آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان دشت آزادگان

حاج عبد علی اسدی

کد متوفی: 7816 یازدید: 369
-

یاسین (محمد) جلیزاوی

کد متوفی: 8195 یازدید: 365
-

ابوحمزه عباس ابو حمزه

کد متوفی: 8282 یازدید: 263
-

ملا عبدالامیر امیری

کد متوفی: 9440 یازدید: 296
-

عبیدالله نگراوی عبدالله نگراوی

کد متوفی: 20448 یازدید: 787
-

منصور ضامنی

کد متوفی: 23626 یازدید: 231
-

سیدعلی علوی-سواعدی

کد متوفی: 28127 یازدید: 306
-

درای ساعدی

کد متوفی: 31665 یازدید: 254
-

زایره ام علی حریزاوی

کد متوفی: 31708 یازدید: 300
-

فخری بنت حمریه جلالی

کد متوفی: 32347 یازدید: 272
-

حاجيه نعيمه حيدرى

کد متوفی: 40820 یازدید: 233
-

حاج سبهان سعیداوی

کد متوفی: 44202 یازدید: 333
-

عبدالجبار صالحی

کد متوفی: 44206 یازدید: 232
-

حاج صباحی سعیداوی

کد متوفی: 44223 یازدید: 217
-

فوزیه سیاحی

کد متوفی: 44861 یازدید: 311
-

مرداو جعفر المهاوي الطائي

کد متوفی: 64558 یازدید: 223
-

المرحوم حسن ایباره نگراوی

کد متوفی: 69377 یازدید: 206
-

المرحوم حسن ایباره نگراوی

کد متوفی: 69379 یازدید: 217
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 69525 یازدید: 176
-

جابر صالحی

کد متوفی: 75450 یازدید: 228
-

حاج عبدالحسین مالکی عذاری

کد متوفی: 75969 یازدید: 211
-

حاج سیدخضر فاطمی حسینی

کد متوفی: 6022977 یازدید: 214
-

ام سیدقاسم حسینی

کد متوفی: 6023197 یازدید: 261
-

پدر عزيزمان گاطع سواعدي

کد متوفی: 6027052 یازدید: 228
-

حاج قاسم و ابومهدی سلیمانی-المهندس

کد متوفی: 6038800 یازدید: 260
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039246 یازدید: 232
-

غالیه ام داخل

کد متوفی: 6039266 یازدید: 225
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039872 یازدید: 204
-

حجیه هیله نگراوی

کد متوفی: 6050253 یازدید: 221
-

لیلو کنانی

کد متوفی: 6050263 یازدید: 200
-

یبار مگصوصی

کد متوفی: 6056125 یازدید: 177
-

سید رسن مگصوصی

کد متوفی: 6056147 یازدید: 250
۱۳۳۵ - ۱۳۸۲

اکبر والی شرف

کد متوفی: 6060058 یازدید: 265
-

بهرام کرامت

کد متوفی: 6064860 یازدید: 300
-

فریده مغینمی

کد متوفی: 6068054 یازدید: 864
-

حمیده ماکیانی

کد متوفی: 6071598 یازدید: 202
- ۲۷/۱۱/۱۳۹۹

اموات الحاضرین فی هذه الغرفه

کد متوفی: 6072239 یازدید: 314
-

ساهی الهاشم حردانی

کد متوفی: 6074532 یازدید: 186
-

حجی مهدی جرفی

کد متوفی: 6076939 یازدید: 227
-

حجی مهدی جرفی

کد متوفی: 6076946 یازدید: 223
-

منصور طائی

کد متوفی: 6077329 یازدید: 225
-

جواد طرفی شرهانی

کد متوفی: 6077337 یازدید: 235
-

المرحوم عبدالزهرا ساعدی عاشوری

کد متوفی: 6077351 یازدید: 200
-

حاج عبدالنبی(لوجی)ابن فنیان جلالی

کد متوفی: 6077437 یازدید: 205
۱۳۳۳/۴/۱ - ۱۳۹۶/۶/۱۵

عارف دیناروندی

کد متوفی: 6078429 یازدید: 263
- 1399/12/12

عارف دیناروندی

کد متوفی: 6078432 یازدید: 195
-

حاج سید لطیف سیدعبودی

کد متوفی: 6081515 یازدید: 1202
1321/01/03 - 1390/12/22

عزیز بنی طرفی زاده

کد متوفی: 6081530 یازدید: 151
1350/3/3 - 1399/12/9

عزیز بنی طرفی

کد متوفی: 6081534 یازدید: 186
1350/3/3 - 1399/12/9

جبار ابوحمید الغانم پدرام سالمی

کد متوفی: 6081685 یازدید: 180
۱۳۳۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

حاج مالک گمراوی

کد متوفی: 6082085 یازدید: 181
06/05/1986 -

عزیز بنی طرفی

کد متوفی: 6082500 یازدید: 322
1350/3/3 - 1399/12/9

جاسم جادری

کد متوفی: 6082540 یازدید: 229
01/02/1337 -

فواد جلالی

کد متوفی: 6082616 یازدید: 751
13720622 - 13990311

راضی سعیدی (جادری )

کد متوفی: 6082917 یازدید: 217
1/1/ 1330 - 6/2/97

امحنایه بیت داغر

کد متوفی: 6090878 یازدید: 223
۱۳۲۲ - ۱۴۰۰

ام سعید داغری

کد متوفی: 6092411 یازدید: 186
1322/1/1 - 1399/12/30

ام سعید داغری

کد متوفی: 6092600 یازدید: 255
1322/1/1 - 1399/12/30

زایر صالح نیسی گمراوی

کد متوفی: 6093168 یازدید: 1145
1314/10/01 - 1399/03/21

مهدی المذحجی(پوررضا)

کد متوفی: 6093726 یازدید: 184
-

حجی فرید سلیمانی

کد متوفی: 6094758 یازدید: 307
-

حجی فرید سلیمانی

کد متوفی: 6094766 یازدید: 833
-

سعید طرفی سعیداوی

کد متوفی: 6094785 یازدید: 323
-

فرید سلیمانی فرد

کد متوفی: 6094825 یازدید: 174
-

حاج شابث ابو هاشم حلفی

کد متوفی: 6103872 یازدید: 290
- 1399/11/27

سید سعید مهدوی

کد متوفی: 6123182 یازدید: 216
-

ابوالهیل حیدری

کد متوفی: 6135389 یازدید: 150
1332/04/18 - 1393/01/16

حاج سدخان بیت حردان

کد متوفی: 6135399 یازدید: 191
1330/01/03 - 1399/12/20

صادق حریزی

کد متوفی: 6149718 یازدید: 441
1370/07/08 - 1399/02/05

محمد نیسی

کد متوفی: 6163490 یازدید: 161
- 1398/09/30

حاجيه مهرافرين جلالي

کد متوفی: 6163649 یازدید: 92
1348/06/31 - 1398/05/25

عبدالنبی شرهانی نیمی پور

کد متوفی: 6165168 یازدید: 111
-

صادق محمدی

کد متوفی: 6171770 یازدید: 63
-

صادق محمدی

کد متوفی: 6171773 یازدید: 223
-

سردار شهید قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6171992 یازدید: 55
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6172058 یازدید: 80
1353/01/01 - 1399/10/13

صادق محمدی اصل

کد متوفی: 6173046 یازدید: 78
-

محمد عبیداوی

کد متوفی: 6177433 یازدید: 378
1359/10/01 - 1400/10/21

حاج عبدالله مزرعه

کد متوفی: 6182712 یازدید: 163
-

مرحوم عبدالرضا مزرعه

کد متوفی: 6183130 یازدید: 77
-

احمد شبیبی

کد متوفی: 6186971 یازدید: 246
- 1383/12/22

موزان صفاری پور

کد متوفی: 6187060 یازدید: 83
-

سید شبیب موسوی

کد متوفی: 6189657 یازدید: 72
1314/12/01 - 1399/01/12

شلش مرمزی

کد متوفی: 6191209 یازدید: 84
-

حژیه عبیداوی

کد متوفی: 6192093 یازدید: 203
1328/01/01 - 1401/01/21

شهاب عطیه سخراوی

کد متوفی: 6200367 یازدید: 580
1382/04/12 - 1401/03/03

يدتي ام عبد الساده

کد متوفی: 6200716 یازدید: 74
-

شیخ مجید چلداوی

کد متوفی: 6203010 یازدید: 104
- 1384/09/22

سید زعیم هاشمی

کد متوفی: 6210925 یازدید: 51
1343/08/03 - 1379/06/06

میثم (صالح) سیاحی

کد متوفی: 6212791 یازدید: 100
1374/12/22 - 1396/05/27

حمید جلالی جلالی

کد متوفی: 6213025 یازدید: 136
-

مهرآفرین جلالی

کد متوفی: 6214077 یازدید: 40
1344/06/31 - 1398/05/25

فوزیه طرفی

کد متوفی: 6217135 یازدید: 52
-

عبد بن راضی صخراوی

کد متوفی: 6224458 یازدید: 33
1305/01/01 - 1376/09/22

احمد شبيبي

کد متوفی: 6226050 یازدید: 242
1366/02/31 - 1383/12/22

امید و احمد سبهانی

کد متوفی: 6226253 یازدید: 36
-

جسم خلف

کد متوفی: 6226738 یازدید: 64
1328/05/06 - 1402/01/06

حاج سیدکاظم پورکاظم (چلداوی)

کد متوفی: 6228294 یازدید: 162
1324/03/06 - 1399/11/20

الحجيه ام جاسم

کد متوفی: 6230484 یازدید: 59
1305/06/20 - 1402/01/31

سيد جعفر موسويان نژاد

کد متوفی: 6230976 یازدید: 192
1382/01/01 - 1401/10/08

ام صادق مغینمی

کد متوفی: 6231910 یازدید: 40
-

عبود الحاج حمید مزرعه( بیت صندل)

کد متوفی: 6233731 یازدید: 32
-

المرحوم حجي صالح حجي حسين سياحي

کد متوفی: 6234167 یازدید: 35
1315/01/01 - 1398/06/28

عارف سالمي زاده

کد متوفی: 6235273 یازدید: 194
-

سید جعفر موسویان نژاد

کد متوفی: 6235659 یازدید: 46
1384/05/04 - 1401/11/04

حاج سلمان حسینی

کد متوفی: 6236635 یازدید: 20
1319/02/08 - 1401/04/29

سید جعفر موسویان نژاد

کد متوفی: 6237303 یازدید: 32
1383/05/04 - 1401/11/04

سید جعفر موسویان نژاد

کد متوفی: 6237307 یازدید: 349
1383/05/04 - 1401/11/04

مریم چنانی

کد متوفی: 6238911 یازدید: 62
1350/03/07 - 1402/07/18

مادر مادر

کد متوفی: 6240663 یازدید: 51
-

مادر .

کد متوفی: 6241039 یازدید: 16
-

« مادر »

کد متوفی: 6241049 یازدید: 14
-

مادر ...

کد متوفی: 6241050 یازدید: 15
-

مادر ...

کد متوفی: 6241051 یازدید: 15
-

مادر ...

کد متوفی: 6241052 یازدید: 35
-

مادر ..

کد متوفی: 6241519 یازدید: 7
-

حنظل سیاح

کد متوفی: 6242975 یازدید: 14
-

کریم عبدالمولی

کد متوفی: 6247973 یازدید: 36
1317/08/05 - 1395/11/21
Loading...

لطفا شکیبا باشید