آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان کارون

ام سید نجم الغرابی

کد متوفی: 13721 یازدید: 216
-

ام سید قاسم الغرابی

کد متوفی: 13860 یازدید: 207
-

حاج کاظم زرگانی

کد متوفی: 13873 یازدید: 393
-

نعیمه عفراوی

کد متوفی: 24771 یازدید: 255
-

فاضل السلمان الصگوری

کد متوفی: 6039983 یازدید: 219
-

حجیه ام محمد باوی

کد متوفی: 6051654 یازدید: 187
-

ابراهیم حسن مطوری

کد متوفی: 6057219 یازدید: 190
-

ام محمد باوی

کد متوفی: 6057270 یازدید: 188
- 1

حاج شریف ابن معلا نواصر

کد متوفی: 6081714 یازدید: 236
-

سجاد حزباوی

کد متوفی: 6095136 یازدید: 868
-

مصطفی حربی

کد متوفی: 6113598 یازدید: 252
1392/1/17 - 1340/2/3

صدیقه رفیعی

کد متوفی: 6114042 یازدید: 166
-

ابو نبی حاج ابو طاهر هلیچی

کد متوفی: 6120658 یازدید: 143
1323/04/04 - 1399/12/26

الهام حویزه نژاد

کد متوفی: 6154311 یازدید: 146
1354/08/24 - 1371/05/29

خانم اسکندری

کد متوفی: 6155444 یازدید: 1002
1364/01/01 - 1400/07/10

عدنان ابن شیخ مهدی ابن شیخ کریم الباوی

کد متوفی: 6158153 یازدید: 315
1359/06/11 - 1400/07/24

عادل ( ابوحسن ) کردونی

کد متوفی: 6181677 یازدید: 77
-

نسیمه شحمانی

کد متوفی: 6185095 یازدید: 30
1332/08/06 - 1399/01/05

عبدالله فاضلی

کد متوفی: 6188599 یازدید: 61
-

عبدالساده نواصری

کد متوفی: 6202935 یازدید: 32
-

علی الهلیچی

کد متوفی: 6237109 یازدید: 3
1389/06/01 - 1402/04/01

علی هلیچی

کد متوفی: 6237110 یازدید: 7
1389/06/01 - 1402/04/30
Loading...

لطفا شکیبا باشید