آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان شادگان

سید عامر حسینی

کد متوفی: 841 یازدید: 179
-

مهدی شیخانی

کد متوفی: 8822 یازدید: 200
-

اعبید احمید البوخنفر

کد متوفی: 13274 یازدید: 125
-

سید شرجی غرابی

کد متوفی: 13276 یازدید: 317
-

حکیم صافی عگاری

کد متوفی: 13283 یازدید: 147
-

فاضل زنبوری

کد متوفی: 16229 یازدید: 220
-

سردارشهیدناصر بهبهانی نیا

کد متوفی: 19143 یازدید: 135
-

محمد مقدم(حیاوی)

کد متوفی: 19227 یازدید: 182
-

حاج سید حسین موسوی

کد متوفی: 20013 یازدید: 139
-

سید حسین موسوی

کد متوفی: 20135 یازدید: 135
-

فضیله شریف

کد متوفی: 20150 یازدید: 116
-

سید سلمان مردی زاده

کد متوفی: 20665 یازدید: 192
-

سیدیعقوب و سیدعلی الموسوی

کد متوفی: 21028 یازدید: 130
-

سیدحسین الموسوی

کد متوفی: 21066 یازدید: 128
-

جواد ابو مصطفی شدادی

کد متوفی: 21177 یازدید: 194
-

زایر صبر فرحان البوعلی

کد متوفی: 22354 یازدید: 560
-

سیدفاخر موسوی

کد متوفی: 38448 یازدید: 118
-

عبدالله المسعودی

کد متوفی: 55039 یازدید: 115
-

ام سعد البوغبیش

کد متوفی: 58049 یازدید: 119
-

ام سعد البوغبیش

کد متوفی: 58054 یازدید: 119
-

ام سعد البوغبیش

کد متوفی: 58059 یازدید: 112
-

کاظم نخیلی

کد متوفی: 58097 یازدید: 102
-

حاج شیخ منصور ابو امحمد البوغبیش

کد متوفی: 58388 یازدید: 135
-

حاج شیخ منصور ابو امحمد البوغبیش

کد متوفی: 58439 یازدید: 113
-

بریه البوغبیش

کد متوفی: 58444 یازدید: 104
-

ام علی البوغبیش

کد متوفی: 58453 یازدید: 118
-

شقایق (کوثر) ربیهاوی

کد متوفی: 58607 یازدید: 254
-

مرحوم حاج حسین ناصرپور

کد متوفی: 59913 یازدید: 110
-

عبدالحسین مجدمی مقدم

کد متوفی: 67874 یازدید: 110
-

اوهیب عساکره

کد متوفی: 67984 یازدید: 112
-

جهانگیر حامدی

کد متوفی: 77075 یازدید: 129
-

جهانگیر حامدی

کد متوفی: 77104 یازدید: 105
-

جهانگیر حامدی

کد متوفی: 77127 یازدید: 171
-

جهانگیر حامدی

کد متوفی: 77133 یازدید: 186
-

حاج باقر البوغبیش

کد متوفی: 80062 یازدید: 132
-

رباب راضیان تنها

کد متوفی: 6000262 یازدید: 107
-

سید حسن اعتباری

کد متوفی: 6002453 یازدید: 105
-

عبدالزهرا آبیار

کد متوفی: 6002733 یازدید: 109
-

سید جعفر موسوی

کد متوفی: 6013692 یازدید: 118
-

سید جعفر موسوی

کد متوفی: 6013703 یازدید: 129
-

سیدمهدی رضوی

کد متوفی: 6019704 یازدید: 305
-

عبدعلی شهید

کد متوفی: 6020046 یازدید: 126
-

عبدعلی شهید

کد متوفی: 6020161 یازدید: 146
-

سکینه طلا زاده

کد متوفی: 6023590 یازدید: 121
-

محمد معماری

کد متوفی: 6023647 یازدید: 111
-

آقای محمد معماری

کد متوفی: 6023661 یازدید: 117
-

سید مرتضی مرتضوی

کد متوفی: 6023665 یازدید: 125
-

حاج محمد جواد کاشی ساز

کد متوفی: 6027780 یازدید: 156
-

زایره البوغبیش

کد متوفی: 6028596 یازدید: 115
-

حاج خلیل کاشی ساز

کد متوفی: 6032034 یازدید: 107
-

سردار سلمانی سلمانی

کد متوفی: 6040628 یازدید: 111
-

سید عامر حسینی

کد متوفی: 6047502 یازدید: 107
-

ام امحمد مزیدی

کد متوفی: 6049517 یازدید: 140
-

جلیل خنفری پور

کد متوفی: 6049805 یازدید: 137
-

ابومهدی فروغ تبار

کد متوفی: 6054291 یازدید: 144
-

علی حاتمی رحم الله علیه

کد متوفی: 6054348 یازدید: 102
-

شوغه خنفری

کد متوفی: 6056501 یازدید: 94
1980 - 2020

عبدالخالق مالکی

کد متوفی: 6060080 یازدید: 83
1340 - 1399/03/30

عبدالله صویلات پور

کد متوفی: 6075355 یازدید: 92
-

عبدالله صویلات پور

کد متوفی: 6075365 یازدید: 93
-

ریحانه بنت عبدالله سالمی

کد متوفی: 6075897 یازدید: 105
-

شیخ عزیز کاملی

کد متوفی: 6076047 یازدید: 135
1947/07/17 - 2018/06/28

احمدابوجمال خنفریان

کد متوفی: 6076249 یازدید: 116
-

صالح سمیری

کد متوفی: 6077352 یازدید: 98
- 1396/10/8

قدمخیر معاوی

کد متوفی: 6078539 یازدید: 92
1339/05/01 - 1399/11/14

قدمخیر معاوی

کد متوفی: 6078542 یازدید: 300
1339/05/01 - 1399/11/14

حاج عبدالجلیل حروبی

کد متوفی: 6080530 یازدید: 612
1341/1/1 - 1399/11/23

یحیی دورقی دورقی

کد متوفی: 6090884 یازدید: 100
-

سوسن مقدم

کد متوفی: 6091875 یازدید: 244
1371/10/09 - 1398/12/18

حاج عباس مشهدی زاده

کد متوفی: 6102989 یازدید: 130
-

ام محمد نادری

کد متوفی: 6104336 یازدید: 531
-

رعید و طهران سلامی

کد متوفی: 6104722 یازدید: 90
6/6/1299 - 6/6/ 1399

جهانگير حامدى

کد متوفی: 6105717 یازدید: 91
1336/04/12 - 1399/07/24

محمد ابوجاسم حاج فلاحیه

کد متوفی: 6112124 یازدید: 177
-

عبدالخالق مالکی

کد متوفی: 6115586 یازدید: 426
1340/11/19 - 1399/03/30

ذهب رشیدی دوست

کد متوفی: 6115731 یازدید: 82
۱۳۷۵ - بهمن۱۳۹۹

رحیم اخلیف حسن طویه وکریم ایباره

کد متوفی: 6126351 یازدید: 87
-

مادران دورقی و محفوظی

کد متوفی: 6156747 یازدید: 38
-

سید مهدی رضوی

کد متوفی: 6156749 یازدید: 47
-

مادران دورقی و محفوظی

کد متوفی: 6156752 یازدید: 237
-

نعیمه بنت محمود سالمی

کد متوفی: 6159488 یازدید: 218
- 1400/08/06

سید رضا البعاج

کد متوفی: 6167471 یازدید: 427
- 1400/09/23

شهید لفته سلمانیان

کد متوفی: 6174791 یازدید: 8
1346/01/14 - 1386/02/27

شهید لفته سلمانیان

کد متوفی: 6174794 یازدید: 10
1346/02/01 - 1386/02/27

المرحوم عبید دریس

کد متوفی: 6176126 یازدید: 74
-

سیدمجیدالشبری بن السیدمحمدالشبری احمدیان

کد متوفی: 6176838 یازدید: 6
1330/03/10 - 1400/10/01

السیدمجیدبن السیدمحمدالشبری (احمدیان)

کد متوفی: 6176842 یازدید: 404
1330 - 1400/11/01

شهید حاج علی معرفی زاده

کد متوفی: 6182360 یازدید: 331
1327/08/09 - 1364/12/01

عبدالرزاق حدادپور

کد متوفی: 6183125 یازدید: 403
-

حسنه عساکره (فرزند خضیر)

کد متوفی: 6184537 یازدید: 6
1315/01/01 - 1400/12/04

مرحومه نعیمه دریس

کد متوفی: 6189350 یازدید: 34
- 1399/10/29

سیدعلی حیدر محفوظی موسوی( پدرسیدسعید )

کد متوفی: 6190009 یازدید: 271
1311/02/20 - 1400/05/28

مرتضی خوایات

کد متوفی: 6192054 یازدید: 84
- 1401/01/08

محمود کردانی

کد متوفی: 6195236 یازدید: 0
1330/01/01 - 1399/04/03

رعنا کاشی ساز

کد متوفی: 6197049 یازدید: 1
-

رعنا کاشی ساز

کد متوفی: 6197052 یازدید: 481
-

محمدحسن انصاريان

کد متوفی: 6198133 یازدید: 0
1310/01/10 - 1401/02/09
Loading...

لطفا شکیبا باشید