آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان زاوه

غلامرضا محمدی زاده

کد متوفی: 12710 یازدید: 255
-

عباسعلی ترابی

کد متوفی: 12754 یازدید: 233
-

حاج علی ایزدی

کد متوفی: 46773 یازدید: 311
-

اصغر افضلی فر

کد متوفی: 71303 یازدید: 279
-

حاج عیسی (( علی اکبر)) صفائی

کد متوفی: 72082 یازدید: 319
-

حسین جام برسنگ

کد متوفی: 5060010 یازدید: 22
1349/05/20 - 1366/01/27

غلامعلی قاینی

کد متوفی: 5060093 یازدید: 21
1343/10/12 - 1366/04/24

برات علی دهقان عنبرسرا

کد متوفی: 5060430 یازدید: 11
1344/01/24 - 1365/10/24

اکبر عمرانی

کد متوفی: 5060648 یازدید: 23
1332/07/02 - 1379/08/01

حسن عمرانی

کد متوفی: 5060827 یازدید: 18
1350/03/10 - 1366/01/27

حسین محمودی زاوه

کد متوفی: 5060927 یازدید: 16
1347/09/07 - 1366/02/23

تقی ساقی سعادت آبادی

کد متوفی: 5061293 یازدید: 15
1342/06/08 - 1362/05/17

جهانگیر مرادی

کد متوفی: 5061442 یازدید: 24
1349/09/10 - 1367/04/04

حسین بهروز

کد متوفی: 5061551 یازدید: 22
1340/01/07 - 1362/01/22

حسین رجبیان

کد متوفی: 5061572 یازدید: 11
1337/01/01 - 1360/03/01

رحمت اله بلوچ

کد متوفی: 5061719 یازدید: 15
1312/08/17 - 1366/09/03

علی محمد مختاری

کد متوفی: 5062189 یازدید: 14
1351/03/12 - 1366/02/09

غلام رضا یزدان پرست

کد متوفی: 5062320 یازدید: 15
1344/12/01 - 1366/06/25

غلام محمد پای رنج

کد متوفی: 5062339 یازدید: 11
1343/02/09 - 1365/10/20

حسن خسروی

کد متوفی: 5062535 یازدید: 40
1349/10/06 - 1367/03/21

رسول خرمن سوخته

کد متوفی: 5062802 یازدید: 13
1348/06/01 - 1370/05/29

حسن شاه ولی

کد متوفی: 5062914 یازدید: 21
1347/03/01 - 1367/04/22

حسین یعقوبی سربیشه

کد متوفی: 5063040 یازدید: 9
1336/05/01 - 1360/11/19

علی رضا ترکمن

کد متوفی: 5063336 یازدید: 14
1347/01/01 - 1364/04/24

علی رضا عمرانی

کد متوفی: 5063349 یازدید: 15
1343/01/01 - 1365/03/02

حبیب اله مشتاقی

کد متوفی: 5063578 یازدید: 15
1342/04/05 - 1365/01/13

حسن سمیعی

کد متوفی: 5063812 یازدید: 13
1346/06/01 - 1366/06/26

فرهاد عباس زاده کاج درختی

کد متوفی: 5063855 یازدید: 13
1339/01/04 - 1360/03/16

حسین جوانشیر

کد متوفی: 5063918 یازدید: 8
1343/07/01 - 1365/10/23

عبدالکریم تنگدست

کد متوفی: 5064351 یازدید: 20
1341/01/10 - 1366/02/04

محمد غفوری احمدی

کد متوفی: 5064508 یازدید: 24
1342/08/15 - 1361/04/23

محمد نجیبی

کد متوفی: 5064536 یازدید: 18
1350/01/20 - 1366/02/11

علی محمد ملائی اسمعیل آبادی

کد متوفی: 5064864 یازدید: 21
1342/01/06 - 1362/07/07

علی اکبر محمودی مرغزاری

کد متوفی: 5065040 یازدید: 20
1332/11/06 - 1361/01/04

علی اکبر زنجیری

کد متوفی: 5065043 یازدید: 18
1347/01/01 - 1367/04/09

علی رضا سالاری

کد متوفی: 5065088 یازدید: 16
1345/01/04 - 1367/04/31

غلام نبی قائنی

کد متوفی: 5065122 یازدید: 26
1344/01/14 - 1363/12/14

غلامعلی میری

کد متوفی: 5065166 یازدید: 44
1345/01/07 - 1364/12/05

محمد عمرانی

کد متوفی: 5065340 یازدید: 10
1350/06/01 - 1366/10/29

محمد میرزائی قاینی

کد متوفی: 5065379 یازدید: 10
1348/06/20 - 1365/10/21

مختار آقابیگی

کد متوفی: 5065611 یازدید: 16
1289/02/04 - 1361/08/22

منصور صیدمحمدخانی

کد متوفی: 5065646 یازدید: 18
1345/12/20 - 1364/12/13

علی اصغر صفرزاده

کد متوفی: 5066633 یازدید: 19
1347/08/06 - 1365/05/06

علی اکبر آذرافزا

کد متوفی: 5066774 یازدید: 17
1348/01/03 - 1365/10/26

غلامرضا شجاعی قلعه نی

کد متوفی: 5066978 یازدید: 10
1341/01/03 - 1363/12/25

قاسم نجاتی مرغزاری

کد متوفی: 5067017 یازدید: 18
1344/07/12 - 1367/04/04

محمد عباس زاده

کد متوفی: 5067168 یازدید: 14
1343/03/10 - 1365/06/11

علی محمد محمدزاده

کد متوفی: 5067218 یازدید: 13
1346/04/09 - 1367/05/05

علی نقی نجیبی

کد متوفی: 5067253 یازدید: 16
1357/03/01 - 1376/04/04

غلام حسن آرام بن

کد متوفی: 5067424 یازدید: 9
1345/03/04 - 1365/11/25

محمدرضا اسحاقی

کد متوفی: 5067578 یازدید: 20
1352/04/09 - 1377/07/29

غلام محمد ادمی حاجی آبادی

کد متوفی: 5067680 یازدید: 15
1343/01/01 - 1361/09/20

علیرضا عمرانی

کد متوفی: 5067701 یازدید: 17
1349/04/10 - 1377/01/17

غلام رضا عمرانی

کد متوفی: 5067887 یازدید: 17
1344/03/14 - 1362/12/08

غلام محمد میرزائی

کد متوفی: 5067968 یازدید: 20
1352/05/01 - 1363/12/26

نعمت اله عمرانی

کد متوفی: 5068313 یازدید: 19
1332/10/01 - 1364/12/06

حبیب کله مات

کد متوفی: 5068357 یازدید: 13
1337/01/10 - 1361/08/21

حسن سعیدی

کد متوفی: 5068448 یازدید: 9
1350/01/14 - 1371/05/05

حسن عسکری

کد متوفی: 5068670 یازدید: 8
1345/12/01 - 1366/12/30

حسین صباغ

کد متوفی: 5068800 یازدید: 20
1341/01/01 - 1360/06/10

حمزه پورمحمد

کد متوفی: 5069087 یازدید: 16
1362/06/30 - 1383/05/09

محمد عمرانی

کد متوفی: 5069245 یازدید: 13
1364/11/01 - 1386/10/07

ابراهیم مظاهری زاوه

کد متوفی: 5069263 یازدید: 23
1344/07/01 - 1366/12/05

محمد مهاجری

کد متوفی: 5069276 یازدید: 24
1344/03/01 - 1364/12/08

محمدحسن حسین زاده نصرآبادی

کد متوفی: 5069601 یازدید: 22
1342/01/01 - 1362/12/08

احمدرضا آقابیگی

کد متوفی: 5069651 یازدید: 15
1341/01/01 - 1361/02/10

محمدرضا باغبان باشی

کد متوفی: 5069832 یازدید: 19
1340/07/04 - 1361/07/19

رضا فیروز

کد متوفی: 5069995 یازدید: 12
1343/05/05 - 1362/07/30

اصغر عابدینی

کد متوفی: 5070025 یازدید: 14
1350/03/03 - 1370/05/29

رجبعلی حسین زاده

کد متوفی: 5070174 یازدید: 17
1350/01/06 - 1367/04/23

حسن کلامات

کد متوفی: 5070376 یازدید: 8
1352/06/01 - 1365/10/24

رضا سوخته

کد متوفی: 5070401 یازدید: 9
1351/03/04 - 1365/11/12

محمود عمرانی

کد متوفی: 5070538 یازدید: 11
1343/03/05 - 1366/07/01

حسین موسوی

کد متوفی: 5070598 یازدید: 13
1337/01/10 - 1360/03/23

سیدغلامرضا شیرمحمدی

کد متوفی: 5070845 یازدید: 8
1347/01/13 - 1360/10/12

احمدرضا شیبانی

کد متوفی: 5070957 یازدید: 23
1346/12/12 - 1364/12/07

عباس تاتاری

کد متوفی: 5071078 یازدید: 10
1352/01/20 - 1371/10/27

عباس جدکاره

کد متوفی: 5071079 یازدید: 22
1309/06/09 - 1362/01/24

مهدی خانی تلخ آبادی

کد متوفی: 5071105 یازدید: 17
1340/02/01 - 1362/02/13

الیاس خدادادی یان

کد متوفی: 5071383 یازدید: 19
1344/06/12 - 1367/03/05

نجیب اله میربلوک

کد متوفی: 5071434 یازدید: 14
1342/07/02 - 1362/02/06

علی عمرانی

کد متوفی: 5071638 یازدید: 20
1348/03/06 - 1365/07/15

عباسعلی ناتوان سهل آبادی

کد متوفی: 5071783 یازدید: 16
1341/02/06 - 1361/12/09

علی اصغر میرزابیگی

کد متوفی: 5071862 یازدید: 9
1347/06/01 - 1367/05/05

ابراهیم دهقان

کد متوفی: 5071876 یازدید: 18
1345/11/01 - 1366/09/11

ابراهیم میرزابیگی

کد متوفی: 5071956 یازدید: 12
1341/08/02 - 1361/02/28

مهدی میرانیان

کد متوفی: 5072076 یازدید: 14
1345/02/23 - 1366/03/09

علی رضا غلامی

کد متوفی: 5072086 یازدید: 13
1346/04/08 - 1367/01/21

غلام عباس تیموری

کد متوفی: 5072374 یازدید: 20
1344/06/01 - 1363/12/26

فرامرز دلیرپور

کد متوفی: 5072534 یازدید: 13
1335/01/01 - 1361/06/29

علی اکبر یزدان پرست

کد متوفی: 5072552 یازدید: 18
1343/04/01 - 1365/06/29

علیرضا گرگ علی

کد متوفی: 5072782 یازدید: 29
1352/01/04 - 1370/03/29

محمدرضا اسدیان

کد متوفی: 5073404 یازدید: 15
1345/06/08 - 1365/04/30

مهدی داودی کنگ سفلی

کد متوفی: 5073662 یازدید: 13
1350/01/04 - 1375/08/23

محمد تیموری

کد متوفی: 5073684 یازدید: 17
1347/01/01 - 1366/12/23

محمد خانی زاده

کد متوفی: 5073740 یازدید: 25
1346/06/01 - 1365/12/09

محمدرضا سلیمانی سهل آبادی

کد متوفی: 5073912 یازدید: 23
1346/10/01 - 1366/12/03

احمدرضا قاینی

کد متوفی: 5074379 یازدید: 8
1348/07/20 - 1365/10/21

عصمت هنرورزاوه

کد متوفی: 5074510 یازدید: 10
1307/07/12 - 1366/05/09

محمدتقی روضه خوان قادرآباد

کد متوفی: 5075253 یازدید: 11
1341/07/01 - 1366/01/22

محمدحسن رنجبری

کد متوفی: 5075274 یازدید: 15
1326/11/19 - 1362/01/23

محمدحسن مرادی

کد متوفی: 5075279 یازدید: 13
1346/06/02 - 1362/08/03

محمدحسین ناصری قلعه نی

کد متوفی: 5075297 یازدید: 23
1348/07/20 - 1362/12/06

اله رسان گرگ علی

کد متوفی: 5075709 یازدید: 10
1344/10/12 - 1364/11/04

رجبعلی اربابی فرکی

کد متوفی: 5075770 یازدید: 9
1341/12/09 - 1365/10/24

حسین کبوتری نیازآبادی

کد متوفی: 5076528 یازدید: 11
1367/01/16 - 1391/07/03

عباس جعفری زاوه

کد متوفی: 5076561 یازدید: 39
1349/11/20 - 1367/03/31

علیرضا محمدی

کد متوفی: 5076578 یازدید: 17
1341/05/10 - 1366/01/20

علیرضا شبان دولت آبادی

کد متوفی: 5076579 یازدید: 19
1345/09/01 - 1366/01/21

سیدغلامعلی وزیری کنگ علیا

کد متوفی: 5076582 یازدید: 15
1349/06/10 - 1367/04/04

حیدر مهاجری

کد متوفی: 5076585 یازدید: 25
1344/04/06 - 1366/01/21

محمد فخاران

کد متوفی: 5076588 یازدید: 25
1345/10/14 - 1366/01/20

عباس شهرکی مزرعه شیخ

کد متوفی: 5076730 یازدید: 22
1375/06/12 - 1395/04/16

جواد آرمش

کد متوفی: 5076776 یازدید: 11
1367/06/30 - 1395/10/10

عباسعلی عباس زاده قلعه نی

کد متوفی: 5077087 یازدید: 16
1334/03/04 - 1362/08/20

محمد بلوچ قرائی

کد متوفی: 5077089 یازدید: 18
1347/08/10 - 1367/04/21

نصرت اله نجفی

کد متوفی: 6000961 یازدید: 280
-

حاج محمد دلیری دهنوی

کد متوفی: 6014101 یازدید: 260
-

مریم جارطاق

کد متوفی: 6026554 یازدید: 266
-

طلعت مولوی

کد متوفی: 6041500 یازدید: 464
۱۳۲۸/۰۲/۱۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

حاج حسن بلوکی مقدم

کد متوفی: 6110692 یازدید: 410
12/10/1341 - 28/8/1397

کربلاییه جوانمرد

کد متوفی: 6180457 یازدید: 80
1336/07/01 - 1400/09/14

مینا دانه چین

کد متوفی: 6180528 یازدید: 1596
1363/01/01 - 1400/10/06

مینا دانه چین

کد متوفی: 6181123 یازدید: 75
-

مرحوم امین مولوی

کد متوفی: 6182532 یازدید: 147
-

زبیده رستم زاده

کد متوفی: 6184091 یازدید: 294
- 1400/12/05

حاج عطا محمد خسروی راضیه بزرگوار

کد متوفی: 6198895 یازدید: 71
-

محمدشریف منظمی

کد متوفی: 6205607 یازدید: 78
-

محمدامین مولوی

کد متوفی: 6224256 یازدید: 63
-

حاج خسرو عمرانی

کد متوفی: 6239949 یازدید: 28
-

سردار شهید سید محمود مهاجرزاده

کد متوفی: 6248612 یازدید: 7
-

حسن محمدیان

کد متوفی: 6250203 یازدید: 5
-

هادی آخوندزاده

کد متوفی: 6250962 یازدید: 5
1372/05/05 - 1402/04/27
Loading...

لطفا شکیبا باشید