آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان باوی

حامد شعیب

کد متوفی: 12935 یازدید: 180
-

مرحوم حمید حمیداوی

کد متوفی: 13202 یازدید: 248
-

جلیل محمودی

کد متوفی: 14023 یازدید: 162
-

ابو القاسم افشاری نژاد

کد متوفی: 14028 یازدید: 163
-

سیدمحمد موسوی

کد متوفی: 14043 یازدید: 188
-

کاظم ابو جواد مراقی

کد متوفی: 14141 یازدید: 181
-

کاظم ابو جواد المراقی

کد متوفی: 14143 یازدید: 179
-

حمید حمیداوی

کد متوفی: 14148 یازدید: 410
-

سیما خزائی

کد متوفی: 14696 یازدید: 149
-

مرحوم حاج عباس المراقی

کد متوفی: 18751 یازدید: 181
-

سیدجواد سموات

کد متوفی: 28399 یازدید: 154
-

عادل ابوسعید العگیلي

کد متوفی: 41111 یازدید: 144
-

غلامعلی العبدالرضا العبید عامری

کد متوفی: 46331 یازدید: 158
-

جلیل محمودیان

کد متوفی: 47953 یازدید: 197
-

خلف آقا سلامت

کد متوفی: 52071 یازدید: 190
-

الحاج عبدالحسین المرداسی

کد متوفی: 77554 یازدید: 217
-

سیداحمد فاضلی مطلق

کد متوفی: 78391 یازدید: 168
-

حاج حداد حدیدی

کد متوفی: 79833 یازدید: 127
-

بسنه صوفی

کد متوفی: 80058 یازدید: 154
-

حجی شنو صرخه

کد متوفی: 6019162 یازدید: 154
-

حجی شنو صرخه

کد متوفی: 6019176 یازدید: 151
-

زیور کروشاوی

کد متوفی: 6052286 یازدید: 131
-

زیور کروشاوی

کد متوفی: 6052330 یازدید: 125
-

زیور کروشاوی

کد متوفی: 6052388 یازدید: 140
-

خسرو جیشی (شحیتات)

کد متوفی: 6063030 یازدید: 131
-

حاج خلف مرداسی

کد متوفی: 6083646 یازدید: 131
-

کد متوفی: 6109146 یازدید: 128
-

سید شریف البوشوکه

کد متوفی: 6144739 یازدید: 152
1348/10/21 - 1400/06/04

سید اسماعیل مولحی

کد متوفی: 6165402 یازدید: 490
-

شمعه عاشوری

کد متوفی: 6179274 یازدید: 215
- 1400/11/16

حاج کاظم سلامت

کد متوفی: 6182345 یازدید: 337
-

عبدالله سلمان زاده

کد متوفی: 6194924 یازدید: 13
-

قاسم شرهان عامری

کد متوفی: 6198962 یازدید: 14
-

حسین بچاکیان

کد متوفی: 6199814 یازدید: 721
- 1401/03/02

مشهدیحسن کریمی شوشتری

کد متوفی: 6205008 یازدید: 7
1312 - 1391

مهدی عطایی

کد متوفی: 6205884 یازدید: 19
-

حاج محمد سلامات

کد متوفی: 6211275 یازدید: 7
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید