آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان کلات

حاج غلامرضا قربانی

کد متوفی: 5790 یازدید: 330
-

سید علی عادل زاده

کد متوفی: 6186 یازدید: 460
-

حاجیه سلطان شوقی

کد متوفی: 6971 یازدید: 360
-

حاج ابراهیم هجرتی

کد متوفی: 7470 یازدید: 577
-

کربلایی عباس امامی کلاتی

کد متوفی: 10777 یازدید: 265
-

روشن روشن

کد متوفی: 10813 یازدید: 280
-

جمشید قاسمی

کد متوفی: 42300 یازدید: 383
-

فرخنده هنرمند کلات

کد متوفی: 57671 یازدید: 252
-

عبدالله ارجمندی کلات

کد متوفی: 58615 یازدید: 294
-

احمدعلی اصغرزاده خشت

کد متوفی: 5060402 یازدید: 10
1342/01/01 - 1364/08/25

براتعلی رحمتی ایدلیکی

کد متوفی: 5060727 یازدید: 3
1343/03/22 - 1362/11/11

حسین ساعدی چنار

کد متوفی: 5060891 یازدید: 5
1342/06/02 - 1365/10/27

سیدمحمد علوی زو

کد متوفی: 5061161 یازدید: 14
1346/12/02 - 1365/08/11

حسن سبحانی سررود

کد متوفی: 5061500 یازدید: 3
1340/12/17 - 1360/07/28

حسین شفیعی چنار

کد متوفی: 5061583 یازدید: 10
1340/01/01 - 1359/12/27

غلام عابدیان زو

کد متوفی: 5062235 یازدید: 3
1346/01/02 - 1365/10/27

حسین علی ترابی لائین

کد متوفی: 5062687 یازدید: 8
1346/03/01 - 1366/01/18

رضا نوروزی زو

کد متوفی: 5063388 یازدید: 4
1342/02/07 - 1365/10/24

حسن ساجدی زو

کد متوفی: 5063807 یازدید: 6
1345/05/01 - 1363/12/25

عباس بهشتی زو

کد متوفی: 5063985 یازدید: 16
1342/01/22 - 1360/12/14

محمد ذوقی خاکستر

کد متوفی: 5064319 یازدید: 6
1345/02/02 - 1363/10/23

علی روحانی چنار

کد متوفی: 5064391 یازدید: 12
1340/03/06 - 1361/01/07

علی کبیری چنار

کد متوفی: 5064428 یازدید: 20
1343/01/02 - 1362/07/29

محمد عرفانی کریمی

کد متوفی: 5064520 یازدید: 3
1330/01/01 - 1364/10/21

محمد کریمی خشتی

کد متوفی: 5064546 یازدید: 4
1345/02/05 - 1365/10/25

محمدحسین طاهری چنار

کد متوفی: 5064617 یازدید: 9
1342/03/05 - 1362/05/30

قربانعلی اصغرزاده

کد متوفی: 5065204 یازدید: 22
1331/10/09 - 1364/12/07

محمود اصغریان سررود

کد متوفی: 5065572 یازدید: 3
1343/09/02 - 1361/06/15

حسین قبادی چنار

کد متوفی: 5065853 یازدید: 8
1313/05/05 - 1363/06/08

سیدجبار نبوی کلات

کد متوفی: 5066372 یازدید: 3
1339/05/15 - 1365/10/04

علی اصغر قرخانی دربندی

کد متوفی: 5066761 یازدید: 9
1340/01/06 - 1365/04/31

محرم کوهی کلات

کد متوفی: 5067065 یازدید: 17
1346/03/01 - 1366/12/01

محمدتقی فیروزی سررود

کد متوفی: 5067318 یازدید: 3
1342/08/02 - 1365/10/22

محمدرضا انتظامی خرکت

کد متوفی: 5067579 یازدید: 5
1344/09/06 - 1365/02/31

موسی زیدانلو

کد متوفی: 5067934 یازدید: 6
1341/01/15 - 1363/04/19

فرج اله روان زاده

کد متوفی: 5068140 یازدید: 4
1346/06/02 - 1365/10/25

قربانعلی چراغی زو

کد متوفی: 5068422 یازدید: 6
1342/10/02 - 1363/01/24

ابوالقاسم دولتخواه لاین

کد متوفی: 5068875 یازدید: 13
1345/08/15 - 1366/01/22

حسینعلی رحیمی خشت

کد متوفی: 5069006 یازدید: 12
1343/02/02 - 1364/04/21

تقی پناهی

کد متوفی: 5069124 یازدید: 9
1343/02/01 - 1366/08/17

رجبعلی سلمانی چنار

کد متوفی: 5069410 یازدید: 8
1342/06/01 - 1361/07/20

محمدباقر بهشتی قره تکان

کد متوفی: 5069461 یازدید: 12
1346/04/11 - 1366/02/21

رحمان روحی کلات

کد متوفی: 5069708 یازدید: 3
1340/06/04 - 1359/10/14

اسماعیل ضیائی لائین

کد متوفی: 5069888 یازدید: 10
1341/04/20 - 1363/12/22

رضا زراعتی

کد متوفی: 5069960 یازدید: 7
1346/06/01 - 1366/07/24

رمضانعلی جهانی دربندی

کد متوفی: 5070097 یازدید: 4
1344/04/02 - 1366/02/01

محمدعلی شهامتی زو

کد متوفی: 5070267 یازدید: 2
1348/06/02 - 1365/10/24

نصرت اله صیامی چرمی

کد متوفی: 5070311 یازدید: 10
1346/06/07 - 1367/02/14

ابراهیم جنتی چنار

کد متوفی: 5070479 یازدید: 12
1337/01/12 - 1363/07/07

علی اصغر صالحی برده

کد متوفی: 5070806 یازدید: 3
1340/02/08 - 1359/10/14

قربان عزیزی نفطه

کد متوفی: 5070890 یازدید: 15
1348/06/02 - 1371/01/23

سیدمحمد هاشمی نژاددربندی

کد متوفی: 5071303 یازدید: 2
1342/02/06 - 1363/10/14

سیدعلی تقی فاطمی

کد متوفی: 5071554 یازدید: 2
1343/11/02 - 1365/11/01

علی ایزدی زو

کد متوفی: 5071707 یازدید: 12
1347/06/30 - 1362/12/12

ابراهیم طاحونی چهچه

کد متوفی: 5071929 یازدید: 14
1343/01/28 - 1360/12/04

مراد امیری

کد متوفی: 5072045 یازدید: 13
1344/05/02 - 1366/04/03

قاسمعلی خاکشورقره سو

کد متوفی: 5072612 یازدید: 3
1348/06/20 - 1365/10/04

غلام رضا بهبودی

کد متوفی: 5072909 یازدید: 5
1346/06/05 - 1366/06/16

قربانعلی شبان چنار

کد متوفی: 5073127 یازدید: 2
1316/12/11 - 1366/11/18

مختار طاهرآبادی

کد متوفی: 5073534 یازدید: 15
1346/06/12 - 1365/12/14

محمدعلی عابدزاده

کد متوفی: 5074187 یازدید: 4
1347/11/02 - 1365/10/25

ابوالقاسم خورشانی

کد متوفی: 5074214 یازدید: 2
1350/08/01 - 1365/10/05

احمد هنرمند

کد متوفی: 5074290 یازدید: 19
1346/11/02 - 1366/12/22

احمدرضا بهشتی سینی

کد متوفی: 5074295 یازدید: 38
1343/01/02 - 1366/12/29

علی اکبر غلام زو

کد متوفی: 5074542 یازدید: 15
1345/09/05 - 1361/04/23

غلامحسین محمدی اسیق سو

کد متوفی: 5074558 یازدید: 3
1345/04/05 - 1364/11/11

محمد صلاحی چنار

کد متوفی: 5075184 یازدید: 3
1327/07/07 - 1365/10/21

محمدامین امین پورزو

کد متوفی: 5075241 یازدید: 3
1334/01/07 - 1365/10/24

موسی جلایربرده

کد متوفی: 5075510 یازدید: 2
1318/01/03 - 1364/11/21

قربان سپاهی چرمه

کد متوفی: 5075890 یازدید: 3
1352/05/01 - 1366/11/05

قربان طاهری

کد متوفی: 5075891 یازدید: 3
1344/07/06 - 1365/04/25

محمد سلمانی کلات

کد متوفی: 5075911 یازدید: 6
1344/04/02 - 1367/09/23

حسین فرهمندچرخی

کد متوفی: 5076241 یازدید: 9
1344/06/01 - 1367/06/06

غلامرضا دربندی قلعه نو

کد متوفی: 5076339 یازدید: 26
1344/01/17 - 1364/07/08

شعبانعلی قدیری سیرزار

کد متوفی: 5076392 یازدید: 33
1354/01/10 - 1378/03/24

حسن خالقی ارچنگان

کد متوفی: 5076393 یازدید: 13
1358/06/15 - 1388/06/31

علی اصغر حداد

کد متوفی: 5076394 یازدید: 3
1352/01/05 - 1372/10/03

قربانعلی زوار

کد متوفی: 5076753 یازدید: 10
1327/01/05 - 1365/02/28

حسین کاوسیان سررود

کد متوفی: 5076762 یازدید: 2
1347/02/02 - 1365/10/26

غلامحسین امین پناه زو

کد متوفی: 5076763 یازدید: 35
1345/02/02 - 1363/12/25

علی فرخی خشت

کد متوفی: 5076764 یازدید: 11
1354/06/01 - 1374/01/02

حجت الله باقرپورآبکمه

کد متوفی: 5076766 یازدید: 6
1342/01/01 - 1362/05/14

فاطمه ایراهیمی عرفانی

کد متوفی: 6000335 یازدید: 241
-

علیرضا قره خانی دربندی

کد متوفی: 6001089 یازدید: 258
-

مشهدی یداله قندی

کد متوفی: 6025675 یازدید: 217
-

مشهدی یداله قندی

کد متوفی: 6025686 یازدید: 224
-

مشهدی یداله قندی

کد متوفی: 6025801 یازدید: 222
-

حاج عبدالله ارجمندی

کد متوفی: 6036280 یازدید: 272
-

امرالله اسماعیلی

کد متوفی: 6045196 یازدید: 432
-

براتعلی قنبرپور دربندی

کد متوفی: 6046817 یازدید: 266
-

اصغر و محمد و عباسعلی قائمیان کلات

کد متوفی: 6094827 یازدید: 379
-

ای جمال جنگی

کد متوفی: 6095200 یازدید: 388
-

حاجیه خانم فاطمه دیده بان

کد متوفی: 6120888 یازدید: 299
- 1400/03/06

رمضان سپاهی چنار

کد متوفی: 6132535 یازدید: 181
1345/05/24 - 1394/07/15

کربلایی بیگم خوش عقیده (ارجمند)

کد متوفی: 6140120 یازدید: 798
1335/09/20 - 1400/05/24

حسن مردپور

کد متوفی: 6140225 یازدید: 569
1343/01/01 - 1400/05/23

ابراهیم زیدانلو

کد متوفی: 6142522 یازدید: 169
1328/01/01 - 1400/05/07

احسان براتی ایدلیکی

کد متوفی: 6144594 یازدید: 487
-

محمد شگفته

کد متوفی: 6152957 یازدید: 318
-

زهره قدوسی زهره قدوسی

کد متوفی: 6160959 یازدید: 124
- 1400/08/17

محمد روانان

کد متوفی: 6162860 یازدید: 136
-

محمد روانان

کد متوفی: 6162861 یازدید: 599
1379/07/14 - 1400/08/25

حاج حسن جمالی جمالی

کد متوفی: 6174786 یازدید: 102
1314/01/01 - 1397/12/27

عیسی شافعی

کد متوفی: 6175707 یازدید: 77
1355/04/04 - 1399/12/27

عیسی شافعی

کد متوفی: 6175715 یازدید: 162
1355/04/01 - 1399/12/27

محمدعلی وپسرش علی اکبر غفاریان زو

کد متوفی: 6180931 یازدید: 63
1363/11/07 -

حاج علی اکبر بیاتی قله زو

کد متوفی: 6182155 یازدید: 364
1315/03/07 - 1397/04/07

غلامحسن نجف زاده

کد متوفی: 6188590 یازدید: 87
1306/06/15 - 1383/06/16

محمد امین شریعتی

کد متوفی: 6222138 یازدید: 54
-

حاج عباس قهرمان

کد متوفی: 6226359 یازدید: 97
-

حاج عسگر دانا

کد متوفی: 6231103 یازدید: 123
1300/01/01 - 1402/03/05
Loading...

لطفا شکیبا باشید