آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان باوی

حامد شعیب

کد متوفی: 12935 یازدید: 246
-

مرحوم حمید حمیداوی

کد متوفی: 13202 یازدید: 369
-

جلیل محمودی

کد متوفی: 14023 یازدید: 257
-

ابو القاسم افشاری نژاد

کد متوفی: 14028 یازدید: 250
-

سیدمحمد موسوی

کد متوفی: 14043 یازدید: 257
-

کاظم ابو جواد مراقی

کد متوفی: 14141 یازدید: 252
-

کاظم ابو جواد المراقی

کد متوفی: 14143 یازدید: 248
-

حمید حمیداوی

کد متوفی: 14148 یازدید: 584
-

سیما خزائی

کد متوفی: 14696 یازدید: 241
-

مرحوم حاج عباس المراقی

کد متوفی: 18751 یازدید: 263
-

سیدجواد سموات

کد متوفی: 28399 یازدید: 226
-

عادل ابوسعید العگیلي

کد متوفی: 41111 یازدید: 214
-

غلامعلی العبدالرضا العبید عامری

کد متوفی: 46331 یازدید: 232
-

جلیل محمودیان

کد متوفی: 47953 یازدید: 287
-

خلف آقا سلامت

کد متوفی: 52071 یازدید: 260
-

الحاج عبدالحسین المرداسی

کد متوفی: 77554 یازدید: 287
-

سیداحمد فاضلی مطلق

کد متوفی: 78391 یازدید: 239
-

حاج حداد حدیدی

کد متوفی: 79833 یازدید: 197
-

بسنه صوفی

کد متوفی: 80058 یازدید: 216
-

حجی شنو صرخه

کد متوفی: 6019162 یازدید: 238
-

حجی شنو صرخه

کد متوفی: 6019176 یازدید: 201
-

زیور کروشاوی

کد متوفی: 6052286 یازدید: 190
-

زیور کروشاوی

کد متوفی: 6052330 یازدید: 191
-

زیور کروشاوی

کد متوفی: 6052388 یازدید: 193
-

خسرو جیشی (شحیتات)

کد متوفی: 6063030 یازدید: 215
-

حاج خلف مرداسی

کد متوفی: 6083646 یازدید: 198
-

کد متوفی: 6109146 یازدید: 173
-

سید شریف البوشوکه

کد متوفی: 6144739 یازدید: 287
1348/10/21 - 1400/06/04

سید اسماعیل مولحی

کد متوفی: 6165402 یازدید: 580
-

شمعه عاشوری

کد متوفی: 6179274 یازدید: 256
- 1400/11/16

حاج کاظم سلامت

کد متوفی: 6182345 یازدید: 375
-

عبدالله سلمان زاده

کد متوفی: 6194924 یازدید: 41
-

قاسم شرهان عامری

کد متوفی: 6198962 یازدید: 44
-

حسین بچاکیان

کد متوفی: 6199814 یازدید: 796
- 1401/03/02

مشهدیحسن کریمی شوشتری

کد متوفی: 6205008 یازدید: 35
1312 - 1391

مهدی عطایی

کد متوفی: 6205884 یازدید: 62
-

حاج محمد سلامات

کد متوفی: 6211275 یازدید: 52
-

حاج حميد السهوان عامري

کد متوفی: 6220768 یازدید: 24
-

حاج سلمان پور عامری

کد متوفی: 6223793 یازدید: 64
- 1392/11/08

المرحوم ابوعباس(عبدالله) الدلفي

کد متوفی: 6226190 یازدید: 141
1344/02/01 - 1401/12/05

احمد هاشمی

کد متوفی: 6226197 یازدید: 17
-

خانم مشعشعی مشعشعی

کد متوفی: 6236212 یازدید: 23
-

حاج رحیم حمیدی اصل

کد متوفی: 6237897 یازدید: 8
1319/02/07 - 1383/10/11
Loading...

لطفا شکیبا باشید