آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان تایباد

خليل طیبین

کد متوفی: 15 یازدید: 436
-

صدیقه حسینی

کد متوفی: 41 یازدید: 412
-

عبدالقادر مودودی

کد متوفی: 42 یازدید: 366
-

حاج احمد قاسمی

کد متوفی: 45 یازدید: 543
-

رمضانعلی غلامرضاپور

کد متوفی: 53 یازدید: 481
-

قاسم رحمانی ایله ئی

کد متوفی: 56 یازدید: 475
-

مرتضی رحمانی ایله‌ئی

کد متوفی: 57 یازدید: 339
-

شیرمحمد رحمانی ایله‌ئی

کد متوفی: 58 یازدید: 365
-

محمد نوری

کد متوفی: 60 یازدید: 901
-

صغری یزدان پرست

کد متوفی: 61 یازدید: 3203
-

امیرعلی کریمی

کد متوفی: 62 یازدید: 918
-

کاظم عبدالقادری

کد متوفی: 63 یازدید: 414
-

غلامرضا مسکینی

کد متوفی: 64 یازدید: 360
-

ادعیه ویژه ماه مبارک رمضان

کد متوفی: 66 یازدید: 1471
-

حاج اسداله اسدالهی

کد متوفی: 69 یازدید: 395
-

حاج رحمت الله درویشی

کد متوفی: 70 یازدید: 410
-

مرحوم کربلایی کاظم عبدالقادری

کد متوفی: 71 یازدید: 303
-

صبری مجیدی ایله ای

کد متوفی: 72 یازدید: 358
-

کربلایی کاظم عبدالقادری

کد متوفی: 79 یازدید: 276
-

حاج عباس درخشی

کد متوفی: 82 یازدید: 368
-

محمود زوار قلعه نوئی

کد متوفی: 93 یازدید: 310
-

حاج محب علی عزتی

کد متوفی: 95 یازدید: 408
-

حاج اخوند و درویش سلطان درویشی

کد متوفی: 154 یازدید: 418
-

حسین عزتی

کد متوفی: 225 یازدید: 428
-

غلام حسن بندیدن

کد متوفی: 847 یازدید: 274
-

حشمت مجیدیان

کد متوفی: 11902 یازدید: 361
-

شادروان سید غلامرضا موسوی

کد متوفی: 16845 یازدید: 260
-

حاج سیدقاسم حسینی

کد متوفی: 22052 یازدید: 1885
-

رحیمه سلجوقی

کد متوفی: 22220 یازدید: 912
-

حاج اقا درخشانی

کد متوفی: 31417 یازدید: 397
-

مجید ثابت کوشکی نیان

کد متوفی: 58227 یازدید: 255
-

مجید ثابت

کد متوفی: 58230 یازدید: 247
-

زیبا قربانی

کد متوفی: 58233 یازدید: 241
-

اسماعیل قربانی

کد متوفی: 69019 یازدید: 249
-

شهید گرانقدر محسن فخری زاده

کد متوفی: 73953 یازدید: 300
-

حاجیه خانم نصرت سلیمانی

کد متوفی: 77028 یازدید: 235
-

رضا بااراده بهلولی

کد متوفی: 5060163 یازدید: 4
1342/07/10 - 1399/10/08

ایوب ابراهیمی شیزنی

کد متوفی: 5060775 یازدید: 19
1346/06/02 - 1367/02/22

حسن علی احسانی جوزقانی

کد متوفی: 5060852 یازدید: 15
1344/07/10 - 1362/12/04

رسول سنگین استادی

کد متوفی: 5061031 یازدید: 8
1342/03/02 - 1378/02/29

عبداله قادری

کد متوفی: 5061284 یازدید: 5
1342/07/05 - 1366/06/01

حسن شاهچراغی

کد متوفی: 5061501 یازدید: 4
1337/08/02 - 1365/10/17

حسن مربوط بهلولی

کد متوفی: 5061520 یازدید: 6
1346/05/05 - 1366/06/26

شیراحمد اسکندری

کد متوفی: 5061908 یازدید: 5
1343/06/01 - 1366/06/13

عبدل سالاری صبوری

کد متوفی: 5062291 یازدید: 5
1340/01/04 - 1368/05/10

فرهاالدین محمدی

کد متوفی: 5062448 یازدید: 4
1344/10/15 - 1365/03/02

فضل احمد بی کس

کد متوفی: 5062450 یازدید: 11
1356/04/20 - 1391/04/07

قربان علی آئیش

کد متوفی: 5062469 یازدید: 10
1317/03/02 - 1364/11/30

حبیب اله تاجیک

کد متوفی: 5062861 یازدید: 17
1346/01/02 - 1367/01/21

حسین دادمحمدی سرخس

کد متوفی: 5062981 یازدید: 3
1345/06/04 - 1366/12/30

حسینعلی رضائی

کد متوفی: 5063054 یازدید: 8
1315/03/14 - 1376/04/20

رحمت اله حکیمی

کد متوفی: 5063111 یازدید: 4
1344/07/20 - 1364/09/17

جمشید صالحی

کد متوفی: 5063327 یازدید: 3
1338/09/10 - 1377/10/05

غلام حسین اسماعیلی

کد متوفی: 5063399 یازدید: 7
1344/01/01 - 1364/02/17

غلام حیدر حبی جوزقانی

کد متوفی: 5063419 یازدید: 10
1343/01/01 - 1364/01/19

سیدمحمد حسینی جامی

کد متوفی: 5063730 یازدید: 6
1343/06/20 - 1364/05/16

حسن صادقی

کد متوفی: 5063820 یازدید: 3
1350/06/05 - 1365/10/09

شعبان صابری کاریزی

کد متوفی: 5063829 یازدید: 11
1341/03/10 - 1364/07/10

شیرمحمد ساده

کد متوفی: 5063870 یازدید: 9
1342/06/28 - 1367/04/31

عباس عباسیان

کد متوفی: 5064166 یازدید: 11
1347/03/02 - 1387/02/15

عبدالقادر کریمدادی

کد متوفی: 5064203 یازدید: 3
1356/04/01 - 1375/11/09

علی صادقی

کد متوفی: 5064402 یازدید: 2
1329/01/02 - 1360/11/21

محمد محمدی پشته ئی

کد متوفی: 5064524 یازدید: 8
1346/03/02 - 1367/04/16

محمدرضا صادقی شاهرخت

کد متوفی: 5064660 یازدید: 7
1345/09/01 - 1366/06/26

غلام محمد رضائی

کد متوفی: 5065119 یازدید: 3
1323/06/02 - 1363/10/14

فلک ناز احدی سمنگانی

کد متوفی: 5065177 یازدید: 5
1324/02/01 - 1379/05/02

محمدابراهیم بادوام بهلولی

کد متوفی: 5065397 یازدید: 3
1332/01/01 - 1365/10/26

حسین خالقی

کد متوفی: 5065810 یازدید: 3
1340/01/03 - 1365/11/01

حسین شاکری کردیانی

کد متوفی: 5065823 یازدید: 3
1334/01/01 - 1366/12/30

حسین صادقی

کد متوفی: 5065838 یازدید: 4
1348/05/04 - 1365/07/30

درمحمد رازقی

کد متوفی: 5066273 یازدید: 8
1346/02/02 - 1366/02/07

سبحان عمری بازه ئی

کد متوفی: 5066343 یازدید: 3
1351/06/04 - 1371/05/25

ضیاءالدین شیخ جامی

کد متوفی: 5066475 یازدید: 13
1340/07/06 - 1363/12/22

عبدالحمید علی خوردی تیموری

کد متوفی: 5066507 یازدید: 3
1347/03/10 - 1365/06/20

علی حسین زهی

کد متوفی: 5066557 یازدید: 4
1321/02/12 - 1365/10/23

علی غفوری باغکی

کد متوفی: 5066594 یازدید: 9
1345/01/03 - 1367/04/21

فضل احمد خدادادی کراتی

کد متوفی: 5067000 یازدید: 5
1347/06/05 - 1367/04/22

قاسم صادقی خوش دره گی

کد متوفی: 5067013 یازدید: 4
1339/08/07 - 1360/02/18

گل محمد اکسیر

کد متوفی: 5067037 یازدید: 6
1342/02/08 - 1363/10/01

محمد صادقی

کد متوفی: 5067139 یازدید: 3
1290/08/01 - 1365/10/23

نجیب اله مرتضائی نوبهاری

کد متوفی: 5067223 یازدید: 7
1346/05/10 - 1367/04/31

برات علی درمیانی

کد متوفی: 5067481 یازدید: 9
1344/09/10 - 1363/04/19

غلام نبی پیرمحمدی

کد متوفی: 5067683 یازدید: 8
1343/01/01 - 1362/05/08

یعقوب حسنی

کد متوفی: 5067693 یازدید: 3
1340/08/02 - 1377/10/08

غلام رضا پرهاده

کد متوفی: 5067845 یازدید: 3
1331/03/03 - 1366/11/05

محمدصدیق خوافی

کد متوفی: 5067896 یازدید: 8
1341/01/02 - 1363/09/08

غلام علی صفرنژاد

کد متوفی: 5067928 یازدید: 7
1343/07/10 - 1364/08/03

غلام علی کارگر

کد متوفی: 5067965 یازدید: 15
1315/04/07 - 1367/03/24

غلام نبی محمودی محسن آبادی

کد متوفی: 5067970 یازدید: 10
1332/03/03 - 1364/04/17

حسن بهلولی دربندی

کد متوفی: 5068337 یازدید: 9
1337/07/20 - 1366/01/27

نورعلی دادمحمدی سرخسی

کد متوفی: 5068363 یازدید: 3
1345/01/01 - 1364/11/21

حسام الدین مقیمی آبقه ئی

کد متوفی: 5068457 یازدید: 6
1346/11/13 - 1366/06/26

مسعود آریامنش

کد متوفی: 5068581 یازدید: 5
1347/10/14 - 1366/10/27

یوسف حقیقی پشته ئی

کد متوفی: 5068724 یازدید: 6
1308/05/03 - 1380/01/24

الف باقری

کد متوفی: 5068819 یازدید: 12
1344/01/01 - 1364/06/18

مهدی امیروردی

کد متوفی: 5069037 یازدید: 15
1348/06/10 - 1366/12/25

محمد قرایی

کد متوفی: 5069222 یازدید: 5
1340/03/01 - 1371/07/11

محمد کامیاب استادی

کد متوفی: 5069271 یازدید: 4
1340/05/01 - 1362/01/22

دادمحمد شیدائی

کد متوفی: 5069539 یازدید: 7
1346/01/01 - 1366/05/08

فقیر قائینی بهلولی

کد متوفی: 5069955 یازدید: 8
1345/03/01 - 1366/01/26

رضا نیک بخت

کد متوفی: 5070039 یازدید: 3
1347/01/02 - 1365/10/26

رمضان سمندری

کد متوفی: 5070086 یازدید: 7
1344/01/08 - 1364/04/24

حسین عبدالقادری

کد متوفی: 5070407 یازدید: 29
1348/03/02 - 1368/04/07

ابوالقاسم مختاری

کد متوفی: 5070717 یازدید: 4
1346/01/01 - 1367/09/05

عبدالعزیز یوسفی

کد متوفی: 5070777 یازدید: 8
1345/10/15 - 1367/03/24

غلام حسین رضائی

کد متوفی: 5070839 یازدید: 5
1346/06/15 - 1362/06/10

شیرعلی ابوبکری ماکو

کد متوفی: 5070896 یازدید: 6
1335/06/05 - 1361/05/24

مصطفی فاطمی بهلولی

کد متوفی: 5070953 یازدید: 8
1346/01/01 - 1366/07/20

علی پذیره

کد متوفی: 5071543 یازدید: 10
1346/06/09 - 1366/09/10

نورمحمد طغانی

کد متوفی: 5071598 یازدید: 10
1316/03/12 - 1377/01/07

غلام نبی روستایی

کد متوفی: 5071809 یازدید: 12
1343/01/09 - 1367/03/29

عبدالرحیم مرادی جوزقانی

کد متوفی: 5071866 یازدید: 2
1345/01/01 - 1364/11/28

احمد اصلاح طلب

کد متوفی: 5072279 یازدید: 18
1347/06/05 - 1367/02/18

اسلام بهلولی

کد متوفی: 5072519 یازدید: 15
1346/01/03 - 1367/04/04

عیدمحمد گلی بهلولی

کد متوفی: 5072828 یازدید: 26
1343/08/10 - 1362/12/04

علیرضا رحیمی پشته ئی

کد متوفی: 5072893 یازدید: 7
1346/01/01 - 1366/06/27

غلامحیدر روانی

کد متوفی: 5072907 یازدید: 16
1336/04/10 - 1366/01/27

نظرمحمد دهقانیا

کد متوفی: 5072998 یازدید: 3
1343/02/09 - 1365/05/25

غلام رضا اله دادی

کد متوفی: 5073021 یازدید: 11
1345/01/01 - 1365/01/03

غلام سخی اسکندری آبقه ئی

کد متوفی: 5073045 یازدید: 7
1344/01/01 - 1366/06/10

غلام یحیی مختاری حاجی آبادی

کد متوفی: 5073059 یازدید: 4
1346/01/10 - 1366/07/26

گل محمد عباسی بهلولی

کد متوفی: 5073130 یازدید: 16
1340/01/04 - 1378/01/03

قربان الوانی

کد متوفی: 5073811 یازدید: 6
1346/02/03 - 1367/03/04

محمدصدیق چوبدارسالاری

کد متوفی: 5074126 یازدید: 9
1347/12/03 - 1366/03/07

ابراهیم رسولی

کد متوفی: 5074167 یازدید: 4
1326/07/01 - 1363/02/08

احمد بابائی جوزقانی

کد متوفی: 5074235 یازدید: 5
1345/01/05 - 1366/06/26

اسماعیل نوری

کد متوفی: 5074326 یازدید: 3
1344/11/19 - 1365/11/07

محمود مولائی بهلولی

کد متوفی: 5074385 یازدید: 3
1349/01/01 - 1365/10/25

حسین شبان

کد متوفی: 5074429 یازدید: 8
1344/08/10 - 1365/01/02

غلام رضا مقری شاهرخت

کد متوفی: 5074566 یازدید: 28
1348/06/10 - 1365/06/10

گل محمد آزادیان بهلولی

کد متوفی: 5074583 یازدید: 6
1347/03/02 - 1361/03/02

نظرعلی پرهاده

کد متوفی: 5074702 یازدید: 2
1338/07/10 - 1365/10/25

احمد عباسی

کد متوفی: 5074841 یازدید: 19
1346/03/02 - 1366/12/26

عبداله خیرالهی ریزه ئی

کد متوفی: 5075009 یازدید: 3
1344/01/06 - 1364/11/17

محمداکرم عصمت الهی

کد متوفی: 5075244 یازدید: 3
1345/01/06 - 1365/10/20

برهان فقان جهان بیگی

کد متوفی: 5075735 یازدید: 13
1325/07/09 - 1375/04/08

عبداله بندری

کد متوفی: 5075829 یازدید: 4
1344/01/10 - 1365/01/24

درویش آزادیان

کد متوفی: 5076599 یازدید: 3
1346/03/10 - 1366/11/27

ولی محمد محمدزاده

کد متوفی: 5076600 یازدید: 21
1355/07/30 - 1391/04/07

محمد محمدی

کد متوفی: 5076601 یازدید: 4
1346/04/09 - 1366/04/27

غلام احمد سالارمحمدی

کد متوفی: 5076602 یازدید: 14
1330/11/03 - 1360/11/30

حبیب اله صفرنژاد

کد متوفی: 5076603 یازدید: 3
1344/07/07 - 1365/10/23

عبدالرحمن سراجی جوزقانی

کد متوفی: 5076604 یازدید: 12
1350/06/05 - 1365/01/11

رمضان مختاری

کد متوفی: 5076605 یازدید: 3
1345/05/03 - 1365/10/04

غلام علی علی زاده

کد متوفی: 5076655 یازدید: 3
1345/01/05 - 1364/11/21

محمد نوری استادی

کد متوفی: 5076658 یازدید: 7
1332/08/20 - 1394/07/02

محمد ابراهیم احمدجامی

کد متوفی: 5076679 یازدید: 4
1330/11/01 - 1394/07/02

عبدالغفور زراعت دوست

کد متوفی: 5076682 یازدید: 6
1324/08/06 - 1394/07/02

گلناز غدیری

کد متوفی: 5076683 یازدید: 5
1337/07/02 - 1394/07/02

حکیم غلامرضائی پشته ئی

کد متوفی: 5076684 یازدید: 8
1358/04/01 - 1378/08/08

حذیفه شرافتمند استادی

کد متوفی: 5076778 یازدید: 8
1373/03/04 - 1393/06/11

عبدالحکیم ایوبی

کد متوفی: 5077009 یازدید: 4
1325/06/10 - 1394/07/02

براتعلی خدادادی

کد متوفی: 6000952 یازدید: 315
-

اکبر صبوری

کد متوفی: 6005369 یازدید: 250
-

حاج حسینعلی رشیدی فر

کد متوفی: 6005824 یازدید: 233
-

تاج محمد حیدری

کد متوفی: 6005974 یازدید: 240
-

محمود ایازده پور

کد متوفی: 6012460 یازدید: 434
- 1378/02/25

ابوذر محله قاسمی

کد متوفی: 6012918 یازدید: 253
-

عبدالستار علیخانی

کد متوفی: 6013535 یازدید: 247
-

حاج غلامعلی خدادادی

کد متوفی: 6013597 یازدید: 259
-

حاجیه خانم خیر نساء طغانی

کد متوفی: 6023820 یازدید: 245
-

سلیمانی دبستان خاتم الانبیاء(ریزه)

کد متوفی: 6027028 یازدید: 191
-

نصراله نصری

کد متوفی: 6035245 یازدید: 237
-

طوبی میرزایی

کد متوفی: 6041751 یازدید: 239
-

حاج کربلایی ابن علی التفاتی

کد متوفی: 6043658 یازدید: 250
-

کاظم عبدالقادری

کد متوفی: 6046784 یازدید: 258
-

حاجی نورمحمد عباسی

کد متوفی: 6046828 یازدید: 253
-

نصرت میراسماعیلی

کد متوفی: 6075326 یازدید: 180
1331/04/19 - 1399/10/25

سید محمود حسینی

کد متوفی: 6077979 یازدید: 300
1363/06/30 - 1399/12/12

حاج حسن افتاده

کد متوفی: 6078802 یازدید: 199
- 1399/11/22

حاج حسن افتاده

کد متوفی: 6078807 یازدید: 209
- 1399/11/22

حاج حسن افتاده

کد متوفی: 6078808 یازدید: 459
- 1399/11/22

دین محمدخان شاملوی محمودآبادی

کد متوفی: 6081406 یازدید: 633
1293/02/05 - 1377/07/07

سلطنت رحمانی

کد متوفی: 6081696 یازدید: 394
1334/01/01 - 1389/05/11

غلامحسن وجدانی

کد متوفی: 6130191 یازدید: 294
- 1377/05/20

نعیم حنیفی

کد متوفی: 6131531 یازدید: 151
-

ربابه آشوری

کد متوفی: 6136519 یازدید: 1225
1345/02/01 - 1400/05/13

علیرضا سعیدی

کد متوفی: 6144350 یازدید: 158
-

حاج غلامحسین بندیدن

کد متوفی: 6146039 یازدید: 153
-

محمود حسینی

کد متوفی: 6147790 یازدید: 146
-

محمد طلوع محمد اسمعیلی

کد متوفی: 6147921 یازدید: 215
1330/01/01 - 1381/05/09

اویس علیزائی

کد متوفی: 6147995 یازدید: 180
1364/10/03 -

علی دانشور

کد متوفی: 6156514 یازدید: 176
1359/03/01 - 1400/07/17

مرحوم حاج احمد قاسمی

کد متوفی: 6165551 یازدید: 300
1344/03/05 - 1398/10/25

آیت الله محمد محدثی دامت برکاته

کد متوفی: 6172675 یازدید: 525
1311/04/03 - 1400/10/14

آیت الله محمد محدثی(ره)

کد متوفی: 6172889 یازدید: 139
1313/03/31 - 1400/10/14

حاجیه کربلایی نورجان خدابخشی

کد متوفی: 6175498 یازدید: 68
-

حاجیه خانم مریم رسولی

کد متوفی: 6175500 یازدید: 138
1340/06/10 - 1398/11/23

اسماعیل فیض الهی

کد متوفی: 6175503 یازدید: 102
-

غلامحسین قهرجی

کد متوفی: 6175527 یازدید: 91
-

محمود شیخی

کد متوفی: 6175629 یازدید: 84
-

علی توکلی

کد متوفی: 6176411 یازدید: 76
1363/06/06 - 1399/09/23

آیت الله محدثی

کد متوفی: 6182970 یازدید: 70
1311 - 1400/10/14

حاج رسول صاحبی

کد متوفی: 6183033 یازدید: 116
- 1396/07/01

کاظم شیرخویی

کد متوفی: 6183292 یازدید: 95
1366/11/07 - 1400/08/08

حاج آقا کربلایی علی محمد قربانی

کد متوفی: 6183521 یازدید: 197
- 1400/11/29

محمد علی حسن نژاد

کد متوفی: 6186912 یازدید: 175
1355/01/19 - 1383/03/15

نرگس زنگنه

کد متوفی: 6187158 یازدید: 999
1343/01/01 - 1400/11/29

هاشم رحیمدادی

کد متوفی: 6201584 یازدید: 1820
- 1401/03/14

هاشم جان رحیمدادی

کد متوفی: 6201606 یازدید: 58
-

هاشم رحیمدادی

کد متوفی: 6201656 یازدید: 66
-

زیبا دهقانی

کد متوفی: 6201707 یازدید: 50
- 1400

سید محمد تیموری کلالی

کد متوفی: 6203762 یازدید: 290
1365/01/01 - 1400/11/20

استاد محمد حامد رعیتی

کد متوفی: 6203804 یازدید: 127
1349/03/14 - 1395/06/07

حادثه زلزله افغانستان

کد متوفی: 6204109 یازدید: 87
- 1401/04/01

علی گنابادی

کد متوفی: 6215952 یازدید: 88
1342/01/25 - 1394/08/26

ولی محمد طغانی

کد متوفی: 6215996 یازدید: 198
1320/12/01 -

حسن مرادی

کد متوفی: 6216075 یازدید: 698
1374/07/21 - 1401/06/16

گلی محمدی

کد متوفی: 6218581 یازدید: 83
1340/02/07 - 1395/07/14

گل محمد بهرامی

کد متوفی: 6225502 یازدید: 768
-

اسماعیل بیکس

کد متوفی: 6225621 یازدید: 32
-

صدیقه حاصل دوست

کد متوفی: 6225914 یازدید: 158
-

علی محمد حاملی

کد متوفی: 6225918 یازدید: 57
-

شهید محمد محمدی قوس الدین تاجدار

کد متوفی: 6226311 یازدید: 57
-

مجید میش مست

کد متوفی: 6227074 یازدید: 51
1381/06/08 - 1402/01/12

جمعه فدایی مقدم حوا حیدری

کد متوفی: 6228260 یازدید: 320
-

محمدرضا حیدری کردیانی

کد متوفی: 6230172 یازدید: 93
1343/01/03 - 1363/12/22

سید علی کلالی

کد متوفی: 6232161 یازدید: 32
1381/02/17 - 1394/02/22

حاج هادی عزتی

کد متوفی: 6236344 یازدید: 28
- 1399/05/24

خداداد رحیم نیا

کد متوفی: 6244481 یازدید: 10
-

حاجی غلام حاصلدوست

کد متوفی: 6244591 یازدید: 3
-

حاجی غلام حاصلدوست

کد متوفی: 6244592 یازدید: 5
-

خادمان اهل البیت ع

کد متوفی: 6245680 یازدید: 60
-

دل آرام خدا دادی

کد متوفی: 6248490 یازدید: 11
- 1402/10/13
Loading...

لطفا شکیبا باشید