 یازدید: 14
1343/10/01 - 1361/06/08

عباس علی برومند

کد متوفی: 5064167 یازدید: 9
1336/01/01 - 1359/11/10

علی اکبر امیری

کد متوفی: 5064480 یازدید: 9
1343/12/01 - 1362/07/26

محمود جوادزاده بجستانی

کد متوفی: 5064741 یازدید: 7
1350/04/10 - 1365/10/04

علی رضا کریم زاده بجستانی

کد متوفی: 5064846 یازدید: 10
1343/02/05 - 1366/05/22

علی اصغر زهرازاده

کد متوفی: 5065003 یازدید: 10
1345/06/15 - 1365/02/30

علی رضا رضائی

کد متوفی: 5065086 یازدید: 6
1347/10/05 - 1365/10/04

غلامرضا کهن زاده بجستان

کد متوفی: 5065162 یازدید: 28
1343/10/15 - 1362/12/03

محمدحسین تنورمال بجستانی

کد متوفی: 5065441 یازدید: 10
1340/04/19 - 1361/05/23

محمدحسین فرهمنددرزآب

کد متوفی: 5065459 یازدید: 11
1332/01/12 - 1362/12/12

مهدی آردی

کد متوفی: 5065650 یازدید: 20
1348/08/05 - 1366/01/27

حسین خورشیدی مرندیز

کد متوفی: 5065814 یازدید: 9
1345/02/05 - 1365/06/14

حسین محمودزاده

کد متوفی: 5065859 یازدید: 12
1338/08/16 - 1360/02/03

رضا طالبیان بجستانی

کد متوفی: 5065961 یازدید: 19
1339/06/07 - 1361/02/10

رمضان نجفی درزآب

کد متوفی: 5065982 یازدید: 13
1341/11/20 - 1361/01/27

سیدمحمد رئیس زاده

کد متوفی: 5066094 یازدید: 9
1338/06/19 - 1360/06/27

عباس محمودی سنگچولی

کد متوفی: 5066163 یازدید: 6
1349/01/01 - 1369/10/07

رضا عوضی

کد متوفی: 5066311 یازدید: 16
1346/06/15 - 1361/02/10

عباس محمدجانی

کد متوفی: 5066487 یازدید: 25
1341/03/09 - 1364/12/07

علی بوری بجستانی

کد متوفی: 5066604 یازدید: 10
1347/10/10 - 1366/02/01

علی اصغر جعفریان اول

کد متوفی: 5066621 یازدید: 24
1331/07/10 - 1360/12/29

علی احمدی

کد متوفی: 5066658 یازدید: 10
1345/01/05 - 1365/02/30

علی رضا قاینی

کد متوفی: 5066856 یازدید: 14
1347/07/05 - 1366/09/08

محمد حیدری

کد متوفی: 5067126 یازدید: 6
1344/01/02 - 1361/08/04

محمد عبداللهی بجستانی

کد متوفی: 5067170 یازدید: 29
1338/06/25 - 1375/04/10

حبیب آقای زاده بجستانی

کد متوفی: 5068213 یازدید: 12
1340/07/29 - 1361/04/23

حبیب حسینی زین آباد

کد متوفی: 5068214 یازدید: 9
1346/01/05 - 1366/10/01

حبیب اله معصومی

کد متوفی: 5068361 یازدید: 6
1350/06/15 - 1366/10/16

قدرت اله علی زاده

کد متوفی: 5068374 یازدید: 12
1343/01/02 - 1364/01/15

حسن مرادی

کد متوفی: 5068539 یازدید: 12
1347/07/05 - 1367/04/04

مردان حسن زاده

کد متوفی: 5068580 یازدید: 12
1345/02/05 - 1365/12/12

حسین داعی بجستانی

کد متوفی: 5068719 یازدید: 8
1343/09/01 - 1362/04/27

حسین ذاکری

کد متوفی: 5068740 یازدید: 9
1342/04/01 - 1362/06/20

حمید احمدنژاد

کد متوفی: 5069091 یازدید: 13
1337/11/16 - 1366/04/26

محمد شرکاء

کد متوفی: 5069138 یازدید: 5
1347/01/11 - 1365/10/26

محمد فرخ

کد متوفی: 5069220 یازدید: 13
1363/06/30 - 1383/05/27

حسین مرادی

کد متوفی: 5069253 یازدید: 12
1343/01/07 - 1366/02/01

سیدجعفر ثقه السلامی علوی بجستانی

کد متوفی: 5069478 یازدید: 11
1339/09/28 - 1364/12/06

محمدحسین رفعتی مزار

کد متوفی: 5069739 یازدید: 12
1337/08/25 - 1361/07/22

اسماعیل علی زاده بقچیر

کد متوفی: 5070216 یازدید: 6
1347/07/05 - 1365/11/05

ابوالقاسم کفاش بجستانی

کد متوفی: 5070720 یازدید: 35
1344/06/01 - 1360/12/03

مرتضی فرقانی

کد متوفی: 5071063 یازدید: 8
1346/01/08 - 1362/04/27

سیدمحمد شوقی مزار

کد متوفی: 5071252 یازدید: 13
1326/12/10 - 1362/08/28

نادعلی پورفاطمی جزین

کد متوفی: 5071366 یازدید: 14
1333/06/22 - 1361/01/22

عبدالکریم اسمعیلی

کد متوفی: 5071378 یازدید: 9
1346/01/01 - 1365/06/11

حسن نقوی بجستانی

کد متوفی: 5071412 یازدید: 6
1345/10/02 - 1361/11/01

عباس رمضانی

کد متوفی: 5071629 یازدید: 7
1342/04/03 - 1362/04/27

عباس تنها

کد متوفی: 5071667 یازدید: 6
1343/01/01 - 1362/05/25

علی اصغر صلاحی

کد متوفی: 5071833 یازدید: 9
1345/01/01 - 1362/08/29

محمد میزاده مقدم

کد متوفی: 5071892 یازدید: 9
1339/01/05 - 1362/06/19

علی رضا خواجوی

کد متوفی: 5072079 یازدید: 9
1345/01/03 - 1362/04/27

علی حسینی

کد متوفی: 5072175 یازدید: 8
1348/03/01 - 1367/05/06

اسمعیل عالی

کد متوفی: 5072291 یازدید: 11
1345/01/12 - 1364/04/24

احمد رحمتی اهنک

کد متوفی: 5072329 یازدید: 10
1347/10/15 - 1367/02/27

علی اصغر حسن زاده

کد متوفی: 5072386 یازدید: 7
1348/01/01 - 1367/05/05

احمد خلیلی

کد متوفی: 5072471 یازدید: 8
1343/01/01 - 1363/05/24

علی اکبر حسین زاده

کد متوفی: 5072508 یازدید: 13
1342/01/07 - 1362/01/26

قدرت اله نوروزی

کد متوفی: 5072631 یازدید: 11
1348/01/02 - 1363/12/29

محمدرضا ابراهیم زاده

کد متوفی: 5073402 یازدید: 19
1335/02/07 - 1364/02/21

محمود رئوفی

کد متوفی: 5073513 یازدید: 12
1339/03/06 - 1361/01/02

مهدی غفوری

کد متوفی: 5073724 یازدید: 12
1340/07/07 - 1360/02/31

مهدی مرادیان

کد متوفی: 5073731 یازدید: 53
1351/01/01 - 1364/11/15

محمد علی پوریونسی

کد متوفی: 5073826 یازدید: 9
1339/03/15 - 1365/02/30

هادی رضائی

کد متوفی: 5074067 یازدید: 14
1342/03/07 - 1362/01/22

رحمن لطفی فخرآباد

کد متوفی: 5074946 یازدید: 25
1341/06/01 - 1360/12/09

سیدرضا ثقه السلامی علوی بجستانی

کد متوفی: 5074968 یازدید: 17
1345/12/03 - 1362/12/09

محمدعلی رجبیان

کد متوفی: 5075098 یازدید: 13
1348/08/07 - 1368/04/21

محمدحسن گندمگون

کد متوفی: 5075277 یازدید: 14
1345/01/05 - 1365/07/26

محمدرضا انوری

کد متوفی: 5075308 یازدید: 13
1342/02/01 - 1362/01/22

رجب غلامی

کد متوفی: 5075771 یازدید: 13
1343/02/05 - 1364/12/06

احمد فخاربجستانی

کد متوفی: 5077084 یازدید: 19
1346/07/22 - 1398/12/17

حاج حبیب اله چکنه

کد متوفی: 6001646 یازدید: 248
-

حاج محمد حسن کهن زاده

کد متوفی: 6011899 یازدید: 846
-

کربلایی علی رضایی

کد متوفی: 6016301 یازدید: 221
-

حاج غلامرضا مظلومی

کد متوفی: 6019322 یازدید: 229
-

بی بی سلطان شجاعی

کد متوفی: 6022782 یازدید: 229
-

صغری پاسبان

کد متوفی: 6026591 یازدید: 238
-

صغری پاسبان

کد متوفی: 6026594 یازدید: 192
-

کربلایی فاطمه ناظری

کد متوفی: 6033486 یازدید: 328
1336/01/06 - 1398/04/20

ابو مهدی المهندس

کد متوفی: 6035419 یازدید: 256
-

ابو مهدی المهندس

کد متوفی: 6035517 یازدید: 191
-

حاج عباسعلی بلغاری

کد متوفی: 6048912 یازدید: 246
-

محمود سرباز

کد متوفی: 6060945 یازدید: 200
-

محمود سرباز

کد متوفی: 6060950 یازدید: 197
.... - ....

عباسعلی کرمی

کد متوفی: 6065904 یازدید: 204
-

مرحومه ربابه میرزاجانی

کد متوفی: 6075253 یازدید: 196
1319/10/30 - 1399/10/30

کربلایی میلاد مهدیزاده

کد متوفی: 6093182 یازدید: 205
۱۳۷۵/۰۲/۱۶ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵

کربلایی محمد حاجی جمهوری

کد متوفی: 6101724 یازدید: 182
-

بی بی زینت شریف بجستانی

کد متوفی: 6104962 یازدید: 351
1308/02/27 - 1400/01/23

آسمانی شهرستان بجستان

کد متوفی: 6107472 یازدید: 912
-

کد متوفی: 6108317 یازدید: 157
-

مهدی سهرابی

کد متوفی: 6108318 یازدید: 310
-

کربلایی فاطمه ناظری

کد متوفی: 6109067 یازدید: 357
1336/01/06 - 1397/04/20

بانو هاتفی

کد متوفی: 6114722 یازدید: 177
-

محمد حسین عبدالهی

کد متوفی: 6116375 یازدید: 333
1327/03/02 - 1382/02/24

حاج عبدالجواد معمارزاده

کد متوفی: 6119802 یازدید: 238
1320/01/01 - 1397/03/04

محمود سرباز

کد متوفی: 6123707 یازدید: 263
-

رجبعلی شهابی

کد متوفی: 6130465 یازدید: 284
-

سیدمهدی احمدنژاد

کد متوفی: 6136523 یازدید: 294
1332/07/04 - 1382/05/24

سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6170396 یازدید: 145
1335/12/20 - 1398/10/13

حاج‌آقاسیّدجواد عبدی ره

کد متوفی: 6171794 یازدید: 111
- 1400/04/16

حاج‌آقاسیّدجواد عبدی (ره)

کد متوفی: 6175483 یازدید: 202
1359/02/10 - 1400/04/16

حاج حسن باقری

کد متوفی: 6185941 یازدید: 63
1303/04/11 - 1388/08/04

سیده حسنیه موسوی

کد متوفی: 6189648 یازدید: 92
- 1376/01/11

میرزاحبیب ضیغمی

کد متوفی: 6202309 یازدید: 157
1314/10/16 - 1400/04/01

رجبعلی شهابی

کد متوفی: 6204477 یازدید: 82
-

محمدحسن رجایی

کد متوفی: 6209703 یازدید: 248
- 1401/05/11

خدیجه مرادی مزار

کد متوفی: 6210918 یازدید: 69
-

حاج سیدغلامرضا احمدنژاد

کد متوفی: 6211839 یازدید: 113
1328/05/15 - 1400/12/04

شانلی قانعی

کد متوفی: 6222583 یازدید: 85
1347/07/28 - 1401/05/02

بی بی اشرف حسینی

کد متوفی: 6233819 یازدید: 21
-

صدیقه شفیع زاده بجستانی

کد متوفی: 6235161 یازدید: 49
1322/01/25 - 1400/09/02

علی جمعه علی اکبرزاده

کد متوفی: 6238276 یازدید: 135
- 1402/06/30

سیدمحمودمرجان زاده و اقدس صباغ

کد متوفی: 6239827 یازدید: 26
- 1367/01/21
Loading...

لطفا شکیبا باشید