آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان باغ ملک

حیدر کاظمی

کد متوفی: 2490 یازدید: 257
-

کلانتر حاج رحیم رحمانی

کد متوفی: 2496 یازدید: 364
-

ستاره و حسینعلی رشیدی پور

کد متوفی: 4367 یازدید: 396
-

دکتر محسن یزدانی

کد متوفی: 5351 یازدید: 396
-

حسین ممبینی طاهری

کد متوفی: 6839 یازدید: 288
-

حاجیه خانم طلا خلیلی

کد متوفی: 7208 یازدید: 229
-

حاجیه خانم طلا خلیلی

کد متوفی: 7226 یازدید: 238
-

مشهدی رضا خلیلی

کد متوفی: 7719 یازدید: 188
-

یوسف بیگدلی

کد متوفی: 10113 یازدید: 485
-

پژمان احمدی

کد متوفی: 10128 یازدید: 341
-

حاج ابراهیم بیگدلی

کد متوفی: 10136 یازدید: 219
-

عسل حاجی زاده

کد متوفی: 10156 یازدید: 669
-

کهیار جمالی خوب

کد متوفی: 13465 یازدید: 231
-

علیرضا چراغ

کد متوفی: 13511 یازدید: 232
-

کایدکهیار جمالی خوب

کد متوفی: 13545 یازدید: 195
-

زینب بهمئی

کد متوفی: 14102 یازدید: 270
-

آقا سید مظلوم طباطبائی

کد متوفی: 14356 یازدید: 522
-

زنده یاد احمد نریموسی

کد متوفی: 14700 یازدید: 323
-

امین برون سرا

کد متوفی: 16993 یازدید: 262
-

مرحومه نازنین کمری

کد متوفی: 17754 یازدید: 273
-

بی بی صاحب جان قیصری

کد متوفی: 17778 یازدید: 368
-

بی بی صاحب جان قیصری

کد متوفی: 17787 یازدید: 290
-

حاج عباسعلی شیخ

کد متوفی: 18202 یازدید: 239
-

قربانعلی سروستانی

کد متوفی: 18238 یازدید: 226
-

مرحومه گلستان برفی پور

کد متوفی: 18249 یازدید: 238
-

مرحوم کربلایی موسی شفیعی

کد متوفی: 18261 یازدید: 210
-

مرحوم حاج جعفر شفیعی

کد متوفی: 18265 یازدید: 243
-

مرحوم حاج ولی شفیعی

کد متوفی: 18268 یازدید: 230
-

قربانعلی سروستانی

کد متوفی: 18510 یازدید: 229
-

مردان زنگنه

کد متوفی: 18790 یازدید: 231
-

محمدرضا علیخانی

کد متوفی: 18819 یازدید: 549
-

اکبر مرادی

کد متوفی: 19262 یازدید: 343
-

حاج زکی ایزدپناه

کد متوفی: 19355 یازدید: 497
-

صادق ایزدپناه

کد متوفی: 19372 یازدید: 273
-

محمد جنبش و افسانه پرستار

کد متوفی: 19380 یازدید: 777
-

محمد و افسانه جنبش و پرستار

کد متوفی: 19387 یازدید: 403
-

محسن بهمنی

کد متوفی: 19407 یازدید: 231
-

حاج محمد حسین خان ایزدپناه

کد متوفی: 19420 یازدید: 381
-

احسان نورالدین موسی

کد متوفی: 19466 یازدید: 789
-

حاج سید یدالله رضوی

کد متوفی: 19474 یازدید: 246
-

احمد ارزانش

کد متوفی: 19500 یازدید: 461
-

احمــــــــــد ارزانش

کد متوفی: 19510 یازدید: 267
-

حجة الاسلام حاج سید ناصر موسوی

کد متوفی: 19524 یازدید: 1312
-

عباس رضایی

کد متوفی: 19749 یازدید: 309
-

کد متوفی: 19766 یازدید: 232
-

احمــــــــــد ارزانش

کد متوفی: 19832 یازدید: 234
-

احمد ارزانش

کد متوفی: 20172 یازدید: 260
-

ماهزاده رامشگر(طاهری)

کد متوفی: 20201 یازدید: 239
-

ماهزاده رامشگر(طاهری)

کد متوفی: 20435 یازدید: 268
-

نظر زنگنه

کد متوفی: 20679 یازدید: 261
-

حمید نوروزی

کد متوفی: 20758 یازدید: 226
-

بی بی شاه صنم زنگنه

کد متوفی: 20784 یازدید: 238
-

زاده خانم زنگنه

کد متوفی: 20794 یازدید: 209
-

مرحوم آبیگلر بگ زاهدی

کد متوفی: 20800 یازدید: 209
-

مرحوم محمد خادمی

کد متوفی: 20803 یازدید: 210
-

آغفار زنگنه

کد متوفی: 20807 یازدید: 253
-

آقا عیدی محمد زنگنه

کد متوفی: 20808 یازدید: 255
-

حسین کردنژاد

کد متوفی: 20829 یازدید: 503
-

خانم جان نیکبخت

کد متوفی: 20878 یازدید: 277
-

ستاره زنگنه

کد متوفی: 20880 یازدید: 237
-

گل زينب زنگنه

کد متوفی: 20903 یازدید: 245
-

ابوطالب شهریاری

کد متوفی: 21604 یازدید: 265
-

مرحومه مغفوره منیژه حیدری اصل

کد متوفی: 22508 یازدید: 242
-

حاج فرامرز تامرادی جعفری

کد متوفی: 22712 یازدید: 312
-

سید حسینعلی رضوی

کد متوفی: 22975 یازدید: 464
-

موسوی سیدموسوی

کد متوفی: 22991 یازدید: 233
-

. .

کد متوفی: 22994 یازدید: 244
-

موسوی .

کد متوفی: 23000 یازدید: 309
-

. پدر

کد متوفی: 23021 یازدید: 390
-

شادروان کربلایی یارمحمد شامیری

کد متوفی: 23055 یازدید: 629
-

امین برونسرا

کد متوفی: 23115 یازدید: 259
-

اسماعیل و ستار خلیلی فر

کد متوفی: 23205 یازدید: 232
-

منیژه حیدری اصل

کد متوفی: 23238 یازدید: 189
-

حسین کردنژاد

کد متوفی: 23256 یازدید: 249
-

. پدر

کد متوفی: 23305 یازدید: 251
-

حسین فاطمی

کد متوفی: 23609 یازدید: 210
-

فاطمه جوادی

کد متوفی: 24236 یازدید: 256
-

ترنج حسن زاده

کد متوفی: 24655 یازدید: 211
-

الله رحم رمضانی

کد متوفی: 24764 یازدید: 284
-

بی بی دل افروز کهوایی

کد متوفی: 26497 یازدید: 262
-

محمد حسین راحتخواه

کد متوفی: 26532 یازدید: 497
-

شهریار فرهادی

کد متوفی: 27313 یازدید: 204
-

شهریار فرهادی

کد متوفی: 27503 یازدید: 228
-

آیاور زاهدی

کد متوفی: 28793 یازدید: 262
-

حبیب اصلانی

کد متوفی: 29092 یازدید: 259
-

نصرالله علی بخشی

کد متوفی: 29602 یازدید: 212
-

آ یاور زاهدی

کد متوفی: 29967 یازدید: 250
-

بی بی فخری بهرامی

کد متوفی: 29970 یازدید: 214
-

آجهان زاهدی

کد متوفی: 29982 یازدید: 202
-

علی مرتضوی

کد متوفی: 30068 یازدید: 199
-

بی بی عشرت زنگنه

کد متوفی: 30174 یازدید: 308
-

خدارحم افتاده

کد متوفی: 30625 یازدید: 238
-

عبدالرضا ابن عباس

کد متوفی: 30648 یازدید: 217
-

بي بي حليمه خاتون زنگنه

کد متوفی: 31093 یازدید: 247
-

بی بی عشرت زنگنه

کد متوفی: 32552 یازدید: 238
-

منصور سلیمانی نژاد

کد متوفی: 33315 یازدید: 220
-

نادرقلی جمعه زاده

کد متوفی: 33401 یازدید: 179
-

منصور زنگنه

کد متوفی: 33660 یازدید: 223
-

حسین کردنژاد

کد متوفی: 33981 یازدید: 430
-

کربلایی زهرا شهریاری

کد متوفی: 34927 یازدید: 268
-

عبدالله شاه امیری

کد متوفی: 34989 یازدید: 285
-

عبدالله شامیری

کد متوفی: 34993 یازدید: 373
-

عبدالله شامیری

کد متوفی: 34996 یازدید: 240
-

عبدالله شاه امیری

کد متوفی: 38911 یازدید: 358
-

حسن احمدی

کد متوفی: 38981 یازدید: 262
-

احسان نوری موسی

کد متوفی: 39712 یازدید: 216
-

رضا محمد رضایی

کد متوفی: 41081 یازدید: 550
-

کرمعلی رضائی

کد متوفی: 41136 یازدید: 153
-

نیلوفر رضائی

کد متوفی: 41148 یازدید: 196
-

کرمعلی رضایی

کد متوفی: 41149 یازدید: 293
-

‌‌ ‌‌

کد متوفی: 41153 یازدید: 172
-

احمد. شهبازی

کد متوفی: 42044 یازدید: 469
-

اکبر اکسون

کد متوفی: 42261 یازدید: 199
-

کربلایی امیر حسن و پریجان کمائی

کد متوفی: 42277 یازدید: 162
-

امین بشر

کد متوفی: 42614 یازدید: 198
-

رضا محمدرضائی

کد متوفی: 42817 یازدید: 200
-

حاج فتح الله خان ایزدپناه

کد متوفی: 44149 یازدید: 726
-

حاج علیمراد کریمی

کد متوفی: 46449 یازدید: 169
-

سید صفر نژاد موسوی

کد متوفی: 46723 یازدید: 229
-

حاج علیمراد کریمی

کد متوفی: 47638 یازدید: 220
-

مشهدی شیخ علی کمک نجفی

کد متوفی: 52646 یازدید: 168
-

کربلایی شیرین تامرادی

کد متوفی: 53637 یازدید: 197
-

طهماس شیخی

کد متوفی: 53875 یازدید: 177
-

منصور زنگنه

کد متوفی: 54378 یازدید: 576
-

فاطمه زنگنه

کد متوفی: 54527 یازدید: 171
-

کربلایی امیرخون آقا سواری

کد متوفی: 54565 یازدید: 351
-

فرهاد زنگنه

کد متوفی: 54823 یازدید: 195
-

زاهد وارنگ

کد متوفی: 59545 یازدید: 166
-

احمد زمانیان

کد متوفی: 60409 یازدید: 230
-

حجت الله رحیمی

کد متوفی: 60559 یازدید: 355
-

مشهدی عبدالحسین شریفی

کد متوفی: 60564 یازدید: 191
-

سيده مرجان مرعشي

کد متوفی: 62088 یازدید: 313
-

سيد اكبر مرعشي

کد متوفی: 62216 یازدید: 170
-

حمید نوروزی

کد متوفی: 62264 یازدید: 167
-

حمید نوروزی

کد متوفی: 62514 یازدید: 151
-

علی خون امانی

کد متوفی: 62542 یازدید: 226
-

مشهدی سهراب محمدرضایی

کد متوفی: 62732 یازدید: 149
-

کرمعلی رضایی

کد متوفی: 62734 یازدید: 165
-

رامین رحیمی

کد متوفی: 62774 یازدید: 159
-

رامین رحیمی

کد متوفی: 62849 یازدید: 188
-

حکیمه راستیته حکیمه راستینه

کد متوفی: 62875 یازدید: 204
-

غلامعباس گنجی پور

کد متوفی: 62989 یازدید: 150
-

غلامعباس گنجی پور

کد متوفی: 63003 یازدید: 166
-

ابوالحسن خواجه ای

کد متوفی: 63495 یازدید: 235
-

مشهدی آشیر محمد رضایی

کد متوفی: 63522 یازدید: 217
-

صادق ایزدپناه

کد متوفی: 63741 یازدید: 441
-

حاج فتح الله خان ایزدپناه

کد متوفی: 63835 یازدید: 1038
-

ابراهیم خلیلی

کد متوفی: 64111 یازدید: 214
-

علی محمد طهماسبی

کد متوفی: 64662 یازدید: 177
-

الهام رحیمی متین

کد متوفی: 64924 یازدید: 200
-

الهام رحیمی متین

کد متوفی: 64993 یازدید: 196
-

محمدرضا شجریان

کد متوفی: 65023 یازدید: 155
-

مهدی راوند

کد متوفی: 65036 یازدید: 228
-

کربلایی موسی کریمی

کد متوفی: 65394 یازدید: 150
-

حاج علی مراد کریمی

کد متوفی: 68554 یازدید: 175
-

علیمراد کریمی

کد متوفی: 68727 یازدید: 171
-

عبدالعلی حاجی زاده

کد متوفی: 69023 یازدید: 368
-

حاج علیمراد کریمی

کد متوفی: 69025 یازدید: 175
-

مهندس جمشیدخان داورپناه

کد متوفی: 69215 یازدید: 221
-

زیبا زنگنه کمالی

کد متوفی: 69237 یازدید: 198
-

کربلایی هما کمایی

کد متوفی: 69285 یازدید: 240
-

محمد کمایی اصل

کد متوفی: 69336 یازدید: 158
-

بهمن برهمند

کد متوفی: 69629 یازدید: 199
-

حاج فتح اللّه خان ایزدپناه

کد متوفی: 69898 یازدید: 282
-

رحیم مرادی منش

کد متوفی: 69922 یازدید: 775
1374/08/06 - 1398/08/21

حاج راهخدا باغشیرین

کد متوفی: 70019 یازدید: 199
-

مشهدی هما محسنی صادق

کد متوفی: 70696 یازدید: 168
-

مازیار هاشمی و محمد کمایی

کد متوفی: 71372 یازدید: 166
-

نادعلی سلمانوندزاده

کد متوفی: 72767 یازدید: 170
-

شهید مجتبی زکوی زاده

کد متوفی: 73125 یازدید: 242
-

شهید مجتبی زکوی زاده

کد متوفی: 73147 یازدید: 179
-

مجتبی زکوی زاده

کد متوفی: 73183 یازدید: 162
-

مجتبی زکوی زاده

کد متوفی: 73193 یازدید: 156
-

ت ددر

کد متوفی: 73467 یازدید: 227
-

پرویز پور حسینی پرویز پور حسینی

کد متوفی: 74766 یازدید: 149
-

محمد کمایی اصل

کد متوفی: 75411 یازدید: 190
-

کهنه پوش بیر(بهمنی )

کد متوفی: 76313 یازدید: 267
-

مرحوم سجاد تقدسی مؤخر

کد متوفی: 76614 یازدید: 166
-

نرگس ممبینی

کد متوفی: 77169 یازدید: 153
-

نرگس ممبینی

کد متوفی: 77180 یازدید: 224
-

محمدعلی شریفی

کد متوفی: 77333 یازدید: 150
-

نرگس ممبینی

کد متوفی: 77493 یازدید: 308
-

نسا صالحی

کد متوفی: 77575 یازدید: 170
-

ملا ولی تارم

کد متوفی: 77767 یازدید: 207
-

شاه کرم مرادی

کد متوفی: 77965 یازدید: 162
-

مشهدی ابراهیم قربانزاده

کد متوفی: 78015 یازدید: 186
-

مشهدی زرین تاج کاظمی

کد متوفی: 78068 یازدید: 153
-

امیر محمد حاج خداداد علی بخشی

کد متوفی: 78360 یازدید: 209
-

خانعلی ممبینی

کد متوفی: 800609 یازدید: 152
-

یدالله میرالی

کد متوفی: 6004215 یازدید: 192
-

مرتضئ پناهنده

کد متوفی: 6004678 یازدید: 185
-

علی رفیعی منفرد

کد متوفی: 6005097 یازدید: 168
-

فاطمه ممبینی

کد متوفی: 6005262 یازدید: 301
-

فاطمه ممبینی

کد متوفی: 6005295 یازدید: 506
-

فاطمه ممبینی

کد متوفی: 6005297 یازدید: 424
-

احمد زمانیان

کد متوفی: 6005792 یازدید: 197
-

علی رفیعی

کد متوفی: 6006033 یازدید: 172
-

سید امرالله موسوی

کد متوفی: 6009738 یازدید: 232
-

اسكندرآقا زنگنه

کد متوفی: 6010327 یازدید: 202
-

فرضعلى كمايى

کد متوفی: 6010449 یازدید: 165
-

حاج عبدالحسین نورالدینی

کد متوفی: 6010679 یازدید: 189
-

روزه ممبینی

کد متوفی: 6011299 یازدید: 301
-

علی شیری

کد متوفی: 6011944 یازدید: 195
-

خدارحم افتاده

کد متوفی: 6013389 یازدید: 206
-

مشهدی غنجعلی انصاری

کد متوفی: 6013412 یازدید: 168
-

مشهدی قدبانو مرادی

کد متوفی: 6013429 یازدید: 177
-

مشهدی قدبانو مرادی

کد متوفی: 6013441 یازدید: 203
-

محمد کمایی

کد متوفی: 6013448 یازدید: 324
-

محمد کمایی

کد متوفی: 6013458 یازدید: 164
-

علی رفیعی منفرد

کد متوفی: 6013469 یازدید: 191
-

خدارحم افتاده(عبدلی زاده)

کد متوفی: 6014322 یازدید: 182
-

علی رفیعی منفرد

کد متوفی: 6015929 یازدید: 165
-

مادر بزرگم .پدر بزرگم سروستانی

کد متوفی: 6016770 یازدید: 190
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6016800 یازدید: 159
-

علی راهپیما

کد متوفی: 6018174 یازدید: 202
-

محسن معتضد کیانی

کد متوفی: 6018625 یازدید: 228
-

کلثوم بهمنی کلثوم بهمنی

کد متوفی: 6018714 یازدید: 182
-

علی اکبر رحیمی پور

کد متوفی: 6018747 یازدید: 205
-

مظفر پابرجا

کد متوفی: 6019366 یازدید: 169
-

مصطفی صفری

کد متوفی: 6019432 یازدید: 185
-

مصطفی صفری

کد متوفی: 6019438 یازدید: 193
-

طلا موسوی

کد متوفی: 6019799 یازدید: 1040
1337/01/06 - 1397/11/16

بهمن آبریزه

کد متوفی: 6021523 یازدید: 175
-

محمد زنگنه فر

کد متوفی: 6022071 یازدید: 176
-

مهرداد آل صفری

کد متوفی: 6022225 یازدید: 180
-

شیرین خادمی

کد متوفی: 6023540 یازدید: 201
-

سکینه زنگنه

کد متوفی: 6023706 یازدید: 211
-

محمد کاظم جعفریان

کد متوفی: 6026544 یازدید: 181
-

کربلایی احمد آرام

کد متوفی: 6027362 یازدید: 172
-

کربلایی احمد آرام

کد متوفی: 6027380 یازدید: 195
-

سالار بهمنی کیا

کد متوفی: 6029060 یازدید: 245
-

جانمراد مرادی

کد متوفی: 6030639 یازدید: 180
-

مهدی شفیعی

کد متوفی: 6031160 یازدید: 242
-

کربلایی غلام حسین ظهیری

کد متوفی: 6031937 یازدید: 167
-

مهدی شفیعی

کد متوفی: 6032134 یازدید: 158
-

کربلایی قمر احمدی

کد متوفی: 6032612 یازدید: 165
-

محمد سواری زاده

کد متوفی: 6032624 یازدید: 167
-

اردوان نیک منش

کد متوفی: 6032632 یازدید: 205
-

سید حسین موسوی نسب

کد متوفی: 6033262 یازدید: 184
-

سپیده حاجی زاده

کد متوفی: 6035706 یازدید: 175
-

حسین کردنژاد

کد متوفی: 6035749 یازدید: 201
-

موسی تقدسی

کد متوفی: 6036009 یازدید: 219
-

رسول نیک بین

کد متوفی: 6036299 یازدید: 183
-

صادق سعادتجو

کد متوفی: 6036317 یازدید: 193
-

غلامرضا باقری

کد متوفی: 6037060 یازدید: 177
-

لطف الله امیری

کد متوفی: 6037201 یازدید: 184
-

علی راهپیما

کد متوفی: 6037298 یازدید: 179
-

لطف الله امیری

کد متوفی: 6037902 یازدید: 231
-

رئیس علی رحم حسین پور

کد متوفی: 6038268 یازدید: 226
-

رئیس علی رحم حسین پور

کد متوفی: 6038281 یازدید: 206
-

رئیس علی رحم حسین پور

کد متوفی: 6038289 یازدید: 211
-

حاج محمدجعفر سروستانی

کد متوفی: 6038314 یازدید: 256
-

رئیس علی حسین پور

کد متوفی: 6038320 یازدید: 190
-

رئیس علی حسین پور

کد متوفی: 6038326 یازدید: 182
-

رئیس علی حسین پور

کد متوفی: 6038330 یازدید: 191
-

حاج ولی حسین پور

کد متوفی: 6038478 یازدید: 186
-

حاج مراد حموله

کد متوفی: 6038749 یازدید: 215
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039314 یازدید: 177
-

رئیس اله داد حسین پور

کد متوفی: 6039656 یازدید: 190
-

مشهدی منور آقایی

کد متوفی: 6041397 یازدید: 167
-

حاجت مراد و بازعلی بیگدلی

کد متوفی: 6042145 یازدید: 242
-

مهدی آزمون

کد متوفی: 6042772 یازدید: 178
-

احسان نورالدین موسی

کد متوفی: 6043300 یازدید: 244
-

حسین نامرادی

کد متوفی: 6044144 یازدید: 170
-

مصطفی صفری پسکره

کد متوفی: 6048491 یازدید: 204
-

محمد شریفی

کد متوفی: 6049325 یازدید: 181
-

خاور خادمی

کد متوفی: 6050138 یازدید: 183
-

خیبرآقا سواری

کد متوفی: 6050272 یازدید: 173
-

مشهدی مظفر احمدی

کد متوفی: 6050468 یازدید: 176
-

خیبرآقا سواری

کد متوفی: 6050648 یازدید: 169
-

خیبرآقا سواری

کد متوفی: 6050654 یازدید: 176
-

مرحوم طوطی جان ورپشتی

کد متوفی: 6051176 یازدید: 158
-

مجید افراخته

کد متوفی: 6055353 یازدید: 203
1358 -

کربلایی صحنعلی عیوضی

کد متوفی: 6055435 یازدید: 195
- ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

موسی دستپاک

کد متوفی: 6057343 یازدید: 223
-

کربلایی عزیزالله شهریاری

کد متوفی: 6057431 یازدید: 212
-

ماهی جان ممبینی

کد متوفی: 6057850 یازدید: 154
- 1399/10/20

زینب شهریاری

کد متوفی: 6058889 یازدید: 166
-

ملاموسی بادبردست

کد متوفی: 6060252 یازدید: 154
1316/03/01 - 1396/10/26

کاظم رخشبهار

کد متوفی: 6060307 یازدید: 152
1316/07/09 - 1399/10/17

محمد پندش

کد متوفی: 6060502 یازدید: 191
1350/07/01 - 1398/02/22

حاج فتح اله خان ایزدپناه

کد متوفی: 6060781 یازدید: 445
2/9/1315 - 7/8/1399

محمد حسین محمدی

کد متوفی: 6062122 یازدید: 177
-

عزيزلله شهرياري

کد متوفی: 6066637 یازدید: 188
1/8/1333 - 26/10/1399

امید فرجی زنگنه

کد متوفی: 6068381 یازدید: 191
1354/6/1 - 1397/6/31

نعمت الله فرجی زنگنه

کد متوفی: 6068388 یازدید: 162
1319/3/17 - 1387/2/8

علی بابا سروستانی

کد متوفی: 6068706 یازدید: 393
1337/09/09 - 1397/11/23

سهراب محمدرضایی

کد متوفی: 6068888 یازدید: 152
X1/X1/1314 -

ملا عبدالحسین رحمانی

کد متوفی: 6070375 یازدید: 147
- ۱۳۹۹/۱۱/۱۷

ملا عبدالحسین رحمانی

کد متوفی: 6070381 یازدید: 189
- 1399/11/17

حاج امامعلی حاجی زاده بختیاری

کد متوفی: 6070661 یازدید: 167
1314/4/1 - 1392/11/17

ابراهیم زنگنه

کد متوفی: 6070964 یازدید: 207
2.7.1353 - 1.6.1399

سپیده حاجي‌زاده

کد متوفی: 6071863 یازدید: 160
1384/5/11 -

شیخ میرزا قلی حاجی زاده

کد متوفی: 6072456 یازدید: 167
1/10/1339 - 20/3/1398

زهره آبدان

کد متوفی: 6072880 یازدید: 187
7/2/1382 - 14/2/1398

حمیرا احمدی

کد متوفی: 6073076 یازدید: 189
.. - 1399/11/30

حاج صفر صابری

کد متوفی: 6074144 یازدید: 431
1326/06/04 - 1399/11/24

علی بابا کمائی

کد متوفی: 6074332 یازدید: 196
۱۳۳۴/۱۲/۱ - ۱۳۹۹/۴/۲۲

الهام ولیزاده سلمانوند

کد متوفی: 6074519 یازدید: 192
-

شاهزاده شفیعی

کد متوفی: 6075523 یازدید: 171
۱۹۷۸ - ۲۰۲۱

رویا سبزعلی زاده

کد متوفی: 6076281 یازدید: 183
23/5/1381 - 12/11/98

سردار حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6076531 یازدید: 171
-

سردار دلها حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6076536 یازدید: 220
-

علی (قربان) زکوی

کد متوفی: 6076700 یازدید: 343
- 01/12/1399

محمد حسین رضایی پور

کد متوفی: 6076788 یازدید: 179
-

امیر حسین تقی پور

کد متوفی: 6076996 یازدید: 202
1382.5.15 - 1399.12.8

زینب شهریاری

کد متوفی: 6077069 یازدید: 189
- 6/4/94

جانعلی شیخ

کد متوفی: 6078346 یازدید: 494
-

فرهنگ قاسمی

کد متوفی: 6078611 یازدید: 198
-

سیدصفر نژادموسوی

کد متوفی: 6080348 یازدید: 416
1340/05/07 - 1399/06/16

مسلم کردی

کد متوفی: 6081136 یازدید: 1436
1360 - 1399

حاجتمراد بیگدلی

کد متوفی: 6081715 یازدید: 313
۱۳۳۷ - ۶۳/۱۲/۲۱

ماه صنم اورک

کد متوفی: 6081743 یازدید: 185
-

چراغعلی بیگدلی

کد متوفی: 6083052 یازدید: 310
1303 - 1387/12/24

فاطمه سروستانی

کد متوفی: 6090559 یازدید: 171
1381/07/8 - 1399/12/28

عزیزالله شیخ منگشتی

کد متوفی: 6092507 یازدید: 303
- 1399/12/28

مرحومه حاجیه خانم ماه سلطان ممبنی

کد متوفی: 6093146 یازدید: 167
-

کرمعلی سلمانوندزاده

کد متوفی: 6098061 یازدید: 145
-

حاج یاور برون

کد متوفی: 6099925 یازدید: 172
۱۹۵۵/۰۱/۱۰ - ۲۰۲۱/۳/۲۴

کد متوفی: 6101499 یازدید: 176
-

فاطمه خونمیرزایی

کد متوفی: 6103311 یازدید: 237
-

افسانه آذرمون

کد متوفی: 6103366 یازدید: 483
-

علی رفیعی

کد متوفی: 6103899 یازدید: 410
1381/09/08 - 1399/09/16

علی رفیعی

کد متوفی: 6103904 یازدید: 170
1381/09/08 - 1399/09/16

حسین پیرزاده

کد متوفی: 6105429 یازدید: 442
1335/10/2 - 1399/4/17

باقر چرومی

کد متوفی: 6105898 یازدید: 187
-

حسین بهشتی

کد متوفی: 6107353 یازدید: 1066
1345 - 1400

حسین احمدی

کد متوفی: 6107518 یازدید: 169
1369/08/09 - 1390/08/01

حاج علی دانا کردیان (نظری فر)

کد متوفی: 6108267 یازدید: 436
1309/8/5 - 1400/1/8

جبار بدری

کد متوفی: 6111073 یازدید: 175
-

مرحوم جبار بدری (بیر)

کد متوفی: 6111079 یازدید: 413
-

یاور احمدی

کد متوفی: 6111556 یازدید: 401
-

علی میرزا تامرادی

کد متوفی: 6112165 یازدید: 350
-

منوچهر آقا سواری

کد متوفی: 6112252 یازدید: 239
۱۳۳۸/۲/۳ - ۱۳۹۶/۵/۱۹

مشهدی محمد شیخ منگشتی زاده مشهدی محمد شیخ منگشتی زاده

کد متوفی: 6112850 یازدید: 187
۱۳۲۸/۳/۳ - ۱۳۹۵/۳/۱

مشهدی محمد شیخ منگشتی زاده مشهدی محمد شیخ منگشتی زاده

کد متوفی: 6112920 یازدید: 152
۱۳۲۸/۳/۳ - ۱۳۹۵/۳/۱

مشهدی محمد شیخ منگشتی زاده

کد متوفی: 6112932 یازدید: 165
۱۳۲۸/۳/۳ - ۱۳۹۵/۳/۱

اساره شهابیانی

کد متوفی: 6113715 یازدید: 234
-

علی رحم باقری

کد متوفی: 6114044 یازدید: 625
-

الله کریم ثابت قهفرخی

کد متوفی: 6114269 یازدید: 653
-

منور کردی

کد متوفی: 6114303 یازدید: 212
1/7/1334 - 9/1/1400

الله کریم ثابت قهورخی

کد متوفی: 6114312 یازدید: 152
-

سهراب شفیعی

کد متوفی: 6115256 یازدید: 274
-

سجاد و رسول رضاپور

کد متوفی: 6123839 یازدید: 227
-

یوسف بیگدلی

کد متوفی: 6124226 یازدید: 218
-

ناصر سروستانی

کد متوفی: 6125299 یازدید: 535
1345/06/07 - 1400/03/24

مشهدی شیرین جان شیری

کد متوفی: 6127597 یازدید: 110
-

امید تامرادی

کد متوفی: 6128970 یازدید: 374
1375/07/17 - 1399/06/06

عمادالدین سروستانی

کد متوفی: 6129485 یازدید: 130
-

زینب(لاله) رحیمی

کد متوفی: 6129712 یازدید: 384
1369 - 1400

سید عباس مختاری

کد متوفی: 6131533 یازدید: 207
-

گل بیگم ممبینی

کد متوفی: 6136416 یازدید: 124
-

گل بیگم ممبینی

کد متوفی: 6136441 یازدید: 145
-

زینب رحیمی

کد متوفی: 6137114 یازدید: 155
1368/02/25 - 1400/04/15

زندیاد حاج صیدال و دکتر حیدر کاظمی

کد متوفی: 6138669 یازدید: 247
-

حاج علی محمد و کربلایی آقارضا محمدرضایی

کد متوفی: 6139568 یازدید: 122
1342/01/01 - 1399/07/15

کد متوفی: 6139585 یازدید: 161
-

منصور زنگنه

کد متوفی: 6139588 یازدید: 120
1357/07/01 - 1399/07/25

کبری حاجیزاده

کد متوفی: 6139950 یازدید: 236
1369/07/01 - 1394/06/01

مرحوم فتح الله خان قیصری

کد متوفی: 6141754 یازدید: 154
1340/05/06 - 1397/03/16

اعظم علی بخشی

کد متوفی: 6144172 یازدید: 540
1371/06/04 - 1394/11/29

حیدر خلیلی

کد متوفی: 6144926 یازدید: 1086
1343/03/03 - 1400/05/25

علیداد بارامیری

کد متوفی: 6146309 یازدید: 520
1354/01/01 - 1400/06/06

احمد زمانیان

کد متوفی: 6146676 یازدید: 140
- 1383/11/30

حیدر خلیلی

کد متوفی: 6147356 یازدید: 677
1343/03/03 - 1400/05/25

عزیزان آسمانی ام 🖤

کد متوفی: 6149140 یازدید: 383
-

حاج علیداد بهوندی

کد متوفی: 6149206 یازدید: 265
- 1400/06/16

. روان بد

کد متوفی: 6149574 یازدید: 213
-

خدابس محمدی یگانه

کد متوفی: 6150340 یازدید: 697
-

مهدی آزمون

کد متوفی: 6152590 یازدید: 1171
-

حسین ممبنی کاظمی

کد متوفی: 6154469 یازدید: 103
1365/07/01 - 1390/07/08

کربلایی امیرقلی آذربار

کد متوفی: 6154602 یازدید: 109
-

کربلایی عبدالرضا بیگدلی

کد متوفی: 6161905 یازدید: 190
-

خسرو ممبینی

کد متوفی: 6165045 یازدید: 79
-

عزیز اله ظهیری

کد متوفی: 6165896 یازدید: 342
-

محمد خلیلی

کد متوفی: 6168032 یازدید: 72
1366/05/30 - 1400/06/10

مجید ایزدپناه

کد متوفی: 6169178 یازدید: 302
1372/10/02 - 1390/10/02

اسفندیارخان ایزدپناه

کد متوفی: 6171546 یازدید: 670
1343/09/03 - 1400/10/05

رستم شهپری

کد متوفی: 6172461 یازدید: 192
1334/03/03 - 1400/09/24

سیدمحمدرضا میرسالاری

کد متوفی: 6176524 یازدید: 61
-

سیدمحمدرضا میرسالاری

کد متوفی: 6176526 یازدید: 196
1332/10/18 - 1400/03/20

مشهدی جلال الدین مرادی

کد متوفی: 6176819 یازدید: 159
1347/06/15 - 1399/05/07

سرهنگ پاسدار حاج راه خدا باغ شیرین

کد متوفی: 6177093 یازدید: 1397
1348/03/05 - 1399/03/05

احمد شهبازی

کد متوفی: 6177833 یازدید: 112
1337/10/01 - 1365/10/04

غلامحسین شهبازی

کد متوفی: 6177836 یازدید: 181
1357/07/01 - 1394/08/05

مرحوم بهادر دستپاک دستپاک

کد متوفی: 6178668 یازدید: 106
1374/09/01 - 1400/05/28

محمد لرکی

کد متوفی: 6178777 یازدید: 66
-

مرحوم موسی دستپاک دستپاک

کد متوفی: 6178789 یازدید: 85
1349/01/01 - 1397/12/24

محمد جنبش

کد متوفی: 6180002 یازدید: 89
-

حجت الاسلام والمسلمین حاج سید عباس موسوی

کد متوفی: 6180100 یازدید: 171
- 1400/11/19

مرحومه کربلایی رضیه صفری

کد متوفی: 6181736 یازدید: 85
-

حکیمه مرادی گراوند

کد متوفی: 6184920 یازدید: 283
-

شهید کهنه پوش بیر

کد متوفی: 6185070 یازدید: 218
- 1369/12/18

یوسف بیگدلی

کد متوفی: 6185484 یازدید: 99
1343/08/04 - 1396/08/24

زینب خاتون بهمنی

کد متوفی: 6185677 یازدید: 120
-

پریجان احمدی

کد متوفی: 6185757 یازدید: 48
-

سرهنگ پاسدار محمد پندش

کد متوفی: 6185835 یازدید: 174
1350/07/01 - 1398/02/22

کــریـم تـامـرادی

کد متوفی: 6186487 یازدید: 308
-

کــــــریم تـــــــامــــــرادی

کد متوفی: 6186489 یازدید: 183
-

مرادخون صابری نژاد

کد متوفی: 6186809 یازدید: 105
- 1400/11/06

فرشاد نقدی

کد متوفی: 6186812 یازدید: 132
1362/12/01 - 1400/10/19

عیسی ده نقدی

کد متوفی: 6186888 یازدید: 73
1335/07/01 - 1395/02/18

کربلایی سیدنجات موسوی

کد متوفی: 6187186 یازدید: 53
- 1400/12/20

شهید محمد خلیلی

کد متوفی: 6188801 یازدید: 197
1366/01/01 - 1400/08/01

سپیده(عسل) حاجی زاده

کد متوفی: 6189656 یازدید: 282
1384/05/11 - 1399/06/10

کربلایی خلف ترکانیان فر

کد متوفی: 6190560 یازدید: 145
-

خانم جان بیژنی رستمی

کد متوفی: 6190566 یازدید: 45
-

خاطره مرادی

کد متوفی: 6190571 یازدید: 58
1384/03/31 - 1400/01/18

مرحومه مشهدی صفا منگشتی

کد متوفی: 6190812 یازدید: 368
-

زلیخا تامرادی زاهدی

کد متوفی: 6193352 یازدید: 83
1333 - 1394

علی کردزنگنه

کد متوفی: 6193492 یازدید: 63
- 1368

شهید راه خدمت مهندس فرشاد نقدی

کد متوفی: 6198164 یازدید: 54
-

مشهدی محمد زنگنه

کد متوفی: 6199347 یازدید: 76
-

شهید مهدی آزمون

کد متوفی: 6201180 یازدید: 180
1361/11/20 - 1400/06/16

حاج علی عسکر بهمئی

کد متوفی: 6201263 یازدید: 51
1348/10/01 - 1400/11/02

عزیزالله شیخ منگشتی

کد متوفی: 6201265 یازدید: 89
1348/08/02 - 1399/12/28

حاج هاشم و جابر ولیپور

کد متوفی: 6201296 یازدید: 110
1370/03/10 - 1400/10/20

مهراب (حسن) شفیعی

کد متوفی: 6201623 یازدید: 2817
1366/06/30 - 1401/02/24

علی زنگنه

کد متوفی: 6202466 یازدید: 44
1317/07/17 - 1387/06/29

حاج علی حسین خان مرادی

کد متوفی: 6203322 یازدید: 156
-

مشهدی زواره قنبری

کد متوفی: 6204440 یازدید: 48
- 1401/03/30

بی بی سکینه جعفرزاده

کد متوفی: 6205121 یازدید: 52
-

. .

کد متوفی: 6205213 یازدید: 44
-

لیمو رضارضایی

کد متوفی: 6206134 یازدید: 42
-

سیما پیری

کد متوفی: 6206393 یازدید: 47
-

اسما نوروزی اسمانوروزی

کد متوفی: 6207228 یازدید: 50
-

فوت شده فوت شده

کد متوفی: 6207231 یازدید: 63
-

کربلایی نصیر پیکاریان

کد متوفی: 6207581 یازدید: 235
-

کربلایی عیسی دست پاک

کد متوفی: 6207583 یازدید: 1265
-

عیسئ دستپاک

کد متوفی: 6207670 یازدید: 49
-

احمد شهبازی

کد متوفی: 6207680 یازدید: 43
-

رحم خدا خلیلی نسب

کد متوفی: 6207888 یازدید: 157
1343/12/09 - 1390/05/11

عین الله ممبینی

کد متوفی: 6207978 یازدید: 89
-

مشهدی زواره قنبری

کد متوفی: 6208809 یازدید: 238
-

مهران ممبینی صالحی

کد متوفی: 6210593 یازدید: 446
1375/11/15 - 1400/07/09

حاج علیمراد کریمی

کد متوفی: 6211262 یازدید: 51
-

مهران رسادی

کد متوفی: 6212444 یازدید: 54
1383/03/17 - 1401/07/15

مرحومه آسیه شمشیری

کد متوفی: 6212471 یازدید: 5490
-

گل صنم تاب

کد متوفی: 6212487 یازدید: 36
-

نظر ممبینی

کد متوفی: 6212510 یازدید: 166
1334/01/01 - 1386/09/29

بهمن جعفری

کد متوفی: 6213271 یازدید: 139
1350/07/01 - 1401/05/26

بهمن جعفري رضايي

کد متوفی: 6213286 یازدید: 48
1350/07/01 - 1401/05/26

محمد رضا ایاسی

کد متوفی: 6213361 یازدید: 45
- 1401/06/01

محمد رضا ایاسی

کد متوفی: 6213365 یازدید: 38
1401/06/01 - 1401/06/01

هما کمائی

کد متوفی: 6213371 یازدید: 61
1333/01/02 - 1398/10/04

حاج خداداد شاه امیری

کد متوفی: 6214255 یازدید: 200
-

کریم تامرادی

کد متوفی: 6215365 یازدید: 43
-

زنده یادمنصور آذرنوش

کد متوفی: 6215588 یازدید: 42
-

حسین رحمانی

کد متوفی: 6216105 یازدید: 412
- 1401/06/16

حاج حسین رحمانی

کد متوفی: 6216113 یازدید: 40
-

عفت عباسی دانا

کد متوفی: 6217233 یازدید: 395
1374 - 1401/06/27

مشهدی حاتم زکوی

کد متوفی: 6217239 یازدید: 35
1337/02/04 - 1400/10/29

حاج سید عباس موسوی

کد متوفی: 6218939 یازدید: 32
-

کلبعلی بارزۍ

کد متوفی: 6226376 یازدید: 36
-

شهیدمصطفی رفیع زاده

کد متوفی: 6227652 یازدید: 145
1375/02/02 - 1401/01/25

رسول محمدی روشن

کد متوفی: 6230468 یازدید: 33
-

نوروز صالحی

کد متوفی: 6231739 یازدید: 32
-

تاجی شهریسنوند

کد متوفی: 6233436 یازدید: 123
1310/06/03 - 1401/02/31

💔 زنده یاد حاج محمد تامرادی

کد متوفی: 6234102 یازدید: 162
1336/07/06 - 1402/04/10

عبدالحسین کردزنگنه

کد متوفی: 6234873 یازدید: 2261
1346/06/05 - 1402/04/20

نعمت الله شریفی

کد متوفی: 6234925 یازدید: 27
1315/03/08 - 1387/01/29

نعمت الله شریفی

کد متوفی: 6234927 یازدید: 45
-

آ سهراب کیانی مقدم

کد متوفی: 6237052 یازدید: 31
-

سید بهاره موسوی

کد متوفی: 6238639 یازدید: 686
1370/01/09 - 1402/06/20

امید روزدار

کد متوفی: 6238646 یازدید: 208
1373/04/05 - 1396/11/26

شادروان بهمن🖤عبدالله عریضی زاده

کد متوفی: 6238980 یازدید: 130
-

کربلایی همین بس کریمی

کد متوفی: 6241202 یازدید: 28
1335/03/03 - 1402/07/18

کربلایی داوود طاهری ممبینی

کد متوفی: 6242741 یازدید: 102
1363/01/01 - 1402/09/03

افشین حموله

کد متوفی: 6244039 یازدید: 56
-

فرزاد علی بخشی

کد متوفی: 6244106 یازدید: 34
-

داوود طاهری

کد متوفی: 6244344 یازدید: 13
-

داوود طاهری

کد متوفی: 6244348 یازدید: 12
-

حاج راه علی شیخی

کد متوفی: 6245168 یازدید: 12
-

سید قاسم موسوی

کد متوفی: 6245495 یازدید: 49
1369/08/20 - 1401/12/21

فاطمه احمدی

کد متوفی: 6245767 یازدید: 105
1300 - 1402

مهری فتحی زاده {امیری}

کد متوفی: 6246959 یازدید: 12
1337/03/01 - 1402/11/20

مرتضی خان قیصری

کد متوفی: 6247872 یازدید: 37
-

فرهاد شیرونی

کد متوفی: 6248194 یازدید: 186
1367/02/16 - 1402/09/22

سرهنگ امیر قلی بهمنی

کد متوفی: 6248559 یازدید: 8
-

حاج حسین ملایی

کد متوفی: 6249339 یازدید: 10
-

مش عبدو برین

کد متوفی: 6250000 یازدید: 4
-

کربلای خانم آذریو

کد متوفی: 6250117 یازدید: 7
-