آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان ملکان

حاج قربانعلی جنگجو

کد متوفی: 871 یازدید: 191
-

خدیجه نثاری

کد متوفی: 6099 یازدید: 165
-

خیرا... بدری ملکی

کد متوفی: 6110 یازدید: 173
-

قربانعلی عبدی

کد متوفی: 73218 یازدید: 155
-

اسکندر غفاری راد

کد متوفی: 6001893 یازدید: 253
-

خانم کشور ایرانی

کد متوفی: 6004688 یازدید: 137
-

قادر مراغه ای و پدر و مادرش

کد متوفی: 6028221 یازدید: 132
-

حاج سعید اله حسین قلی زاده ملکی

کد متوفی: 6058263 یازدید: 126
1315/03/06 - 1399/09/23

حاج سعید اله حسین قلی زاده ملکی

کد متوفی: 6058325 یازدید: 126
1315/03/06 - 1399/10/23

زین العابدین مصدق

کد متوفی: 6073580 یازدید: 237
1340/03/01 - 1399/06/23

حاج رجبعلی محمدقاسم نژادملکی

کد متوفی: 6073685 یازدید: 138
1308 - 1362/09/20

پرویز مصدق

کد متوفی: 6074013 یازدید: 174
1322/12/14 - 1385/12/20

کبری اسماعیل پور

کد متوفی: 6101731 یازدید: 159
- ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

حبیبه صادقی

کد متوفی: 6158628 یازدید: 50
1348/02/30 -

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6171241 یازدید: 952
1335/01/01 - 1398/10/13

شهید قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6171247 یازدید: 24
1335/01/01 - 1398/10/13

فاطمه نظری

کد متوفی: 6175134 یازدید: 37
1314/12/01 - 1400/10/06

طرلان تقی پور

کد متوفی: 6176823 یازدید: 13
- 1394/11/04

الحاجیه ثریا کاظم زاده

کد متوفی: 6186190 یازدید: 1227
1330/07/06 - 1400/12/12

محمدامین جعفری

کد متوفی: 6186847 یازدید: 11
-

محمدامین جعفری

کد متوفی: 6186850 یازدید: 9
-

محمدامین جعفری

کد متوفی: 6186856 یازدید: 10
-

جعفری محمدامین

کد متوفی: 6186864 یازدید: 272
-

افسانه سلیمانیان

کد متوفی: 6193412 یازدید: 59
1349/12/19 - 1401/01/28

افسانه سلیمانیان

کد متوفی: 6193488 یازدید: 10
1349/12/19 - 1401/01/28

صالح صحراگرد

کد متوفی: 6194912 یازدید: 3
1370/02/03 - 1398/04/23

مریم غلامی

کد متوفی: 6205622 یازدید: 73
1385/03/01 - 1400/04/14
Loading...

لطفا شکیبا باشید