آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان ایرانشهر

مهمد میرنسب

کد متوفی: 3769 یازدید: 306
-

شاهو بامری

کد متوفی: 7277 یازدید: 271
-

وحید شهدوستی

کد متوفی: 7471 یازدید: 316
-

خدابخش عمرزهی

کد متوفی: 16105 یازدید: 272
-

فاطمه بامری

کد متوفی: 23399 یازدید: 290
-

فاطمه بامری

کد متوفی: 23408 یازدید: 281
-

آقای اربابی

کد متوفی: 64087 یازدید: 269
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 68491 یازدید: 248
-

قاسم بامری

کد متوفی: 6020007 یازدید: 373
-

عبدالصالح زارع

کد متوفی: 6031829 یازدید: 265
-

دکتر محمد نعیم امینی فرد

کد متوفی: 6038794 یازدید: 276
-

حسین عبدالهی دادکان

کد متوفی: 6040206 یازدید: 223
-

فاطمه ریگی کار اندری

کد متوفی: 6040217 یازدید: 238
-

شهید محمد نعیم امینی فرد

کد متوفی: 6040548 یازدید: 242
-

محمداکبر زرین

کد متوفی: 6040559 یازدید: 259
-

تیمور یزدانی مجرب

کد متوفی: 6040569 یازدید: 292
-

دکترمحمدنعیم امینی فرد

کد متوفی: 6040772 یازدید: 219
-

پروفسور محمدنعیم امینی فرد

کد متوفی: 6041172 یازدید: 215
-

محمدامین دکالی

کد متوفی: 6041787 یازدید: 1579
-

عبدالباسط بامری

کد متوفی: 6041834 یازدید: 280
-

عبدالباسط بامری

کد متوفی: 6041841 یازدید: 206
-

حاج لال محمد ایرندگانی

کد متوفی: 6042198 یازدید: 328
-

حاج لال محمد ایرندگانی

کد متوفی: 6043000 یازدید: 235
-

محمدامین دکالی

کد متوفی: 6043211 یازدید: 233
-

محمدامین دکالی

کد متوفی: 6043674 یازدید: 225
-

حاجیه خانم کنیز نارویی

کد متوفی: 6057126 یازدید: 243
-

خداداد کرم زاده ایرندگان کرم زاده ایرندگان

کد متوفی: 6058075 یازدید: 312
2000 - 2019

خداداد کرم زاده

کد متوفی: 6058088 یازدید: 229
1980 - 2019

علی سوری

کد متوفی: 6060853 یازدید: 219
1334 - 1379

حاجی امیرحسین بامری

کد متوفی: 6067218 یازدید: 242
1379/2/19 - 1398/11/17

زهرا ...

کد متوفی: 6067235 یازدید: 201
۱۹۵۱/۲/۲۳ - ۲۰۲۱/۱/۱

خانم ثریا بهرامی

کد متوفی: 6070346 یازدید: 233
- ۱۳۹۹/۱۱/۲۴

رحیم روهینا(بامری)

کد متوفی: 6081863 یازدید: 429
1329/7/7 - 1399/11/22

رحیم روهینا(بامری)

کد متوفی: 6081986 یازدید: 250
1329/7/7 - 1399/11/22

قادر بخش اربابی

کد متوفی: 6095713 یازدید: 506
-

حاجیه خانم حوری راه خفته

کد متوفی: 6095846 یازدید: 237
-

حاجیه حوری راخفته

کد متوفی: 6096314 یازدید: 224
- ۱۴۰۰/۱/۱۷

حاجی حوری راخفته

کد متوفی: 6096327 یازدید: 367
- ۱۴۰۰/۱/۱۷

حاج عظیم هاشم زهی

کد متوفی: 6114097 یازدید: 932
۱۳۵۴/۶/۴ - ۱۳۹۹/۳/۱۱

علیرضا سندکزهی

کد متوفی: 6116536 یازدید: 238
1366 - 1400/02/24

پروانه رزمجو

کد متوفی: 6118636 یازدید: 247
- 1400/02/30

مرحوم اسماعیل شهلی بر

کد متوفی: 6119781 یازدید: 255
- 1400/02/10

حاجی سعید محمد رضوانی

کد متوفی: 6125895 یازدید: 2197
-

کامبیز افرازه

کد متوفی: 6127668 یازدید: 3316
-

دربی بی براهویی

کد متوفی: 6127729 یازدید: 227
1335/11/10 - 1400/04/02

صفر میرشکار

کد متوفی: 6131064 یازدید: 182
1335 - 1400

غلام شهرکی

کد متوفی: 6133593 یازدید: 206
-

مرحوم ...

کد متوفی: 6134823 یازدید: 298
-

عبوالحسن آذرنگ

کد متوفی: 6140429 یازدید: 170
-

مریم اربابی

کد متوفی: 6140715 یازدید: 185
1361/11/01 - 1400/04/22

رسول بخش نارویی

کد متوفی: 6147701 یازدید: 225
1334/01/03 - 1399/10/10

اسلم ، ستار ، امام بخش بلوچ

کد متوفی: 6158519 یازدید: 169
1361/07/01 - 1398/06/20

مراد بی بی کمالزهی

کد متوفی: 6159746 یازدید: 108
- 1400/08/09

زینب سوری

کد متوفی: 6163502 یازدید: 217
- 1400/09/04

جهانگیر هاشم زهی

کد متوفی: 6167215 یازدید: 109
1334/06/08 - 1399/09/22

جهانگیر هاشمزهی

کد متوفی: 6167218 یازدید: 771
1334/06/08 - 1399/09/22

علی دامنی

کد متوفی: 6167793 یازدید: 131
-

محمدانور ایرندگانی

کد متوفی: 6173001 یازدید: 180
1342/05/01 - 1394/08/05

زکـــریــــا بهـــــادرے

کد متوفی: 6173015 یازدید: 185
1372/02/26 - 1400/08/30

رضا درویشی

کد متوفی: 6173030 یازدید: 79
-

پروفسور محمد نعیم امینی فرد

کد متوفی: 6173042 یازدید: 729
1345/07/01 - 1398/10/15

مهدی جانم دستوان

کد متوفی: 6173045 یازدید: 305
1371/05/01 - 1393/07/29

پدربزرگ عزیزم

کد متوفی: 6173053 یازدید: 89
-

تمامی اموات تمامی

کد متوفی: 6173090 یازدید: 71
-

محمد رحیم دکالی

کد متوفی: 6173096 یازدید: 150
-

دادرحمان ایرندگانی

کد متوفی: 6173171 یازدید: 153
1330/05/01 - 1399/10/17

شهیدان محمدی

کد متوفی: 6173352 یازدید: 616
- 1399/09/13

عثمان سهرابزهی

کد متوفی: 6173392 یازدید: 301
-

عیدو شه بخش

کد متوفی: 6173531 یازدید: 103
-

محسن حسن نژاد

کد متوفی: 6176791 یازدید: 129
-

آیت الله صافی رحمه گلپایگانی

کد متوفی: 6179003 یازدید: 72
-

عباس جهان بین

کد متوفی: 6181481 یازدید: 447
1334/04/20 - 1400/11/23

قاسم بامری

کد متوفی: 6182644 یازدید: 287
1351/05/05 - 1399/03/14

یدالله سپاهی

کد متوفی: 6189768 یازدید: 73
1319/10/09 - 1398/09/13

حسینعلی خمری

کد متوفی: 6191402 یازدید: 74
1350/01/01 - 1400/05/05

محمد بهروز

کد متوفی: 6193361 یازدید: 210
1379/06/11 - 1400/07/09

محمد بهروز

کد متوفی: 6193362 یازدید: 298
1379/06/11 - 1400/07/09

خالد برتر

کد متوفی: 6193538 یازدید: 429
1361/06/01 - 1400/09/09

خالد برتر

کد متوفی: 6193539 یازدید: 68
1361/06/01 - 1400/09/09

مسعود دکالی

کد متوفی: 6193791 یازدید: 637
- 1400/04/13

امین اله انوری

کد متوفی: 6193794 یازدید: 162
1335/01/06 - 1398/12/24

امین اله انوری

کد متوفی: 6193796 یازدید: 100
1335/01/06 - 1398/12/24

امین اله انوری

کد متوفی: 6193798 یازدید: 170
1335/01/06 - 1398/12/24

امام بخش بشکوه

کد متوفی: 6193954 یازدید: 122
1333 - 1381/03/14

حاجی عبدالرحیم برهانزهی

کد متوفی: 6194132 یازدید: 71
- 1392/05/28

علی شهلی بر

کد متوفی: 6195601 یازدید: 435
1383 - 1401/02/04

حسین وامید تقوی وسازمن

کد متوفی: 6195749 یازدید: 78
-

هوشنگ بارکزهی

کد متوفی: 6196252 یازدید: 119
-

کیمیا بامری

کد متوفی: 6196316 یازدید: 62
1386/07/18 - 1401/09/27

ابراهيم رازقی

کد متوفی: 6196556 یازدید: 62
-

علیرضا بزمانی

کد متوفی: 6200797 یازدید: 316
1367/04/07 - 1401/03/07

لتذ رخژم

کد متوفی: 6208588 یازدید: 86
-

داود و سعید دامنی

کد متوفی: 6208714 یازدید: 451
-

اسماعیل شهلی بر

کد متوفی: 6209000 یازدید: 107
-

ظریف سهرابزهی

کد متوفی: 6211845 یازدید: 58
-

فاطمه راه نورد

کد متوفی: 6214933 یازدید: 67
1383/01/29 - 1399/06/12

بی برگ صفرزائی

کد متوفی: 6216751 یازدید: 49
-

شهید سجاد شهرکی

کد متوفی: 6219229 یازدید: 127
-

خاله عزیزم مهر افروز ستوده

کد متوفی: 6221219 یازدید: 49
- 1401/09/20

محمدعلی رستگار

کد متوفی: 6221750 یازدید: 76
1342/03/29 - 1398/09/27

حاج بهمن خان بارکزهی فرزند محمدعمرخان

کد متوفی: 6222212 یازدید: 217
1322/01/01 - 1369/12/25

عبدالباسط مارندگانی

کد متوفی: 6223638 یازدید: 50
1370/08/18 - 1400/10/09

احمد ابرازه

کد متوفی: 6225280 یازدید: 384
1332/06/09 - 1401/11/10

احمد ثمره حسینی

کد متوفی: 6225600 یازدید: 39
-

محدثه مارندگانی

کد متوفی: 6227877 یازدید: 59
1383/11/21 - 1402/11/21

حمیدرضا دهقانی

کد متوفی: 6231663 یازدید: 27
1360/08/01 - 1402/03/13

میثم دامنی

کد متوفی: 6232418 یازدید: 122
1387/04/06 - 1402/03/20

فردین زردکوهی

کد متوفی: 6234226 یازدید: 115
- 1402/04/09

ساره بامری

کد متوفی: 6235201 یازدید: 31
-

فردین زردکوهی

کد متوفی: 6236035 یازدید: 34
1384/04/12 - 1402/04/09

فردین زردکوهی

کد متوفی: 6236036 یازدید: 26
1384/04/12 - 1402/04/09

حسین قنبری

کد متوفی: 6238687 یازدید: 480
1321/09/16 - 1402/07/04

سارینا نارویی

کد متوفی: 6239813 یازدید: 22
-

جان محمد طوردانی

کد متوفی: 6242743 یازدید: 30
- 1397/11/21

ll lll

کد متوفی: 6246528 یازدید: 8
-

عیسی دورانی

کد متوفی: 6248052 یازدید: 7
- 1402/12/29

ماهی حیدرزهی

کد متوفی: 6250869 یازدید: 4
- 1403/03/01
Loading...

لطفا شکیبا باشید