آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان باوی

حامد شعیب

کد متوفی: 12935 یازدید: 296
-

مرحوم حمید حمیداوی

کد متوفی: 13202 یازدید: 443
-

جلیل محمودی

کد متوفی: 14023 یازدید: 305
-

ابو القاسم افشاری نژاد

کد متوفی: 14028 یازدید: 294
-

سیدمحمد موسوی

کد متوفی: 14043 یازدید: 314
-

کاظم ابو جواد مراقی

کد متوفی: 14141 یازدید: 296
-

کاظم ابو جواد المراقی

کد متوفی: 14143 یازدید: 305
-

حمید حمیداوی

کد متوفی: 14148 یازدید: 664
-

سیما خزائی

کد متوفی: 14696 یازدید: 292
-

مرحوم حاج عباس المراقی

کد متوفی: 18751 یازدید: 313
-

سیدجواد سموات

کد متوفی: 28399 یازدید: 291
-

عادل ابوسعید العگیلي

کد متوفی: 41111 یازدید: 246
-

غلامعلی العبدالرضا العبید عامری

کد متوفی: 46331 یازدید: 269
-

جلیل محمودیان

کد متوفی: 47953 یازدید: 327
-

خلف آقا سلامت

کد متوفی: 52071 یازدید: 298
-

الحاج عبدالحسین المرداسی

کد متوفی: 77554 یازدید: 337
-

سیداحمد فاضلی مطلق

کد متوفی: 78391 یازدید: 291
-

حاج حداد حدیدی

کد متوفی: 79833 یازدید: 241
-

بسنه صوفی

کد متوفی: 80058 یازدید: 251
-

حجی شنو صرخه

کد متوفی: 6019162 یازدید: 279
-

حجی شنو صرخه

کد متوفی: 6019176 یازدید: 241
-

زیور کروشاوی

کد متوفی: 6052286 یازدید: 231
-

زیور کروشاوی

کد متوفی: 6052330 یازدید: 236
-

زیور کروشاوی

کد متوفی: 6052388 یازدید: 230
-

خسرو جیشی (شحیتات)

کد متوفی: 6063030 یازدید: 273
-

حاج خلف مرداسی

کد متوفی: 6083646 یازدید: 238
-

کد متوفی: 6109146 یازدید: 208
-

سید شریف البوشوکه

کد متوفی: 6144739 یازدید: 359
1348/10/21 - 1400/06/04

سید اسماعیل مولحی

کد متوفی: 6165402 یازدید: 634
-

شمعه عاشوری

کد متوفی: 6179274 یازدید: 286
- 1400/11/16

حاج کاظم سلامت

کد متوفی: 6182345 یازدید: 421
-

عبدالله سلمان زاده

کد متوفی: 6194924 یازدید: 76
-

قاسم شرهان عامری

کد متوفی: 6198962 یازدید: 83
-

حسین بچاکیان

کد متوفی: 6199814 یازدید: 1105
- 1401/03/02

مشهدیحسن کریمی شوشتری

کد متوفی: 6205008 یازدید: 58
1312 - 1391

مهدی عطایی

کد متوفی: 6205884 یازدید: 91
-

حاج محمد سلامات

کد متوفی: 6211275 یازدید: 95
-

حاج حميد السهوان عامري

کد متوفی: 6220768 یازدید: 71
-

حاج سلمان پور عامری

کد متوفی: 6223793 یازدید: 119
- 1392/11/08

المرحوم ابوعباس(عبدالله) الدلفي

کد متوفی: 6226190 یازدید: 170
1344/02/01 - 1401/12/05

احمد هاشمی

کد متوفی: 6226197 یازدید: 47
-

خانم مشعشعی مشعشعی

کد متوفی: 6236212 یازدید: 42
-

حاج رحیم حمیدی اصل

کد متوفی: 6237897 یازدید: 33
1319/02/07 - 1383/10/11

خادمه اهل بیت حجیه سکینه میاحیون

کد متوفی: 6238383 یازدید: 109
-

حاج عباس اعصامی

کد متوفی: 6242480 یازدید: 153
- 1402/09/20
Loading...

لطفا شکیبا باشید