آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان باوی

حامد شعیب

کد متوفی: 12935 یازدید: 115
-

مرحوم حمید حمیداوی

کد متوفی: 13202 یازدید: 182
-

جلیل محمودی

کد متوفی: 14023 یازدید: 105
-

ابو القاسم افشاری نژاد

کد متوفی: 14028 یازدید: 116
-

سیدمحمد موسوی

کد متوفی: 14043 یازدید: 130
-

کاظم ابو جواد مراقی

کد متوفی: 14141 یازدید: 115
-

کاظم ابو جواد المراقی

کد متوفی: 14143 یازدید: 131
-

حمید حمیداوی

کد متوفی: 14148 یازدید: 296
-

سیما خزائی

کد متوفی: 14696 یازدید: 101
-

مرحوم حاج عباس المراقی

کد متوفی: 18751 یازدید: 116
-

سیدجواد سموات

کد متوفی: 28399 یازدید: 104
-

عادل ابوسعید العگیلي

کد متوفی: 41111 یازدید: 102
-

جلیل محمودیان

کد متوفی: 47953 یازدید: 130
-

خلف آقا سلامت

کد متوفی: 52071 یازدید: 125
-

الحاج عبدالحسین المرداسی

کد متوفی: 77554 یازدید: 156
-

سیداحمد فاضلی مطلق

کد متوفی: 78391 یازدید: 118
-

حاج حداد حدیدی

کد متوفی: 79833 یازدید: 82
-

بسنه صوفی

کد متوفی: 80058 یازدید: 100
-

حجی شنو صرخه

کد متوفی: 6019162 یازدید: 104
-

حجی شنو صرخه

کد متوفی: 6019176 یازدید: 99
-

زیور کروشاوی

کد متوفی: 6052286 یازدید: 80
-

زیور کروشاوی

کد متوفی: 6052330 یازدید: 81
-

زیور کروشاوی

کد متوفی: 6052388 یازدید: 95
-

خسرو جیشی (شحیتات)

کد متوفی: 6063030 یازدید: 98
-

حاج خلف مرداسی

کد متوفی: 6083646 یازدید: 88
-

کد متوفی: 6109146 یازدید: 89
-

سید شریف البوشوکه

کد متوفی: 6144739 یازدید: 71
1348/10/21 - 1400/06/04

سید اسماعیل مولحی

کد متوفی: 6165402 یازدید: 404
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید