آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان حمیدیه

الفاتحه عباس ابوحمزه الحلفی

کد متوفی: 8286 یازدید: 304
-

زایرسلطان ابوسهر حلفی

کد متوفی: 8342 یازدید: 289
-

میثم الصگری

کد متوفی: 8564 یازدید: 316
-

حاج کریم بیت سیاح

کد متوفی: 14892 یازدید: 282
-

حاح کریم بیت سیاح

کد متوفی: 14894 یازدید: 372
-

راضی (رضا) عبیداوی

کد متوفی: 21084 یازدید: 512
-

لطيف ابن محسن عبيات(عبادي)

کد متوفی: 65006 یازدید: 253
-

لطيف عبيات(عبادي)

کد متوفی: 65047 یازدید: 275
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 68981 یازدید: 217
-

خلف عبیداوی

کد متوفی: 70016 یازدید: 311
-

فاطمه صافی

کد متوفی: 76777 یازدید: 252
-

الهام عنصری

کد متوفی: 6030960 یازدید: 241
-

سردار شهید قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039782 یازدید: 256
-

جابر عبدالرحمانی

کد متوفی: 6041321 یازدید: 282
-

نبی عبدالرحمانی

کد متوفی: 6041338 یازدید: 244
-

قاسم غوابش

کد متوفی: 6050569 یازدید: 274
-

قاسم غوابش

کد متوفی: 6050575 یازدید: 223
-

قاسم غوابش

کد متوفی: 6050583 یازدید: 277
-

نصرا ام علی طرفی

کد متوفی: 6069893 یازدید: 208
-

شیخ احمد خلفی

کد متوفی: 6076808 یازدید: 283
1355/10/30 -

عماد مشعل

کد متوفی: 6076829 یازدید: 266
1371/03/08 - 1399/12/9

بسنه حطریه زبیدی

کد متوفی: 6076851 یازدید: 254
-

حطریه بسنه زبیدی

کد متوفی: 6076855 یازدید: 443
-

حمید الکشیمر مشعلی

کد متوفی: 6076895 یازدید: 218
-

جباری مشعلی

کد متوفی: 6076928 یازدید: 223
-

نبی سعیدی

کد متوفی: 6076934 یازدید: 223
-

نبی الحاج زایرسعیدی

کد متوفی: 6076998 یازدید: 370
- ۱۳۹۱/۱۰/۲۵

محمد عبیات

کد متوفی: 6077134 یازدید: 250
- ۱۳۹۹/۱۲/۷

بدریه دحیمی

کد متوفی: 6078147 یازدید: 234
....... - ......

بدریه دحیمی

کد متوفی: 6078153 یازدید: 277
....... - .......

ام حسین سگور براوی

کد متوفی: 6078169 یازدید: 232
.... - ....

اسماعیل اسماعیلی منش

کد متوفی: 6078858 یازدید: 270
۱۹۴۹/۰۳/۲۱ - ۲۰۱۵/۰۳/۳۰

شروان عبیداوی

کد متوفی: 6079129 یازدید: 241
۱۹۴۲ - ۲۰۱۳

حاج بوشی ابن زایر غضبان طرفی موله

کد متوفی: 6081316 یازدید: 261
-

حاج بوشی ابن زایر غضبان طرفی موله

کد متوفی: 6081327 یازدید: 305
-

محمد ساعدی

کد متوفی: 6081707 یازدید: 551
1380/05/16 - 1399/11/16

نبی صگوری

کد متوفی: 6093905 یازدید: 213
-

خدیجه بنت رکن غراوی ساعدی

کد متوفی: 6113300 یازدید: 186
1347 - 1398

محمد امیری

کد متوفی: 6153140 یازدید: 342
-

شهید محمد امیری

کد متوفی: 6153459 یازدید: 263
- 1400/06/03

شهیدوالامقام محمد امیری

کد متوفی: 6153462 یازدید: 152
1379/11/30 - 1400/06/03

حسنه زبیدی

کد متوفی: 6172859 یازدید: 197
-

حمود ابن مكلف حلفي

کد متوفی: 6175374 یازدید: 101
-

اسمعیل عبدالمولا

کد متوفی: 6187265 یازدید: 90
-

اسمعیل عبدالمولا

کد متوفی: 6187266 یازدید: 328
-

سید عادل موسوی (سید عوده) موسوی

کد متوفی: 6188546 یازدید: 310
1346/07/28 - 1400/12/28

حمزه عباس السيلاوي

کد متوفی: 6201345 یازدید: 85
-

شهید احمد محمد مشلب

کد متوفی: 6217504 یازدید: 1837
-

مصطفی مقدم سیلاوی

کد متوفی: 6229589 یازدید: 161
1371/01/01 - 1401/07/18

مصطفی مقدم سیلاوی

کد متوفی: 6236177 یازدید: 72
1371/01/01 - 1401/07/18

حاج جاسم منصوری

کد متوفی: 6246272 یازدید: 24
- 1402/12/07

مصطفی سیلاوی مقدم

کد متوفی: 6246280 یازدید: 15
1371/01/01 - 1401/07/18
Loading...

لطفا شکیبا باشید