آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان گتوند

حاج سالطان اکبری

کد متوفی: 2606 یازدید: 186
-

هیلگل حسنکی

کد متوفی: 4704 یازدید: 192
-

تیمور جان نثاران (گتوندی)

کد متوفی: 5033 یازدید: 183
-

علی محمد گتوندی

کد متوفی: 5035 یازدید: 179
-

تیمور جان نثاران (گتوندی)

کد متوفی: 5039 یازدید: 192
-

عباس حسانی

کد متوفی: 7332 یازدید: 205
-

مجتبی جعفری

کد متوفی: 10014 یازدید: 183
-

عطرگل مرادی

کد متوفی: 15453 یازدید: 156
-

علی محمد گتوندی

کد متوفی: 16076 یازدید: 179
-

مولا نعمه المولا هاشم

کد متوفی: 18735 یازدید: 188
-

کربلایی علی حسینی

کد متوفی: 20438 یازدید: 161
-

مشهدی غفور آقایی

کد متوفی: 20890 یازدید: 175
-

(تیمور)اسحاق جان نثاران

کد متوفی: 23197 یازدید: 199
-

جعفر حیدری

کد متوفی: 25805 یازدید: 186
-

جعفر حیدری

کد متوفی: 25812 یازدید: 200
-

کوکب حیدرزاده

کد متوفی: 25814 یازدید: 173
-

مشهدی جعفر حیدری

کد متوفی: 25851 یازدید: 165
-

حاج سید ابراهیم هانی نژاد

کد متوفی: 39285 یازدید: 176
-

اسحاق جان نثاران

کد متوفی: 45024 یازدید: 191
-

سیف اللّه بهزادی

کد متوفی: 52363 یازدید: 161
-

حاجیه خانم خاور صفروند

کد متوفی: 57704 یازدید: 180
-

حاجیه‌خانم خاور صفروند

کد متوفی: 57737 یازدید: 162
-

حیدر فارسی

کد متوفی: 57830 یازدید: 245
-

مصطفی رضائی فرد

کد متوفی: 60156 یازدید: 146
-

اسماعیل محمدی

کد متوفی: 69487 یازدید: 301
-

همه گل جهانگیری

کد متوفی: 800754 یازدید: 135
-

میرزاعلی حسینی غلام

کد متوفی: 6007518 یازدید: 153
-

غلام مقامی

کد متوفی: 6012546 یازدید: 171
-

حاج علیمراد اسکندری

کد متوفی: 6021453 یازدید: 154
-

مشهدی هاجر علیزاده

کد متوفی: 6023709 یازدید: 141
-

علیداد محمودی

کد متوفی: 6030653 یازدید: 156
-

علیداد محمودی

کد متوفی: 6030792 یازدید: 152
-

علیداد محمودی

کد متوفی: 6030793 یازدید: 151
-

احمد غفاری پور

کد متوفی: 6046357 یازدید: 162
-

حاج علینقی فتاحی

کد متوفی: 6053364 یازدید: 128
-

ثریا خسروی نژاد

کد متوفی: 6058208 یازدید: 147
- ۲۳/۳/۸۹

مشهدی حسینقلی حسین زاده دشت بزرگ

کد متوفی: 6065701 یازدید: 151
1326/01/01 - 1399/10/25

حسینعلی گتوندی

کد متوفی: 6068091 یازدید: 136
۱۳۴۶ - ۱۳۶۵

حاج بهمن سلیمانی

کد متوفی: 6071094 یازدید: 160
-

گلبانو(رضیه) محمدزاده

کد متوفی: 6074264 یازدید: 145
-

صبرگل انصاری

کد متوفی: 6074998 یازدید: 189
1318 -

محمد بلیوند

کد متوفی: 6079893 یازدید: 320
-

کربلایی حسن طریفی

کد متوفی: 6100289 یازدید: 419
- 1400/05/29

مشهدی مرتضی امامی

کد متوفی: 6102111 یازدید: 571
-

گلبانو محمدزاده

کد متوفی: 6102635 یازدید: 118
- ۹۹/۱۲/۰۲

رضا عيدى

کد متوفی: 6105654 یازدید: 123
-

مرحومه تاجماه رئیسی

کد متوفی: 6106153 یازدید: 253
-

روزه جعفرزاده

کد متوفی: 6111310 یازدید: 154
13310612 - 14000201

عبدالرضا مومن نژاد

کد متوفی: 6111845 یازدید: 400
1346/7/18 - 1395/01/11

حاج سهراب بختیاری

کد متوفی: 6117156 یازدید: 240
- 1400/02/24

فاطمه حاجی پور

کد متوفی: 6120919 یازدید: 117
- 1400/03/06

حاج بهرام(حاج شاکرم) مومن نژاد

کد متوفی: 6122338 یازدید: 119
1317/07/01 - 1391/03/13

کربلایی غریب مقامی

کد متوفی: 6124256 یازدید: 131
1313/12/04 - 1400/02/12

رضا خان محمدی (کرمی)

کد متوفی: 6139062 یازدید: 136
1314/11/09 - 1399/12/04

صفر علی لیرابی گله

کد متوفی: 6142947 یازدید: 1204
1334/01/09 -

امیرحسین لیرابی گله

کد متوفی: 6143470 یازدید: 206
1352/08/01 - 1397/01/03

حاج میرزا احمدی

کد متوفی: 6148796 یازدید: 375
1328/03/06 - 1400/06/06

سرهنگ عباسی

کد متوفی: 6149989 یازدید: 102
1332/09/02 - 1395/08/21

آ سید مجید حسینی احمدفدالله

کد متوفی: 6150248 یازدید: 287
1374/02/14 - 1400/04/28

مشهدی جعفر آبشار

کد متوفی: 6153000 یازدید: 315
1338/09/01 - 1400/06/26

سیاوش توحیدی فر ؛مطرودی

کد متوفی: 6153020 یازدید: 512
1350/06/05 - 1400/06/04

محمد محمدی

کد متوفی: 6153677 یازدید: 257
-

جلیل،بارح غرباویان

کد متوفی: 6154379 یازدید: 324
1332/03/06 - 1400/07/04

خاور صفروند

کد متوفی: 6162922 یازدید: 77
-

خاور صفروند

کد متوفی: 6162924 یازدید: 255
-

علی عسگر قربانی بیرگانی

کد متوفی: 6167762 یازدید: 58
1320/03/08 - 1400/09/16

حاج علی محمد پورفرج

کد متوفی: 6167948 یازدید: 39
-

علی عسکر قربانی بیرگانی

کد متوفی: 6168987 یازدید: 162
1320/03/08 - 1400/09/16

سروی اسدی

کد متوفی: 6174865 یازدید: 18
1327/03/10 - 1400/10/21

عطا حیدری

کد متوفی: 6191467 یازدید: 151
1337/07/08 - 1386/01/29

نصراله حیدری

کد متوفی: 6191541 یازدید: 86
1320/12/01 - 1401/01/01

عطا حیدری

کد متوفی: 6191558 یازدید: 17
1337/07/08 - 1386/01/29

آ نصراله حیدری

کد متوفی: 6191569 یازدید: 11
1320/12/01 - 1401/01/01

آ نصراله حیدری

کد متوفی: 6191571 یازدید: 87
1320/12/01 - 1401/01/01

علی یوسفی کیا

کد متوفی: 6200391 یازدید: 38
-

عیدی جعفرپور

کد متوفی: 6200835 یازدید: 167
-

زینب رضایی میرقائد

کد متوفی: 6209353 یازدید: 83
1361/07/01 - 1401/04/24

ارشیا عالم زاده

کد متوفی: 6213185 یازدید: 1180
- 1401/05/29

داوود اسکندری {فرزند محمد تقی }

کد متوفی: 6213405 یازدید: 304
- 1401/05/26

محمدحسین(ابول) مندنی فر

کد متوفی: 6214965 یازدید: 405
1321/09/04 - 1401/06/08

معصومه زرین بخش

کد متوفی: 6215615 یازدید: 6
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید