آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان هریس

محمد دادخواه

کد متوفی: 23219 یازدید: 282
-

محمد دادخواه

کد متوفی: 23223 یازدید: 240
-

خدیجه غفوری

کد متوفی: 44262 یازدید: 282
-

حنانه احمدزاده

کد متوفی: 6035484 یازدید: 215
-

حاج حسین سمیعی سمیعی ونورابادی

کد متوفی: 6070008 یازدید: 203
۱۳۱۵ - ۱۳۹۹

فاطمه مرادی

کد متوفی: 6079802 یازدید: 185
۱۳۰۹ - ۱۳۹۹

ثریا اسماعیلی

کد متوفی: 6103380 یازدید: 186
1371/5/3 - 1400/2/1

ثریا اسماعیلی

کد متوفی: 6103382 یازدید: 173
1371/5/4 - 1400/2/1

ربابه عباسی

کد متوفی: 6144745 یازدید: 122
-

حسن بشیری

کد متوفی: 6150490 یازدید: 262
- 1400/06/19

حاج علی اکرمی پدر گرانقدر شهید غنیمت اکرمی

کد متوفی: 6169747 یازدید: 936
1316/12/06 - 1399/09/29

سارا حبیبی

کد متوفی: 6170589 یازدید: 619
1328/04/16 - 1378/09/30

علی داغی

کد متوفی: 6220885 یازدید: 4
-

حسین حاج سلمانی

کد متوفی: 6229003 یازدید: 1
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید