آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان راز و جرگلان

اکبر نوری

کد متوفی: 6031319 یازدید: 236
-

اکبر عسکری

کد متوفی: 6063607 یازدید: 277
1314 - 1399

ومرحوم ولی محمدی ، نبی زاده ومحمدی

کد متوفی: 6068683 یازدید: 247
-

معصومه صادقی

کد متوفی: 6070842 یازدید: 243
1323 - 1399

فاطمه سفیدی

کد متوفی: 6148534 یازدید: 746
1355/01/01 - 1400/06/14

کربلایی محمد عابدی

کد متوفی: 6171515 یازدید: 106
1324 - 1400/09/04

احمد خادمی

کد متوفی: 6187696 یازدید: 174
-

علی اکبر رضائی

کد متوفی: 6193755 یازدید: 109
1315/02/08 - 1400/07/22

پیغمبر قلی شایگان

کد متوفی: 6198314 یازدید: 204
1339/04/15 - 1400/12/17

شاه بانو رحمانی

کد متوفی: 6203083 یازدید: 52
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید