آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان طارم

علی محمدی

کد متوفی: 8533 یازدید: 304
-

انعام اله محمدی

کد متوفی: 30287 یازدید: 457
-

منصوره محمدی

کد متوفی: 30937 یازدید: 297
-

امیرحسین دوستی

کد متوفی: 39073 یازدید: 341
-

حاجیه خانم لیلا حسنلو

کد متوفی: 39410 یازدید: 666
-

حاجیه لیلان جعفری

کد متوفی: 50598 یازدید: 282
-

مائده اسدی

کد متوفی: 67233 یازدید: 265
-

شهید محسن فخری زاده

کد متوفی: 70210 یازدید: 277
-

علی سلطانی

کد متوفی: 6011302 یازدید: 268
-

محبوبه اشتری

کد متوفی: 6014407 یازدید: 280
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6034934 یازدید: 262
-

سارا جعفری

کد متوفی: 6057628 یازدید: 264
-

مروارید صفری

کد متوفی: 6061553 یازدید: 212
- 14/10/90

منیژه کتابی

کد متوفی: 6061699 یازدید: 327
1337 - 1399

نعمت اله عباسی

کد متوفی: 6074247 یازدید: 298
1349 - 1399

نعمت اله عباسی

کد متوفی: 6074494 یازدید: 294
1971 - 2021

خورشید یوسفی

کد متوفی: 6074872 یازدید: 272
۱۳۲۱ - ۱۳۹۹

مقصود محمدی

کد متوفی: 6080173 یازدید: 220
- ۱۲/۱۲/۹۹

مقصود محمدی

کد متوفی: 6080279 یازدید: 243
- 12/12/99

زینت احمدی

کد متوفی: 6090569 یازدید: 343
1307 - 1399

هاشمعلی یوسفی

کد متوفی: 6119569 یازدید: 191
-

مصطفی محمدپور

کد متوفی: 6123874 یازدید: 211
-

اختر حیدری

کد متوفی: 6135056 یازدید: 244
1344/05/07 - 1400/05/06

خواهر و برادر

کد متوفی: 6141143 یازدید: 483
-

انعام احمدی

کد متوفی: 6146003 یازدید: 171
1350/06/01 - 1400/06/08

وحید اقایی

کد متوفی: 6158704 یازدید: 162
1367/09/18 - 1400/07/11

حاج محمود آتش نور

کد متوفی: 6169393 یازدید: 499
- 1400/09/26

شهناز عابدی

کد متوفی: 6169501 یازدید: 81
-

شهید بابک نوری هریس

کد متوفی: 6171414 یازدید: 601
1371/07/21 - 1396/08/27

حاج خانجان عزیزی

کد متوفی: 6172937 یازدید: 88
1328/01/04 - 1400/08/04

حاج وجیه اله احمدی

کد متوفی: 6181367 یازدید: 61
- 1400/11/22

حاج وجیه اله احمدی

کد متوفی: 6181402 یازدید: 357
- 1400/11/22

خانم کوچک محمدی

کد متوفی: 6190357 یازدید: 132
1330/04/09 - 1389/10/16

آقاداداش کشاورزفتحی

کد متوفی: 6211072 یازدید: 258
1306/07/01 - 1395/09/15

عصمت رسولی

کد متوفی: 6231818 یازدید: 34
-

کربلایی جعفر بهرامی

کد متوفی: 6240285 یازدید: 94
1312/04/02 - 1402/08/12

حاج محمد حسین نصیری

کد متوفی: 6241826 یازدید: 583
- 1402/08/22

رضا میرزایی

کد متوفی: 6247325 یازدید: 12
-

حاج اسکندر یوسفی

کد متوفی: 6248047 یازدید: 15
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید