آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان هفتکل

حاج علی قیصر اصلانی

کد متوفی: 1317 یازدید: 537
-

ابوذر اصلانی

کد متوفی: 1702 یازدید: 304
-

خاتون نجفی

کد متوفی: 1726 یازدید: 317
-

حسن محمدموسايي

کد متوفی: 1742 یازدید: 359
-

حسن محمدموسایی

کد متوفی: 1745 یازدید: 300
-

سیده صدیقه حسینی

کد متوفی: 1782 یازدید: 471
-

سیده صدیقه حسینی

کد متوفی: 1902 یازدید: 1170
-

بهروز غلامی

کد متوفی: 9510 یازدید: 323
-

سید رحیم عباسی

کد متوفی: 10930 یازدید: 472
-

علیداد کریمی

کد متوفی: 11779 یازدید: 236
-

اسفندیار زیلایی

کد متوفی: 14324 یازدید: 743
-

خسرو رحیمی‌لرکی

کد متوفی: 16198 یازدید: 261
-

ستار مرادی

کد متوفی: 19189 یازدید: 402
-

همین بس حاتمی

کد متوفی: 19390 یازدید: 227
-

حاج علی اکبر کلاه کج

کد متوفی: 19403 یازدید: 288
-

زادعلی نوروزی زاده

کد متوفی: 19453 یازدید: 293
-

مریم عسکری

کد متوفی: 19458 یازدید: 274
-

افشین نوروزی

کد متوفی: 19568 یازدید: 315
-

صادق جعفرنیا

کد متوفی: 19606 یازدید: 378
-

داود علي اصلانی

کد متوفی: 19630 یازدید: 260
-

مشهدی عبدمحمد ممبنی گوداژدر

کد متوفی: 19713 یازدید: 337
-

کاامران ممبینی

کد متوفی: 19717 یازدید: 599
-

سید یونس غریبی

کد متوفی: 19735 یازدید: 301
-

مشهدی عبد محمد ممبینی گوداژدر

کد متوفی: 19806 یازدید: 385
-

همین بس حاتمی

کد متوفی: 20031 یازدید: 241
-

قلی مرادپور

کد متوفی: 20237 یازدید: 286
-

حاجیه خانم همین بس حاتمی

کد متوفی: 20468 یازدید: 296
-

حاجیه خانم همین بس حاتمی

کد متوفی: 20473 یازدید: 336
-

امیرقلی دژبان

کد متوفی: 20708 یازدید: 270
-

همین بس

کد متوفی: 20827 یازدید: 308
-

شهید محمد اصلانی

کد متوفی: 23008 یازدید: 261
-

ابراهیم مرادی

کد متوفی: 24439 یازدید: 335
-

صغری صالحی

کد متوفی: 24453 یازدید: 330
-

ستار مرادی

کد متوفی: 24498 یازدید: 298
-

ستار مرادی

کد متوفی: 24503 یازدید: 351
-

سید محمد طاهر،، سید حسین موسوی

کد متوفی: 28070 یازدید: 221
-

مشهدی عبدالسید مرادی

کد متوفی: 37497 یازدید: 270
-

سید محمد موسوی

کد متوفی: 38361 یازدید: 271
-

سید محمد موسوی

کد متوفی: 38431 یازدید: 287
-

سید محمد موسوی

کد متوفی: 40969 یازدید: 243
-

سید محمد موسوی

کد متوفی: 40991 یازدید: 238
-

مهرعلی سهرابی

کد متوفی: 44560 یازدید: 236
-

رضا اصلانی

کد متوفی: 45150 یازدید: 384
-

سید راه خدا موسوی

کد متوفی: 45473 یازدید: 222
-

سید راه خدا موسوی

کد متوفی: 45479 یازدید: 238
-

بیژن مکوندی

کد متوفی: 48190 یازدید: 402
-

استاد حمیدرضا مورجانی

کد متوفی: 48253 یازدید: 269
-

مولود مورجاني

کد متوفی: 48379 یازدید: 263
-

رضا اصلانی

کد متوفی: 49130 یازدید: 236
-

جان محمد اسمی

کد متوفی: 49555 یازدید: 262
-

جان محمد اسمی

کد متوفی: 49579 یازدید: 283
-

داوود صفی خانی

کد متوفی: 51515 یازدید: 210
-

علی مکوندی

کد متوفی: 52413 یازدید: 288
-

مرحوم سید راه خدا موسوی

کد متوفی: 52437 یازدید: 205
-

سیدراهخدا موسوی

کد متوفی: 53375 یازدید: 190
-

فرهاد مرادی

کد متوفی: 54185 یازدید: 216
-

علی اصغر بهرامی

کد متوفی: 56246 یازدید: 195
-

علمدار بهرامی

کد متوفی: 56342 یازدید: 195
-

علمدار بهرامی

کد متوفی: 56349 یازدید: 197
-

علمدار بهرامی

کد متوفی: 56356 یازدید: 194
-

فرهاد مرادی

کد متوفی: 59927 یازدید: 197
-

فرهاد مرادی.

کد متوفی: 59940 یازدید: 190
-

فاطمه موسوی

کد متوفی: 60358 یازدید: 207
-

دل افروز مرادی

کد متوفی: 60376 یازدید: 238
-

الیاس آبکار

کد متوفی: 70451 یازدید: 214
-

حسین ممبینی

کد متوفی: 800401 یازدید: 226
-

یوسف ممبینی

کد متوفی: 800431 یازدید: 191
-

زینب طاهری

کد متوفی: 6006855 یازدید: 217
-

علی حسین خلیلی

کد متوفی: 6018693 یازدید: 215
-

مشهدی محمدمراد مکوندی

کد متوفی: 6020747 یازدید: 211
-

مهندس علی حسین مک ارین

کد متوفی: 6020802 یازدید: 487
-

شیخ علی نظزی

کد متوفی: 6021188 یازدید: 220
-

شیخ علی نظری

کد متوفی: 6021204 یازدید: 282
-

نعمت الله کلاه کج

کد متوفی: 6032466 یازدید: 257
-

بی بی خانم بهرامسری

کد متوفی: 6057282 یازدید: 222
- 1399620

خانم بهرامسری

کد متوفی: 6057395 یازدید: 214
- 20699

بارانعلی سلطانی

کد متوفی: 6062124 یازدید: 191
۲۱/۱۰/۱۳۳۳ - ۱۳۹۳/۵/۲۶

بارانعلی سلطانی

کد متوفی: 6062140 یازدید: 190
۱۳۳۳/۱۰/۲۱ - ۱۳۹۳/۵/۲۶

آ درویشعلی سلطانی

کد متوفی: 6062220 یازدید: 383
1320/01/03 - 1393/03/30

آ رحمان سلطانی

کد متوفی: 6062270 یازدید: 501
- 1379/10/13

امرالله مسمی ممبینی

کد متوفی: 6062296 یازدید: 411
- 1399.11.9

امرالله مسمی ممبینی

کد متوفی: 6062355 یازدید: 246
- 1399.11.09

فاطمه جعفری

کد متوفی: 6062501 یازدید: 186
-

امراله مسمی موءمنی

کد متوفی: 6064097 یازدید: 226
1346/07/15 - 1399/11/07

پروین بخشی

کد متوفی: 6065392 یازدید: 303
- ۱۳۶۹/۲/۱۷

یدالله، سید ناصر نعمتی پور، ایز

کد متوفی: 6069079 یازدید: 172
-

سنب خانم عسگری

کد متوفی: 6071720 یازدید: 227
-

حاجیه خانم هاجر ممبینی

کد متوفی: 6075403 یازدید: 206
-

حسین علی اصلانی

کد متوفی: 6075992 یازدید: 246
1329/05/01 - 1396/10/07

فرزاد خورشیدی

کد متوفی: 6079067 یازدید: 177
67/6/1 - 94/4/4

اسداله نوروزی

کد متوفی: 6080464 یازدید: 204
- 1364/11/15

کربلایی روزعلی ایگدر

کد متوفی: 6080563 یازدید: 180
1/1/1338 - 13/7/1399

پروین گنجی

کد متوفی: 6082114 یازدید: 292
- ۱۳۹۹/۱۱/۱۷

محسن سلطانی

کد متوفی: 6083572 یازدید: 185
1376/2/2 - 1395/5/4

علی سلطانی

کد متوفی: 6083574 یازدید: 209
1339/12/09 - 1397/11/24

جهانبخش سلطانی

کد متوفی: 6083576 یازدید: 218
1339/01/03 - 1392/10/06

مهرعلی سلطانی

کد متوفی: 6083579 یازدید: 169
1302 - 1385/08/12

بی بی صنم بر سلطانی

کد متوفی: 6083581 یازدید: 200
1303/05/12 - 1383/10/13

بانو توران سلطانی

کد متوفی: 6083585 یازدید: 213
1337/08/15 - 1393/12/29

شیرین جان آسترکی(سلطانی)

کد متوفی: 6083588 یازدید: 178
1283 - 1376/11/01

حسین سلطانی سولگانی

کد متوفی: 6083714 یازدید: 197
1310/10/05 - 1379/02/06

داراب سلطانی

کد متوفی: 6083715 یازدید: 200
1296 - 1379/02/08

پریجان سلطانی

کد متوفی: 6083716 یازدید: 178
1283 - 1374/04/20

سلطانعلی سلطانی

کد متوفی: 6083718 یازدید: 180
1306 - 1369/05/15

علی سلطانی

کد متوفی: 6090063 یازدید: 213
1339/12/29 - 1397/11/24

محسن سلطانی

کد متوفی: 6090067 یازدید: 247
1376/02/02 - 1395/05/04

بانو توران سلطانی

کد متوفی: 6090118 یازدید: 230
1337/08/15 - 1393/12/29

جهانبخش سلطانی

کد متوفی: 6090136 یازدید: 300
1337/01/03 - 1392/10/6

حسین سلطانی

کد متوفی: 6090141 یازدید: 302
1310/10/05 - 1379/02/06

داراب سلطانی سولگانی

کد متوفی: 6090148 یازدید: 236
1296 - 1379/02/08

سلطانعلی سلطانی

کد متوفی: 6090152 یازدید: 439
1306 - 1369/05/15

مهرعلی سلطانی

کد متوفی: 6090159 یازدید: 223
1302 - 1385/08/12

بانو شیرین جان آسترکی(سلطانی)

کد متوفی: 6090163 یازدید: 263
1283 - 1376/11/01

بانو بی بی صنم بر سلطانی

کد متوفی: 6090170 یازدید: 235
1303/05/12 - 1383/10/13

بانو پریجان آسترکی( سلطانی)

کد متوفی: 6090176 یازدید: 270
1283 - 1374/04/20

مرتضی مکوندی

کد متوفی: 6092515 یازدید: 286
1319/08/11 - 1389/08/01

سید اله داد موسوی

کد متوفی: 6093148 یازدید: 207
1313 - 1378

سیدرحیم موسوی عباسی

کد متوفی: 6093858 یازدید: 169
1311/11/02 - 1388/11/26

حمیدرضا فاطمی اطهر

کد متوفی: 6095181 یازدید: 477
-

نصرت قیصری

کد متوفی: 6095833 یازدید: 356
1315/1/3 - 1400/1/7

عبدالکریم ممبینی

کد متوفی: 6095945 یازدید: 169
۱۳۴۳/9/22 - ۱۴۰۰/1/15

عبدالکریم ممبینی

کد متوفی: 6095946 یازدید: 249
۱۳۴۳/9/22 - ۱۴۰۰/1/15

مشهدی مرتضی بایمانی نژاد

کد متوفی: 6099910 یازدید: 203
- ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

اسفندیار زیلایی

کد متوفی: 6104588 یازدید: 292
1347/6/20 - 1399/6/27

اسفندیار زیلایی

کد متوفی: 6104605 یازدید: 1648
1347/6/20 - 1399/6/27

عبدالله اصلانی

کد متوفی: 6114405 یازدید: 141
-

عبدالله اصلانی

کد متوفی: 6114408 یازدید: 155
-

عبدالله اصلانی

کد متوفی: 6114409 یازدید: 147
-

عبدالله اصلانی

کد متوفی: 6114410 یازدید: 206
-

عبدالله اصلانی

کد متوفی: 6114412 یازدید: 158
-

عبدالله اصلانی

کد متوفی: 6114413 یازدید: 155
-

عبدالله اصلانی

کد متوفی: 6114414 یازدید: 156
-

عبدالله اصلانی

کد متوفی: 6114415 یازدید: 150
-

خدابخش صفی خانی

کد متوفی: 6116587 یازدید: 251
-

خدابخش صفی خانی

کد متوفی: 6116595 یازدید: 281
-

مهندس پژمان صفی خانی

کد متوفی: 6119845 یازدید: 210
-

ترگل مرادی

کد متوفی: 6125192 یازدید: 300
1334/01/01 - 1395/03/28

مرحوم آسید احمد حسینی

کد متوفی: 6126235 یازدید: 153
-

مهدی اصلانی

کد متوفی: 6128750 یازدید: 196
1355/10/22 - 1395/04/17

مهین صالحی

کد متوفی: 6137613 یازدید: 134
1326/03/01 - 1400/05/12

صنم کرمی

کد متوفی: 6150427 یازدید: 1032
1312/01/01 - 1400/06/15

مصیب میر سالاری

کد متوفی: 6155342 یازدید: 134
- 1399/07/19

رضا شاهی زاده رضا شاهی زاده

کد متوفی: 6169113 یازدید: 284
-

اسماعیل گنجی پور

کد متوفی: 6169369 یازدید: 166
1364/06/30 - 1387/08/28

فرحناز و زینب اصلانی

کد متوفی: 6173240 یازدید: 88
-

حاج حسن یزدی

کد متوفی: 6175095 یازدید: 218
1317/01/09 - 1400/06/30

یدالله مکوندی

کد متوفی: 6178588 یازدید: 57
1345/01/01 - 1391/01/12

زادعلی نوروزی زاده

کد متوفی: 6182840 یازدید: 64
1337/10/09 - 1394/06/05

سید حجت اله موسوی

کد متوفی: 6186430 یازدید: 83
-

سید حجت اله موسوی

کد متوفی: 6186432 یازدید: 44
-

طلعت کارشناس نجف آبادی

کد متوفی: 6188638 یازدید: 148
1304/04/04 - 1400/12/09

مرحوم حاج سیدمرتضی حیدری

کد متوفی: 6190649 یازدید: 281
1315 - 1400/12/13

حاج علی علیپور

کد متوفی: 6192584 یازدید: 77
1343/10/01 - 1397/12/10

ستی واریز

کد متوفی: 6192860 یازدید: 50
1390/03/31 - 1397/03/03

مریم شیخ کلگه

کد متوفی: 6197943 یازدید: 345
1308 - 1401/02/15

جمشید طاهری

کد متوفی: 6208321 یازدید: 69
-

اصغر آرمون

کد متوفی: 6215242 یازدید: 75
-

اصغر آرمون

کد متوفی: 6215247 یازدید: 94
-

یدالله نعمتی پور

کد متوفی: 6215257 یازدید: 97
-

کربلایی یعقوب برون برون

کد متوفی: 6218674 یازدید: 126
1341/04/01 - 1401/07/22

عیسی لجم اورک

کد متوفی: 6224072 یازدید: 81
1360/06/30 - 1400/05/14

نورالله لجم اورک

کد متوفی: 6224315 یازدید: 72
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید