آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان سبزوار

سید حسین خسروجردی

کد متوفی: 1992 یازدید: 196
-

صغری قلعه نوی

کد متوفی: 3082 یازدید: 219
-

سیدامید جنگی

کد متوفی: 4048 یازدید: 276
-

حاج اصغر دروکی

کد متوفی: 4344 یازدید: 199
-

هوشنگ طاهری

کد متوفی: 5226 یازدید: 188
-

ابراهیم مهری

کد متوفی: 6401 یازدید: 249
-

حسین نادهی

کد متوفی: 8374 یازدید: 333
-

اسماعیل علیشاهی

کد متوفی: 11336 یازدید: 190
-

اسماعیل علیشاهی

کد متوفی: 11440 یازدید: 232
-

معصومه غنی آبادی

کد متوفی: 11487 یازدید: 301
-

رفعت حسینی لطف آبادی

کد متوفی: 12369 یازدید: 289
-

کربلایی عباس باقری فرد

کد متوفی: 12458 یازدید: 550
-

اسماعیل سدیدی

کد متوفی: 13686 یازدید: 212
-

محمد علی و حسن عالمی

کد متوفی: 13739 یازدید: 196
-

محمد (سلیمان ) جلینی

کد متوفی: 13753 یازدید: 221
-

حاج غلامعلی شفیعی اول

کد متوفی: 13811 یازدید: 179
-

سیدامید جنگی

کد متوفی: 14152 یازدید: 199
-

سید امید جنگی

کد متوفی: 14162 یازدید: 197
-

سید امید جنگی

کد متوفی: 14170 یازدید: 195
-

پدربزرگ بزرگوار

کد متوفی: 15685 یازدید: 170
-

ابراهیم زارعی ثانی

کد متوفی: 16189 یازدید: 252
-

محمد علی دارینی

کد متوفی: 16317 یازدید: 151
-

زهرا ریوندی

کد متوفی: 18287 یازدید: 220
-

شمعیران و غلام حسین سدیدی

کد متوفی: 18362 یازدید: 194
-

علی اصغر میثمی

کد متوفی: 19569 یازدید: 166
-

علی آذرنگ

کد متوفی: 19938 یازدید: 275
-

غلام و میثم ارشک

کد متوفی: 20087 یازدید: 165
-

کربلایی حسین نایب یزدی

کد متوفی: 21182 یازدید: 261
-

حاج عباس ملوکی

کد متوفی: 21311 یازدید: 186
-

منصوره سادات طبسی مختاری

کد متوفی: 21367 یازدید: 249
-

رضا مفرح

کد متوفی: 25763 یازدید: 266
-

عصمت دهقانی

کد متوفی: 26328 یازدید: 174
-

قاسم ابوعطا

کد متوفی: 26641 یازدید: 1521
-

قاسم ابوعطا

کد متوفی: 26643 یازدید: 357
-

یحیی استیری (یحیی عکاس)

کد متوفی: 26827 یازدید: 200
-

حاج رجب استیری

کد متوفی: 26859 یازدید: 224
-

حاجیه خانم کبری استیری

کد متوفی: 26862 یازدید: 266
-

حاج رجب استیری

کد متوفی: 26903 یازدید: 193
-

عباس نامنی

کد متوفی: 27007 یازدید: 214
-

فرهاد رضایی فر

کد متوفی: 27028 یازدید: 224
-

فرهاد رضایی فر

کد متوفی: 27038 یازدید: 208
-

هادی مقدم ( خیرآبادی)

کد متوفی: 27358 یازدید: 197
-

علی اصغر بادیاب

کد متوفی: 27691 یازدید: 196
-

رضا زارع کوشکی

کد متوفی: 28307 یازدید: 318
-

حمیده نامنی

کد متوفی: 30622 یازدید: 152
-

محمد عبداللهی فر

کد متوفی: 31410 یازدید: 237
-

رجبعلی خسروجردی

کد متوفی: 31732 یازدید: 182
-

عذرا استیری

کد متوفی: 31744 یازدید: 167
-

بهرام سنگ سفیدی

کد متوفی: 32008 یازدید: 194
-

بهرام سنگ سفیدی

کد متوفی: 32123 یازدید: 203
-

بی بی آغا سنگ سفیدی

کد متوفی: 32493 یازدید: 175
-

عزت حسروجردی

کد متوفی: 32821 یازدید: 176
-

رقیه چشمی

کد متوفی: 33600 یازدید: 172
- ۱۳۹۹/۳/۱۴

محمد مقیسه

کد متوفی: 33818 یازدید: 150
-

حاجیه معصومه شم آبادی

کد متوفی: 34202 یازدید: 217
-

حاج علی اکبر ولیان پور

کد متوفی: 35572 یازدید: 215
-

کربلایی موسی استیری استیری

کد متوفی: 37128 یازدید: 212
-

رقیه کلاته سیفری

کد متوفی: 37226 یازدید: 179
-

حسین شهرآبادی

کد متوفی: 37549 یازدید: 191
-

حسین شهرآبادی

کد متوفی: 37556 یازدید: 175
-

حاج محمدباقر خسروجردی

کد متوفی: 37694 یازدید: 181
-

سید یحیی ذاکری فر

کد متوفی: 37898 یازدید: 220
-

آقای .

کد متوفی: 38077 یازدید: 188
-

حاج علیرضا حداد رباطی

کد متوفی: 38948 یازدید: 259
-

ابراهیم قربانی

کد متوفی: 39236 یازدید: 179
-

سید جعفر هاشمی نژاد

کد متوفی: 40510 یازدید: 209
-

مسلم خیرابادی

کد متوفی: 40706 یازدید: 172
-

مسلم خیرآبادی

کد متوفی: 40719 یازدید: 182
-

فاطمه وفاپور

کد متوفی: 41977 یازدید: 174
-

فاطمه زهرا وفاپور

کد متوفی: 42015 یازدید: 196
-

حاج علی باشتنی

کد متوفی: 43065 یازدید: 227
-

موسی الرضا باشتنی

کد متوفی: 43255 یازدید: 182
-

عباس کلاته سیفری

کد متوفی: 43278 یازدید: 211
-

محمد علی دهقان زاده

کد متوفی: 43291 یازدید: 207
-

اشرف شایان

کد متوفی: 43799 یازدید: 316
-

کربلایی امید شایان

کد متوفی: 43802 یازدید: 430
-

مهناز منصوری راد

کد متوفی: 43806 یازدید: 217
-

معصومه سلیمانی

کد متوفی: 43816 یازدید: 220
-

حاج سیف الله حکیمی پور

کد متوفی: 44278 یازدید: 278
-

حیات رامشینی

کد متوفی: 44280 یازدید: 196
-

سید طاهر حجازیان

کد متوفی: 45648 یازدید: 165
-

علی اکبر زارعی

کد متوفی: 45656 یازدید: 195
-

رمضانعلی ملک آرا

کد متوفی: 45767 یازدید: 198
-

نصرت هراتی

کد متوفی: 45770 یازدید: 163
-

حاج رمضان حبیب پور

کد متوفی: 45839 یازدید: 211
-

زهرا قرائی

کد متوفی: 45843 یازدید: 193
-

فاطمه برادران بنا

کد متوفی: 46833 یازدید: 162
-

فاطمه برادران بنا

کد متوفی: 46903 یازدید: 276
-

نجفعلی کیوانلو

کد متوفی: 48248 یازدید: 198
-

نجفعلی کیوانلو

کد متوفی: 48286 یازدید: 433
-

حاج سید علی فاضل نیا

کد متوفی: 49423 یازدید: 236
-

غلام حسین ده نبی

کد متوفی: 49731 یازدید: 127
-

غلام حسین ده نبی

کد متوفی: 49734 یازدید: 122
-

جواد ثنائی فر(قزی)

کد متوفی: 50103 یازدید: 134
-

محمد جمشیدی پور

کد متوفی: 50953 یازدید: 142
-

محمد رضا سراج

کد متوفی: 52047 یازدید: 399
-

ربابه و محمد کاهه

کد متوفی: 52306 یازدید: 156
-

عصمت خیرابادی

کد متوفی: 52358 یازدید: 170
-

حاج غلام رضا چشمی

کد متوفی: 52478 یازدید: 166
-

حاج قاسم خیرابادی

کد متوفی: 52656 یازدید: 209
-

محمد و زهرا اجرتی و مهدوی

کد متوفی: 52752 یازدید: 119
-

محمدعلی مقیسه

کد متوفی: 52921 یازدید: 176
-

مادر میان آبادی

کد متوفی: 53037 یازدید: 154
-

حمیده نامنی

کد متوفی: 53528 یازدید: 145
-

بتول چکنی

کد متوفی: 54013 یازدید: 177
-

سرور بروغنی

کد متوفی: 54193 یازدید: 147
-

بتول چکنی

کد متوفی: 54761 یازدید: 198
-

بتول چکنی

کد متوفی: 54769 یازدید: 158
-

بتول چکنی

کد متوفی: 54773 یازدید: 151
-

حاج اکبر قاسمی پور

کد متوفی: 55428 یازدید: 143
-

حاجیه حوا رامشینی

کد متوفی: 56977 یازدید: 138
-

براتعلی بینقی

کد متوفی: 57078 یازدید: 149
-

زهرا سدیدی

کد متوفی: 57248 یازدید: 140
-

احمد باغانی

کد متوفی: 57315 یازدید: 201
-

مریم چشمی

کد متوفی: 57544 یازدید: 161
-

اسماعیل حسن پور

کد متوفی: 58177 یازدید: 216
-

زهرا سدیدیان

کد متوفی: 59352 یازدید: 235
-

حاج عزیز عارفی

کد متوفی: 60293 یازدید: 128
-

حاج قاسم خیرآبادی

کد متوفی: 62083 یازدید: 185
-

حاج سید ابوالقاسم عابد

کد متوفی: 63591 یازدید: 145
-

حاج اسماعیل حسن پور

کد متوفی: 64151 یازدید: 204
-

فاطمه قلعه نوی

کد متوفی: 64197 یازدید: 153
-

حاج عباس ملوندی نیکو

کد متوفی: 64484 یازدید: 235
-

محمد علی صادق نیا

کد متوفی: 65431 یازدید: 132
-

فیروز(علی) خسروجردی

کد متوفی: 65484 یازدید: 492
-

صدیقه زارع

کد متوفی: 65583 یازدید: 118
-

محمداسماعیل رشید ‌و صدیقه زارع

کد متوفی: 65592 یازدید: 1261
-

ابولفضل فسنقری

کد متوفی: 66052 یازدید: 160
-

سیده طاهره بیگم حسینی

کد متوفی: 66456 یازدید: 134
-

بهروز اصغری

کد متوفی: 67790 یازدید: 149
-

حاج حسین صفایی اصل

کد متوفی: 67976 یازدید: 141
-

شهید محسن فخری زاده

کد متوفی: 69623 یازدید: 148
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 69657 یازدید: 134
-

شهید محسن فخری زاده

کد متوفی: 69673 یازدید: 137
-

حاج علی خسروی فرد و کبری خسروجردی

کد متوفی: 69725 یازدید: 106
-

ربابه کلاته سیفری

کد متوفی: 70930 یازدید: 137
-

کبری خسروجردی

کد متوفی: 71018 یازدید: 137
-

محمد رهبری

کد متوفی: 71464 یازدید: 141
-

رمضان شعبانی و زینت صالحی

کد متوفی: 73245 یازدید: 96
-

حاج محمد رضا میان آبادی

کد متوفی: 73504 یازدید: 148
-

حاج محمد ناصری فر

کد متوفی: 73607 یازدید: 95
-

زینب طیبی

کد متوفی: 73793 یازدید: 105
-

یدالله عنبرستانی

کد متوفی: 74131 یازدید: 144
-

بیگم برزویی

کد متوفی: 74369 یازدید: 101
-

صدیقه قارزی

کد متوفی: 74388 یازدید: 91
-

حاج علی واقف

کد متوفی: 75424 یازدید: 124
-

خانم حکمت شعار

کد متوفی: 75509 یازدید: 121
-

زهرا عنبرستانی

کد متوفی: 75516 یازدید: 130
-

حسن فریدنیا

کد متوفی: 75719 یازدید: 133
-

آمنه ذاکریان

کد متوفی: 75720 یازدید: 161
-

حسن فریدنیا

کد متوفی: 75743 یازدید: 166
-

حسن فریدنیا

کد متوفی: 75779 یازدید: 159
-

گروه .

کد متوفی: 75873 یازدید: 123
-

محمد سنگ سفیدی

کد متوفی: 76059 یازدید: 119
-

غلام رضا رباط جزی

کد متوفی: 76080 یازدید: 151
-

زهرا کاظمی

کد متوفی: 76568 یازدید: 228
-

مسعود معماریان

کد متوفی: 76762 یازدید: 136
-

اسماعیل علی ابادی

کد متوفی: 76792 یازدید: 184
-

اشرف صدرزاده

کد متوفی: 77016 یازدید: 168
-

اشرف صدرزاده

کد متوفی: 77094 یازدید: 133
-

فاطمه قلعه نوی

کد متوفی: 77551 یازدید: 154
-

محمد علی دارینی

کد متوفی: 78316 یازدید: 134
-

مژگان حکمت شعار

کد متوفی: 78525 یازدید: 272
-

حسنعلی باغجری

کد متوفی: 78810 یازدید: 153
-

مژگان حکمت شعار

کد متوفی: 79479 یازدید: 134
-

محمد اسماعیل رشید و صدیقه زارع

کد متوفی: 80051 یازدید: 101
۱۲۹۲. و. ۱ - ۱۲۹۲/۱۱/۱۱

علیرضا خسروجردی

کد متوفی: 800320 یازدید: 171
-

بهجت حاج شمسایی

کد متوفی: 800848 یازدید: 128
-

حسین حاج شمسایی

کد متوفی: 800884 یازدید: 121
-

سید محمد حسینی

کد متوفی: 800955 یازدید: 134
-

حاجیه خانم فاطمه استیری

کد متوفی: 6000029 یازدید: 146
-

حاج عباس جلمبادانی

کد متوفی: 6000052 یازدید: 115
-

حاجیه خانم بتول جلمبادانی

کد متوفی: 6000068 یازدید: 119
-

علی اکبر کلاته عربی

کد متوفی: 6000765 یازدید: 250
-

حسنیه هاشم ابادی

کد متوفی: 6000775 یازدید: 122
-

محمدعلی صادق نیا

کد متوفی: 6001747 یازدید: 441
-

ربابه برادران جمیلی

کد متوفی: 6001810 یازدید: 131
-

محمدعلی و اصغر مظفری

کد متوفی: 6002944 یازدید: 110
-

سیده زکیه صفاری

کد متوفی: 6003143 یازدید: 128
-

حاج سید علی دست پیمان

کد متوفی: 6003886 یازدید: 111
-

روح الامین جعفری

کد متوفی: 6003969 یازدید: 110
-

جعفری جعفری

کد متوفی: 6003973 یازدید: 104
-

روح الامین جعفری

کد متوفی: 6003985 یازدید: 137
-

روح الامین جعفری

کد متوفی: 6003996 یازدید: 124
-

رجبعلی زارعی

کد متوفی: 6004891 یازدید: 125
-

اسماعیل هاشم آبادی

کد متوفی: 6005404 یازدید: 204
-

فاطمه جمال ابادی

کد متوفی: 6006576 یازدید: 130
-

حاج حسن جوکار

کد متوفی: 6007395 یازدید: 144
-

حاجیه رحیمه رحیمی

کد متوفی: 6007718 یازدید: 122
-

شهربانو حارث ابادی

کد متوفی: 6007789 یازدید: 125
-

کربلایی اکبر غلامی

کد متوفی: 6008605 یازدید: 138
-

هادی باشتنی

کد متوفی: 6009341 یازدید: 167
-

محمد شم آبادی

کد متوفی: 6010531 یازدید: 134
-

بی بی سلطنت دلقندی

کد متوفی: 6010903 یازدید: 145
-

حاجیه خانم عصمت روحی حداد

کد متوفی: 6011068 یازدید: 201
-

علی اکبر ومعصومه اسماعیلی وعامری

کد متوفی: 6012154 یازدید: 120
-

حاج عبدالله صانعی پور

کد متوفی: 6012757 یازدید: 118
-

زهرا عنبرستانی

کد متوفی: 6013203 یازدید: 614
-

حاج محمد علی دارینی

کد متوفی: 6013663 یازدید: 119
-

میرزا محمد عادلی فرد

کد متوفی: 6014505 یازدید: 133
-

حاج قنبر و حاجیه عاطفه سلیمانی

کد متوفی: 6014922 یازدید: 120
-

عفت سلیمانی

کد متوفی: 6014967 یازدید: 125
-

حاج طیبه ساجدی

کد متوفی: 6015026 یازدید: 114
-

رمضانعلی ضماند

کد متوفی: 6015281 یازدید: 123
-

خانم عمادی

کد متوفی: 6015496 یازدید: 108
-

احمدو زینب فیض آبادی

کد متوفی: 6015992 یازدید: 157
-

فاطمه حاج شمسایی

کد متوفی: 6016240 یازدید: 137
-

مرضیه مناجاتی پور

کد متوفی: 6016244 یازدید: 121
-

مرضیه مناجاتی پور

کد متوفی: 6016266 یازدید: 115
-

حوریه حارث ابادی

کد متوفی: 6016773 یازدید: 125
-

حاج حسین پوراشرف

کد متوفی: 6016792 یازدید: 121
-

سید میرزا علی باقری اصل

کد متوفی: 6016958 یازدید: 110
-

سید میرزا علی باقری اصل

کد متوفی: 6016963 یازدید: 156
-

سید میرزا علی باقری اصل

کد متوفی: 6017000 یازدید: 111
-

سید میرزا علی باقری اصل

کد متوفی: 6017043 یازدید: 104
-

سید میرزا علی باقری اصل

کد متوفی: 6017044 یازدید: 93
-

سید میرزا علی باقری اصل

کد متوفی: 6017116 یازدید: 117
-

علی دل آسایی

کد متوفی: 6017235 یازدید: 145
-

عباس ایزی

کد متوفی: 6017238 یازدید: 200
-

حاج شکرالله دل آسایی

کد متوفی: 6017325 یازدید: 485
-

حاج محمد علی وطن دوست

کد متوفی: 6017753 یازدید: 117
-

حاج محمدعلی وطن دوست

کد متوفی: 6017761 یازدید: 219
-

حیدر دل آسایی

کد متوفی: 6018472 یازدید: 110
-

محمد علی مظفری

کد متوفی: 6018610 یازدید: 113
-

بهروز اصغری

کد متوفی: 6018675 یازدید: 118
-

علی عباس آبادی

کد متوفی: 6018681 یازدید: 380
-

تدرزز تاببی

کد متوفی: 6018688 یازدید: 138
-

محمدعلی اصغری

کد متوفی: 6019250 یازدید: 109
-

حاجیه خانم دل آسایی

کد متوفی: 6019374 یازدید: 120
-

حاج سید مسلم علوی

کد متوفی: 6019764 یازدید: 159
1322 - 1397/09/11

حاجیه خانم زهرا شریعتمدارتهرانی

کد متوفی: 6020864 یازدید: 133
-

خاور دل آسایی

کد متوفی: 6021341 یازدید: 162
-

کلثوم حسین ابادی

کد متوفی: 6021554 یازدید: 118
-

حسین غریبی

کد متوفی: 6021707 یازدید: 124
-

برات اله کرابی

کد متوفی: 6021744 یازدید: 145
-

حاج ابوالفضل علوی

کد متوفی: 6022491 یازدید: 120
-

حاج ابوالفضل علوی هوشمند

کد متوفی: 6022546 یازدید: 129
-

علی اکبر کیانی

کد متوفی: 6023165 یازدید: 129
-

فاطمه درفکی

کد متوفی: 6023581 یازدید: 131
-

شهربانو فسنقری

کد متوفی: 6023697 یازدید: 118
-

شهربانو فسنقری

کد متوفی: 6023723 یازدید: 129
-

معصومه درفکی

کد متوفی: 6023894 یازدید: 127
-

معصومه درفکی

کد متوفی: 6023900 یازدید: 126
-

محترم خانی

کد متوفی: 6024921 یازدید: 116
-

عباسعلی صالح آبادی

کد متوفی: 6025067 یازدید: 139
-

ثانی و حاجیه خانم زهرا رشیدی

کد متوفی: 6025366 یازدید: 128
-

فاطمه چلوپز

کد متوفی: 6026270 یازدید: 115
-

ابولفضل فلاح

کد متوفی: 6027650 یازدید: 123
-

حاج اصغر معتکف فر

کد متوفی: 6027893 یازدید: 87
-

حسين بهروز فر

کد متوفی: 6028542 یازدید: 94
-

علی مهدوی نژاد

کد متوفی: 6028651 یازدید: 279
-

عزت کوثری

کد متوفی: 6029864 یازدید: 129
-

رقیه باشتنی

کد متوفی: 6029983 یازدید: 121
-

حاج سیدمحمود صفوی

کد متوفی: 6030026 یازدید: 196
-

مریم بیگم لعل باغبان

کد متوفی: 6030168 یازدید: 131
-

فاطمه موسوی

کد متوفی: 6030198 یازدید: 112
-

صفورا دارینی

کد متوفی: 6030581 یازدید: 113
-

مهناز کرمی

کد متوفی: 6030627 یازدید: 206
-

حوریه جعفری

کد متوفی: 6030702 یازدید: 112
-

عبدالحمید رباط جزی

کد متوفی: 6031462 یازدید: 117
-

علی اصغر کنجدی

کد متوفی: 6032397 یازدید: 106
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6032492 یازدید: 108
-

حاج فاطمه استاجی

کد متوفی: 6032505 یازدید: 151
-

حاج یحیی قزی

کد متوفی: 6033024 یازدید: 216
-

فاطمه باقری

کد متوفی: 6033029 یازدید: 106
-

فاطمه باقری

کد متوفی: 6033038 یازدید: 117
-

عباس اکبری بیزخ

کد متوفی: 6033882 یازدید: 101
-

حاج میرزاحسن سیف پور

کد متوفی: 6034037 یازدید: 124
-

سید مجتبی حسینی

کد متوفی: 6034086 یازدید: 109
-

سرور گردشی حسن آباد

کد متوفی: 6036336 یازدید: 125
-

سرور گردشی

کد متوفی: 6036344 یازدید: 132
-

رمضانعلی صالحی

کد متوفی: 6036356 یازدید: 111
-

زهرا کاهه

کد متوفی: 6037406 یازدید: 127
-

احمد طالقانی

کد متوفی: 6037608 یازدید: 138
-

احمد طالقانی

کد متوفی: 6037635 یازدید: 139
-

علیمحمد اسماعیلی

کد متوفی: 6038400 یازدید: 108
-

حسن زارعی

کد متوفی: 6038989 یازدید: 100
-

حسن زارعی

کد متوفی: 6039001 یازدید: 115
-

سردار سلیمانی

کد متوفی: 6039561 یازدید: 115
-

سردار سلیمانی

کد متوفی: 6039571 یازدید: 117
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039668 یازدید: 127
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039805 یازدید: 119
-

محمدتقی فیروزی

کد متوفی: 6040660 یازدید: 139
-

حاجیه خانم خدیجه کاسب

کد متوفی: 6040764 یازدید: 150
-

مرحومه سرکار خانم بتول گلکار

کد متوفی: 6041140 یازدید: 131
-

سکینه روکی

کد متوفی: 6041516 یازدید: 160
-

محمدعلی علیزاده مقدم

کد متوفی: 6041522 یازدید: 118
-

خدیجه کاسب

کد متوفی: 6041542 یازدید: 119
-

حاجیه خانم عذرا ارغیانی

کد متوفی: 6042274 یازدید: 210
-

زهرا عربشاهی

کد متوفی: 6042828 یازدید: 98
-

حاج میرزاحسن داش سوز

کد متوفی: 6043840 یازدید: 102
-

صفرعلی اکبری سرسنگی

کد متوفی: 6043889 یازدید: 96
-

احمد خیرآبادی

کد متوفی: 6044544 یازدید: 142
-

قربانعلی استاجی

کد متوفی: 6044571 یازدید: 165
-

مسلم لطفی نسب

کد متوفی: 6044864 یازدید: 94
-

هدیه مرتضوی

کد متوفی: 6045174 یازدید: 115
-

رمضانعلی پورمعظمی

کد متوفی: 6045705 یازدید: 116
-

حاجیه خاتون صدخروی

کد متوفی: 6046624 یازدید: 107
-

حاجیه خاتون صدخروی

کد متوفی: 6046639 یازدید: 139
-

خاتون صدخروی

کد متوفی: 6046642 یازدید: 114
-

حاج عباس مهدوی نیا

کد متوفی: 6046646 یازدید: 113
-

اقای حاج جلال اسلامی

کد متوفی: 6047000 یازدید: 155
-

حاج مریم برزگرثانی

کد متوفی: 6047124 یازدید: 107
-

اسماعیل شاهمرادی

کد متوفی: 6047737 یازدید: 141
-

حاج عباسعلی کوشکی

کد متوفی: 6047748 یازدید: 194
-

حاج براتعلی شاهمرادی

کد متوفی: 6047780 یازدید: 113
-

مهدی اسماعیلی

کد متوفی: 6048580 یازدید: 127
-

عصمت شاهرخ آبادی

کد متوفی: 6048610 یازدید: 124
-

کلثوم محمدپور

کد متوفی: 6048944 یازدید: 126
-

فاطمه نیک کرتان

کد متوفی: 6049295 یازدید: 124
-

کاظم قنبری

کد متوفی: 6049665 یازدید: 116
-

حاج سید عباس فاضل نیا

کد متوفی: 6049906 یازدید: 145
-

عباسعلی حبیبیان

کد متوفی: 6051275 یازدید: 123
-

مجید حبیبیان

کد متوفی: 6051283 یازدید: 90
-

حاج علی دارینی

کد متوفی: 6052470 یازدید: 92
-

حسینعلی ایزی

کد متوفی: 6052474 یازدید: 117
-

حاج علی دارینی

کد متوفی: 6052479 یازدید: 104
-

حاج حسین حاجیان

کد متوفی: 6052911 یازدید: 192
-

اصغر مهرآبادی

کد متوفی: 6053123 یازدید: 122
-

ترکیه پولادی

کد متوفی: 6053609 یازدید: 114
-

اقای علی اکبر فیض ابادی

کد متوفی: 6054256 یازدید: 146
-

فرامرز اکبری

کد متوفی: 6054411 یازدید: 285
-

محمدعلی زیدآبادی

کد متوفی: 6054787 یازدید: 104
-

رازقندی رازقندی

کد متوفی: 6054823 یازدید: 95
01/06/1960 - 01/06/1960

محمدحسن ملایی

کد متوفی: 6054836 یازدید: 89
۵/۵/۱۳۱۲ - ۲۶/۱۰/۱۳۹۱

علی اصغر غنی آبادی

کد متوفی: 6054866 یازدید: 102
1349/06/01 - 1399/04/02

پرویز میری فضل آباد

کد متوفی: 6055122 یازدید: 124
۱۳۳۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۵

محمد حسین حکمت شعار

کد متوفی: 6055956 یازدید: 109
- ۱۳۹۹/۱۰/۰۵

حاج غلامرضا رنجبر

کد متوفی: 6056811 یازدید: 146
-

حاج پرویز میری

کد متوفی: 6057038 یازدید: 99
-

حاج عبدالله نصيري نيا

کد متوفی: 6057462 یازدید: 97
1332 - 1399

حاج مراد علی شهر آبادی

کد متوفی: 6057624 یازدید: 106
-

محمد داوطلب

کد متوفی: 6058422 یازدید: 93
-

محمد داوطلب

کد متوفی: 6058446 یازدید: 89
-

محمد داوطلب

کد متوفی: 6058486 یازدید: 110
-

محمد داوطلب

کد متوفی: 6058507 یازدید: 124
-

حضرت آیت الله سید محمد حسن علوی

کد متوفی: 6058599 یازدید: 131
-

مسعود ناوی دوست

کد متوفی: 6058717 یازدید: 148
1974 - 2020

محمد جعفر رازقندی

کد متوفی: 6058746 یازدید: 124
1937 - 1969

علی فتحی نژاد

کد متوفی: 6059287 یازدید: 111
-

علی افچنگی

کد متوفی: 6059592 یازدید: 98
- 1345/11/4

علی افچنگی

کد متوفی: 6059620 یازدید: 97
- تاریخ شهاد

مریم افچنگی

کد متوفی: 6060193 یازدید: 102
1317 - 1399/08/22

عباس افچنگی

کد متوفی: 6060199 یازدید: 94
-

حسن حسین زاده

کد متوفی: 6060203 یازدید: 108
1367 - 1397

اهل قبور اهل قبور

کد متوفی: 6061113 یازدید: 180
11111 - 11111

محمد حسن ملایی

کد متوفی: 6063366 یازدید: 141
۱۳۱۲/۵/۵ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۶

عباس.رضا.بهاالدین.رقیه.فاطی ربانی

کد متوفی: 6063530 یازدید: 81
-

عباس.رضا.بهاالدین.رقیه.فاطی ربانی

کد متوفی: 6063540 یازدید: 131
-

حاجیه خانم صدیقه باغانی

کد متوفی: 6063804 یازدید: 126
-

عمران سردارآبادی

کد متوفی: 6064233 یازدید: 126
-

محسن شعبانی

کد متوفی: 6066066 یازدید: 98
1343 - 1396

حاحیه خانم عصمت داورزنی

کد متوفی: 6066198 یازدید: 222
1342/11/15 - 1399/11/08

علی اصغر غنی آبادی

کد متوفی: 6066353 یازدید: 451
1349/06/01 - 1399/04/02

مرحومه خدیجه باشتنی

کد متوفی: 6066487 یازدید: 110
- ۱۳۸۴/۱۱/۲۵

مهشید مظلومی نیا

کد متوفی: 6066579 یازدید: 132
1384/01/21 - 1399/06/07

مهدی زارعی

کد متوفی: 6066763 یازدید: 121
-

مهدی زارعی۲

کد متوفی: 6066767 یازدید: 108
-

غلامعلی.. فرحناز صادقزاده

کد متوفی: 6066937 یازدید: 86
-

غلامعلی.. فرحناز صادقزاده

کد متوفی: 6066938 یازدید: 109
-

فرحناز صادقزاده

کد متوفی: 6066943 یازدید: 80
-

فرح ناز صادق زاده

کد متوفی: 6066952 یازدید: 103
-

غلامعلی صادق زاده

کد متوفی: 6066953 یازدید: 135
-

فرح ناز صادق زاده

کد متوفی: 6066956 یازدید: 104
-

فرحناز صادق زاده

کد متوفی: 6066957 یازدید: 130
-

عباسعلی براتی

کد متوفی: 6066978 یازدید: 106
۱۳۳۲ - ۷/۱۱/۱۳۹۴

علی اصغر عرب

کد متوفی: 6066985 یازدید: 109
-

طاهره عرب

کد متوفی: 6066988 یازدید: 112
-

علی اصغر عرب

کد متوفی: 6066993 یازدید: 110
-

علی اصغر عرب

کد متوفی: 6066997 یازدید: 117
-

حاج علی اصغر عرب

کد متوفی: 6066999 یازدید: 118
-

زهرا پریوش{مینا} دیهیمی

کد متوفی: 6067499 یازدید: 140
1335/3/29 - 1399/11/14

حاج اسماعیل درفکی

کد متوفی: 6067840 یازدید: 166
- 1399/11/19

اقای احمد شریفان

کد متوفی: 6068636 یازدید: 183
- ۱۳۴۴/۱۱/۲۲

صفیه حمیره

کد متوفی: 6068774 یازدید: 143
1311/10/5 - 1394/11/23

علی محمدی کلاته سالاری

کد متوفی: 6069199 یازدید: 124
1327/01/01 - 1398/11/26

زهرا پریوش دیهیمی

کد متوفی: 6069740 یازدید: 131
۱۳۳۵ - ۱۳۹۹

مهناز بینقی

کد متوفی: 6069764 یازدید: 333
1348 - 21/11/1399

حاج اسحاق و حاجیه خانم زهرا ابارشی

کد متوفی: 6070421 یازدید: 140
1305,, 133 - 1394,,,139

حاج محمد تقی حاجیانفر

کد متوفی: 6070423 یازدید: 108
-

عفت دلقندی

کد متوفی: 6070642 یازدید: 115
۱۳۳۳ - ۱۳۹۹

محسن یوسفی

کد متوفی: 6070683 یازدید: 143
1346/01/01 - 1399/11/12

برات اله محمدیان

کد متوفی: 6070948 یازدید: 124
1335/0101 - 1369/11/03

مرحوم جناب سروان اقای عباسعلی خسروابادی

کد متوفی: 6071347 یازدید: 99
- ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

علی اصغر کیخسروی

کد متوفی: 6071429 یازدید: 122
1333 - 1386

علی اکبر پورقوامی

کد متوفی: 6071628 یازدید: 156
- 25/11/99

حاج حسین رنجبر طزرقی

کد متوفی: 6072203 یازدید: 139
1307 - 1399/08‌/0

حاج حسین رنجبر طزرقی و حاجیه شهربانو قربانی

کد متوفی: 6072216 یازدید: 132
1307 و 131 - 1399/08/01

حاج حسین رنجبر طزرقی و شهربانو قربانی

کد متوفی: 6072218 یازدید: 114
1307 - 1399/08/01

حاج حسین رنجبر طزرقی و شهربانو قربانی

کد متوفی: 6072415 یازدید: 157
1307 - 1399/08/01

علی اصغر کیخسروی

کد متوفی: 6072658 یازدید: 135
1333 - 1386

کربلایی عباس واله

کد متوفی: 6073713 یازدید: 131
01/01/1308 - 23/5/1389

حاج سید محمد رضا عارفی نژاد

کد متوفی: 6073946 یازدید: 129
-

مهدی نیکومهر

کد متوفی: 6074912 یازدید: 127
1/3/1360 - 25/1/1399

سید عباس احمدپور مقدم

کد متوفی: 6075482 یازدید: 139
1313/2/23 - 1385/12/6

محمد علی حکم آبادی

کد متوفی: 6076054 یازدید: 112
-

علیرضا خیر آبادی

کد متوفی: 6077776 یازدید: 289
۱۳۲۳/۱۰/۱۵ - ۱۳۹۴/۷/۲۵

بی وارثان و بد وارثان بدوارثان

کد متوفی: 6077794 یازدید: 380
۱۳۰۰ - ۱۳۹۹

زهرا صادق زاده

کد متوفی: 6078999 یازدید: 103
-

حسین کریمی

کد متوفی: 6081222 یازدید: 104
- ۱۳۹۴/۱۲/۱۸

محمد زید ابادی

کد متوفی: 6081276 یازدید: 121
- ۲۸ ۱۰ ۱۳۹۹

علی اکبر شم ابادی

کد متوفی: 6081524 یازدید: 151
1295 - 1373

محمد زیدآبادی

کد متوفی: 6082102 یازدید: 97
1359/6/30 - 1399/10/29

محمد زیدآبادی

کد متوفی: 6082103 یازدید: 542
1359/6/30 - 1399/10/29

کربلایی مصطفی زمانی نیا

کد متوفی: 6082248 یازدید: 346
1365/07/01 - 1399/05/01

آقای مکارم

کد متوفی: 6082388 یازدید: 126
-

حاج آقای مکارم

کد متوفی: 6082397 یازدید: 185
-

زهرا و مریم جلینی

کد متوفی: 6082483 یازدید: 116
-

صفر علی جنانهن

کد متوفی: 6082569 یازدید: 92
۰۱/۶/۱۳۳۹ - ۰۵/۱۱/۱۳۹۶

محمد علی میان ابادی

کد متوفی: 6090127 یازدید: 235
- 99/9/23

خانم رازقندی

کد متوفی: 6090996 یازدید: 148
- 1385/11/05

حاج حسین رازقندی

کد متوفی: 6091001 یازدید: 127
- 1378/12/01

محمد وحیدی

کد متوفی: 6091063 یازدید: 481
1347 - 1399

عبدالمجید خوشحال کلاته ساداتی

کد متوفی: 6091820 یازدید: 95
1312/08/09 - 1397/10/12

کد متوفی: 6091822 یازدید: 151
-

عبدالمجید خوشحال کلاته ساداتی

کد متوفی: 6091885 یازدید: 148
۱۳۱۲/08/15 - ۱۳۹۷/10/13

علی اکبر خسروجردی

کد متوفی: 6092841 یازدید: 176
1315/07/03 - 1399/12/09

علی اکبر خسروجردی

کد متوفی: 6092845 یازدید: 422
1315/07/03 - 1399/12/09

کد متوفی: 6092959 یازدید: 158
-

کد متوفی: 6092960 یازدید: 145
-

فاطمه بی بی رضوی

کد متوفی: 6093253 یازدید: 108
-

فاطمه بی بی رضوی

کد متوفی: 6093256 یازدید: 328
-

جواد دانشی نسب

کد متوفی: 6093696 یازدید: 336
-

حاج خان علی مهری

کد متوفی: 6093934 یازدید: 161
-

حاجیه خانم منیره سادات جعفرزاده

کد متوفی: 6094697 یازدید: 112
-

محمد جلینی

کد متوفی: 6094725 یازدید: 179
-

سکینه دارینی

کد متوفی: 6096745 یازدید: 101
- 20/01/1390

سکینه دارینی

کد متوفی: 6096755 یازدید: 108
- 1390/01/20

محمد علی باعثی

کد متوفی: 6098910 یازدید: 148
1323/02/18 - 1390/02/26

حبیب الله برآبادی

کد متوفی: 6098940 یازدید: 510
1318/10/08 - 1399/03/02

محمود رمضانی

کد متوفی: 6099187 یازدید: 99
13190425 - 13870605

کربلایی علی باشتنی

کد متوفی: 6099287 یازدید: 218
- ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

حسین فسنقری

کد متوفی: 6099495 یازدید: 266
1311/07/01 - 1399/05/14

کاظم فسنقری

کد متوفی: 6099509 یازدید: 314
- 1399/05/09

دکتر محمود نصیری

کد متوفی: 6099521 یازدید: 150
-

زهرا افچنگی

کد متوفی: 6099835 یازدید: 215
- 1400/01/24

زهرا برزویی

کد متوفی: 6100362 یازدید: 125
1353/10/06 - 1398/11/17

حمید باغانی

کد متوفی: 6100459 یازدید: 313
1365/04/03 - 1392/04/18

صفرعلی عظیمی پور

کد متوفی: 6100725 یازدید: 442
1318/04/03 - 1388/12/12

سرهنگ قاسم مسکنی

کد متوفی: 6103378 یازدید: 2605
1334/02/20 - 1400/01/25

علی قلعه نوی

کد متوفی: 6103452 یازدید: 113
- ۴۰۰/۱/۲۷

رضا یاوری نیا

کد متوفی: 6104329 یازدید: 172
- ۱۴۰۰/۲/۲

رضا یاوری نیا

کد متوفی: 6104520 یازدید: 807
- 1400/2/2

صغری رباط جزی

کد متوفی: 6105023 یازدید: 169
1325/11/07 - 1397/11/21

محمدفاضل یعقوبی

کد متوفی: 6105168 یازدید: 394
- ۱۴۰۰۰۲۰۴

سیدحسن غضنفری

کد متوفی: 6105236 یازدید: 396
1320/12/03 - 1364/11/21

رضا یاوری نیا

کد متوفی: 6106731 یازدید: 603
- 1400/02/01

سید یحیی و سید حسن حسینی نژاد

کد متوفی: 6106899 یازدید: 108
1314/02/03 - 1378/03/01

سید یحیی و سید حسن حسینی نژاد

کد متوفی: 6106903 یازدید: 334
1314/03/02 - 1378/03/01

فاطمه زاهدی ثانی

کد متوفی: 6109128 یازدید: 105
-

فاطمه زاهدی ثانی

کد متوفی: 6109129 یازدید: 268
-

زهرا برزوئی

کد متوفی: 6109316 یازدید: 238
1343/ - 1397

علی عباسی

کد متوفی: 6109572 یازدید: 139
1357/7/1 - 1389/11/18

علی عباسی

کد متوفی: 6109577 یازدید: 190
1337/7/2 - 1389/11/18

اسماعیل افچنگی

کد متوفی: 6109902 یازدید: 205
1357/06/20 - 1399/09/11

معصومه برغمدی

کد متوفی: 6110248 یازدید: 323
1314/11/10 - 1400/2/4

معصومه خانم باقری

کد متوفی: 6110285 یازدید: 98
-

معصومه خانم باقری

کد متوفی: 6110287 یازدید: 115
-

برات نیکوروش زرین انارکی مهدی نیکوروش

کد متوفی: 6110561 یازدید: 112
۱۳۱۱.۱.۲ - ۱۳۹۹.۱۰.۲۵

کربلایی عزیزالله نوروزی

کد متوفی: 6110751 یازدید: 207
-

حاجیه خانم فریده امینی پور

کد متوفی: 6110759 یازدید: 277
-

رمضانعلی مرادی

کد متوفی: 6110918 یازدید: 209
-

سید کاظم علوی نژاد

کد متوفی: 6111007 یازدید: 109
۱۳۳۳/۱/۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

حاج عباس زورآبادی(بصیرتی)

کد متوفی: 6111026 یازدید: 172
1315/09/01 - 1399/01/29

حاج سید امیرحسینی حسینی

کد متوفی: 6111043 یازدید: 831
1310 - 2/2/1400

سید کاظم علوی نژاد

کد متوفی: 6111149 یازدید: 112
1333/1/1 - 1399/12/27

کد متوفی: 6111283 یازدید: 165
-

محمد ابراهیم کسکنی

کد متوفی: 6111574 یازدید: 132
1.5.1305 - 1.12. 1377