آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان جغتای

حاجیه فاطمه ابویسانی

کد متوفی: 48820 یازدید: 137
-

همه ی رفتگان

کد متوفی: 48838 یازدید: 126
-

سید محمد فریمانه

کد متوفی: 48858 یازدید: 205
-

فاطمه نساء محمدآبادی

کد متوفی: 50028 یازدید: 146
-

مریم جغتایی

کد متوفی: 51959 یازدید: 162
-

سیدحسن فریمانه

کد متوفی: 56816 یازدید: 125
-

فاطمه بیگم فریمانه

کد متوفی: 64015 یازدید: 117
-

حاج غلامرضا فریور

کد متوفی: 67932 یازدید: 136
-

حاج غلامرضا فریور

کد متوفی: 68571 یازدید: 151
-

حاج غلامرضا فریور

کد متوفی: 70769 یازدید: 142
-

حاج استا برات خداشاهی

کد متوفی: 71544 یازدید: 178
-

حاج غلامرضا معینی

کد متوفی: 74578 یازدید: 118
-

حاجیه بتول شیرآوند

کد متوفی: 75427 یازدید: 112
-

حاج رضا خداشاهی

کد متوفی: 76429 یازدید: 121
-

حاج رضا خداشاهی

کد متوفی: 76460 یازدید: 144
-

حاج ذبیح اله ابویسانی

کد متوفی: 6002174 یازدید: 128
-

عصمت فراشیانی

کد متوفی: 6017481 یازدید: 182
-

سکینه راه چمنی

کد متوفی: 6027004 یازدید: 134
-

بشیر محدثی فر

کد متوفی: 6030259 یازدید: 127
-

رحمت الله رحمت اللهی

کد متوفی: 6042132 یازدید: 122
-

محمد رحمت اللهی

کد متوفی: 6042139 یازدید: 119
-

امیرحسین نوروزی

کد متوفی: 6044871 یازدید: 119
-

محمد حسین راه چمنی

کد متوفی: 6047084 یازدید: 135
-

حاجی نوروز خداشاهی

کد متوفی: 6064628 یازدید: 102
- 8.1.2021

حاجی نوروز خدشاهی

کد متوفی: 6064632 یازدید: 100
- 8.1.2021

محمد ایزدی

کد متوفی: 6077313 یازدید: 107
-

سید نور الله امینی مقدم

کد متوفی: 6116274 یازدید: 242
1341/10/12 - 1400/2/23

حاجیه صدیقه دستورانی

کد متوفی: 6124667 یازدید: 98
- 1400/03/24

حاجیه صدیقه دستورانی

کد متوفی: 6124668 یازدید: 288
- 1400/03/24

حاج محمد مطهری

کد متوفی: 6160485 یازدید: 291
-

سید محمد حسینی منش

کد متوفی: 6164437 یازدید: 125
1333/01/01 - 1387/09/09

حسن بهروزی خواه

کد متوفی: 6165561 یازدید: 25
1310/02/03 - 1400/09/13

حسن بهروزی خواه

کد متوفی: 6165563 یازدید: 21
1310/02/03 - 1400/09/13

حاجیه فاطمه نساء محمدآبادی

کد متوفی: 6168120 یازدید: 12
-

حسن ابویسانی

کد متوفی: 6168127 یازدید: 13
- 1397/07/03

مرحومه فاطمه سلطان جغتایی

کد متوفی: 6175728 یازدید: 158
- 1400/08/18

خیرانسا ابویسانی

کد متوفی: 6182628 یازدید: 12
1322/02/07 - 1400/10/19

زهرا کیوانلو شهرستانکی

کد متوفی: 6184898 یازدید: 6
-

فرزند حاج زین العابدین

کد متوفی: 6184901 یازدید: 205
1337/01/01 - 1400/05/29

مادری مهربان دلسوز کیوانلو

کد متوفی: 6184903 یازدید: 9
1337/01/01 - 1400/05/29

بتول کیوانلو شهرستانکی

کد متوفی: 6184905 یازدید: 14
-

سکینه رحیمی

کد متوفی: 6185346 یازدید: 6
-

فاطمه ابویسانی

کد متوفی: 6186011 یازدید: 10
-

گل حسن کیوانلو شهرستانکی

کد متوفی: 6187226 یازدید: 6
1310 - 1395/02/05

معصومه سادات جغتايي/حسيني

کد متوفی: 6187257 یازدید: 168
1323/06/27 - 1400/06/18

معصومه سادات جغتايي(حسيني)

کد متوفی: 6187316 یازدید: 11
1323/06/27 - 1400/06/18
Loading...

لطفا شکیبا باشید