آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان ملکان

حاج قربانعلی جنگجو

کد متوفی: 871 یازدید: 243
-

خدیجه نثاری

کد متوفی: 6099 یازدید: 200
-

خیرا... بدری ملکی

کد متوفی: 6110 یازدید: 219
-

قربانعلی عبدی

کد متوفی: 73218 یازدید: 197
-

اسکندر غفاری راد

کد متوفی: 6001893 یازدید: 309
-

خانم کشور ایرانی

کد متوفی: 6004688 یازدید: 187
-

قادر مراغه ای و پدر و مادرش

کد متوفی: 6028221 یازدید: 165
-

حاج سعید اله حسین قلی زاده ملکی

کد متوفی: 6058263 یازدید: 161
1315/03/06 - 1399/09/23

حاج سعید اله حسین قلی زاده ملکی

کد متوفی: 6058325 یازدید: 166
1315/03/06 - 1399/10/23

زین العابدین مصدق

کد متوفی: 6073580 یازدید: 282
1340/03/01 - 1399/06/23

حاج رجبعلی محمدقاسم نژادملکی

کد متوفی: 6073685 یازدید: 170
1308 - 1362/09/20

پرویز مصدق

کد متوفی: 6074013 یازدید: 209
1322/12/14 - 1385/12/20

کبری اسماعیل پور

کد متوفی: 6101731 یازدید: 190
- ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

حبیبه صادقی

کد متوفی: 6158628 یازدید: 84
1348/02/30 -

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6171241 یازدید: 972
1335/01/01 - 1398/10/13

فاطمه نظری

کد متوفی: 6175134 یازدید: 48
1314/12/01 - 1400/10/06

طرلان تقی پور

کد متوفی: 6176823 یازدید: 32
- 1394/11/04

الحاجیه ثریا کاظم زاده

کد متوفی: 6186190 یازدید: 1251
1330/07/06 - 1400/12/12

محمدامین جعفری

کد متوفی: 6186847 یازدید: 25
-

محمدامین جعفری

کد متوفی: 6186850 یازدید: 29
-

محمدامین جعفری

کد متوفی: 6186856 یازدید: 25
-

جعفری محمدامین

کد متوفی: 6186864 یازدید: 303
-

افسانه سلیمانیان

کد متوفی: 6193412 یازدید: 78
1349/12/19 - 1401/01/28

افسانه سلیمانیان

کد متوفی: 6193488 یازدید: 23
1349/12/19 - 1401/01/28

صالح صحراگرد

کد متوفی: 6194912 یازدید: 18
1370/02/03 - 1398/04/23

مریم غلامی

کد متوفی: 6205622 یازدید: 110
1385/03/01 - 1400/04/14

ایران جهانی ملکی

کد متوفی: 6218971 یازدید: 12
-

حاج قنبر خادمی

کد متوفی: 6219305 یازدید: 14
- 1401/08/30
Loading...

لطفا شکیبا باشید