آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان ارومیه

جمال الهی

کد متوفی: 1080 یازدید: 303
-

علیرضا صافی

کد متوفی: 1216 یازدید: 391
-

علیرضا صافی

کد متوفی: 1219 یازدید: 216
-

علیرضا صافی

کد متوفی: 1221 یازدید: 292
-

جمیله باغبانی

کد متوفی: 3372 یازدید: 278
-

نیک عمل ارکی یاد و نامش گرامی

کد متوفی: 3414 یازدید: 298
-

میرزایی یاد و خاطرش گرامی

کد متوفی: 3415 یازدید: 308
-

حاج محمدرضا بگلو

کد متوفی: 4509 یازدید: 310
-

ربابه(سکینه) ضیایی

کد متوفی: 4702 یازدید: 289
-

حاج علی گودرزی

کد متوفی: 5248 یازدید: 327
-

حاج توحید جهانبخش

کد متوفی: 9418 یازدید: 603
-

امیر علیزاده

کد متوفی: 9452 یازدید: 273
-

صادق نوزاد

کد متوفی: 9494 یازدید: 196
-

رستم قاسم زاده

کد متوفی: 10415 یازدید: 255
-

رضا شادلو ی چیانه

کد متوفی: 11515 یازدید: 402
-

سجاد حیدری نیا

کد متوفی: 12646 یازدید: 337
-

حاج حسن نیک فر

کد متوفی: 13126 یازدید: 269
-

حبیبه سیف الله زاده

کد متوفی: 13152 یازدید: 239
-

دکتررحمان نریمانی

کد متوفی: 14783 یازدید: 246
-

فرنگیس صادقی

کد متوفی: 15161 یازدید: 271
-

رحیمه شیری قراحسنلو

کد متوفی: 16153 یازدید: 298
-

شیرزاد مرزبان

کد متوفی: 16266 یازدید: 231
-

شاهین عبادله زاده

کد متوفی: 21523 یازدید: 230
-

حسین هاشم زاده و نادره شعفی آذر

کد متوفی: 23450 یازدید: 395
-

اکبر شهاب

کد متوفی: 24096 یازدید: 261
-

حسن واحدوندایی

کد متوفی: 25198 یازدید: 250
-

دولت وجدانی

کد متوفی: 26099 یازدید: 199
-

دولت وجدانی

کد متوفی: 26108 یازدید: 222
-

حسن واحدی

کد متوفی: 26396 یازدید: 258
-

محمود حق طلب

کد متوفی: 33060 یازدید: 248
-

علی بهاری

کد متوفی: 33069 یازدید: 255
-

علی بهاری

کد متوفی: 33350 یازدید: 239
-

مرحومه مستوره سرایداری

کد متوفی: 33529 یازدید: 216
-

سید فرج الله فرخی

کد متوفی: 33547 یازدید: 203
-

علی برجیسی

کد متوفی: 33670 یازدید: 192
-

علی برجیسی

کد متوفی: 33671 یازدید: 192
-

نوروز علی اسماعیلی

کد متوفی: 33802 یازدید: 227
-

بانو نجیبه بهار

کد متوفی: 33970 یازدید: 218
-

نصرت الله شبیری وکیلی

کد متوفی: 33980 یازدید: 269
-

بانو فرنگیس رهبان

کد متوفی: 33990 یازدید: 216
-

محمدرضا احمدی

کد متوفی: 35030 یازدید: 211
-

ژاله ماهوتی

کد متوفی: 35044 یازدید: 200
-

زیبا احمدی

کد متوفی: 35113 یازدید: 239
-

غلامرضا حسنی

کد متوفی: 35257 یازدید: 279
-

بانو حاجیه خندان اکبری

کد متوفی: 35525 یازدید: 187
-

مریم اسماعیلی

کد متوفی: 35532 یازدید: 247
-

حاجیه خانم خندان اکبری

کد متوفی: 35656 یازدید: 312
-

کربلائی علاءالدین اکبری

کد متوفی: 35672 یازدید: 453
1316/12/10 - 1389/10/16

بانو رحیمه ابراهیمی

کد متوفی: 36492 یازدید: 206
-

فرزاد کریمی

کد متوفی: 36965 یازدید: 175
-

فرزاد کریمی

کد متوفی: 36967 یازدید: 186
-

مستوره پاکمرام

کد متوفی: 37166 یازدید: 224
-

حاج احمد شا ه حسینی

کد متوفی: 37277 یازدید: 217
-

حاج سعید جعفریه

کد متوفی: 42289 یازدید: 162
-

سعید جعفریه

کد متوفی: 42345 یازدید: 252
-

منصوره و لیلان صفری

کد متوفی: 42658 یازدید: 224
-

آیدین طیبی

کد متوفی: 44037 یازدید: 235
-

پوران دوخت خوش معامله

کد متوفی: 45766 یازدید: 209
-

احمد محمد نژاد

کد متوفی: 46105 یازدید: 244
-

عبدالله سعيد عصر

کد متوفی: 46937 یازدید: 253
-

شیرزاد مرزبان

کد متوفی: 47097 یازدید: 176
-

حاج علی فرجپوری خامنه

کد متوفی: 47458 یازدید: 197
-

رحیم نزهت

کد متوفی: 47505 یازدید: 177
-

سعید حیدری ثانی

کد متوفی: 47864 یازدید: 188
-

محمد رضا احمدی

کد متوفی: 48156 یازدید: 213
-

رحیم فرج نژاد

کد متوفی: 48237 یازدید: 206
-

رحیم فرج نژاد

کد متوفی: 48247 یازدید: 206
-

معصومه جمشیدی

کد متوفی: 49001 یازدید: 221
-

محمدعلی پاشاپور

کد متوفی: 49237 یازدید: 201
-

سودابه کوچک آشناآباد

کد متوفی: 49362 یازدید: 268
-

سودابه کوچک آشناآباد

کد متوفی: 49363 یازدید: 226
-

علی اکبر عبدالحسینی

کد متوفی: 52222 یازدید: 199
-

همت عربشاهی

کد متوفی: 53142 یازدید: 162
-

ابوالفضل اصغری

کد متوفی: 55220 یازدید: 235
-

ابوالفضل اصغری

کد متوفی: 55239 یازدید: 201
-

صباحت باقری

کد متوفی: 58764 یازدید: 151
-

اکرم سلطان نژاد

کد متوفی: 59359 یازدید: 243
-

کبری اسماعیلی

کد متوفی: 59687 یازدید: 218
-

سلطانعلی سلطان نژاد

کد متوفی: 60336 یازدید: 172
-

عبدالله علی نژاد

کد متوفی: 62270 یازدید: 159
-

سلبی قوجالو

کد متوفی: 62686 یازدید: 200
-

فریدون دیزجی

کد متوفی: 63631 یازدید: 149
-

ابوالفضل اصغری

کد متوفی: 64249 یازدید: 247
-

حاج رضا جوادی

کد متوفی: 64751 یازدید: 157
-

رحیم مالک

کد متوفی: 64995 یازدید: 171
-

حاجیه خانم کبری اردوخانی

کد متوفی: 65679 یازدید: 160
-

ابوالفضل اصغری

کد متوفی: 66433 یازدید: 184
-

دکتر محمدولی هاشملو

کد متوفی: 66776 یازدید: 218
-

صادق حنفی

کد متوفی: 67924 یازدید: 152
-

حسن اکرام

کد متوفی: 67971 یازدید: 179
-

شمسعلی زرین

کد متوفی: 68077 یازدید: 163
-

شمسعلی زرین نجف آباد

کد متوفی: 68324 یازدید: 225
-

. اسکندری

کد متوفی: 69475 یازدید: 236
-

قربانعلی رجب زاده

کد متوفی: 70041 یازدید: 159
-

ابراهیم شاهرضایی

کد متوفی: 70618 یازدید: 444
-

دکتر محسن فخری زاده

کد متوفی: 70777 یازدید: 153
-

عبدالعلی شکرزاده

کد متوفی: 70785 یازدید: 160
-

کلثوم یکانلو

کد متوفی: 70857 یازدید: 178
-

کلثوم یکانلو

کد متوفی: 70895 یازدید: 154
-

مقصود سعیدی

کد متوفی: 71052 یازدید: 204
-

امیرحسین جباری

کد متوفی: 71312 یازدید: 173
-

محمد علی مهری مرنگلو

کد متوفی: 71518 یازدید: 180
-

مقصود سعیدی

کد متوفی: 71540 یازدید: 169
-

صفورا عباس نژاد

کد متوفی: 71710 یازدید: 258
-

معصومه یوسف زاده

کد متوفی: 72494 یازدید: 183
-

شهربانو نوری

کد متوفی: 72709 یازدید: 153
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 72916 یازدید: 174
-

مهسا حمیدنژاد

کد متوفی: 72924 یازدید: 168
-

مهسا حمیدنژاد

کد متوفی: 72937 یازدید: 170
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 72957 یازدید: 126
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 72964 یازدید: 141
-

حسین فخری زاده

کد متوفی: 73086 یازدید: 189
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 73102 یازدید: 145
-

محمدعلی مهری

کد متوفی: 73275 یازدید: 182
-

لیلا نوری

کد متوفی: 73342 یازدید: 162
-

کلثوم یکانلو

کد متوفی: 73531 یازدید: 264
-

سردار کریم صمدزاده طریقت

کد متوفی: 74021 یازدید: 278
-

سارا ولی پور

کد متوفی: 74039 یازدید: 142
-

زینب و سعید فیروزی

کد متوفی: 74311 یازدید: 150
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 74799 یازدید: 150
-

سکینه هاشمی

کد متوفی: 75050 یازدید: 194
-

ابراهیم نانوایی

کد متوفی: 76058 یازدید: 198
-

اصغر واحدخلیل‌نژادی

کد متوفی: 76255 یازدید: 202
-

ذبیح اله آزرمی

کد متوفی: 76344 یازدید: 151
-

امامعلی علیزاده

کد متوفی: 76346 یازدید: 180
-

ذبیح اله آزرمی

کد متوفی: 76837 یازدید: 152
-

ذبیح اله آزرمی

کد متوفی: 76851 یازدید: 172
-

قاسم معمار اصفهانی

کد متوفی: 76893 یازدید: 203
-

حبیب نوروزبخش حاجی کندی

کد متوفی: 77338 یازدید: 164
-

قربانعلی محرم پور

کد متوفی: 77431 یازدید: 149
-

دختر طریقت

کد متوفی: 77612 یازدید: 170
-

ایوب صفری

کد متوفی: 78479 یازدید: 151
-

حاج رامین شمسی

کد متوفی: 78601 یازدید: 164
-

فاطمه پرهوده

کد متوفی: 80017 یازدید: 233
-

3 3

کد متوفی: 800124 یازدید: 184
-

غلام علی آقایی آذر نیا

کد متوفی: 800166 یازدید: 151
-

کریم نجاردلشادی

کد متوفی: 800467 یازدید: 151
-

حاج رمضان میلانی

کد متوفی: 800800 یازدید: 159
-

ماهرخ عباسی

کد متوفی: 6000108 یازدید: 251
-

غلام علی آقایی آذر نیا

کد متوفی: 6000413 یازدید: 178
-

رمضان میلانی لک

کد متوفی: 6000677 یازدید: 190
-

امامعلی علیزاده

کد متوفی: 6000760 یازدید: 230
-

امامعلی علیزاده

کد متوفی: 6000855 یازدید: 218
-

کربلایی امامعلی علیزاده

کد متوفی: 6000893 یازدید: 157
-

عليرضا جان خانعلي لو

کد متوفی: 6000964 یازدید: 164
-

ابوالفضل اصغری

کد متوفی: 6001597 یازدید: 400
-

ابوالفضل اصغری

کد متوفی: 6001671 یازدید: 241
-

شاهرخ(محمد) جمشیدملک آرا

کد متوفی: 6001672 یازدید: 181
-

علی حسین خوش طالع

کد متوفی: 6001709 یازدید: 191
-

ابوالفضل اصغری

کد متوفی: 6001725 یازدید: 271
-

"محبوبه حسین زاده"

کد متوفی: 6002726 یازدید: 210
-

حاجیه خانم نوجوان

کد متوفی: 6003186 یازدید: 177
-

مهرانگیز جعفری آزاد

کد متوفی: 6003192 یازدید: 184
-

حاجیه خانم نوجوان

کد متوفی: 6003196 یازدید: 183
-

فاطمه علی اصغرپور

کد متوفی: 6003412 یازدید: 254
-

ابوالفضل اصغری

کد متوفی: 6003498 یازدید: 203
-

شادروان مرحوم مغفور جمشید سامی

کد متوفی: 6003856 یازدید: 303
-

حسن ایران خواه

کد متوفی: 6003900 یازدید: 203
-

رضا نقی زاده

کد متوفی: 6003919 یازدید: 171
-

سميه شهباز ديزجي

کد متوفی: 6003955 یازدید: 241
-

پدر مادرم

کد متوفی: 6004905 یازدید: 244
1309 - 1379

نبی مالک منور حیدری

کد متوفی: 6004911 یازدید: 158
-

ابوالفضل اصغری

کد متوفی: 6006141 یازدید: 211
-

ایران مهدی وش

کد متوفی: 6006447 یازدید: 175
-

ایران مهدی وش

کد متوفی: 6006458 یازدید: 164
-

کربلائی سیف اله وفقی

کد متوفی: 6006609 یازدید: 160
-

کریم کریم خانی

کد متوفی: 6007726 یازدید: 152
-

اصلان لطف عطا

کد متوفی: 6008052 یازدید: 211
-

بانو ماه بیگم مجیدی

کد متوفی: 6008232 یازدید: 178
-

بهار عبدالهی

کد متوفی: 6008281 یازدید: 190
-

یحیی حاتمی

کد متوفی: 6008646 یازدید: 148
-

ابوالفضل اصغری

کد متوفی: 6009178 یازدید: 199
-

عدالت غنی زاده

کد متوفی: 6009382 یازدید: 159
-

شوقعلی مصطفی‌پور شادلوی‌سفلی

کد متوفی: 6010730 یازدید: 181
-

افروز طالبی گنج آباد

کد متوفی: 6012718 یازدید: 213
-

. درستقول

کد متوفی: 6013445 یازدید: 237
-

ملیحه رستمی میرشکارلو

کد متوفی: 6014762 یازدید: 217
-

رضا خلف‌خانی

کد متوفی: 6015563 یازدید: 166
-

حاجیه نرگس عسل پیشه

کد متوفی: 6015710 یازدید: 164
-

جلیل محمودی

کد متوفی: 6015718 یازدید: 156
-

. .

کد متوفی: 6015728 یازدید: 216
-

هایده محمدی

کد متوفی: 6015867 یازدید: 173
-

سردار قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6015904 یازدید: 164
-

سردارقاسم سلیمانی

کد متوفی: 6015910 یازدید: 164
-

سید حسین سجادی

کد متوفی: 6017360 یازدید: 190
-

مرحومه حاجیه خانم صغری بتولی

کد متوفی: 6018098 یازدید: 182
-

حاج حمزه جبارپور

کد متوفی: 6018391 یازدید: 185
-

فضه جلیلی

کد متوفی: 6018818 یازدید: 177
-

حاجیه خانم زهرا طالبی

کد متوفی: 6018914 یازدید: 175
-

اکبر حمزه سلیمانی

کد متوفی: 6019041 یازدید: 191
-

رشید ذبیحی

کد متوفی: 6019424 یازدید: 215
-

حسن محمد زاده

کد متوفی: 6019828 یازدید: 157
-

حسن محمد زاده

کد متوفی: 6019834 یازدید: 158
-

آقای قادر غفارزاده

کد متوفی: 6020195 یازدید: 208
-

حاج حبیب خو شبخت

کد متوفی: 6021281 یازدید: 169
-

اسد رستم زاده

کد متوفی: 6021333 یازدید: 187
-

منوچهر کوثری

کد متوفی: 6021466 یازدید: 176
-

عشقعلی پایداری

کد متوفی: 6021823 یازدید: 198
-

زهرا خرمی

کد متوفی: 6022860 یازدید: 187
-

علیشاه غنی زاده

کد متوفی: 6023442 یازدید: 215
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6025591 یازدید: 173
-

تاجی علیزاده

کد متوفی: 6025750 یازدید: 170
-

المیرا نریمان

کد متوفی: 6026280 یازدید: 194
-

گوزل جودت پاک

کد متوفی: 6027410 یازدید: 165
-

سپهبد حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6027472 یازدید: 155
-

سپهبد حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6027611 یازدید: 181
-

سپهبد حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6027636 یازدید: 148
-

سپهبد حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6027658 یازدید: 164
-

سپهبد حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6027789 یازدید: 519
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6028094 یازدید: 143
-

شهید ناصر تازه قلعه

کد متوفی: 6028111 یازدید: 163
-

سپهبد حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6028147 یازدید: 153
-

شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6028872 یازدید: 164
-

شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6028894 یازدید: 151
-

شهید والامقام حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6029378 یازدید: 191
-

شهید والامقام حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6029554 یازدید: 161
-

شهید والامقام  حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6029569 یازدید: 167
-

سپهبد حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6029755 یازدید: 168
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6030201 یازدید: 177
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6030221 یازدید: 185
-

سردار دلها حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6030241 یازدید: 167
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6030418 یازدید: 379
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6030455 یازدید: 163
-

سردار دلها سپهبد قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6030624 یازدید: 220
-

حاج صبری سعیدی

کد متوفی: 6031028 یازدید: 227
-

حاج بشیر قاضی پور

کد متوفی: 6031034 یازدید: 147
-

جعفر جعفری

کد متوفی: 6031109 یازدید: 181
-

ایسترم افهم

کد متوفی: 6031142 یازدید: 469
-

حجه الاسلام حاج سید حسن انزابی

کد متوفی: 6031190 یازدید: 191
-

جعفر جعفری

کد متوفی: 6031191 یازدید: 219
-

مختار پورزینال

کد متوفی: 6031252 یازدید: 185
-

سردار حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6032156 یازدید: 204
-

پدربزرگمان محمدرضا قانعی

کد متوفی: 6032209 یازدید: 221
-

معصومه عراقی ثمر پاشازاده

کد متوفی: 6032218 یازدید: 208
-

حاج علی فرخی مقدم

کد متوفی: 6032642 یازدید: 204
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6032673 یازدید: 184
-

صغری علمی

کد متوفی: 6032709 یازدید: 520
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6033118 یازدید: 159
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6033170 یازدید: 225
-

فاطمه عباسپور

کد متوفی: 6033231 یازدید: 190
-

سردار دلها حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6033267 یازدید: 318
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6033631 یازدید: 183
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6033846 یازدید: 177
-

عباس وکیلی وند

کد متوفی: 6034006 یازدید: 360
-

حجت الاسلام حاج شیخ ایوب لاهوتی فر

کد متوفی: 6034984 یازدید: 233
-

سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6035509 یازدید: 164
-

علی سلیمی زاویه

کد متوفی: 6036693 یازدید: 223
-

توران اسماعیل زاده

کد متوفی: 6037642 یازدید: 172
-

قدرت فروتن اصل علیار

کد متوفی: 6037670 یازدید: 163
-

صفورا عباس نژاد

کد متوفی: 6037816 یازدید: 189
-

قدرت فروتن اصل علیار

کد متوفی: 6037901 یازدید: 150
-

آقای قدرت فروتن

کد متوفی: 6038033 یازدید: 190
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038252 یازدید: 206
-

سردار دلها حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038601 یازدید: 152
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038953 یازدید: 162
-

سردار دلها حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039334 یازدید: 157
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039495 یازدید: 161
-

سپهبد حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039586 یازدید: 172
-

حاج قربان علی عبدالاحدی مقدم

کد متوفی: 6040160 یازدید: 174
-

یوسف حسین زاده

کد متوفی: 6040903 یازدید: 152
-

عباس فتاحی

کد متوفی: 6041773 یازدید: 230
-

باران اسماعیل زاده

کد متوفی: 6042485 یازدید: 166
-

باران اسماعیل زاده

کد متوفی: 6042489 یازدید: 167
-

زهرا نژادباقری

کد متوفی: 6042926 یازدید: 140
-

آراسته قرجه داغی فرزندعبادالله

کد متوفی: 6043907 یازدید: 254
-

حاج رضا جوادی

کد متوفی: 6044078 یازدید: 164
-

محمدعلی تقی نژاد

کد متوفی: 6044079 یازدید: 191
-

اقدس سربلند

کد متوفی: 6044206 یازدید: 192
-

اصغرواحدخلیل نژادی فرزند رستم

کد متوفی: 6046870 یازدید: 225
-

افسر پور اوخچالاری(تیموری)

کد متوفی: 6047176 یازدید: 214
-

ناهیده آرازش

کد متوفی: 6048170 یازدید: 171
-

حاجیه خانم خدیجه ابیضی

کد متوفی: 6048337 یازدید: 187
-

محمد جهان مهمانی

کد متوفی: 6048427 یازدید: 194
-

فریدون نوری

کد متوفی: 6048440 یازدید: 204
-

عباس(شیخ) یکانلو

کد متوفی: 6048946 یازدید: 202
-

میلاد مردنای بین

کد متوفی: 6049711 یازدید: 236
-

میلاد مردنایبین

کد متوفی: 6049782 یازدید: 162
-

حسن جهانگیری

کد متوفی: 6054196 یازدید: 184
-

حاج بلال کرامت

کد متوفی: 6055587 یازدید: 194
-

حاج بلال کرامت

کد متوفی: 6055611 یازدید: 171
-

فاضل صدرالفضلا

کد متوفی: 6056150 یازدید: 170
1322/3/3 - 1397/11/1

رقیه بهمن نژادیان

کد متوفی: 6056409 یازدید: 209
۱۳۲۶/۴/۱۰ - ۱۳۹۹/۹/۲۸

معصومه محمدی

کد متوفی: 6056672 یازدید: 173
- 1399/10/30

زلفعلی نجفی

کد متوفی: 6056715 یازدید: 179
۱۳۴۳/۲/۱۱ - ۱۳۹۸/۲/۲۷

حاج حمزه علی جهانی

کد متوفی: 6056899 یازدید: 195
-

مریم حامد

کد متوفی: 6057277 یازدید: 165
1351/05/06 - 1399/10/22

سید حسن شاملو

کد متوفی: 6058338 یازدید: 227
۱۳۱۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۵

نبی لو هستی نبی لو

کد متوفی: 6059458 یازدید: 166
1382/11/36 - 1399/6/13

هستی نبی لو هستی نبی لو

کد متوفی: 6059468 یازدید: 173
1382/11/26 - 1399/6/12

هستی نبی لو

کد متوفی: 6059599 یازدید: 163
1382/11/26 - 1399/6/12

خانواده محمدزاده

کد متوفی: 6059796 یازدید: 140
- ۱۳۹۹

حسن زينالي

کد متوفی: 6060215 یازدید: 168
-

رقیه بهمن نژادیان

کد متوفی: 6060496 یازدید: 258
۱۳۲۶/۴/۱۰ - ۱۳۹۹/۹/۲۹

عزیزه افضلی

کد متوفی: 6061058 یازدید: 216
۱۳۳۶/۱۰/۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۴

مارال آزاد

کد متوفی: 6062005 یازدید: 379
-

طاهره محمدی

کد متوفی: 6066775 یازدید: 185
-

خدیجه جعفرآبادی

کد متوفی: 6066884 یازدید: 156
1311/09/22 - 1392/11/24

خدیجه دینی زاده

کد متوفی: 6067000 یازدید: 144
-

حاج قربانعلی جلیل پور

کد متوفی: 6067830 یازدید: 195
06/07/1308 - 13/11/1399

خدیجه دینی زاده

کد متوفی: 6069346 یازدید: 151
-

اشرف خوشبخت قليلو

کد متوفی: 6070118 یازدید: 249
1317/04/10 - 1399/11/23

خدارحیم رضایی

کد متوفی: 6070158 یازدید: 166
1306 - 1366

اشرفی خوشبخت قلیلو

کد متوفی: 6070386 یازدید: 177
1317/4/10 - 1399/11/24

فرنوش منا وند اردی

کد متوفی: 6072753 یازدید: 210
1348/3/17 - 1399/8/21

جلیله سیفی

کد متوفی: 6074708 یازدید: 150
- 1399/12/04

بانو مریم علیزاده لک

کد متوفی: 6074852 یازدید: 178
- 1399/12/6

مصطفی بیرامی امامزاده

کد متوفی: 6075038 یازدید: 206
1338/04/10 - 1398/12/07

شهروز سیدنژاد

کد متوفی: 6077083 یازدید: 229
1352/07/01 - 1398/12/17

رضاقلی ابراهیمی

کد متوفی: 6077613 یازدید: 273
-

جلال پور میرزا

کد متوفی: 6080107 یازدید: 193
-

آقای جلال پورمیرزا

کد متوفی: 6080111 یازدید: 191
-

جناب اقای جلال پورمیرزا

کد متوفی: 6080114 یازدید: 177
-

جناب آقای جلال پورمیرزا

کد متوفی: 6080116 یازدید: 159
-

جناب آقای جلال پورمیرزا

کد متوفی: 6080120 یازدید: 237
-

بانو زرین تاج قاسم زاده

کد متوفی: 6080142 یازدید: 172
-

زرین تاج قاسم زاده

کد متوفی: 6080152 یازدید: 210
-

محمد امیر احمدی

کد متوفی: 6081075 یازدید: 182
-

حاج جعفر عباس نژاد

کد متوفی: 6081240 یازدید: 223
-

زرین تاج قاسم زاده

کد متوفی: 6081620 یازدید: 515
-

جاج بلال کرامت

کد متوفی: 6081853 یازدید: 182
-

خدیجه اصلانی

کد متوفی: 6082027 یازدید: 294
- 1399/11/20

علی یار فیضی

کد متوفی: 6091026 یازدید: 594
37/12/29 - 99/12/29

مقصود ضیایی

کد متوفی: 6091981 یازدید: 233
-

حاج پرویز صادقی جمال آباد

کد متوفی: 6092921 یازدید: 182
1332/02/21 - 1400/1/6

شهلا صیادی

کد متوفی: 6093264 یازدید: 194
1346/11/21 - 1400/1/10

تقی درویشی

کد متوفی: 6093440 یازدید: 154
-

بهلول میرزایی

کد متوفی: 6094457 یازدید: 1219
1333/07/01 - 1400/01/12

ماه مبارک رمضان

کد متوفی: 6095191 یازدید: 169
-

مرحوم یعقوب و مرحومه زینب ابراهیم پور

کد متوفی: 6095677 یازدید: 303
۱۳۲۹/۴/۱۰ - ۱۳۹۰/۴/۱۰

قنداب محمدی

کد متوفی: 6097213 یازدید: 343
1306/10/6 - 1398/10/29

آقای عزیز(غلامحسن ) مکار استوار

کد متوفی: 6097387 یازدید: 215
1320/1/24 - 1400/1/20

کد متوفی: 6097388 یازدید: 182
-

جناب آقای عزیز (غلامحسین) مکار استوار

کد متوفی: 6097497 یازدید: 849
1320/01/24 - 1400/01/20

محمد رضاپور

کد متوفی: 6098693 یازدید: 202
1379/10/21 - 1400/01/21

علی غلامی

کد متوفی: 6101309 یازدید: 205
- ۱۴۰۰/۱/۲۸

زرین تاج مرادزاده

کد متوفی: 6101406 یازدید: 626
1327/10/05 - 1400/01/29

طیبه عبدالله زاده

کد متوفی: 6103731 یازدید: 199
1338/12/26 - 1398/6/20

کد متوفی: 6104204 یازدید: 218
-

ناهید جوان زاد

کد متوفی: 6109708 یازدید: 271
۱۳۲۱/۹/۱ - ۱۴۰۰/۲/۱۱

حاج علی قلی طالبی گنج آباد

کد متوفی: 6110197 یازدید: 257
-

سکینه رضایی

کد متوفی: 6114199 یازدید: 142
-

سکینه رضایی

کد متوفی: 6114202 یازدید: 177
1310 - 1399/08/03

قنبر ولی‌زاده جهتلو

کد متوفی: 6114210 یازدید: 181
1305 - 1385/09/04

علی اکبر مرجانی

کد متوفی: 6114366 یازدید: 216
1350 - 1398/2/20

یحیی چمن پیرا یحیی چمن پیرا

کد متوفی: 6115066 یازدید: 222
1324/4/6 - 1400/1/24

نرگس خلیلی

کد متوفی: 6115474 یازدید: 342
- 1400/2/21

نرگس خلیلی

کد متوفی: 6115486 یازدید: 129
- ۱۴۰۰/۲21

سید محمد فریمانه

کد متوفی: 6116614 یازدید: 118
1350 - 1393

ابراهیم بشیری شندی

کد متوفی: 6116676 یازدید: 190
- 1400/01/19

آقا محمدفاضل فیضی پور

کد متوفی: 6116962 یازدید: 236
13/7/76 - 25/6/96

جبار هوشیاری

کد متوفی: 6118914 یازدید: 167
-

حاج حسن برزگر پیشه

کد متوفی: 6119349 یازدید: 350
-

هانيه ترابي

کد متوفی: 6119538 یازدید: 236
1377/12/06 - 1395/03/12

مهندس حسین خانی زاده

کد متوفی: 6120497 یازدید: 184
- 1400/03/05

رابرت سرگززاده

کد متوفی: 6120824 یازدید: 167
1336/03/06 - 1400/02/31

محبوب شهامتی

کد متوفی: 6121055 یازدید: 184
- 1400/03/05

فاطمه عبدالحسین زاده سوره

کد متوفی: 6121134 یازدید: 384
- 1400/03/05

سیده اسرا موسوی

کد متوفی: 6121845 یازدید: 129
1388/12/10 - 1399/07/29

سیده اسرا موسوی

کد متوفی: 6121928 یازدید: 1192
1388/12/10 - 1399/07/29

حاج قنبر رحمانی میر شکار لو

کد متوفی: 6122109 یازدید: 275
1322/06/01 - 1400/03/10

محمدتقی آقائی

کد متوفی: 6124047 یازدید: 112
1343/09/01 - 1386/11/22

دکتر امیر جلیلی

کد متوفی: 6124446 یازدید: 1381
1364/03/01 - 1400/03/22

نادره آقااحمدی

کد متوفی: 6124461 یازدید: 127
-

حضرت مهدی موعود ( امام زمان)

کد متوفی: 6124798 یازدید: 170
-

خانم لیلان سهرابی

کد متوفی: 6124922 یازدید: 175
1336/10/04 - 1399/03/26

یدالله بهرامزاده یدالله بهرامزاده

کد متوفی: 6128502 یازدید: 123
1315/01/01 - 1395/10/27

آقای کربلایی احمد تدریسی

کد متوفی: 6129087 یازدید: 174
- 1399

مرتضی اسمعیلی قریب کندی

کد متوفی: 6129194 یازدید: 216
- 1400/04/17

بخشعلی جهان صنعت

کد متوفی: 6130023 یازدید: 127
-

عمران جودی

کد متوفی: 6130159 یازدید: 759
-

حاجیه خانم حمیده منصورفر

کد متوفی: 6130437 یازدید: 130
- 1400/04/22

آقای رحیم اسدپور

کد متوفی: 6130491 یازدید: 615
1329/05/15 - 1400/04/17

کربلایی احمد تقی زاده

کد متوفی: 6130734 یازدید: 150
- 1400/04/15

رحمان حسن زاده

کد متوفی: 6131318 یازدید: 140
- 1400/04/26

بهرام غلامزاده مطلق

کد متوفی: 6131426 یازدید: 201
1338/01/01 - 1400/03/28

حاج الکی

کد متوفی: 6131686 یازدید: 131
1398/07/01 - 1400/10/26

زهرا باقری

کد متوفی: 6132923 یازدید: 192
1347 - 1397

حسين صدرزاده

کد متوفی: 6132932 یازدید: 151
1329/03/15 - 1400/04/20

غلامعلی شاه حسینی

کد متوفی: 6133162 یازدید: 178
1323/11/12 - 1400/04/29

حاج شهرام سلطانی

کد متوفی: 6133169 یازدید: 127
1338/12/14 - 1400/02/12

حاج شهرام سلطانی

کد متوفی: 6133205 یازدید: 204
1338/12/14 - 1400/02/12

حسین آرازش

کد متوفی: 6133371 یازدید: 149
-

صادق جهانفر

کد متوفی: 6133718 یازدید: 260
1312/03/05 - 1392/12/09

الحاج سعید حقی حصار

کد متوفی: 6137045 یازدید: 190
1331/12/10 - 1400/05/13

فاطمه صغرا سلمانیان

کد متوفی: 6137099 یازدید: 202
1314/06/15 - 1397/05/16

بتول کشوری

کد متوفی: 6138722 یازدید: 120
-

حاجیه خانم مارال پاشایی

کد متوفی: 6138847 یازدید: 186
- 1400/05/20

حاج حسن پرتوی

کد متوفی: 6139827 یازدید: 162
1329/03/02 - 1396/07/15

شیرین دیگاله

کد متوفی: 6140670 یازدید: 178
- 1400/05/25

فرید درخشان

کد متوفی: 6141090 یازدید: 361
1381/05/06 - 1400/04/10

مرضیه عباسپور

کد متوفی: 6141265 یازدید: 279
1340/03/29 - 1400/05/24

مهدی علی خانزاده

کد متوفی: 6141456 یازدید: 178
1379/12/18 - 1400/05/01

مهدی علی خانزاده

کد متوفی: 6141500 یازدید: 188
1379/12/18 - 1400/05/01

اصغر واحدخلیل نژادی

کد متوفی: 6141583 یازدید: 140
1339/05/04 - 1399/08/08

اسد اسدزاده

کد متوفی: 6142238 یازدید: 188
1324 - 1399/12/07

ملائکه رحمتی

کد متوفی: 6142263 یازدید: 163
- 1391/05/30

ملائکه رحمتی

کد متوفی: 6142266 یازدید: 104
- 1391/05/30

ملائکه رحمتی

کد متوفی: 6142267 یازدید: 214
1309/01/01 - 1391/05/30

بتول کشوری

کد متوفی: 6142273 یازدید: 384
1332/12/03 - 1400/05/14

علي كريمي عصر

کد متوفی: 6143832 یازدید: 269
- 1398/08/17

فیروز رحیمی

کد متوفی: 6143901 یازدید: 210
1334/09/28 - 1400/06/01

کلثوم یوسفی

کد متوفی: 6145279 یازدید: 260
- 1400/06/05

حسین ذکریائی

کد متوفی: 6145588 یازدید: 348
-

حاج حسن علی پاشاپور

کد متوفی: 6145720 یازدید: 363
1309 - 1400/05/01

سیف الدین منصور خانشان

کد متوفی: 6146310 یازدید: 295
1314/12/10 - 1400/06/09

ناهیده علیزاده

کد متوفی: 6147948 یازدید: 121
- 1400/06/14

ناهیده علیزاده

کد متوفی: 6147968 یازدید: 160
1342 - 1400/06/14

محمدعلی باقری

کد متوفی: 6148645 یازدید: 302
1343/09/21 - 1400/06/06

حاج توحید جهانبخش

کد متوفی: 6149116 یازدید: 2234
-

زهرا صدقدل

کد متوفی: 6149144 یازدید: 243
- 1400/06/17

امیر کریمی

کد متوفی: 6149733 یازدید: 127
-

امامعلی شریف زاده

کد متوفی: 6150607 یازدید: 247
- 1400/06/21

حاج هوشنگ احمدی گلمانخانه

کد متوفی: 6151149 یازدید: 136
1349/10/10 - 1396/09/20

رجب کرمعلي

کد متوفی: 6151564 یازدید: 117
1315/06/30 - 1400/06/25

سید ابوالفتح علوی

کد متوفی: 6152271 یازدید: 126
-

حاجیه خانم لاله آزم مادرشهیدعسگرزینالی

کد متوفی: 6152515 یازدید: 105
1310 - 1400/01/14

آیسان عابدینی

کد متوفی: 6152517 یازدید: 215
1378/12/03 - 1400/05/25

علی اصغر معصومی قره باغ

کد متوفی: 6152572 یازدید: 152
-

مریم طارم

کد متوفی: 6152781 یازدید: 624
-

مریم ایازی

کد متوفی: 6153187 یازدید: 121
1357/06/02 - 1400/06/31

مریم ایازی

کد متوفی: 6153389 یازدید: 291
1356/06/02 - 1400/06/31

وحیده وفاجو

کد متوفی: 6154167 یازدید: 289
1348/04/04 - 1400/07/04

حاجیه خانم رقیه مشمول

کد متوفی: 6156601 یازدید: 259
1349/06/01 - 1400/07/17

محمد علی اژدرنژاد

کد متوفی: 6157350 یازدید: 233
- 1400/07/22

زینب یاسینی

کد متوفی: 6157397 یازدید: 231
1379/09/02 - 1400/06/18

ابراهیم عزیزی

کد متوفی: 6157434 یازدید: 159
1329/12/10 - 1390/02/30

نازنین شعبانی

کد متوفی: 6157976 یازدید: 174
1389/04/08 - 1399/07/30

غلامحسین محموده

کد متوفی: 6158492 یازدید: 93
1311/09/05 - 1398/08/01

خوشقدم طهمززاده

کد متوفی: 6159429 یازدید: 134
-

داود شیخ علیان

کد متوفی: 6159483 یازدید: 135
1351/07/28 - 1400/07/10

امیر علی قلی زاد ترکمانی

کد متوفی: 6159620 یازدید: 461
1369/11/01 - 1400/08/06

سریه فتحعلی نژاد

کد متوفی: 6159807 یازدید: 134
1332/07/09 - 1399/08/10

رامین محمدی

کد متوفی: 6159877 یازدید: 87
1331/03/15 - 1400/03/15

علي كريمي عصر

کد متوفی: 6160517 یازدید: 107
- 1398/08/17

حاج بخشعلی قاسمی اوانسر

کد متوفی: 6160929 یازدید: 178
1311/08/09 - 1400/08/08

sadsad asdsa

کد متوفی: 6161109 یازدید: 90
1391/10/05 - 1394

sadsad asdsa

کد متوفی: 6161113 یازدید: 91
1391/10/05 - 1394

2121 1221

کد متوفی: 6161320 یازدید: 87
-

رقیه جوانشیر رضایی

کد متوفی: 6162282 یازدید: 163
1318/07/20 - 1400/08/21

علی پاک طینت

کد متوفی: 6162407 یازدید: 109
- 1400/08/25

علی اکبر داوری

کد متوفی: 6163051 یازدید: 84
-

بتول کشوری

کد متوفی: 6163214 یازدید: 85
-

بتول کشوری

کد متوفی: 6163215 یازدید: 87
1339/12/03 - 1400/05/14

آسیه حاتمی

کد متوفی: 6163372 یازدید: 542
1339/01/07 - 1400/02/22

قربان دلداری

کد متوفی: 6164049 یازدید: 251
1342/12/23 - 1400/06/23

يعقوب مرادی

کد متوفی: 6165277 یازدید: 78
-

. .

کد متوفی: 6165597 یازدید: 87
1347/02/14 - 1391/06/24

م اصغری

کد متوفی: 6166435 یازدید: 160
1325/10/02 - 1393/09/17

خدیجه نوری هزه جان

کد متوفی: 6166510 یازدید: 187
1314/02/10 - 1399/10/08

حاج سید حسین سجادی

کد متوفی: 6167125 یازدید: 304
- 1399/09/24

حاجیه خانم رقیه بهمن نژادیان

کد متوفی: 6167359 یازدید: 59
1326/04/10 - 1399/09/29

حاجیه خانم رقیه بهمن نژادیان (بختیاری)

کد متوفی: 6167363 یازدید: 206
1326/04/10 - 1399/09/29

عزیزه آذرمهر (پوربخشعلی)

کد متوفی: 6167465 یازدید: 798
-

زینب خدایی

کد متوفی: 6168278 یازدید: 61
-

زینب خدایی

کد متوفی: 6168281 یازدید: 1024
1338/01/18 - 1400/09/04

حاج فرهاد فروتن

کد متوفی: 6168367 یازدید: 262
- 1400/01/08

ملائکه باقری

کد متوفی: 6168452 یازدید: 94
1357/12/24 - 1400/09/16

پاکیزه حسنی

کد متوفی: 6168458 یازدید: 599
- 1400/09/23

آسیه حاتمی

کد متوفی: 6168562 یازدید: 64
-

یوسف جلیلی لک

کد متوفی: 6168875 یازدید: 67
-

یوسف جلیلی لک

کد متوفی: 6168876 یازدید: 431
- 1400/09/24

دورة الصدف نوری

کد متوفی: 6168949 یازدید: 87
1291 - 1364/09/30

شهلا شیروانی

کد متوفی: 6169069 یازدید: 67
1354/04/24 - 1399/08/02

حبیب بابکان

کد متوفی: 6169668 یازدید: 347
-

محمدعلی ح

کد متوفی: 6169687 یازدید: 44
- 1400

سید جعفر عارف زاده

کد متوفی: 6170717 یازدید: 1978
- 1400/08/08

نعمت داداش زاده

کد متوفی: 6171038 یازدید: 129
- 1398/07/19

حاج عبدالله ابوزاده

کد متوفی: 6171080 یازدید: 55
-

حاجیه لیلان علی پور

کد متوفی: 6171218 یازدید: 175
1297/06/20 - 1399/07/19

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6171622 یازدید: 1856
1335/12/20 - 1398/10/13

حسین علیزاده

کد متوفی: 6171735 یازدید: 140
1349/01/15 - 1393/09/09

صفیه محمد علیزاده

کد متوفی: 6172100 یازدید: 83
-

فاطمه افسری

کد متوفی: 6172193