آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان مرند

حاج محمد حمزه

کد متوفی: 4353 یازدید: 93
-

بتول صحرادی

کد متوفی: 10159 یازدید: 122
-

میرزاعلی اکبر نوربخش

کد متوفی: 10178 یازدید: 90
-

حاج میرزا حسن رضاپور

کد متوفی: 10519 یازدید: 109
-

حاجیه خانم عجب جمال زاده

کد متوفی: 12860 یازدید: 72
-

داریوش علمی

کد متوفی: 14703 یازدید: 70
-

حسن رشیدی فر

کد متوفی: 18236 یازدید: 108
-

عبداله حاجی رستملو

کد متوفی: 20351 یازدید: 91
-

حبیبه خدایاری

کد متوفی: 30318 یازدید: 87
-

محمد نوجوان

کد متوفی: 35643 یازدید: 95
-

محمد نوجوان

کد متوفی: 35648 یازدید: 79
-

فرخ فرخی

کد متوفی: 35779 یازدید: 130
-

حسین شیخلویی

کد متوفی: 37375 یازدید: 96
-

غلامحسین شیخلوئی

کد متوفی: 37380 یازدید: 79
-

محمد عطائی

کد متوفی: 37381 یازدید: 82
-

ملاحت همسایه خواه

کد متوفی: 37435 یازدید: 73
-

شادروان رضا باباخانی

کد متوفی: 39165 یازدید: 175
1364/09/13 - 1399/07/26

طاووس مصطفوی

کد متوفی: 39503 یازدید: 68
-

محمد حسن عادلی عتیق

کد متوفی: 40268 یازدید: 81
-

محمد حسن عدلی عتیق

کد متوفی: 40269 یازدید: 78
-

محمد حسن عدلی عتیق

کد متوفی: 40276 یازدید: 107
-

غلامحسین شیخلوئی هرزند

کد متوفی: 40282 یازدید: 95
-

فاطمه صباغ

کد متوفی: 40732 یازدید: 68
-

فاطمه صباخ

کد متوفی: 40735 یازدید: 79
-

فاطمه صباغ

کد متوفی: 40738 یازدید: 86
-

محمد جعفری

کد متوفی: 40874 یازدید: 100
-

الیاس علیزاده

کد متوفی: 42532 یازدید: 90
-

الیاس علیزاده

کد متوفی: 42536 یازدید: 272
-

علی زایر کعبه

کد متوفی: 42903 یازدید: 83
-

حبیب نجفی

کد متوفی: 43382 یازدید: 278
-

محمدرضا محمدپور

کد متوفی: 43508 یازدید: 96
-

محمدعلی محمدپور

کد متوفی: 43521 یازدید: 85
-

حاج اصغر دباغی

کد متوفی: 43536 یازدید: 81
-

حاج اصغر دباغی

کد متوفی: 43539 یازدید: 97
-

امین عیسی زاده

کد متوفی: 46370 یازدید: 222
-

حدیثه میرزایی

کد متوفی: 47155 یازدید: 121
-

رحمت سیدحسینی

کد متوفی: 47935 یازدید: 98
-

رحمت و زهرا سیدحسینی و عالی

کد متوفی: 47946 یازدید: 144
-

بهجت محمدی

کد متوفی: 48366 یازدید: 111
-

زینب علیزاده

کد متوفی: 50805 یازدید: 71
-

یونس اقدامی

کد متوفی: 51810 یازدید: 69
-

زهره النساء آقائی

کد متوفی: 52751 یازدید: 364
-

مرضیه ناصری

کد متوفی: 53328 یازدید: 57
-

محمدعلی طالب زاده هوجقان

کد متوفی: 54505 یازدید: 146
-

حسین حسنی انامق

کد متوفی: 54718 یازدید: 179
-

حاج غلامحسین دائمی

کد متوفی: 55049 یازدید: 75
-

فاطمه سروری

کد متوفی: 56355 یازدید: 105
-

حلیمه گل بوستانی

کد متوفی: 56566 یازدید: 68
-

سید مصطفی حسینی

کد متوفی: 56705 یازدید: 69
-

گل محمد اقلیمی

کد متوفی: 57604 یازدید: 64
-

صیادو طیبه صیادی و حاجی صیادی

کد متوفی: 58744 یازدید: 65
-

سکینه خاتمی

کد متوفی: 59599 یازدید: 157
-

مهین‌ قره آقاجی

کد متوفی: 59641 یازدید: 153
-

یوسف بدرخانی

کد متوفی: 59660 یازدید: 151
-

حاج یعقوب مقبولی

کد متوفی: 59983 یازدید: 64
-

احمد اثنی عشری

کد متوفی: 60635 یازدید: 59
-

سهراب صیادی

کد متوفی: 63443 یازدید: 60
-

سهراب صیادی

کد متوفی: 63681 یازدید: 58
-

قربان باقری

کد متوفی: 66747 یازدید: 65
-

کربلایی پرویز سیاحی

کد متوفی: 70182 یازدید: 60
-

کربلایی پرویز سیاحی

کد متوفی: 70414 یازدید: 71
-

ادیگوزل ادیگوزلی لیواری

کد متوفی: 71126 یازدید: 98
-

تکذبان مهدیزاده

کد متوفی: 71214 یازدید: 71
-

روح الله طالبی اقدم

کد متوفی: 72600 یازدید: 150
-

علی اسدی

کد متوفی: 72822 یازدید: 57
-

رحیم هاشم زاده

کد متوفی: 73355 یازدید: 48
-

مختار آزاد

کد متوفی: 73548 یازدید: 71
-

قمر نادری

کد متوفی: 73873 یازدید: 48
-

رحیم هاشم زاده

کد متوفی: 74017 یازدید: 52
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 74033 یازدید: 57
-

آقای حاج ابوالفضل عسکری اردکلو

کد متوفی: 76168 یازدید: 79
-

حاج ابوالفضل عسکری اوردکلو

کد متوفی: 76188 یازدید: 73
-

حاج ابوالفضل عسکری اوردکلو

کد متوفی: 76338 یازدید: 73
-

مشهدی رمضان قضائی

کد متوفی: 76411 یازدید: 61
-

مشهدی علی فعال

کد متوفی: 77235 یازدید: 69
-

شهید فخری زاده هادی نجفی

کد متوفی: 79134 یازدید: 59
-

همکاران همکاران

کد متوفی: 79578 یازدید: 70
-

نادر پهلوانی

کد متوفی: 79887 یازدید: 96
-

علی اکبر اقبلی

کد متوفی: 800171 یازدید: 93
-

فيروزه خوشایند

کد متوفی: 800381 یازدید: 64
-

بانو فيروزه خوش آیند

کد متوفی: 800407 یازدید: 64
-

نازنین رشتبری

کد متوفی: 800947 یازدید: 148
-

نازنین رشتبری

کد متوفی: 800995 یازدید: 53
-

رضا فرجائی بناب

کد متوفی: 6000438 یازدید: 70
-

رضا فرجائی بناب

کد متوفی: 6000442 یازدید: 64
-

سیده فاطمه کاظم پور

کد متوفی: 6001092 یازدید: 64
-

سمیه پورداداش

کد متوفی: 6001322 یازدید: 81
-

گلشن مهدیلویی

کد متوفی: 6001376 یازدید: 71
-

محسن اسماعیل پور

کد متوفی: 6002001 یازدید: 65
-

مشهدی علی فعال

کد متوفی: 6002887 یازدید: 56
-

داود داود‌اسماعیلی

کد متوفی: 6003518 یازدید: 50
-

سارا ریاحی

کد متوفی: 6004867 یازدید: 72
-

مشهدی علی فعال

کد متوفی: 6005349 یازدید: 63
-

حاج حسین مقدم زاده

کد متوفی: 6005825 یازدید: 480
-

فاطمه سادات حدودی عتیق

کد متوفی: 6005844 یازدید: 234
-

ناردانه سادات آقایی

کد متوفی: 6005928 یازدید: 229
-

غلام غلام پور

کد متوفی: 6006029 یازدید: 78
-

الیاس علیزاده عتیق

کد متوفی: 6007950 یازدید: 90
-

الیاس علیزاده عتیق

کد متوفی: 6008608 یازدید: 91
-

محمد یزدی

کد متوفی: 6008663 یازدید: 79
-

محرم شیخ بگلو

کد متوفی: 6009953 یازدید: 90
- ۱۳۹۹.۰۹.۱۵

کربلایی محمود نیک مهر

کد متوفی: 6010684 یازدید: 126
-

سکینه عزیزی

کد متوفی: 6013404 یازدید: 61
-

حاج حسن شکوری

کد متوفی: 6013420 یازدید: 72
-

شهید محمد رضا شکوری

کد متوفی: 6013437 یازدید: 73
-

مجید زرین فر

کد متوفی: 6015220 یازدید: 74
-

مجید زرین فر

کد متوفی: 6015242 یازدید: 65
-

قزخانم احسانی

کد متوفی: 6015275 یازدید: 61
-

راضیه نصیری

کد متوفی: 6015389 یازدید: 264
-

تقي زورمند

کد متوفی: 6017068 یازدید: 66
-

امان الله حنیفه پور

کد متوفی: 6019158 یازدید: 73
-

امان الله حنیفه پور

کد متوفی: 6020031 یازدید: 72
-

جعفرصادق حبیبی

کد متوفی: 6020837 یازدید: 78
-

صدیقه عابدی

کد متوفی: 6020961 یازدید: 61
-

سریه سروری

کد متوفی: 6021228 یازدید: 69
-

منصوره دهقانزاده

کد متوفی: 6021533 یازدید: 69
-

کربلایی علی اصغر پورحسن

کد متوفی: 6021536 یازدید: 62
-

حسن پرویزی

کد متوفی: 6024242 یازدید: 66
-

حسن پرویزی

کد متوفی: 6024245 یازدید: 97
-

کریم شیخ بگلو

کد متوفی: 6025468 یازدید: 61
-

اسماعیل اکبری

کد متوفی: 6025984 یازدید: 77
-

حاج على فرهنگى فرد

کد متوفی: 6026031 یازدید: 96
-

میر رضا میراسدی

کد متوفی: 6027399 یازدید: 51
-

مجتبی وقاری منش

کد متوفی: 6027406 یازدید: 175
-

فیروزه آبداری

کد متوفی: 6030529 یازدید: 42
-

بهمن قربانی

کد متوفی: 6031276 یازدید: 89
-

حسین رضایی

کد متوفی: 6031511 یازدید: 62
-

کریم شیخ بگلو

کد متوفی: 6031835 یازدید: 63
-

حضرت فاطمه (س) فاطمه زهرا

کد متوفی: 6032924 یازدید: 57
-

سارا احمدی

کد متوفی: 6035323 یازدید: 62
-

زهرا حسینقلی پور

کد متوفی: 6040872 یازدید: 53
-

زهرا حسینقلی پور

کد متوفی: 6040878 یازدید: 96
-

اعظم بلالی

کد متوفی: 6041430 یازدید: 82
-

اعظم بلالی

کد متوفی: 6041434 یازدید: 72
-

مهدی اعظمی

کد متوفی: 6041803 یازدید: 162
-

علی اکبر اجتماعی

کد متوفی: 6042107 یازدید: 55
-

عباس وحدانی

کد متوفی: 6043343 یازدید: 65
-

تیمور حیدری از طایفه خدری زراسوند

کد متوفی: 6044777 یازدید: 80
-

اباصلت شجاعی عتیق

کد متوفی: 6045509 یازدید: 76
-

اباصلت شجاعی عتیق

کد متوفی: 6045514 یازدید: 64
-

زینب فتاحی اصل

کد متوفی: 6045526 یازدید: 52
-

حاج محمدباقر دیاری

کد متوفی: 6048742 یازدید: 73
-

خانم رقیه حسین زاده

کد متوفی: 6048751 یازدید: 75
-

سیده آسیه حسینی

کد متوفی: 6050136 یازدید: 65
-

لطیفه رنجدوست

کد متوفی: 6051064 یازدید: 67
-

لطیفه رنجدوست

کد متوفی: 6051073 یازدید: 70
-

ملکه عبدالغفاری

کد متوفی: 6051511 یازدید: 68
-

هماي حافظي

کد متوفی: 6052592 یازدید: 105
-

ملكه عبدالغفاري مرند

کد متوفی: 6053017 یازدید: 55
-

ربابه عباسی اول

کد متوفی: 6053095 یازدید: 65
-

علی علیزاده

کد متوفی: 6053539 یازدید: 52
-

دکتر مطلب مطلب زاده

کد متوفی: 6056437 یازدید: 79
-

مش حسین بابا

کد متوفی: 6057015 یازدید: 57
-

فاطمه قلی پور هاویستین

کد متوفی: 6057688 یازدید: 64
- ۱۳۹۸٫۱۰٫۳۰

بانو رقیه حسیزاده

کد متوفی: 6058906 یازدید: 70
1325 - 13723

بانو رقیه حسینزاده

کد متوفی: 6058930 یازدید: 84
1325 - 1372

بانو رقیه حسین زاده

کد متوفی: 6058934 یازدید: 77
1325 - 1372

فیروز هرزند جدیدی

کد متوفی: 6058957 یازدید: 67
1314 - 1373

ام البنین ذوالقرنی

کد متوفی: 6058985 یازدید: 68
1302 - 1385

الحاج علی فرهنگی فرد

کد متوفی: 6059597 یازدید: 68
۱۳۳۳/۳/۳ - ۱۳۹۹/۹/۲۹

حسین کارکن

کد متوفی: 6059633 یازدید: 80
1315/01/01 - 1391/3/20

جعفر کاظمی ثانی

کد متوفی: 6061305 یازدید: 171
- 4/11/1399

نرگس هاشم زاده

کد متوفی: 6061640 یازدید: 66
-

عروس سادات احمدی

کد متوفی: 6062610 یازدید: 65
-

اسماعیل رحیم پور

کد متوفی: 6064593 یازدید: 101
1351/3/2 - 1399/11/10

فاطمه حسین زاده

کد متوفی: 6065697 یازدید: 62
-

فاطمه حسین زاده

کد متوفی: 6065734 یازدید: 66
-

فاطمه حسین زاده

کد متوفی: 6065751 یازدید: 58
-

مصطفی حجتی

کد متوفی: 6066645 یازدید: 67
1321/10/9 - 1360/12/8

حاجیه محبوبه (مهین) صمدی

کد متوفی: 6071406 یازدید: 65
1314/7/1 - 1399/10/22

علی سرداری زنوز

کد متوفی: 6071433 یازدید: 68
1343/01/01 - 1398/12/2

علی سرداری زنوز

کد متوفی: 6071845 یازدید: 100
1343/01/01 - 1398/12/02

سکینه حقیقی

کد متوفی: 6072578 یازدید: 80
-

حاج علی قنبرپور

کد متوفی: 6073416 یازدید: 67
1317 - 1372

حاج علی قنبرپور

کد متوفی: 6073420 یازدید: 56
1317 - 1372

حاج علی قنبرپور

کد متوفی: 6073424 یازدید: 55
1317 - 1372

کربلایی زهره سلیمانی

کد متوفی: 6073428 یازدید: 135
1317 - 1372/12/02

کربلائی حسین سلطانپور

کد متوفی: 6073455 یازدید: 67
۱۳۰۰۰۴۰۱ - ۱۳۷۸۰۹۱۸

مشهدی ربابه آبگیر

کد متوفی: 6073480 یازدید: 67
۱۳۰۶/۰۵/۲۰ - ۱۳۸۰/۱۲/۲۹

رقیه ابیلی

کد متوفی: 6075478 یازدید: 71
1335 - 1399

رقیه ابیلی

کد متوفی: 6075487 یازدید: 66
1335 - 1399

رقیه ابیلی

کد متوفی: 6075500 یازدید: 65
۱۳۳۵ - ۱۳۹۹

رقیه ابیلی

کد متوفی: 6075504 یازدید: 58
1335 - 1399

رقیه ابیلی

کد متوفی: 6075515 یازدید: 337
1335 - 1399

توران قزل ایاغ

کد متوفی: 6079765 یازدید: 88
1336/8/4 - 1399/12/11

حاج مقصود خوش امید

کد متوفی: 6081041 یازدید: 247
۱۳۲۲ - ۱۳۹۸

میرعلی اصغر حسینی کلثوم غلامی

کد متوفی: 6081669 یازدید: 161
1302 - 1399

میر حسین هاشمی

کد متوفی: 6082141 یازدید: 626
-

کربلایی بهلول سلیم

کد متوفی: 6082147 یازدید: 180
-

مهدی جباری

کد متوفی: 6082960 یازدید: 168
-

امیرارسلان حسن زهتاب

کد متوفی: 6083251 یازدید: 87
1380/04/12 - 1399/11/22

امیرارسلان حسن زهتاب

کد متوفی: 6083255 یازدید: 92
1380/04/12 - 1399/11/22

امیرارسلان حسن زهتاب

کد متوفی: 6083257 یازدید: 82
1380/04/12 - 1399/11/22

امیرارسلان حسن زهتاب

کد متوفی: 6083262 یازدید: 987
1380/04/12 - 1399/11/22

حسن رشیدیفر

کد متوفی: 6083499 یازدید: 102
-

امیرارسلان حسن زهتاب

کد متوفی: 6090201 یازدید: 162
1380/04/12 - 1399/11/22

فریبا مجیدی

کد متوفی: 6095083 یازدید: 52
-

ملکه وکیلی زنوز

کد متوفی: 6097432 یازدید: 57
1343/2/4 - 1400/1/18

ملکه وکیلی زنوز

کد متوفی: 6097435 یازدید: 310
1343/2/4 - 1400/1/18

حسین کریمی

کد متوفی: 6101440 یازدید: 58
-

حسین کریمی

کد متوفی: 6101442 یازدید: 66
- ۱۴۰۰/۱/۲۸

سبفعلی یامی

کد متوفی: 6102371 یازدید: 85
-

سبفعلی یامی بزرگ خاندان

کد متوفی: 6102385 یازدید: 118
-

سبفعلی یامی بزرگ خاندان

کد متوفی: 6102396 یازدید: 88
-

حاج محمد قلی مقدم زاده

کد متوفی: 6105843 یازدید: 2055
1340/3/4 - 1400/2/2

حاج عمران عباسی قدیم

کد متوفی: 6106343 یازدید: 238
1329/06/02 - 1400/02/04

صدیقه قاسمی زمهریر

کد متوفی: 6109175 یازدید: 59
1340/01/05 - 1393/02/11

محمد مقامی

کد متوفی: 6112872 یازدید: 107
- 1400/02/15

داود رحیمی اوردکلو

کد متوفی: 6112892 یازدید: 61
1338 - 1361

حاج جعفر جعفرپور

کد متوفی: 6113078 یازدید: 90
-

حاج جعفر جعفرپور

کد متوفی: 6113079 یازدید: 581
-

زین العابدین رحمانزاده

کد متوفی: 6113205 یازدید: 65
-

گلابه علیاری

کد متوفی: 6114279 یازدید: 370
-

خدیجه اسدی

کد متوفی: 6115286 یازدید: 222
57.8.22 - 99.12.7

مردعلی مهوشی

کد متوفی: 6115599 یازدید: 69
-

ولی ،رحمت ،قربان سیدحسینی

کد متوفی: 6118079 یازدید: 32
-

عصمت ابوطالبی

کد متوفی: 6120056 یازدید: 222
1305/08/01 -

مهندس حاج ناصرالدین مولانی زنوز

کد متوفی: 6120954 یازدید: 267
1337/10/15 - 1399/06/23

محمد قلی حاجی محمد قلی مقدم زاده

کد متوفی: 6121843 یازدید: 67
-

فرزانه حسنی

کد متوفی: 6121922 یازدید: 32
1387/02/01 - 1400/01/23

حاجیه راضیه هنربخش

کد متوفی: 6122065 یازدید: 131
1311/03/05 - 1399/03/28

صادق داناپور

کد متوفی: 6122517 یازدید: 50
1342/01/01 - 1400/03/04

رقیه مسلمی

کد متوفی: 6123292 یازدید: 30
1334/06/02 - 1400/03/09

احمد نجاری

کد متوفی: 6123548 یازدید: 43
- 1400/03/16

محمد نوائی

کد متوفی: 6125005 یازدید: 28
- 1375/03/27

ثمین شهریاری

کد متوفی: 6126453 یازدید: 4223
1383/07/30 - 1400/03/30

طاهره معموری

کد متوفی: 6126544 یازدید: 303
- 1400/04/04

حاج حمید نصیرپور

کد متوفی: 6127414 یازدید: 274
1332/01/01 - 1400/04/06

بتول یامی

کد متوفی: 6131281 یازدید: 81
1314/02/20 - 1400/03/22

کریم اصولی قره آغاجی

کد متوفی: 6138455 یازدید: 76
1318 - 1400

حاج محمد علی رضایی

کد متوفی: 6141284 یازدید: 64
-

حاج محمدعلی اسلامی

کد متوفی: 6142325 یازدید: 196
1316/02/15 - 1400/05/25

حاج عبدالعلی داوری

کد متوفی: 6147533 یازدید: 112
- 1400/06/12

مهندس افشین ابراهیمی

کد متوفی: 6148062 یازدید: 297
1359/11/24 - 1400/06/13

کاظم انصاری

کد متوفی: 6149099 یازدید: 20
-

کاظم انصاری

کد متوفی: 6149101 یازدید: 31
-

صدیقه حسین پور

کد متوفی: 6151086 یازدید: 160
- 1400/06/24

امان بخون

کد متوفی: 6154438 یازدید: 30
-

محمد علی پروینی

کد متوفی: 6158832 یازدید: 46
- 1388/08/03

ابوالفضل آرامش

کد متوفی: 6159355 یازدید: 15
- 1400/08/04

ابوالفضل آرامش

کد متوفی: 6159366 یازدید: 3579
- 1400/08/04

اسماعیل مشگی اصل

کد متوفی: 6162545 یازدید: 72
- 1400/08/26

تقی فدایی حقی

کد متوفی: 6162892 یازدید: 840
1350/08/10 - 1400/08/28

حمید فرازی

کد متوفی: 6163143 یازدید: 183
- 1395/09/06

مجتبی وقاری منش

کد متوفی: 6164041 یازدید: 177
1321/01/04 - 1399/09/16

. .

کد متوفی: 6164194 یازدید: 2
-

حجه الاسلام محمد حسین علیزاده علیزاده

کد متوفی: 6164343 یازدید: 1
1326 - 1398

میرزا محمد حسین علیزاده

کد متوفی: 6164787 یازدید: 1
- 1398/09/08

محمد حسین علیزاده

کد متوفی: 6164793 یازدید: 0
- 1398/09/08

محمد حسین علیزاده

کد متوفی: 6164798 یازدید: 2
- 1398/09/08

حاجیه معصومه کنعانی

کد متوفی: 6165690 یازدید: 247
1335/04/30 - 1400/09/13

محرم رحمانی

کد متوفی: 6165805 یازدید: 0
1381/06/21 - 1307/07/06
Loading...

لطفا شکیبا باشید