آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان طارم

علی محمدی

کد متوفی: 8533 یازدید: 290
-

انعام اله محمدی

کد متوفی: 30287 یازدید: 444
-

منصوره محمدی

کد متوفی: 30937 یازدید: 283
-

امیرحسین دوستی

کد متوفی: 39073 یازدید: 322
-

حاجیه خانم لیلا حسنلو

کد متوفی: 39410 یازدید: 631
-

حاجیه لیلان جعفری

کد متوفی: 50598 یازدید: 271
-

مائده اسدی

کد متوفی: 67233 یازدید: 256
-

شهید محسن فخری زاده

کد متوفی: 70210 یازدید: 269
-

علی سلطانی

کد متوفی: 6011302 یازدید: 254
-

محبوبه اشتری

کد متوفی: 6014407 یازدید: 262
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6034934 یازدید: 250
-

سارا جعفری

کد متوفی: 6057628 یازدید: 250
-

مروارید صفری

کد متوفی: 6061553 یازدید: 201
- 14/10/90

منیژه کتابی

کد متوفی: 6061699 یازدید: 316
1337 - 1399

نعمت اله عباسی

کد متوفی: 6074247 یازدید: 287
1349 - 1399

نعمت اله عباسی

کد متوفی: 6074494 یازدید: 283
1971 - 2021

خورشید یوسفی

کد متوفی: 6074872 یازدید: 264
۱۳۲۱ - ۱۳۹۹

مقصود محمدی

کد متوفی: 6080173 یازدید: 207
- ۱۲/۱۲/۹۹

مقصود محمدی

کد متوفی: 6080279 یازدید: 232
- 12/12/99

زینت احمدی

کد متوفی: 6090569 یازدید: 328
1307 - 1399

هاشمعلی یوسفی

کد متوفی: 6119569 یازدید: 183
-

مصطفی محمدپور

کد متوفی: 6123874 یازدید: 201
-

اختر حیدری

کد متوفی: 6135056 یازدید: 234
1344/05/07 - 1400/05/06

خواهر و برادر

کد متوفی: 6141143 یازدید: 460
-

انعام احمدی

کد متوفی: 6146003 یازدید: 160
1350/06/01 - 1400/06/08

وحید اقایی

کد متوفی: 6158704 یازدید: 150
1367/09/18 - 1400/07/11

حاج محمود آتش نور

کد متوفی: 6169393 یازدید: 490
- 1400/09/26

شهناز عابدی

کد متوفی: 6169501 یازدید: 73
-

شهید بابک نوری هریس

کد متوفی: 6171414 یازدید: 532
1371/07/21 - 1396/08/27

حاج خانجان عزیزی

کد متوفی: 6172937 یازدید: 79
1328/01/04 - 1400/08/04

حاج وجیه اله احمدی

کد متوفی: 6181367 یازدید: 54
- 1400/11/22

حاج وجیه اله احمدی

کد متوفی: 6181402 یازدید: 345
- 1400/11/22

خانم کوچک محمدی

کد متوفی: 6190357 یازدید: 118
1330/04/09 - 1389/10/16

آقاداداش کشاورزفتحی

کد متوفی: 6211072 یازدید: 247
1306/07/01 - 1395/09/15

عصمت رسولی

کد متوفی: 6231818 یازدید: 27
-

کربلایی جعفر بهرامی

کد متوفی: 6240285 یازدید: 81
1312/04/02 - 1402/08/12

حاج محمد حسین نصیری

کد متوفی: 6241826 یازدید: 561
- 1402/08/22

رضا میرزایی

کد متوفی: 6247325 یازدید: 3
-

حاج اسکندر یوسفی

کد متوفی: 6248047 یازدید: 4
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید