آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان خدابنده

اورجعلی محمدی و رضا محمدی

کد متوفی: 1694 یازدید: 258
-

کربلایی رضا محمدی

کد متوفی: 2010 یازدید: 227
-

سید صادق حسینی

کد متوفی: 4374 یازدید: 246
-

حاج ابوطالب بیگدلی

کد متوفی: 4419 یازدید: 242
-

حاج علی بیگدلی

کد متوفی: 4421 یازدید: 280
-

حوری لقا خلجی

کد متوفی: 4423 یازدید: 233
-

مهناز بختیاری

کد متوفی: 4426 یازدید: 228
-

کربلایی قربانعلی حسینی زرین گل

کد متوفی: 4440 یازدید: 208
-

فردین منصوری

کد متوفی: 6681 یازدید: 326
-

حاج فردین منصوری منصوری

کد متوفی: 7236 یازدید: 389
-

کربلایی فضلعلی حسنی

کد متوفی: 9207 یازدید: 164
-

اسماعیل خلیلی

کد متوفی: 13321 یازدید: 201
-

بالاخانم پرچگانی منفرد

کد متوفی: 14866 یازدید: 191
-

بالاخانوم پرچگانی منفرد

کد متوفی: 14870 یازدید: 206
-

حاج ابوطالب بیگدلی

کد متوفی: 26755 یازدید: 238
-

میرزاولی الله نجفی

کد متوفی: 47035 یازدید: 183
-

حاجیه خانم قدم خیر حدادی (اشرف)

کد متوفی: 57408 یازدید: 216
-

یوسف فاطمی

کد متوفی: 64853 یازدید: 153
-

علی بیگدلی

کد متوفی: 65438 یازدید: 193
-

روشن علی بیگدلی

کد متوفی: 65464 یازدید: 179
-

روشن علی فردیان

کد متوفی: 65476 یازدید: 215
-

روشن علی جلیلی

کد متوفی: 65844 یازدید: 197
-

عالم تاج بیگدلی

کد متوفی: 65857 یازدید: 174
-

ستوان دوم جواد گنج خانلو

کد متوفی: 71368 یازدید: 204
-

حسن کردلو

کد متوفی: 800140 یازدید: 207
-

قربانعلی کردلو

کد متوفی: 800188 یازدید: 157
-

حسن کردلو

کد متوفی: 800200 یازدید: 174
-

حاج ابراهیم اسلامی

کد متوفی: 6012690 یازدید: 166
-

علی جباری منفرد

کد متوفی: 6021301 یازدید: 167
-

علی جباری منفرد

کد متوفی: 6021306 یازدید: 163
-

امیر محرمی قیداری

کد متوفی: 6024056 یازدید: 431
1368/09/14 - 1389/10/03

ابراهیم کیانی

کد متوفی: 6024756 یازدید: 238
-

علیرضا عیوضی فر

کد متوفی: 6025547 یازدید: 233
-

سکینه محمدی

کد متوفی: 6027093 یازدید: 192
-

شهربانو احدی

کد متوفی: 6027148 یازدید: 205
-

شهربانو احدی

کد متوفی: 6027149 یازدید: 184
-

محبعلی طارمی

کد متوفی: 6030765 یازدید: 160
-

علمدار سید علی

کد متوفی: 6031964 یازدید: 160
-

پرویز محمدی

کد متوفی: 6032481 یازدید: 206
-

خانمتاج نجفخانی

کد متوفی: 6034570 یازدید: 201
-

باغداگل محمدی

کد متوفی: 6034933 یازدید: 204
-

محمد رضا قاسمی

کد متوفی: 6035670 یازدید: 156
-

عربعلی رجبی احمدی

کد متوفی: 6036022 یازدید: 156
-

عربعلی رجبی احمدی

کد متوفی: 6036055 یازدید: 202
-

خانواده مرحوم مسلم افضلی

کد متوفی: 6037607 یازدید: 201
-

محمود محمودی

کد متوفی: 6037735 یازدید: 188
-

کربلایی سید اسماعیل حسینی

کد متوفی: 6040189 یازدید: 181
-

قرآن خوانی کلیه اموات

کد متوفی: 6040826 یازدید: 163
-

سید سیف الدین حسینی

کد متوفی: 6054330 یازدید: 376
-

حاج حسین خدادادی

کد متوفی: 6063974 یازدید: 239
1310/07/03 - 1399/11/11

رقیه عبدی

کد متوفی: 6069012 یازدید: 328
1338 - 1391

تمام تاج اسلامی

کد متوفی: 6070163 یازدید: 157
1314/01/01 - 1399/10/30

معصومه خدابنده لو

کد متوفی: 6082509 یازدید: 130
- 1385/11/5

علی مرادی

کد متوفی: 6083464 یازدید: 207
1353/7/1 - 1396/4/14

درگذشتگان از خاندان حسینی

کد متوفی: 6083619 یازدید: 196
-

محرمعلی افشار

کد متوفی: 6091054 یازدید: 204
-

حاج علی افشار

کد متوفی: 6091585 یازدید: 935
-

بانو رفیعی

کد متوفی: 6091855 یازدید: 661
1322 - 1360

جهان سلطان خانی

کد متوفی: 6091870 یازدید: 175
1322 - 1399

معصومه جهانشاهلو

کد متوفی: 6094495 یازدید: 176
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ -

معصومه جهانشاهلو

کد متوفی: 6094578 یازدید: 338
- 1400/01/12

مروارید مبارک آبادی

کد متوفی: 6095601 یازدید: 131
- 1398/03/16

حاج رحیم احمدی پسکوهانی

کد متوفی: 6096267 یازدید: 422
1340/02/02 - 1399/10/10

بهرام شمس الله

کد متوفی: 6102192 یازدید: 251
1357/01/02 - 1399/06/24

کربلایی مسلم اصانلو

کد متوفی: 6111374 یازدید: 202
-

حاج عین اله رجبی

کد متوفی: 6118687 یازدید: 127
- 1387/02/06

مصطفی علیمحمدی

کد متوفی: 6119094 یازدید: 182
1365/06/16 - 1397/12/19

محمد رجبی قیداری

کد متوفی: 6119192 یازدید: 103
1341/01/01 - 1399/02/17

هاجر پیرسراندیب

کد متوفی: 6122784 یازدید: 171
-

علی علی بیگی

کد متوفی: 6123422 یازدید: 88
-

زهرا احمدی قیداری

کد متوفی: 6124049 یازدید: 220
1307/04/05 - 1400/03/14

مرضیه مرادی

کد متوفی: 6134941 یازدید: 266
1330/04/31 - 1400/04/30

فاطمه باقری6

کد متوفی: 6135385 یازدید: 95
- 1396/11/11

حاج حسنعلی محرمی

کد متوفی: 6140812 یازدید: 106
- 1400/05/26

حاج معرفت اله کلانتری

کد متوفی: 6141723 یازدید: 134
-

عادله شهنوازی

کد متوفی: 6144263 یازدید: 178
1353/09/01 - 1400/01/19

کربلایی اکبر حاجیلو

کد متوفی: 6153910 یازدید: 141
1318/10/03 - 1397/07/05

سید حمید حسینی

کد متوفی: 6154713 یازدید: 200
- 1400/07/01

محمد علی صبوری

کد متوفی: 6156666 یازدید: 163
1349 - 1400/07/16

قدم خیر پوربختیار

کد متوفی: 6162210 یازدید: 152
1328/03/09 - 1400/07/02

سعدالله اصانلو

کد متوفی: 6162518 یازدید: 74
1326/12/17 - 1389/02/23

اسمعلی برجی

کد متوفی: 6170772 یازدید: 181
1317/02/03 - 1400/09/02

محمد بیگدلو

کد متوفی: 6172173 یازدید: 493
1364/06/30 - 1390/06/07

زهرا بیکدلو

کد متوفی: 6172354 یازدید: 326
1370/02/17 - 1400/06/28

علی رضا عیوضی فر

کد متوفی: 6174438 یازدید: 174
1382/10/26 - 1399/09/05

کد متوفی: 6175198 یازدید: 27
1332/10/03 - 1397/10/09

علی محمدی

کد متوفی: 6177047 یازدید: 119
1348/04/05 - 1389/11/06

علی محمدی

کد متوفی: 6177123 یازدید: 29
-

علی قره گوزلو

کد متوفی: 6179698 یازدید: 90
1342/11/22 - 1363/11/18

حکمت بیگدلی

کد متوفی: 6186191 یازدید: 23
1336/10/20 - 1400/06/11

بتول زین العابدینی

کد متوفی: 6188143 یازدید: 159
-

ساره ابوذری

کد متوفی: 6200215 یازدید: 70
1325/02/05 - 1396/01/19

حاج نصرت اله مرادی

کد متوفی: 6200474 یازدید: 311
- 1401/03/03

کربلایی قسمت اله مرادیان

کد متوفی: 6203733 یازدید: 24
1316/04/05 - 1394/04/25

علی محمد حیدری

کد متوفی: 6206017 یازدید: 98
-

قیاسعلی افشاری

کد متوفی: 6207407 یازدید: 73
1316 - 1401/04/14

محمد حسینی

کد متوفی: 6209473 یازدید: 14
- 1393/12/02

علی حسین اختیاری

کد متوفی: 6214729 یازدید: 96
1338/10/08 - 1401/03/03

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6221294 یازدید: 3
-

امینه خلجی

کد متوفی: 6225086 یازدید: 8
-

مجید نجفی

کد متوفی: 6228880 یازدید: 0
-

کربلایی قسمت اله مرادیان

کد متوفی: 6229511 یازدید: 26
1316 - 1394/04/25

حسن مرادیان

کد متوفی: 6229730 یازدید: 13
1367/08/01 -

حکمت اله محمدی

کد متوفی: 6231582 یازدید: 133
1335/10/09 - 1402/03/09

یوسف گنج خانلو

کد متوفی: 6231823 یازدید: 249
-

روح درگذشتگان شاد نوگذشتگان

کد متوفی: 6231863 یازدید: 2
-

رسول بیگدلو

کد متوفی: 6232034 یازدید: 0
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید