آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان گتوند

حاج سالطان اکبری

کد متوفی: 2606 یازدید: 366
-

هیلگل حسنکی

کد متوفی: 4704 یازدید: 313
-

تیمور جان نثاران (گتوندی)

کد متوفی: 5033 یازدید: 319
-

علی محمد گتوندی

کد متوفی: 5035 یازدید: 294
-

تیمور جان نثاران (گتوندی)

کد متوفی: 5039 یازدید: 310
-

عباس حسانی

کد متوفی: 7332 یازدید: 346
-

مجتبی جعفری

کد متوفی: 10014 یازدید: 321
-

عطرگل مرادی

کد متوفی: 15453 یازدید: 341
-

علی محمد گتوندی

کد متوفی: 16076 یازدید: 313
-

مولا نعمه المولا هاشم

کد متوفی: 18735 یازدید: 322
-

کربلایی علی حسینی

کد متوفی: 20438 یازدید: 304
-

مشهدی غفور آقایی

کد متوفی: 20890 یازدید: 277
-

(تیمور)اسحاق جان نثاران

کد متوفی: 23197 یازدید: 354
-

جعفر حیدری

کد متوفی: 25805 یازدید: 337
-

جعفر حیدری

کد متوفی: 25812 یازدید: 325
-

کوکب حیدرزاده

کد متوفی: 25814 یازدید: 299
-

مشهدی جعفر حیدری

کد متوفی: 25851 یازدید: 283
-

حاج سید ابراهیم هانی نژاد

کد متوفی: 39285 یازدید: 354
-

اسحاق جان نثاران

کد متوفی: 45024 یازدید: 329
-

سیف اللّه بهزادی

کد متوفی: 52363 یازدید: 277
-

حاجیه خانم خاور صفروند

کد متوفی: 57704 یازدید: 291
-

حاجیه‌خانم خاور صفروند

کد متوفی: 57737 یازدید: 282
-

حیدر فارسی

کد متوفی: 57830 یازدید: 353
-

مصطفی رضائی فرد

کد متوفی: 60156 یازدید: 246
-

اسماعیل محمدی

کد متوفی: 69487 یازدید: 409
-

همه گل جهانگیری

کد متوفی: 800754 یازدید: 242
-

میرزاعلی حسینی غلام

کد متوفی: 6007518 یازدید: 263
-

غلام مقامی

کد متوفی: 6012546 یازدید: 355
-

حاج علیمراد اسکندری

کد متوفی: 6021453 یازدید: 273
-

مشهدی هاجر علیزاده

کد متوفی: 6023709 یازدید: 226
-

علیداد محمودی

کد متوفی: 6030653 یازدید: 232
-

علیداد محمودی

کد متوفی: 6030792 یازدید: 292
-

علیداد محمودی

کد متوفی: 6030793 یازدید: 261
-

احمد غفاری پور

کد متوفی: 6046357 یازدید: 276
-

حاج علینقی فتاحی

کد متوفی: 6053364 یازدید: 236
-

ثریا خسروی نژاد

کد متوفی: 6058208 یازدید: 249
- ۲۳/۳/۸۹

مشهدی حسینقلی حسین زاده دشت بزرگ

کد متوفی: 6065701 یازدید: 277
1326/01/01 - 1399/10/25

حسینعلی گتوندی

کد متوفی: 6068091 یازدید: 253
۱۳۴۶ - ۱۳۶۵

حاج بهمن سلیمانی

کد متوفی: 6071094 یازدید: 266
-

گلبانو(رضیه) محمدزاده

کد متوفی: 6074264 یازدید: 231
-

صبرگل انصاری

کد متوفی: 6074998 یازدید: 365
1318 -

محمد بلیوند

کد متوفی: 6079893 یازدید: 433
-

کربلایی حسن طریفی

کد متوفی: 6100289 یازدید: 679
- 1400/05/29

مشهدی مرتضی امامی

کد متوفی: 6102111 یازدید: 793
-

گلبانو محمدزاده

کد متوفی: 6102635 یازدید: 206
- ۹۹/۱۲/۰۲

رضا عيدى

کد متوفی: 6105654 یازدید: 261
-

مرحومه تاجماه رئیسی

کد متوفی: 6106153 یازدید: 333
-

روزه جعفرزاده

کد متوفی: 6111310 یازدید: 268
13310612 - 14000201

عبدالرضا مومن نژاد

کد متوفی: 6111845 یازدید: 762
1346/7/18 - 1395/01/11

حاج سهراب بختیاری

کد متوفی: 6117156 یازدید: 332
- 1400/02/24

فاطمه حاجی پور

کد متوفی: 6120919 یازدید: 204
- 1400/03/06

حاج بهرام(حاج شاکرم) مومن نژاد

کد متوفی: 6122338 یازدید: 208
1317/07/01 - 1391/03/13

کربلایی غریب مقامی

کد متوفی: 6124256 یازدید: 211
1313/12/04 - 1400/02/12

رضا خان محمدی (کرمی)

کد متوفی: 6139062 یازدید: 238
1314/11/09 - 1399/12/04

صفر علی لیرابی گله

کد متوفی: 6142947 یازدید: 1309
1334/01/09 -

امیرحسین لیرابی گله

کد متوفی: 6143470 یازدید: 386
1352/08/01 - 1397/01/03

حاج میرزا احمدی

کد متوفی: 6148796 یازدید: 493
1328/03/06 - 1400/06/06

سرهنگ عباسی

کد متوفی: 6149989 یازدید: 185
1332/09/02 - 1395/08/21

آ سید مجید حسینی احمدفدالله

کد متوفی: 6150248 یازدید: 377
1374/02/14 - 1400/04/28

مشهدی جعفر آبشار

کد متوفی: 6153000 یازدید: 406
1338/09/01 - 1400/06/26

سیاوش توحیدی فر ؛مطرودی

کد متوفی: 6153020 یازدید: 673
1350/06/05 - 1400/06/04

محمد محمدی

کد متوفی: 6153677 یازدید: 365
-

جلیل،بارح غرباویان

کد متوفی: 6154379 یازدید: 439
1332/03/06 - 1400/07/04

خاور صفروند

کد متوفی: 6162922 یازدید: 257
-

خاور صفروند

کد متوفی: 6162924 یازدید: 381
-

علی عسگر قربانی بیرگانی

کد متوفی: 6167762 یازدید: 119
1320/03/08 - 1400/09/16

حاج علی محمد پورفرج

کد متوفی: 6167948 یازدید: 103
-

علی عسکر قربانی بیرگانی

کد متوفی: 6168987 یازدید: 277
1320/03/08 - 1400/09/16

سروی اسدی

کد متوفی: 6174865 یازدید: 102
1327/03/10 - 1400/10/21

عطا حیدری

کد متوفی: 6191467 یازدید: 213
1337/07/08 - 1386/01/29

نصراله حیدری

کد متوفی: 6191541 یازدید: 139
1320/12/01 - 1401/01/01

عطا حیدری

کد متوفی: 6191558 یازدید: 93
1337/07/08 - 1386/01/29

آ نصراله حیدری

کد متوفی: 6191569 یازدید: 91
1320/12/01 - 1401/01/01

آ نصراله حیدری

کد متوفی: 6191571 یازدید: 143
1320/12/01 - 1401/01/01

علی یوسفی کیا

کد متوفی: 6200391 یازدید: 299
-

عیدی جعفرپور

کد متوفی: 6200835 یازدید: 220
-

زینب رضایی میرقائد

کد متوفی: 6209353 یازدید: 158
1361/07/01 - 1401/04/24

ارشیا عالم زاده

کد متوفی: 6213185 یازدید: 1293
- 1401/05/29

داوود اسکندری {فرزند محمد تقی }

کد متوفی: 6213405 یازدید: 402
- 1401/05/26

محمدحسین(ابول) مندنی فر

کد متوفی: 6214965 یازدید: 623
1321/09/04 - 1401/06/08

معصومه زرین بخش

کد متوفی: 6215615 یازدید: 58
-

حاج یدالله حسینی

کد متوفی: 6219257 یازدید: 233
1307/06/08 - 1401/07/29

جبار بختیاری زاده

کد متوفی: 6226185 یازدید: 48
-

علی پناه پناهی

کد متوفی: 6232994 یازدید: 30
1351/08/01 - 1402/03/30

سمیرا صادقی

کد متوفی: 6233236 یازدید: 226
-

وحید کایدانی

کد متوفی: 6238283 یازدید: 24
- 1402/06/21

عباس نوروزی بختیاروند

کد متوفی: 6238999 یازدید: 32
1372/05/12 - 1402/06/05

فاطمه حسین زاده

کد متوفی: 6247833 یازدید: 9
- 1403/01/06

هادی ترتیبی

کد متوفی: 6249840 یازدید: 912
-

سید حسن مرعشی

کد متوفی: 6250190 یازدید: 7
1306/01/01 - 1381/02/04
Loading...

لطفا شکیبا باشید