آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان رامشیر

سیدمحمود هاشمی

کد متوفی: 544 یازدید: 115
-

عبود خالدی

کد متوفی: 652 یازدید: 107
-

حاجی یری الهلیچی

کد متوفی: 1261 یازدید: 110
-

حاجی یری الهلیچی

کد متوفی: 1265 یازدید: 98
-

امین ابو حیدر هلیچی

کد متوفی: 1268 یازدید: 111
-

علی ابو فاخر هلیچی

کد متوفی: 1273 یازدید: 94
-

علی ابو فاخر هلیچی

کد متوفی: 1281 یازدید: 96
-

مرحوم صدام حسین المجید .

کد متوفی: 1283 یازدید: 106
-

حاج دهر عموری

کد متوفی: 1305 یازدید: 98
-

کاظم العموری

کد متوفی: 1313 یازدید: 104
-

مجید‌الهلیچی هلیچی

کد متوفی: 1395 یازدید: 119
-

مجید الهلیچی

کد متوفی: 1398 یازدید: 118
-

ابوحیدر هلیچی

کد متوفی: 1456 یازدید: 106
-

محمد رضا شریفی عرب

کد متوفی: 14842 یازدید: 96
-

حاج خانم خدیجه حیدری ریحانه

کد متوفی: 15536 یازدید: 103
-

حميد كعبي

کد متوفی: 16166 یازدید: 89
-

کریم حطاوی

کد متوفی: 20515 یازدید: 97
-

مرحوم شیخ وهب حیدری حیدری

کد متوفی: 20606 یازدید: 173
-

سید هاشم موسوی

کد متوفی: 24398 یازدید: 110
-

جمیل پورجاسم

کد متوفی: 28699 یازدید: 89
-

حاج میرحمید عباسی

کد متوفی: 34617 یازدید: 131
1323/1/2 - 1399/4/25

حاج سیدحبیب هاشمی

کد متوفی: 45096 یازدید: 87
-

هاشم اکبری

کد متوفی: 51018 یازدید: 89
-

خانم زبیـدی

کد متوفی: 51049 یازدید: 108
-

محمد حمیداوی اصل

کد متوفی: 51092 یازدید: 79
-

حاج ذهب زبیدی

کد متوفی: 52284 یازدید: 99
-

سردار (علی) کردزنگنه

کد متوفی: 59415 یازدید: 73
-

سید کاظم موسوی آبشاری

کد متوفی: 62236 یازدید: 86
-

مادری مهربان ام عبدالامیر

کد متوفی: 67897 یازدید: 94
-

مادر مهربان ودلسوز ام عبدالامیر

کد متوفی: 67916 یازدید: 87
-

حاج خیبر حمید

کد متوفی: 6006223 یازدید: 98
-

مجید حاتمی نژاد

کد متوفی: 6011525 یازدید: 79
-

(تقی) پسر سرداح ___

کد متوفی: 6021696 یازدید: 97
-

فاطمه نوذری

کد متوفی: 6026534 یازدید: 117
-

جعفر ظهیری

کد متوفی: 6028917 یازدید: 93
-

حاج محمد خالدی

کد متوفی: 6035163 یازدید: 82
-

حاجی عبید خالدی

کد متوفی: 6035189 یازدید: 91
-

حجیہ زھرا عامری سورہ

کد متوفی: 6035260 یازدید: 77
-

محمد حریزاوی

کد متوفی: 6039445 یازدید: 81
-

زهرا تابع معتوقی

کد متوفی: 6043943 یازدید: 85
-

حاج ابراهیم شیرانی

کد متوفی: 6044416 یازدید: 107
-

زاهد ترک

کد متوفی: 6051800 یازدید: 81
-

علی ڪریمی

کد متوفی: 6061572 یازدید: 158
55/6/30 - 96/7/1

عبدالحسین بن رشید

کد متوفی: 6061710 یازدید: 68
۱۳۱۸/۱/۴ - ۱۳۹۱/۳/۶

عبدالحسین بن رشید بن رشید

کد متوفی: 6062322 یازدید: 231
-

سیدمحمود هاشمی

کد متوفی: 6062354 یازدید: 80
1320/1/30 - 1397/9/19

علی ڪریمی

کد متوفی: 6062540 یازدید: 76
۵۵/۶/۳۰ - ۹۶/۰۷/۰۱

علی ڪریمی

کد متوفی: 6066784 یازدید: 72
۵۵/۶/۳۰ - ۹۶/۷/۱

خلیل شریفی

کد متوفی: 6075625 یازدید: 82
-

زینب رییسی پور

کد متوفی: 6103323 یازدید: 407
-

محمد رضا (شادپور ) منیعی

کد متوفی: 6106593 یازدید: 965
-

مجید خمیسی زاده

کد متوفی: 6108674 یازدید: 1453
1349/1/1 - 1400/1/26

زهرا حسین زاده

کد متوفی: 6111981 یازدید: 168
۱۳۶۹٫۰۶٫۱۴ - ۱۴۰۰٫۰۲٫۱۵

کد متوفی: 6112419 یازدید: 66
-

زهرا حسین زاده قنواتی

کد متوفی: 6113369 یازدید: 890
1369/6/14 - 1400/2/15

ابراهیم رئیسی

کد متوفی: 6113557 یازدید: 118
-

حاج سید فاخر مرتضوی

کد متوفی: 6114383 یازدید: 48
1399/07/25 - 1399/08/16

سیده کوثر هاشمی

کد متوفی: 6116791 یازدید: 50
1390/8/21 - 1398/8/4

حاج شرمز مقدم

کد متوفی: 6118921 یازدید: 171
1318/04/02 - 1400/02/18

مهدی نوریان

کد متوفی: 6119074 یازدید: 40
1319/01/02 - 1400/02/25

ابراهیم زنگنه

کد متوفی: 6123994 یازدید: 48
1324/06/20 - 1399/05/25

جواهر بوخدری

کد متوفی: 6137080 یازدید: 39
- 1400/05/14

۲۲/۵/۱۴۰۰ آلبو شوکه (موسوی)

کد متوفی: 6141099 یازدید: 29
-

یوسف عقیلی زاده

کد متوفی: 6145887 یازدید: 1871
-

حمزه رئیسی

کد متوفی: 6146113 یازدید: 72
1305 - 1400/06/05

قادر عموری فر

کد متوفی: 6148991 یازدید: 118
1374/02/20 - 1399/12/01

جعفر محمدی مقدم (زهیری)

کد متوفی: 6164009 یازدید: 26
1350/03/01 - 1399/09/26
Loading...

لطفا شکیبا باشید