آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان هفتکل

حاج علی قیصر اصلانی

کد متوفی: 1317 یازدید: 230
-

ابوذر اصلانی

کد متوفی: 1702 یازدید: 106
-

خاتون نجفی

کد متوفی: 1726 یازدید: 99
-

حسن محمدموسايي

کد متوفی: 1742 یازدید: 95
-

حسن محمدموسایی

کد متوفی: 1745 یازدید: 94
-

سیده صدیقه حسینی

کد متوفی: 1782 یازدید: 151
-

سیده صدیقه حسینی

کد متوفی: 1902 یازدید: 221
-

بهروز غلامی

کد متوفی: 9510 یازدید: 108
-

سید رحیم عباسی

کد متوفی: 10930 یازدید: 88
-

علیداد کریمی

کد متوفی: 11779 یازدید: 77
-

اسفندیار زیلایی

کد متوفی: 14324 یازدید: 278
-

خسرو رحیمی‌لرکی

کد متوفی: 16198 یازدید: 110
-

ستار مرادی

کد متوفی: 19189 یازدید: 107
-

همین بس حاتمی

کد متوفی: 19390 یازدید: 85
-

حاج علی اکبر کلاه کج

کد متوفی: 19403 یازدید: 100
-

زادعلی نوروزی زاده

کد متوفی: 19453 یازدید: 99
-

مریم عسکری

کد متوفی: 19458 یازدید: 88
-

افشین نوروزی

کد متوفی: 19568 یازدید: 116
-

صادق جعفرنیا

کد متوفی: 19606 یازدید: 130
-

داود علي اصلانی

کد متوفی: 19630 یازدید: 85
-

مشهدی عبدمحمد ممبنی گوداژدر

کد متوفی: 19713 یازدید: 93
-

کاامران ممبینی

کد متوفی: 19717 یازدید: 369
-

سید یونس غریبی

کد متوفی: 19735 یازدید: 98
-

مشهدی عبد محمد ممبینی گوداژدر

کد متوفی: 19806 یازدید: 126
-

همین بس حاتمی

کد متوفی: 20031 یازدید: 80
-

قلی مرادپور

کد متوفی: 20237 یازدید: 100
-

حاجیه خانم همین بس حاتمی

کد متوفی: 20468 یازدید: 107
-

حاجیه خانم همین بس حاتمی

کد متوفی: 20473 یازدید: 115
-

امیرقلی دژبان

کد متوفی: 20708 یازدید: 106
-

همین بس

کد متوفی: 20827 یازدید: 96
-

شهید محمد اصلانی

کد متوفی: 23008 یازدید: 100
-

ابراهیم مرادی

کد متوفی: 24439 یازدید: 136
-

صغری صالحی

کد متوفی: 24453 یازدید: 103
-

ستار مرادی

کد متوفی: 24498 یازدید: 117
-

ستار مرادی

کد متوفی: 24503 یازدید: 100
-

سید محمد طاهر،، سید حسین موسوی

کد متوفی: 28070 یازدید: 75
-

مشهدی عبدالسید مرادی

کد متوفی: 37497 یازدید: 88
-

سید محمد موسوی

کد متوفی: 38361 یازدید: 107
-

سید محمد موسوی

کد متوفی: 38431 یازدید: 83
-

سید محمد موسوی

کد متوفی: 40969 یازدید: 90
-

سید محمد موسوی

کد متوفی: 40991 یازدید: 111
-

مهرعلی سهرابی

کد متوفی: 44560 یازدید: 80
-

رضا اصلانی

کد متوفی: 45150 یازدید: 132
-

سید راه خدا موسوی

کد متوفی: 45473 یازدید: 85
-

سید راه خدا موسوی

کد متوفی: 45479 یازدید: 84
-

بیژن مکوندی

کد متوفی: 48190 یازدید: 191
-

استاد حمیدرضا مورجانی

کد متوفی: 48253 یازدید: 101
-

مولود مورجاني

کد متوفی: 48379 یازدید: 95
-

رضا اصلانی

کد متوفی: 49130 یازدید: 78
-

جان محمد اسمی

کد متوفی: 49555 یازدید: 95
-

جان محمد اسمی

کد متوفی: 49579 یازدید: 100
-

داوود صفی خانی

کد متوفی: 51515 یازدید: 72
-

علی مکوندی

کد متوفی: 52413 یازدید: 79
-

مرحوم سید راه خدا موسوی

کد متوفی: 52437 یازدید: 86
-

سیدراهخدا موسوی

کد متوفی: 53375 یازدید: 73
-

فرهاد مرادی

کد متوفی: 54185 یازدید: 74
-

علی اصغر بهرامی

کد متوفی: 56246 یازدید: 96
-

علمدار بهرامی

کد متوفی: 56342 یازدید: 65
-

علمدار بهرامی

کد متوفی: 56349 یازدید: 85
-

علمدار بهرامی

کد متوفی: 56356 یازدید: 72
-

فرهاد مرادی

کد متوفی: 59927 یازدید: 89
-

فرهاد مرادی.

کد متوفی: 59940 یازدید: 77
-

فاطمه موسوی

کد متوفی: 60358 یازدید: 82
-

دل افروز مرادی

کد متوفی: 60376 یازدید: 81
-

الیاس آبکار

کد متوفی: 70451 یازدید: 83
-

حسین ممبینی

کد متوفی: 800401 یازدید: 81
-

یوسف ممبینی

کد متوفی: 800431 یازدید: 79
-

زینب طاهری

کد متوفی: 6006855 یازدید: 99
-

علی حسین خلیلی

کد متوفی: 6018693 یازدید: 79
-

مشهدی محمدمراد مکوندی

کد متوفی: 6020747 یازدید: 84
-

مهندس علی حسین مک ارین

کد متوفی: 6020802 یازدید: 138
-

شیخ علی نظزی

کد متوفی: 6021188 یازدید: 85
-

شیخ علی نظری

کد متوفی: 6021204 یازدید: 98
-

نعمت الله کلاه کج

کد متوفی: 6032466 یازدید: 101
-

بی بی خانم بهرامسری

کد متوفی: 6057282 یازدید: 73
- 1399620

خانم بهرامسری

کد متوفی: 6057395 یازدید: 85
- 20699

بارانعلی سلطانی

کد متوفی: 6062124 یازدید: 75
۲۱/۱۰/۱۳۳۳ - ۱۳۹۳/۵/۲۶

بارانعلی سلطانی

کد متوفی: 6062140 یازدید: 68
۱۳۳۳/۱۰/۲۱ - ۱۳۹۳/۵/۲۶

آ درویشعلی سلطانی

کد متوفی: 6062220 یازدید: 251
1320/01/03 - 1393/03/30

آ رحمان سلطانی

کد متوفی: 6062270 یازدید: 216
- 1379/10/13

امرالله مسمی ممبینی

کد متوفی: 6062296 یازدید: 231
- 1399.11.9

امرالله مسمی ممبینی

کد متوفی: 6062355 یازدید: 98
- 1399.11.09

فاطمه جعفری

کد متوفی: 6062501 یازدید: 65
-

امراله مسمی موءمنی

کد متوفی: 6064097 یازدید: 97
1346/07/15 - 1399/11/07

پروین بخشی

کد متوفی: 6065392 یازدید: 81
- ۱۳۶۹/۲/۱۷

یدالله، سید ناصر نعمتی پور، ایز

کد متوفی: 6069079 یازدید: 74
-

سنب خانم عسگری

کد متوفی: 6071720 یازدید: 90
-

حاجیه خانم هاجر ممبینی

کد متوفی: 6075403 یازدید: 78
-

حسین علی اصلانی

کد متوفی: 6075992 یازدید: 81
1329/05/01 - 1396/10/07

فرزاد خورشیدی

کد متوفی: 6079067 یازدید: 63
67/6/1 - 94/4/4

اسداله نوروزی

کد متوفی: 6080464 یازدید: 70
- 1364/11/15

کربلایی روزعلی ایگدر

کد متوفی: 6080563 یازدید: 73
1/1/1338 - 13/7/1399

پروین گنجی

کد متوفی: 6082114 یازدید: 176
- ۱۳۹۹/۱۱/۱۷

محسن سلطانی

کد متوفی: 6083572 یازدید: 91
1376/2/2 - 1395/5/4

علی سلطانی

کد متوفی: 6083574 یازدید: 97
1339/12/09 - 1397/11/24

جهانبخش سلطانی

کد متوفی: 6083576 یازدید: 84
1339/01/03 - 1392/10/06

مهرعلی سلطانی

کد متوفی: 6083579 یازدید: 66
1302 - 1385/08/12

بی بی صنم بر سلطانی

کد متوفی: 6083581 یازدید: 82
1303/05/12 - 1383/10/13

بانو توران سلطانی

کد متوفی: 6083585 یازدید: 85
1337/08/15 - 1393/12/29

شیرین جان آسترکی(سلطانی)

کد متوفی: 6083588 یازدید: 73
1283 - 1376/11/01

حسین سلطانی سولگانی

کد متوفی: 6083714 یازدید: 77
1310/10/05 - 1379/02/06

داراب سلطانی

کد متوفی: 6083715 یازدید: 76
1296 - 1379/02/08

پریجان سلطانی

کد متوفی: 6083716 یازدید: 66
1283 - 1374/04/20

سلطانعلی سلطانی

کد متوفی: 6083718 یازدید: 78
1306 - 1369/05/15

علی سلطانی

کد متوفی: 6090063 یازدید: 118
1339/12/29 - 1397/11/24

محسن سلطانی

کد متوفی: 6090067 یازدید: 131
1376/02/02 - 1395/05/04

بانو توران سلطانی

کد متوفی: 6090118 یازدید: 95
1337/08/15 - 1393/12/29

جهانبخش سلطانی

کد متوفی: 6090136 یازدید: 155
1337/01/03 - 1392/10/6

حسین سلطانی

کد متوفی: 6090141 یازدید: 179
1310/10/05 - 1379/02/06

داراب سلطانی سولگانی

کد متوفی: 6090148 یازدید: 107
1296 - 1379/02/08

سلطانعلی سلطانی

کد متوفی: 6090152 یازدید: 115
1306 - 1369/05/15

مهرعلی سلطانی

کد متوفی: 6090159 یازدید: 102
1302 - 1385/08/12

بانو شیرین جان آسترکی(سلطانی)

کد متوفی: 6090163 یازدید: 110
1283 - 1376/11/01

بانو بی بی صنم بر سلطانی

کد متوفی: 6090170 یازدید: 106
1303/05/12 - 1383/10/13

بانو پریجان آسترکی( سلطانی)

کد متوفی: 6090176 یازدید: 117
1283 - 1374/04/20

مرتضی مکوندی

کد متوفی: 6092515 یازدید: 150
1319/08/11 - 1389/08/01

سید اله داد موسوی

کد متوفی: 6093148 یازدید: 65
1313 - 1378

سیدرحیم موسوی عباسی

کد متوفی: 6093858 یازدید: 67
1311/11/02 - 1388/11/26

حمیدرضا فاطمی اطهر

کد متوفی: 6095181 یازدید: 128
-

نصرت قیصری

کد متوفی: 6095833 یازدید: 252
1315/1/3 - 1400/1/7

عبدالکریم ممبینی

کد متوفی: 6095945 یازدید: 70
۱۳۴۳/9/22 - ۱۴۰۰/1/15

عبدالکریم ممبینی

کد متوفی: 6095946 یازدید: 125
۱۳۴۳/9/22 - ۱۴۰۰/1/15

مشهدی مرتضی بایمانی نژاد

کد متوفی: 6099910 یازدید: 67
- ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

اسفندیار زیلایی

کد متوفی: 6104588 یازدید: 76
1347/6/20 - 1399/6/27

اسفندیار زیلایی

کد متوفی: 6104605 یازدید: 1260
1347/6/20 - 1399/6/27

عبدالله اصلانی

کد متوفی: 6114405 یازدید: 50
-

عبدالله اصلانی

کد متوفی: 6114408 یازدید: 58
-

عبدالله اصلانی

کد متوفی: 6114409 یازدید: 42
-

عبدالله اصلانی

کد متوفی: 6114410 یازدید: 41
-

عبدالله اصلانی

کد متوفی: 6114412 یازدید: 52
-

عبدالله اصلانی

کد متوفی: 6114413 یازدید: 59
-

عبدالله اصلانی

کد متوفی: 6114414 یازدید: 52
-

عبدالله اصلانی

کد متوفی: 6114415 یازدید: 46
-

خدابخش صفی خانی

کد متوفی: 6116587 یازدید: 82
-

خدابخش صفی خانی

کد متوفی: 6116595 یازدید: 123
-

مهندس پژمان صفی خانی

کد متوفی: 6119845 یازدید: 64
-

ترگل مرادی

کد متوفی: 6125192 یازدید: 153
1334/01/01 - 1395/03/28

مرحوم آسید احمد حسینی

کد متوفی: 6126235 یازدید: 34
-

مهدی اصلانی

کد متوفی: 6128750 یازدید: 89
1355/10/22 - 1395/04/17

مهین صالحی

کد متوفی: 6137613 یازدید: 27
1326/03/01 - 1400/05/12

صنم کرمی

کد متوفی: 6150427 یازدید: 710
1312/01/01 - 1400/06/15

مصیب میر سالاری

کد متوفی: 6155342 یازدید: 10
- 1399/07/19
Loading...

لطفا شکیبا باشید