آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان جغتای

حاجیه فاطمه ابویسانی

کد متوفی: 48820 یازدید: 318
-

همه ی رفتگان

کد متوفی: 48838 یازدید: 271
-

سید محمد فریمانه

کد متوفی: 48858 یازدید: 462
-

فاطمه نساء محمدآبادی

کد متوفی: 50028 یازدید: 270
-

مریم جغتایی

کد متوفی: 51959 یازدید: 303
-

سیدحسن فریمانه

کد متوفی: 56816 یازدید: 282
-

فاطمه بیگم فریمانه

کد متوفی: 64015 یازدید: 334
-

حاج غلامرضا فریور

کد متوفی: 67932 یازدید: 270
-

حاج غلامرضا فریور

کد متوفی: 68571 یازدید: 309
-

حاج غلامرضا فریور

کد متوفی: 70769 یازدید: 308
-

حاج استا برات خداشاهی

کد متوفی: 71544 یازدید: 564
-

حاج غلامرضا معینی

کد متوفی: 74578 یازدید: 227
-

حاجیه بتول شیرآوند

کد متوفی: 75427 یازدید: 238
-

حاج رضا خداشاهی

کد متوفی: 76429 یازدید: 260
-

حاج رضا خداشاهی

کد متوفی: 76460 یازدید: 272
-

برات علی خیرآبادی

کد متوفی: 5060656 یازدید: 7
1345/09/10 - 1365/10/21

براتعلی سلیمانی

کد متوفی: 5060670 یازدید: 8
1348/01/01 - 1365/10/27

بابارضا ذوالفقاری

کد متوفی: 5060709 یازدید: 15
1341/05/01 - 1361/04/09

برات علی کیوانلوشهرستانکی

کد متوفی: 5060724 یازدید: 12
1344/07/01 - 1366/12/03

امیر زمندی

کد متوفی: 5060750 یازدید: 13
1358/07/01 - 1378/08/24

براتعلی کیوانلوشهرستانکی

کد متوفی: 5060763 یازدید: 8
1348/06/01 - 1365/10/27

رضا سلطانی

کد متوفی: 5061046 یازدید: 19
1349/02/01 - 1366/08/28

رضا صمدی

کد متوفی: 5061049 یازدید: 9
1348/01/01 - 1365/10/22

سیدعبداله سیدی زرق آباد

کد متوفی: 5061130 یازدید: 22
1342/07/01 - 1361/07/14

سیدعلی کهنه

کد متوفی: 5061141 یازدید: 17
1345/06/01 - 1365/01/16

عباسعلی فشانجردی

کد متوفی: 5061258 یازدید: 14
1349/02/19 - 1365/06/10

حسن فراشیانی

کد متوفی: 5061514 یازدید: 11
1347/06/01 - 1365/10/20

حسین منیدری

کد متوفی: 5061615 یازدید: 8
1351/01/03 - 1365/10/23

رحمت اله جغتائی

کد متوفی: 5061699 یازدید: 9
1343/03/04 - 1366/10/15

رضا ابویسانی

کد متوفی: 5061727 یازدید: 22
1337/07/17 - 1362/12/18

رمضانعلی خفاجه

کد متوفی: 5061758 یازدید: 11
1350/01/03 - 1370/11/18

سیدمحمود آبرودی

کد متوفی: 5061886 یازدید: 23
1341/09/10 - 1362/12/14

علی اصغر ابوچناری

کد متوفی: 5062073 یازدید: 7
1346/01/01 - 1365/10/21

برات علی عباسی

کد متوفی: 5062261 یازدید: 17
1339/01/01 - 1361/02/10

براتعلی جغتائی

کد متوفی: 5062269 یازدید: 15
1320/01/04 - 1358/04/01

غلامحسین جغتای

کد متوفی: 5062343 یازدید: 19
1343/01/01 - 1362/06/19

حسنعلی ابوچناری

کد متوفی: 5062584 یازدید: 8
1343/01/01 - 1365/11/04

حسین آزادواری

کد متوفی: 5062588 یازدید: 10
1333/07/06 - 1365/11/14

حسین خلیل آبادی

کد متوفی: 5062617 یازدید: 13
1345/12/28 - 1365/08/25

رضا منیدری

کد متوفی: 5063152 یازدید: 21
1348/06/10 - 1368/04/14

علی اصغر جغتائی

کد متوفی: 5063210 یازدید: 16
1341/06/25 - 1362/01/22

علی اصغر عباس زاده

کد متوفی: 5063234 یازدید: 11
1347/06/01 - 1365/09/09

علی اصغر فشانجردی

کد متوفی: 5063236 یازدید: 24
1349/01/09 - 1367/04/04

علی اصغر کیوانلوشهرستانکی

کد متوفی: 5063260 یازدید: 16
1352/07/01 - 1367/04/04

علی اکبر آزادواری

کد متوفی: 5063261 یازدید: 10
1349/06/09 - 1366/11/14

علی اکبر علی پور

کد متوفی: 5063300 یازدید: 5
1346/01/01 - 1365/10/23

علی اکبر فیاضی فر

کد متوفی: 5063305 یازدید: 8
1345/08/01 - 1365/10/27

علی رضا ابویسانی

کد متوفی: 5063333 یازدید: 12
1343/12/28 - 1362/08/19

علی رضا فیض آبادی

کد متوفی: 5063351 یازدید: 19
1328/01/01 - 1363/04/12

سیدابوالقاسم زرقانی

کد متوفی: 5063499 یازدید: 12
1336/11/01 - 1359/08/24

حجی محمد دستورانی

کد متوفی: 5063619 یازدید: 11
1344/02/12 - 1366/05/12

حسن کیوانلوشهرستانکی

کد متوفی: 5063865 یازدید: 5
1347/06/01 - 1365/10/23

حسین سرغانی

کد متوفی: 5063965 یازدید: 6
1352/07/01 - 1372/05/24

حسین فرخواری

کد متوفی: 5064002 یازدید: 5
1344/06/01 - 1363/11/18

قربان علی جبله ای

کد متوفی: 5064012 یازدید: 10
1349/06/01 - 1366/08/17

عباسعلی منیدری

کد متوفی: 5064185 یازدید: 21
1342/06/04 - 1363/12/22

عبدالرسول زرقانی

کد متوفی: 5064192 یازدید: 6
1313/10/12 - 1366/11/01

محمد خداشاهی

کد متوفی: 5064311 یازدید: 29
1345/06/01 - 1365/02/01

علی ابویسانی

کد متوفی: 5064356 یازدید: 11
1346/04/01 - 1362/01/22

علی اصغر فریمانهء

کد متوفی: 5064459 یازدید: 10
1343/08/01 - 1373/07/17

محمد کهنهء

کد متوفی: 5064550 یازدید: 14
1334/01/01 - 1361/12/24

محمدرضا ریوادهء

کد متوفی: 5064655 یازدید: 8
1352/07/01 - 1367/05/10

محمدعلی کلاته عربی

کد متوفی: 5064720 یازدید: 9
1343/01/01 - 1361/05/06

علی اکبر عباس آبادی

کد متوفی: 5064801 یازدید: 18
1335/01/02 - 1362/04/21

علی اصغر ابویسانی

کد متوفی: 5064989 یازدید: 11
1339/06/01 - 1361/01/02

علی رضا شیردل

کد متوفی: 5065089 یازدید: 13
1346/04/03 - 1363/12/22

محمد زاهدی

کد متوفی: 5065314 یازدید: 15
1346/06/01 - 1365/09/09

محمدحسین ارگ شاه قلی

کد متوفی: 5065423 یازدید: 6
1348/04/01 - 1365/10/24

محمدرضا گوری

کد متوفی: 5065504 یازدید: 7
1346/01/07 - 1365/10/24

رمضان علی زرقانی

کد متوفی: 5065984 یازدید: 18
1341/01/01 - 1360/07/05

رمضانعلی منیدری

کد متوفی: 5065995 یازدید: 5
1344/04/01 - 1364/11/22

شیرمحمد فراشیانی

کد متوفی: 5066126 یازدید: 7
1347/03/10 - 1365/10/22

حسین کهنه

کد متوفی: 5066223 یازدید: 19
1345/01/01 - 1367/04/21

رجبعلی ابوچناری

کد متوفی: 5066282 یازدید: 6
1341/01/01 - 1363/11/24

سیدحسین کهنه

کد متوفی: 5066401 یازدید: 8
1350/01/01 - 1366/11/12

عبداله جغتائی

کد متوفی: 5066520 یازدید: 5
1352/03/01 - 1372/10/14

علی داش

کد متوفی: 5066562 یازدید: 6
1343/07/01 - 1362/05/03

علی سلمانی

کد متوفی: 5066578 یازدید: 18
1349/01/10 - 1366/12/25

علی اصغر ریواده ای

کد متوفی: 5066629 یازدید: 9
1345/01/01 - 1363/02/29

علی اصغر فیض آبادی

کد متوفی: 5066637 یازدید: 16
1339/01/01 - 1361/12/01

علی حسین آبادی

کد متوفی: 5066679 یازدید: 8
1337/12/01 - 1361/02/20

علی کیوانلوشهرستانکی

کد متوفی: 5066733 یازدید: 7
1349/01/01 - 1367/05/05

علی اصغر زرقانی

کد متوفی: 5066750 یازدید: 13
1344/01/01 - 1366/09/01

علی اکبر شادمانی

کد متوفی: 5066806 یازدید: 10
1342/09/04 - 1362/05/13

علی نقی کیوانلوشهرستانکی

کد متوفی: 5066872 یازدید: 5
1332/05/02 - 1365/10/21

محمد رحیمی

کد متوفی: 5067136 یازدید: 6
1350/06/08 - 1366/10/18

محمد عباس آبادی

کد متوفی: 5067167 یازدید: 9
1344/07/01 - 1365/06/18

علیرضا دستورانی

کد متوفی: 5067258 یازدید: 8
1343/03/01 - 1361/03/04

علیرضا وظیفه دوست جبله

کد متوفی: 5067308 یازدید: 8
1346/11/21 - 1362/05/08

محمدتقی خداشاهی

کد متوفی: 5067311 یازدید: 10
1346/06/01 - 1366/05/28

برات منیدری

کد متوفی: 5067542 یازدید: 14
1345/07/01 - 1364/12/07

برات علی زمندی

کد متوفی: 5067561 یازدید: 15
1346/07/01 - 1367/04/04

علی محمد خداشاهی

کد متوفی: 5067587 یازدید: 12
1331/02/04 - 1363/12/22

غلامرضا اناوی

کد متوفی: 5067729 یازدید: 9
1340/12/01 - 1358/05/26

محمدرضا کیوانلوشهرستانکی

کد متوفی: 5067892 یازدید: 7
1332/01/01 - 1367/05/05

غلامحسن راه چمنی

کد متوفی: 5067971 یازدید: 8
1347/01/01 - 1365/03/01

غلامرضا ربانی پور

کد متوفی: 5067990 یازدید: 16
1332/06/05 - 1360/09/09

ابراهیم نوباغی

کد متوفی: 5068091 یازدید: 5
1344/03/01 - 1365/11/03

قدرت اله جاورتنی

کد متوفی: 5068279 یازدید: 8
1341/12/20 - 1361/04/13

ولی اله نیکوکار

کد متوفی: 5068551 یازدید: 7
1344/07/17 - 1365/10/26

حسن علی خداشاهی

کد متوفی: 5068604 یازدید: 17
1341/09/01 - 1361/01/02

اصغر قربانلو

کد متوفی: 5068782 یازدید: 8
1340/06/07 - 1361/04/24

حسنعلی ابوچناری

کد متوفی: 5068826 یازدید: 7
1347/01/01 - 1365/10/22

مظاهر قلعه نوی

کد متوفی: 5068841 یازدید: 16
1337/09/04 - 1363/12/23

حسین منیدری

کد متوفی: 5068929 یازدید: 21
1342/06/04 - 1362/01/22

محمد هوشیار

کد متوفی: 5069277 یازدید: 12
1343/01/01 - 1362/07/27

محمد نوباغی

کد متوفی: 5069371 یازدید: 15
1360/06/06 - 1379/10/07

خلیل اله داستار

کد متوفی: 5069502 یازدید: 8
1342/04/05 - 1362/02/09

اسداله ابویسانی

کد متوفی: 5069788 یازدید: 49
1346/03/01 - 1366/12/13

رضا کهنه

کد متوفی: 5070042 یازدید: 6
1344/04/02 - 1364/05/10

یحیی قاسم پورعطائی

کد متوفی: 5070168 یازدید: 7
1351/07/01 - 1367/05/05

امام قلی ریواده

کد متوفی: 5070218 یازدید: 5
1297/05/12 - 1357/10/29

حسن کهنهء

کد متوفی: 5070377 یازدید: 5
1346/01/01 - 1366/11/27

محمود رضازاده بلوری

کد متوفی: 5070496 یازدید: 10
1345/12/18 - 1365/10/04

محمود دستورانی

کد متوفی: 5070547 یازدید: 5
1352/07/01 - 1365/10/24

سیدمحمود حسینی جو

کد متوفی: 5070659 یازدید: 15
1345/03/01 - 1365/07/10

غلامحسین جغتائی

کد متوفی: 5070836 یازدید: 8
1340/12/25 - 1360/05/04

عباس مجدی

کد متوفی: 5071166 یازدید: 6
1342/06/30 - 1363/08/08

علی داغ کازرون

کد متوفی: 5071572 یازدید: 12
1349/03/01 - 1369/09/11

علی زرقانی

کد متوفی: 5071588 یازدید: 10
1307/01/01 - 1364/08/17

عباس جغتایی

کد متوفی: 5071627 یازدید: 5
1349/01/01 - 1365/10/24

علی محمدآبادی

کد متوفی: 5071673 یازدید: 6
1343/01/01 - 1365/10/20

علیرضا کیوانلوشهرستانکی

کد متوفی: 5072167 یازدید: 5
1349/06/01 - 1365/07/30

ابوالقاسم دستورانی

کد متوفی: 5072238 یازدید: 7
1351/04/01 - 1371/06/18

غلام رضا ابوچناری

کد متوفی: 5072299 یازدید: 5
1339/01/01 - 1364/11/21

غلام رضا حسین آبادی

کد متوفی: 5072305 یازدید: 11
1344/08/01 - 1364/03/04

علی نوباغی

کد متوفی: 5072348 یازدید: 5
1349/01/01 - 1365/10/24

علی اصغر جغتائی

کد متوفی: 5072384 یازدید: 5
1341/01/01 - 1362/10/17

علی اصغر نظری دوست

کد متوفی: 5072446 یازدید: 13
1343/03/18 - 1366/05/23

علیرضا کرامتی

کد متوفی: 5072824 یازدید: 5
1347/01/01 - 1365/10/24

علی اصغر جبله

کد متوفی: 5072878 یازدید: 17
1339/12/01 - 1362/04/04

غلامرضا خسروشیری

کد متوفی: 5073076 یازدید: 6
1339/08/05 - 1365/10/23

محسن جاورتنی

کد متوفی: 5073165 یازدید: 5
1340/06/05 - 1360/10/10

محمد بهمن آبادی

کد متوفی: 5073209 یازدید: 4
1345/11/01 - 1365/10/23

محمد جوینی

کد متوفی: 5073220 یازدید: 12
1338/02/08 - 1363/12/22

منصور منصوریان

کد متوفی: 5073638 یازدید: 12
1348/01/01 - 1363/07/27

موسی الرضا نقابی

کد متوفی: 5073793 یازدید: 9
1341/03/10 - 1361/04/31

محمد جغتایی

کد متوفی: 5073863 یازدید: 15
1350/02/07 - 1365/12/06

محمدصادق جغتائی

کد متوفی: 5074125 یازدید: 6
1349/01/01 - 1365/10/24

ابراهیم کیوانلوشهرستانکی

کد متوفی: 5074190 یازدید: 9
1347/07/16 - 1367/03/02

ابوالقاسم جغتائی

کد متوفی: 5074212 یازدید: 6
1345/01/01 - 1365/10/24

احمد قاینی

کد متوفی: 5074280 یازدید: 9
1341/12/01 - 1362/08/30

براتقلی مهدوی

کد متوفی: 5074398 یازدید: 7
1344/05/01 - 1364/06/29

سیدحسن حسینی شکیب

کد متوفی: 5074464 یازدید: 7
1353/03/01 - 1374/06/23

مسلم صدخروی

کد متوفی: 5074503 یازدید: 7
1346/01/01 - 1366/05/10

نصراله خادمی چوبدار

کد متوفی: 5074699 یازدید: 12
1348/01/01 - 1367/01/19

هادی راه چمنی

کد متوفی: 5074722 یازدید: 5
1346/04/01 - 1365/10/26

احمد فشانجردی

کد متوفی: 5074847 یازدید: 7
1340/01/01 - 1365/10/14

حمید ورزنده ماهر

کد متوفی: 5074936 یازدید: 6
1347/05/26 - 1364/11/21

علی اکبر جبله ای

کد متوفی: 5075026 یازدید: 16
1345/07/01 - 1365/06/19

قربان علی جبله ای

کد متوفی: 5075062 یازدید: 8
1340/01/01 - 1366/08/08

محمد حسین آبادی

کد متوفی: 5075148 یازدید: 9
1347/08/01 - 1365/06/10

محمد گفتی

کد متوفی: 5075205 یازدید: 13
1348/06/01 - 1367/05/08

ابوالحسن رحیمی مطلق

کد متوفی: 5075611 یازدید: 10
1348/04/10 - 1367/03/23

احمد سامقانی

کد متوفی: 5075651 یازدید: 11
1339/06/01 - 1362/01/03

اروجعلی گوری

کد متوفی: 5075685 یازدید: 21
1347/03/03 - 1363/12/23

علی اصغر جبله ای

کد متوفی: 5075843 یازدید: 5
1349/02/01 - 1366/11/01

رجب مسعودجاجرم

کد متوفی: 5076496 یازدید: 12
1343/03/01 - 1362/12/08

علی اصغر جغتایی

کد متوفی: 5076515 یازدید: 11
1343/03/03 - 1365/01/22

احمد کیوانلوشهرستانکی

کد متوفی: 5076557 یازدید: 21
1365/06/01 - 1391/04/07

میلاد آزادواری

کد متوفی: 5076647 یازدید: 41
1371/02/25 - 1392/04/07

سیدجعفر کهنه

کد متوفی: 5076930 یازدید: 8
1337/02/01 - 1394/07/02

محمدرضا حسین آبادی

کد متوفی: 5076966 یازدید: 6
1347/08/01 - 1363/10/21

محمد رضا حسین آبادی

کد متوفی: 5077010 یازدید: 5
1347/08/01 - 1363/10/21

حاج ذبیح اله ابویسانی

کد متوفی: 6002174 یازدید: 260
-

عصمت فراشیانی

کد متوفی: 6017481 یازدید: 322
-

سکینه راه چمنی

کد متوفی: 6027004 یازدید: 239
-

بشیر محدثی فر

کد متوفی: 6030259 یازدید: 260
-

رحمت الله رحمت اللهی

کد متوفی: 6042132 یازدید: 279
-

محمد رحمت اللهی

کد متوفی: 6042139 یازدید: 236
-

امیرحسین نوروزی

کد متوفی: 6044871 یازدید: 258
-

محمد حسین راه چمنی

کد متوفی: 6047084 یازدید: 291
-

حاجی نوروز خداشاهی

کد متوفی: 6064628 یازدید: 227
- 8.1.2021

حاجی نوروز خدشاهی

کد متوفی: 6064632 یازدید: 219
- 8.1.2021

محمد ایزدی

کد متوفی: 6077313 یازدید: 224
-

سید نور الله امینی مقدم

کد متوفی: 6116274 یازدید: 359
1341/10/12 - 1400/2/23

حاجیه صدیقه دستورانی

کد متوفی: 6124667 یازدید: 239
- 1400/03/24

حاجیه صدیقه دستورانی

کد متوفی: 6124668 یازدید: 379
- 1400/03/24

حاج محمد مطهری

کد متوفی: 6160485 یازدید: 465
-

حسن بهروزی خواه

کد متوفی: 6165561 یازدید: 103
1310/02/03 - 1400/09/13

حسن بهروزی خواه

کد متوفی: 6165563 یازدید: 87
1310/02/03 - 1400/09/13

حاجیه فاطمه نساء محمدآبادی

کد متوفی: 6168120 یازدید: 67
-

حسن ابویسانی

کد متوفی: 6168127 یازدید: 117
- 1397/07/03

مرحومه فاطمه سلطان جغتایی

کد متوفی: 6175728 یازدید: 225
- 1400/08/18

خیرانسا ابویسانی

کد متوفی: 6182628 یازدید: 116
1322/02/07 - 1400/10/19

زهرا کیوانلو شهرستانکی

کد متوفی: 6184898 یازدید: 65
-

فرزند حاج زین العابدین

کد متوفی: 6184901 یازدید: 272
1337/01/01 - 1400/05/29

مادری مهربان دلسوز کیوانلو

کد متوفی: 6184903 یازدید: 56
1337/01/01 - 1400/05/29

بتول کیوانلو شهرستانکی

کد متوفی: 6184905 یازدید: 72
-

سکینه رحیمی

کد متوفی: 6185346 یازدید: 55
-

فاطمه ابویسانی

کد متوفی: 6186011 یازدید: 62
-

گل حسن کیوانلو شهرستانکی

کد متوفی: 6187226 یازدید: 153
1310 - 1395/02/05

معصومه سادات جغتايي/حسيني

کد متوفی: 6187257 یازدید: 232
1323/06/27 - 1400/06/18

معصومه سادات جغتايي(حسيني)

کد متوفی: 6187316 یازدید: 57
1323/06/27 - 1400/06/18

محمد شکوهی پور

کد متوفی: 6207457 یازدید: 47
1324/01/07 - 1401/03/14

علی اصغر موحدی پور

کد متوفی: 6209857 یازدید: 150
1341/01/01 - 1401/05/04

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6221419 یازدید: 33
1335/12/20 - 1398/10/13

مرحومه مزینانی

کد متوفی: 6228898 یازدید: 131
-

یوسفعلی کیوانلو

کد متوفی: 6228911 یازدید: 49
1330/04/04 - 1402/01/21

یوسفعلی کیوانلو شهرستانکی

کد متوفی: 6229189 یازدید: 59
-

زهرا جبله

کد متوفی: 6229478 یازدید: 112
-

زینب جبله

کد متوفی: 6229527 یازدید: 31
-

اصغر موسی زاده

کد متوفی: 6230904 یازدید: 285
-

حاجیه فاطمه نساء محمدآبادی

کد متوفی: 6231320 یازدید: 65
- 1402/03/01

اموات جبله بزرگ

کد متوفی: 6231844 یازدید: 140
-

مجاهد بسیجی کربلایی محمد شاکری فر

کد متوفی: 6240047 یازدید: 710
- 1402/08/10

معصومه دیردارد

کد متوفی: 6240052 یازدید: 153
-

هاجر جبله

کد متوفی: 6240103 یازدید: 20
-

محمد شاکری فرد

کد متوفی: 6240232 یازدید: 18
-

محمد شاکری فرد

کد متوفی: 6240233 یازدید: 144
-

حسین فرومدی وهمسرش فرومدی

کد متوفی: 6240246 یازدید: 55
-

مهدی خان(, کل) امیری نژاد

کد متوفی: 6240289 یازدید: 59
-

علی اصغر امیری نژاد

کد متوفی: 6240290 یازدید: 61
-

جلال جبله

کد متوفی: 6240291 یازدید: 108
-

فاطمه بلبله وهمسرش برات جبله

کد متوفی: 6240293 یازدید: 83
-

سکینه جبله ومحمد پارسا امیری نسب

کد متوفی: 6240311 یازدید: 125
-

حاج حسین رجبعلی وهمسر گرامیشان

کد متوفی: 6240323 یازدید: 22
-

حاج حسين رجبعلی وهمسرگرامیشان

کد متوفی: 6240324 یازدید: 14
-

حاج حسین رجبعلی وهمسرگرامیشان

کد متوفی: 6240327 یازدید: 62
-

عباسعلی نیساری

کد متوفی: 6240389 یازدید: 121
-

کربلایی زینب جبله جبله

کد متوفی: 6240434 یازدید: 92
-

محمود مهرورمحمدباقر

کد متوفی: 6240451 یازدید: 390
-

فاطمه عیدمحمد فاطمه عید محمد جبله

کد متوفی: 6240456 یازدید: 39
-

ماندگار جبله

کد متوفی: 6240499 یازدید: 13
-

ماندگار جبله

کد متوفی: 6240500 یازدید: 58
-

معصومه جبله

کد متوفی: 6240502 یازدید: 52
-

شاه جان عمه عزیزم ‌

کد متوفی: 6240550 یازدید: 52
-

حاج محمدعلی وظیفه دوست

کد متوفی: 6240551 یازدید: 51
-

حیات نیساری

کد متوفی: 6240646 یازدید: 84
-

هاجر برات جبله

کد متوفی: 6240647 یازدید: 55
-

معصومه جبله حاج علی

کد متوفی: 6240684 یازدید: 13
-

علی اصغر جبله اسماعیل

کد متوفی: 6240704 یازدید: 35
-

امیر حسین جبله ف علی

کد متوفی: 6240707 یازدید: 168
-

حسنعلی جبله

کد متوفی: 6240712 یازدید: 19
-

ربابه جبله

کد متوفی: 6240768 یازدید: 59
-

حجی کبری نقدی

کد متوفی: 6240832 یازدید: 52
-

علی اکبر جبله حاج حسین

کد متوفی: 6240868 یازدید: 32
-

رضا توحیدی

کد متوفی: 6240869 یازدید: 80
-

حجت جبله وخورشید جبله جبله

کد متوفی: 6240877 یازدید: 59
-

ملاعسکر جبله

کد متوفی: 6240878 یازدید: 70
-

حاج علامرضا جبله شعبان

کد متوفی: 6240885 یازدید: 31
-

حسین جبله کرمعلی

کد متوفی: 6240886 یازدید: 42
-

حاج باباعلی جبله

کد متوفی: 6240905 یازدید: 33
-

همسر مرحوم حاج باباعلی

کد متوفی: 6240931 یازدید: 41
-

زهرا نیساری

کد متوفی: 6240974 یازدید: 38
-

ماه سلطان جبله

کد متوفی: 6240975 یازدید: 34
-

فاطمه نیساری

کد متوفی: 6240980 یازدید: 46
-

موس الرضا حاج علی

کد متوفی: 6241176 یازدید: 31
-

رضا جبله علی اصغر

کد متوفی: 6241227 یازدید: 63
-

حاج حسین حقیقتی فر. شیر محمد جبله

کد متوفی: 6241241 یازدید: 46
-

یحیی جبله ملاحبیب الله

کد متوفی: 6241242 یازدید: 17
-

یحیی جبله ملاحبیب الله

کد متوفی: 6241243 یازدید: 34
-

شمسی دنیا

کد متوفی: 6241279 یازدید: 10
-

لیلا جبله نوروز

کد متوفی: 6241313 یازدید: 8
-

لیلا جبله نوروز

کد متوفی: 6241314 یازدید: 8
-

لیلا جبله نوروز

کد متوفی: 6241315 یازدید: 9
-

لیلا جبله نوروز

کد متوفی: 6241340 یازدید: 12
-

سید محمد حسینی منش

کد متوفی: 6241498 یازدید: 89
1333/01/01 - 1387/09/09

حاج غلامرضا جبله

کد متوفی: 6241616 یازدید: 8
-

ماه سلطان جبله

کد متوفی: 6242837 یازدید: 19
-

علی اصغر امیری نسب

کد متوفی: 6242937 یازدید: 184
-

معصومه دستورانی

کد متوفی: 6242938 یازدید: 40
-

قربانعلی دستورانی جلالی پور

کد متوفی: 6243626 یازدید: 86
-

حاج محمدعلی وظیفه دوست

کد متوفی: 6243693 یازدید: 39
-

کربلایی موسالرضا جبله ملاحسین

کد متوفی: 6243706 یازدید: 65
-

مجتبی جبلهء

کد متوفی: 6243932 یازدید: 13
1373/10/06 - 1402/10/19

حاج کدخدا عباس جبله

کد متوفی: 6244117 یازدید: 21
-

حجی بانو جبله

کد متوفی: 6244193 یازدید: 35
-

کربلایی زینب جبله

کد متوفی: 6244224 یازدید: 28
-

عباس سرهنگی دستوران

کد متوفی: 6244283 یازدید: 37
-

بتول همسر کربلایی علی جبله

کد متوفی: 6244322 یازدید: 27
-

حاج عباس جبله. کرد

کد متوفی: 6244396 یازدید: 35
-

حسین جبله

کد متوفی: 6244397 یازدید: 20
1362/07/01 - 1402/10/28

معصومه ف حسن جبله

کد متوفی: 6244427 یازدید: 316
-

زهرا جبله

کد متوفی: 6244466 یازدید: 10
-

علی اکبر خداشاهی

کد متوفی: 6244587 یازدید: 28
-

حسین‌ سامقانی

کد متوفی: 6247200 یازدید: 50
- 1402/12/22

حسین اربندیی

کد متوفی: 6249212 یازدید: 198
1354/06/06 - 1402/12/23

حاج سیدابراهیم مرادی زاده

کد متوفی: 6249719 یازدید: 1
1327/01/01 - 1402/10/28

قاسمعلی بهزادیفر

کد متوفی: 6249923 یازدید: 41
- 1403/02/19
Loading...

لطفا شکیبا باشید