آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان تایباد

خليل طیبین

کد متوفی: 15 یازدید: 420
-

صدیقه حسینی

کد متوفی: 41 یازدید: 391
-

عبدالقادر مودودی

کد متوفی: 42 یازدید: 341
-

حاج احمد قاسمی

کد متوفی: 45 یازدید: 510
-

رمضانعلی غلامرضاپور

کد متوفی: 53 یازدید: 455
-

قاسم رحمانی ایله ئی

کد متوفی: 56 یازدید: 443
-

مرتضی رحمانی ایله‌ئی

کد متوفی: 57 یازدید: 309
-

شیرمحمد رحمانی ایله‌ئی

کد متوفی: 58 یازدید: 346
-

محمد نوری

کد متوفی: 60 یازدید: 880
-

صغری یزدان پرست

کد متوفی: 61 یازدید: 3182
-

امیرعلی کریمی

کد متوفی: 62 یازدید: 861
-

کاظم عبدالقادری

کد متوفی: 63 یازدید: 391
-

غلامرضا مسکینی

کد متوفی: 64 یازدید: 335
-

ادعیه ویژه ماه مبارک رمضان

کد متوفی: 66 یازدید: 1441
-

حاج اسداله اسدالهی

کد متوفی: 69 یازدید: 368
-

حاج رحمت الله درویشی

کد متوفی: 70 یازدید: 383
-

مرحوم کربلایی کاظم عبدالقادری

کد متوفی: 71 یازدید: 266
-

صبری مجیدی ایله ای

کد متوفی: 72 یازدید: 335
-

کربلایی کاظم عبدالقادری

کد متوفی: 79 یازدید: 255
-

حاج عباس درخشی

کد متوفی: 82 یازدید: 338
-

محمود زوار قلعه نوئی

کد متوفی: 93 یازدید: 283
-

حاج محب علی عزتی

کد متوفی: 95 یازدید: 378
-

حاج اخوند و درویش سلطان درویشی

کد متوفی: 154 یازدید: 376
-

حسین عزتی

کد متوفی: 225 یازدید: 396
-

غلام حسن بندیدن

کد متوفی: 847 یازدید: 245
-

حشمت مجیدیان

کد متوفی: 11902 یازدید: 336
-

شادروان سید غلامرضا موسوی

کد متوفی: 16845 یازدید: 236
-

حاج سیدقاسم حسینی

کد متوفی: 22052 یازدید: 1840
-

رحیمه سلجوقی

کد متوفی: 22220 یازدید: 868
-

حاج اقا درخشانی

کد متوفی: 31417 یازدید: 350
-

مجید ثابت کوشکی نیان

کد متوفی: 58227 یازدید: 233
-

مجید ثابت

کد متوفی: 58230 یازدید: 223
-

زیبا قربانی

کد متوفی: 58233 یازدید: 211
-

اسماعیل قربانی

کد متوفی: 69019 یازدید: 224
-

شهید گرانقدر محسن فخری زاده

کد متوفی: 73953 یازدید: 273
-

حاجیه خانم نصرت سلیمانی

کد متوفی: 77028 یازدید: 213
-

براتعلی خدادادی

کد متوفی: 6000952 یازدید: 288
-

اکبر صبوری

کد متوفی: 6005369 یازدید: 225
-

حاج حسینعلی رشیدی فر

کد متوفی: 6005824 یازدید: 213
-

تاج محمد حیدری

کد متوفی: 6005974 یازدید: 224
-

محمود ایازده پور

کد متوفی: 6012460 یازدید: 389
- 1378/02/25

ابوذر محله قاسمی

کد متوفی: 6012918 یازدید: 234
-

عبدالستار علیخانی

کد متوفی: 6013535 یازدید: 223
-

حاج غلامعلی خدادادی

کد متوفی: 6013597 یازدید: 228
-

حاجیه خانم خیر نساء طغانی

کد متوفی: 6023820 یازدید: 224
-

سلیمانی دبستان خاتم الانبیاء(ریزه)

کد متوفی: 6027028 یازدید: 178
-

نصراله نصری

کد متوفی: 6035245 یازدید: 216
-

طوبی میرزایی

کد متوفی: 6041751 یازدید: 215
-

حاج کربلایی ابن علی التفاتی

کد متوفی: 6043658 یازدید: 232
-

کاظم عبدالقادری

کد متوفی: 6046784 یازدید: 238
-

حاجی نورمحمد عباسی

کد متوفی: 6046828 یازدید: 233
-

نصرت میراسماعیلی

کد متوفی: 6075326 یازدید: 166
1331/04/19 - 1399/10/25

سید محمود حسینی

کد متوفی: 6077979 یازدید: 276
1363/06/30 - 1399/12/12

حاج حسن افتاده

کد متوفی: 6078802 یازدید: 184
- 1399/11/22

حاج حسن افتاده

کد متوفی: 6078807 یازدید: 190
- 1399/11/22

حاج حسن افتاده

کد متوفی: 6078808 یازدید: 431
- 1399/11/22

دین محمدخان شاملوی محمودآبادی

کد متوفی: 6081406 یازدید: 617
1293/02/05 - 1377/07/07

سلطنت رحمانی

کد متوفی: 6081696 یازدید: 373
1334/01/01 - 1389/05/11

غلامحسن وجدانی

کد متوفی: 6130191 یازدید: 275
- 1377/05/20

نعیم حنیفی

کد متوفی: 6131531 یازدید: 134
-

ربابه آشوری

کد متوفی: 6136519 یازدید: 1209
1345/02/01 - 1400/05/13

علیرضا سعیدی

کد متوفی: 6144350 یازدید: 144
-

حاج غلامحسین بندیدن

کد متوفی: 6146039 یازدید: 133
-

محمود حسینی

کد متوفی: 6147790 یازدید: 128
-

محمد طلوع محمد اسمعیلی

کد متوفی: 6147921 یازدید: 193
1330/01/01 - 1381/05/09

اویس علیزائی

کد متوفی: 6147995 یازدید: 164
1364/10/03 -

علی دانشور

کد متوفی: 6156514 یازدید: 159
1359/03/01 - 1400/07/17

مرحوم حاج احمد قاسمی

کد متوفی: 6165551 یازدید: 269
1344/03/05 - 1398/10/25

آیت الله محمد محدثی دامت برکاته

کد متوفی: 6172675 یازدید: 501
1311/04/03 - 1400/10/14

آیت الله محمد محدثی(ره)

کد متوفی: 6172889 یازدید: 124
1313/03/31 - 1400/10/14

حاجیه کربلایی نورجان خدابخشی

کد متوفی: 6175498 یازدید: 53
-

حاجیه خانم مریم رسولی

کد متوفی: 6175500 یازدید: 114
1340/06/10 - 1398/11/23

اسماعیل فیض الهی

کد متوفی: 6175503 یازدید: 93
-

غلامحسین قهرجی

کد متوفی: 6175527 یازدید: 78
-

محمود شیخی

کد متوفی: 6175629 یازدید: 66
-

علی توکلی

کد متوفی: 6176411 یازدید: 65
1363/06/06 - 1399/09/23

آیت الله محدثی

کد متوفی: 6182970 یازدید: 55
1311 - 1400/10/14

حاج رسول صاحبی

کد متوفی: 6183033 یازدید: 100
- 1396/07/01

کاظم شیرخویی

کد متوفی: 6183292 یازدید: 84
1366/11/07 - 1400/08/08

حاج آقا کربلایی علی محمد قربانی

کد متوفی: 6183521 یازدید: 185
- 1400/11/29

محمد علی حسن نژاد

کد متوفی: 6186912 یازدید: 164
1355/01/19 - 1383/03/15

نرگس زنگنه

کد متوفی: 6187158 یازدید: 967
1343/01/01 - 1400/11/29

هاشم رحیمدادی

کد متوفی: 6201584 یازدید: 1794
- 1401/03/14

هاشم جان رحیمدادی

کد متوفی: 6201606 یازدید: 43
-

هاشم رحیمدادی

کد متوفی: 6201656 یازدید: 45
-

زیبا دهقانی

کد متوفی: 6201707 یازدید: 39
- 1400

سید محمد تیموری کلالی

کد متوفی: 6203762 یازدید: 246
1365/01/01 - 1400/11/20

استاد محمد حامد رعیتی

کد متوفی: 6203804 یازدید: 100
1349/03/14 - 1395/06/07

حادثه زلزله افغانستان

کد متوفی: 6204109 یازدید: 74
- 1401/04/01

علی گنابادی

کد متوفی: 6215952 یازدید: 76
1342/01/25 - 1394/08/26

ولی محمد طغانی

کد متوفی: 6215996 یازدید: 184
1320/12/01 -

حسن مرادی

کد متوفی: 6216075 یازدید: 682
1374/07/21 - 1401/06/16

گلی محمدی

کد متوفی: 6218581 یازدید: 70
1340/02/07 - 1395/07/14

گل محمد بهرامی

کد متوفی: 6225502 یازدید: 741
-

اسماعیل بیکس

کد متوفی: 6225621 یازدید: 18
-

صدیقه حاصل دوست

کد متوفی: 6225914 یازدید: 142
-

علی محمد حاملی

کد متوفی: 6225918 یازدید: 47
-

شهید محمد محمدی قوس الدین تاجدار

کد متوفی: 6226311 یازدید: 44
-

مجید میش مست

کد متوفی: 6227074 یازدید: 39
1381/06/08 - 1402/01/12

جمعه فدایی مقدم حوا حیدری

کد متوفی: 6228260 یازدید: 235
-

محمدرضا حیدری کردیانی

کد متوفی: 6230172 یازدید: 74
1343/01/03 - 1363/12/22

سید علی کلالی

کد متوفی: 6232161 یازدید: 21
1381/02/17 - 1394/02/22

حاج هادی عزتی

کد متوفی: 6236344 یازدید: 18
- 1399/05/24
Loading...

لطفا شکیبا باشید