آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان داورزن

حاج محمد بهمن آبادی

کد متوفی: 7674 یازدید: 311
-

حاجیه عذرا داورزنی

کد متوفی: 11203 یازدید: 252
-

مرحوم حاج سیداحمد مزینانی

کد متوفی: 23508 یازدید: 249
-

حسین بهمن ابادی(ذاکری)

کد متوفی: 46941 یازدید: 264
-

حسین بهمن ابادی(ذاکری)

کد متوفی: 46944 یازدید: 323
-

خدیجه فراشیانی

کد متوفی: 46946 یازدید: 266
-

سید حسین حسنی فر

کد متوفی: 49073 یازدید: 284
-

کربلایی زینب مزینانی

کد متوفی: 50233 یازدید: 426
-

حاج اسماعيل داورزني

کد متوفی: 54626 یازدید: 280
-

حاج علی جمشیدی نسب

کد متوفی: 56377 یازدید: 448
-

اکبر فرهادی پور

کد متوفی: 57354 یازدید: 269
-

اکبر فرهادی پور

کد متوفی: 57368 یازدید: 233
-

اکبر بیزه

کد متوفی: 68895 یازدید: 239
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 70080 یازدید: 245
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 70092 یازدید: 225
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 70097 یازدید: 275
-

جمشید صدخروی

کد متوفی: 5060536 یازدید: 21
1348/06/01 - 1366/04/24

حسن ریوندی

کد متوفی: 5060617 یازدید: 16
1336/01/01 - 1359/08/02

ایرج مهرآبادی

کد متوفی: 5060639 یازدید: 6
1347/04/04 - 1366/05/31

اکبر چشمی

کد متوفی: 5060700 یازدید: 9
1347/06/31 - 1363/07/27

حسن مزینانی

کد متوفی: 5060837 یازدید: 4
1349/03/20 - 1364/11/22

حسین شاهرخ آبادی

کد متوفی: 5060895 یازدید: 16
1341/07/01 - 1361/04/23

حسین مزینانی

کد متوفی: 5060929 یازدید: 14
1347/07/01 - 1367/01/21

حسین مهری

کد متوفی: 5060938 یازدید: 6
1340/03/01 - 1361/02/18

رجبعلی رجبی

کد متوفی: 5061018 یازدید: 12
1343/12/03 - 1363/12/22

سیدحسن باشتنی

کد متوفی: 5061113 یازدید: 13
1345/01/10 - 1364/04/24

سیدحسین حسینی مزینانی

کد متوفی: 5061117 یازدید: 6
1340/09/02 - 1364/09/17

حسینعلی نامنی

کد متوفی: 5061643 یازدید: 10
1347/10/10 - 1367/04/31

حمید غنی آبادی

کد متوفی: 5061657 یازدید: 22
1346/06/16 - 1366/01/20

حمید غنی آبادی

کد متوفی: 5061658 یازدید: 21
1345/06/02 - 1364/12/07

داود نامنی

کد متوفی: 5061695 یازدید: 5
1349/01/01 - 1366/12/25

رضا مقیسه

کد متوفی: 5061753 یازدید: 31
1348/06/01 - 1366/04/26

سیدموسی حسین آبادی

کد متوفی: 5061897 یازدید: 11
1346/12/01 - 1365/06/06

سیدیحیی حسینی راد

کد متوفی: 5061901 یازدید: 7
1348/01/22 - 1365/06/12

علی اکبر موری

کد متوفی: 5062151 یازدید: 13
1344/09/01 - 1364/06/07

اکبر نهاردانی

کد متوفی: 5062251 یازدید: 25
1340/07/04 - 1362/04/07

علی مزینانی

کد متوفی: 5062412 یازدید: 6
1340/01/04 - 1360/05/30

غلامرضا سویزی

کد متوفی: 5062432 یازدید: 6
1348/04/01 - 1364/11/20

حمیدرضا مزینانی

کد متوفی: 5062724 یازدید: 5
1347/04/01 - 1366/09/19

داود ناظمی نامنی

کد متوفی: 5062750 یازدید: 8
1347/11/02 - 1367/04/31

رضا حسین زاده صدخروی

کد متوفی: 5062812 یازدید: 8
1346/07/01 - 1366/05/14

حسن افسر

کد متوفی: 5062874 یازدید: 15
1350/04/01 - 1365/07/03

حسین شاه رخ آبادی

کد متوفی: 5062994 یازدید: 13
1348/10/01 - 1367/04/31

حسین فیض آبادی

کد متوفی: 5063017 یازدید: 12
1347/06/02 - 1368/07/27

حیدر خسروآبادی

کد متوفی: 5063082 یازدید: 9
1341/10/08 - 1361/04/23

رمضان علی صدخروی

کد متوفی: 5063172 یازدید: 7
1342/07/10 - 1364/08/18

علی اکبر مزینانی

کد متوفی: 5063312 یازدید: 2
1344/09/10 - 1365/10/21

علی حسین ریوندی

کد متوفی: 5063331 یازدید: 6
1340/07/01 - 1361/03/03

علی رضا کلاتهء

کد متوفی: 5063359 یازدید: 5
1344/06/06 - 1363/08/03

جواد چوبینی

کد متوفی: 5063464 یازدید: 25
1346/06/16 - 1365/04/08

سیدحسن حسینی

کد متوفی: 5063540 یازدید: 2
1351/10/10 - 1364/09/17

حسن ریوندی

کد متوفی: 5063805 یازدید: 9
1345/01/10 - 1366/01/18

قاسم باشتنی

کد متوفی: 5063854 یازدید: 2
1348/04/10 - 1366/09/11

حسین مهری

کد متوفی: 5064059 یازدید: 15
1347/12/04 - 1367/04/04

علی بروغنی

کد متوفی: 5064130 یازدید: 5
1338/01/10 - 1360/01/31

عباسعلی کلاتهء

کد متوفی: 5064187 یازدید: 8
1337/01/01 - 1361/01/02

عبداله مشیری زاده

کد متوفی: 5064213 یازدید: 2
1348/08/17 - 1365/10/19

محمد آبرودی

کد متوفی: 5064269 یازدید: 15
1342/12/08 - 1362/01/26

علی تاج آبادی

کد متوفی: 5064369 یازدید: 39
1341/01/10 - 1365/12/06

محمد مقیسهء

کد متوفی: 5064530 یازدید: 5
1346/06/02 - 1362/05/13

محمد کمیزی

کد متوفی: 5064549 یازدید: 19
1345/06/17 - 1367/04/04

محمدحسین داورزنی

کد متوفی: 5064611 یازدید: 18
1343/10/06 - 1365/02/12

محمود حسین زاده صدخروی

کد متوفی: 5064743 یازدید: 13
1344/01/08 - 1365/12/12

مرادعلی رمضانی داورزن

کد متوفی: 5064779 یازدید: 16
1345/01/19 - 1365/04/12

علی اکبر داورزنی

کد متوفی: 5064786 یازدید: 11
1338/06/02 - 1359/03/11

علی اکبر مزینانی

کد متوفی: 5064814 یازدید: 17
1347/04/01 - 1365/04/12

علی صالح غفاری

کد متوفی: 5064940 یازدید: 2
1340/04/08 - 1364/11/21

علی اکبر نامنی

کد متوفی: 5065065 یازدید: 15
1346/01/10 - 1367/04/21

غلامحسین کلاتهء

کد متوفی: 5065137 یازدید: 5
1350/06/01 - 1370/05/20

قاسم سویزی

کد متوفی: 5065186 یازدید: 5
1348/01/10 - 1367/05/05

محمد صدخروی

کد متوفی: 5065342 یازدید: 8
1308/07/01 - 1360/12/29

مهدی مزینانی

کد متوفی: 5065681 یازدید: 21
1341/03/03 - 1361/08/11

حسن مهرآبادی

کد متوفی: 5065760 یازدید: 2
1350/01/01 - 1366/10/16

حسن علی مقیسهء

کد متوفی: 5065773 یازدید: 11
1340/12/19 - 1361/02/10

حسین آبرودی

کد متوفی: 5065779 یازدید: 5
1340/02/03 - 1361/02/28

حسین داورزنی

کد متوفی: 5065815 یازدید: 26
1341/10/01 - 1363/12/22

حسین ذکائی

کد متوفی: 5065819 یازدید: 6
1341/09/04 - 1362/01/24

حسین صدخروی

کد متوفی: 5065841 یازدید: 7
1339/03/03 - 1359/09/12

سیدعلی اکبر حسینی

کد متوفی: 5066081 یازدید: 2
1343/02/01 - 1360/09/30

عباس بیزئی

کد متوفی: 5066150 یازدید: 8
1345/06/03 - 1365/02/28

رجبعلی مغیسه

کد متوفی: 5066286 یازدید: 7
1303/02/02 - 1357/09/01

عباس علی باشتنی

کد متوفی: 5066493 یازدید: 10
1335/02/01 - 1365/01/16

علی بیزهء

کد متوفی: 5066682 یازدید: 4
1343/03/03 - 1363/05/24

علی مزینانی

کد متوفی: 5066721 یازدید: 2
1346/06/01 - 1365/10/04

علی مهری

کد متوفی: 5066724 یازدید: 15
1341/11/07 - 1360/07/05

علی محمد نهاردانی

کد متوفی: 5066870 یازدید: 5
1344/06/01 - 1365/01/22

محمد مزینانی

کد متوفی: 5067193 یازدید: 4
1350/06/01 - 1365/10/23

علی اصغر مقیسهء

کد متوفی: 5067228 یازدید: 5
1342/11/10 - 1362/01/21

علی اکبر آذریار

کد متوفی: 5067237 یازدید: 5
1342/06/02 - 1361/04/30

علی اکبر نوباغی

کد متوفی: 5067362 یازدید: 3
1341/01/01 - 1361/05/05

اکبر مقیسهء

کد متوفی: 5067432 یازدید: 7
1344/06/10 - 1363/12/22

محمدرضا داورزنی

کد متوفی: 5067670 یازدید: 6
1343/11/01 - 1362/06/19

کاظم غنی آبادی

کد متوفی: 5067774 یازدید: 15
1341/02/03 - 1361/02/12

غلامرضا مزینانی

کد متوفی: 5067789 یازدید: 5
1339/09/10 - 1361/07/09

محمدرضا مزینانی

کد متوفی: 5067795 یازدید: 9
1346/03/03 - 1365/01/10

فریدون نامنی

کد متوفی: 5068124 یازدید: 12
1342/01/01 - 1364/11/30

قنبر باشتنی

کد متوفی: 5068471 یازدید: 6
1348/03/10 - 1367/07/27

حسین باقری منش

کد متوفی: 5068864 یازدید: 4
1344/01/04 - 1367/05/05

حسین نهاردانی

کد متوفی: 5068935 یازدید: 18
1339/06/08 - 1363/04/04

ابراهیم بهشتی فرد

کد متوفی: 5069099 یازدید: 2
1347/09/01 - 1366/11/14

حسین مزینانی

کد متوفی: 5069254 یازدید: 6
1347/02/21 - 1364/06/19

ابراهیم مرادیون

کد متوفی: 5069262 یازدید: 12
1340/07/03 - 1361/02/16

محمد مزینانی

کد متوفی: 5069321 یازدید: 2
1342/06/01 - 1364/11/22

محمد مهری

کد متوفی: 5069362 یازدید: 4
1343/06/04 - 1361/03/04

محمدتقی مزینانی

کد متوفی: 5069549 یازدید: 6
1343/09/01 - 1362/04/15

محمدحسن غنی آبادی

کد متوفی: 5069692 یازدید: 4
1305/01/01 - 1364/09/17

محمدرضا حسین آبادی

کد متوفی: 5069895 یازدید: 4
1344/11/01 - 1367/04/28

محمدرضا صدخروی

کد متوفی: 5070015 یازدید: 2
1346/08/04 - 1364/11/25

داود سویزی

کد متوفی: 5070033 یازدید: 2
1348/05/01 - 1364/11/15

محمدعلی مزینانی

کد متوفی: 5070279 یازدید: 10
1299/07/01 - 1363/12/23

رضاعلی آبرودی

کد متوفی: 5070512 یازدید: 4
1345/04/01 - 1367/01/21

سیدمحمد حسینی

کد متوفی: 5070693 یازدید: 11
1341/06/03 - 1361/01/05

عباس بروغنی

کد متوفی: 5071049 یازدید: 12
1334/07/01 - 1360/04/10

اسماعیل نامنی

کد متوفی: 5071122 یازدید: 2
1346/02/03 - 1365/11/19

سیدعباس بیزهء

کد متوفی: 5071125 یازدید: 16
1344/09/10 - 1363/10/15

یداله حسین آبادی

کد متوفی: 5071641 یازدید: 5
1346/09/01 - 1366/03/13

علی اصغر سویزی

کد متوفی: 5071828 یازدید: 4
1352/06/01 - 1364/11/15

علی اصغر کلاتهء

کد متوفی: 5071910 یازدید: 2
1346/10/15 - 1365/11/05

کاظم حسنی

کد متوفی: 5071976 یازدید: 6
1346/01/01 - 1367/04/31

علی رضا داورزنی

کد متوفی: 5072081 یازدید: 21
1346/06/01 - 1365/04/12

احمد حقیقی نژاد

کد متوفی: 5072325 یازدید: 4
1347/12/01 - 1367/05/05

احمد ریوندی

کد متوفی: 5072333 یازدید: 2
1341/02/08 - 1361/10/29

احمد سارقی

کد متوفی: 5072335 یازدید: 9
1342/11/02 - 1362/01/06

علی اصغر داورزنی

کد متوفی: 5072388 یازدید: 7
1341/06/03 - 1360/08/04

قربانعلی صدخروی

کد متوفی: 5072674 یازدید: 3
1317/04/04 - 1361/04/30

علیرضا چشمی

کد متوفی: 5072746 یازدید: 4
1345/09/15 - 1365/10/24

غلامرضا بیزهء

کد متوفی: 5073073 یازدید: 10
1344/12/01 - 1367/04/31

قاسم خسروآبادی

کد متوفی: 5073105 یازدید: 6
1353/06/01 - 1373/02/05

قنبر داورزنی

کد متوفی: 5073129 یازدید: 2
1324/10/01 - 1365/10/23

محمد علی آبادی

کد متوفی: 5073262 یازدید: 4
1347/01/01 - 1366/06/26

محمد منیدری

کد متوفی: 5073301 یازدید: 14
1341/09/05 - 1362/01/06

محمدحسن سویزی

کد متوفی: 5073370 یازدید: 12
1347/06/01 - 1367/04/22

محمدرضا کلاته

کد متوفی: 5073448 یازدید: 4
1349/06/01 - 1365/02/31

محمد اسدی مزینانی

کد متوفی: 5073644 یازدید: 9
1342/06/08 - 1362/08/30

محمدحسن غنی آبادی

کد متوفی: 5073963 یازدید: 11
1338/04/03 - 1361/02/10

محمدرضا داورزنی

کد متوفی: 5074043 یازدید: 2
1343/04/03 - 1365/10/27

یداله نامنی

کد متوفی: 5074086 یازدید: 20
1346/06/23 - 1366/04/07

ابراهیم مزینانی

کد متوفی: 5074180 یازدید: 7
1350/06/01 - 1366/12/25

احمد عسگرزاده

کد متوفی: 5074277 یازدید: 8
1340/06/03 - 1360/08/01

محمود مهری

کد متوفی: 5074382 یازدید: 2
1340/06/15 - 1359/10/28

محمود موری

کد متوفی: 5074383 یازدید: 3
1348/03/01 - 1365/06/10

مرادعلی باشتنی

کد متوفی: 5074421 یازدید: 16
1341/03/01 - 1361/02/22

احمد مهری

کد متوفی: 5074856 یازدید: 13
1340/01/04 - 1362/12/10

اصغر صدخروی

کد متوفی: 5074879 یازدید: 2
1346/07/01 - 1366/10/24

نوراله مقیسه

کد متوفی: 5075534 یازدید: 4
1333/01/01 - 1361/03/12

یداله غنی آبادی

کد متوفی: 5075572 یازدید: 9
1338/07/01 - 1361/02/10

براتعلی آبخو

کد متوفی: 5076523 یازدید: 12
1346/07/01 - 1365/02/28

هادی ذاکری

کد متوفی: 5076685 یازدید: 5
1345/06/01 - 1394/07/02

علی اصغر شهرآبادی

کد متوفی: 5076686 یازدید: 5
1342/01/03 - 1394/07/02

حسن فيض ابادي

کد متوفی: 6000663 یازدید: 236
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 6013177 یازدید: 212
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6013565 یازدید: 270
-

محمد مقیسه(خان)

کد متوفی: 6046605 یازدید: 227
-

محمد حسین برزویی

کد متوفی: 6053799 یازدید: 195
-

محمد حسین برزویی

کد متوفی: 6053803 یازدید: 253
-

علیمحمد/شمسیه موری/رمضانی داورزن

کد متوفی: 6055540 یازدید: 199
-

حاجیه خانم عالیه سادات حسینی

کد متوفی: 6056692 یازدید: 224
۱۳۲۴ - ۱۳۹۶

حاج عباسعلی موذنی پور

کد متوفی: 6071770 یازدید: 181
24.3.1224 - 1393

سیده ربابه بیگم دهنوی (عبادی فر)

کد متوفی: 6073571 یازدید: 405
1305 - 1396/12/25

سید روح الله عبادی فر

کد متوفی: 6076052 یازدید: 482
1297 - 1384/11/16

علی شهر آبادی

کد متوفی: 6092741 یازدید: 239
-

قمر موری

کد متوفی: 6101237 یازدید: 185
1-1-1300 - 1390-1-1

ابراهیم رمضانی داورزنی

کد متوفی: 6111851 یازدید: 1522
۱۳۳۳ - ۱۴۰۰

محمد (تاج آبادی)ریوندی

کد متوفی: 6119016 یازدید: 190
- 1398/09/16

طاهره پارسا نسب

کد متوفی: 6138466 یازدید: 238
1339/09/03 - 1397/05/20

حاجیه ماه تابان نامنی

کد متوفی: 6156013 یازدید: 129
-

حسن داورزنی

کد متوفی: 6159610 یازدید: 139
1339/01/01 - 1400/08/28

محمدحسین برزویی

کد متوفی: 6176802 یازدید: 93
-

حاجیه صغری امینی فاخر (بیزه ای)

کد متوفی: 6177432 یازدید: 98
- 1400/11/04

اکبر فرهادی پور

کد متوفی: 6180514 یازدید: 381
1316 - 1399/09/03

حاج رمضانعلی فیض آبادی

کد متوفی: 6181655 یازدید: 71
- 1399/06/31

سید محمد(احمد) فیض آبادی

کد متوفی: 6181690 یازدید: 77
-

سید محمد (احمد) فیض آبادی

کد متوفی: 6181692 یازدید: 80
-

علی اکبر مومن زاده

کد متوفی: 6183837 یازدید: 158
1316/01/01 - 1400/11/17

صغرا طزری

کد متوفی: 6188654 یازدید: 60
1310/06/06 - 1401/01/03

عباس موسوی مجد

کد متوفی: 6200204 یازدید: 98
- 1398/12/18

حیات ابرودی

کد متوفی: 6204501 یازدید: 75
1308 - 1384/04/10

حاج میرزا محمد آزادی بیزه ای

کد متوفی: 6221920 یازدید: 48
1313 - 1393

امرالله مقیسه امرالله مقیسه

کد متوفی: 6236764 یازدید: 17
-

شهید سید عباس بیزه

کد متوفی: 6239837 یازدید: 38
-

حاجیه خانم ربابه کاهه

کد متوفی: 6240127 یازدید: 262
-

ربابه سویزی

کد متوفی: 6240735 یازدید: 13
1354 - 1395/04/14
Loading...

لطفا شکیبا باشید