آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان استهبان

محمد جواد سقایی

کد متوفی: 2660 یازدید: 309
-

حاج علی رضا حسینی

کد متوفی: 2664 یازدید: 258
-

حاجیه خانم فاطمه پیروی

کد متوفی: 3936 یازدید: 500
-

عصمت صادقی آزاد لاری

کد متوفی: 4078 یازدید: 205
-

صدیقه نعمانی

کد متوفی: 4079 یازدید: 194
-

نیره پاک نیت

کد متوفی: 4126 یازدید: 165
-

حاج مهدی حلیمی

کد متوفی: 4141 یازدید: 305
-

حاج محمود گنجی ازاد

کد متوفی: 4147 یازدید: 318
-

کربلایی احمد و حاجیه بتول ورع

کد متوفی: 4174 یازدید: 183
-

حاج احمد دوام

کد متوفی: 4385 یازدید: 209
-

سید سجاد ساجدی

کد متوفی: 8257 یازدید: 319
-

حاج فضل اله اسماعیل پور

کد متوفی: 12462 یازدید: 157
-

محمد علی خوشرنگ

کد متوفی: 12675 یازدید: 184
-

سفر اکبرپور

کد متوفی: 15221 یازدید: 177
-

سفر اکبرپور

کد متوفی: 15222 یازدید: 157
-

غلامحسین کریمی نژاد

کد متوفی: 17070 یازدید: 271
-

موسی و مرتضی عرب باصری

کد متوفی: 17180 یازدید: 222
-

محمد یزدان پناه

کد متوفی: 21294 یازدید: 195
-

مراد قلی خان شاهسون

کد متوفی: 25731 یازدید: 691
-

حمید رضا یزدان پناه

کد متوفی: 27610 یازدید: 180
-

حمید رضا یزدان پناه

کد متوفی: 27611 یازدید: 321
-

محمد تسبیحی

کد متوفی: 35619 یازدید: 177
-

نصرالله کتان

کد متوفی: 35744 یازدید: 169
-

کورش براهیمی

کد متوفی: 36256 یازدید: 199
-

غلامرضا جوکار

کد متوفی: 38673 یازدید: 259
-

جابر شیرین نژاد

کد متوفی: 40742 یازدید: 201
-

صفر اکبرپور

کد متوفی: 42047 یازدید: 153
-

کربلایی علی قاسمی

کد متوفی: 44478 یازدید: 155
-

کربلایی علی قاسمی

کد متوفی: 44480 یازدید: 170
-

حاج امیر چوپان

کد متوفی: 44515 یازدید: 212
-

جابر جوکار

کد متوفی: 45328 یازدید: 221
-

علیرضا صابرپور

کد متوفی: 45340 یازدید: 167
-

میثم امیری

کد متوفی: 45349 یازدید: 233
-

ارشاد بناکار

کد متوفی: 46869 یازدید: 198
-

نسا‌ احسان

کد متوفی: 49228 یازدید: 181
-

حاج امیر چوپان

کد متوفی: 49240 یازدید: 227
-

شهربانو صادق نژاد

کد متوفی: 52265 یازدید: 161
-

سیف الله خیرالهی

کد متوفی: 52339 یازدید: 140
-

سیف الله خیرالهی

کد متوفی: 52357 یازدید: 165
-

حمزه شعبانی

کد متوفی: 53195 یازدید: 150
-

صمد حبیبی

کد متوفی: 54066 یازدید: 271
-

حبیب اله حبیبی

کد متوفی: 54112 یازدید: 145
-

رضا نصری فرد

کد متوفی: 54278 یازدید: 183
-

حاجیه خانم آبیگم قاسم باجگیر

کد متوفی: 54965 یازدید: 145
-

حاجیه خانم آبیگم قاسم باجگیر

کد متوفی: 54970 یازدید: 129
-

حاجیه خانم آبیگم قاسم باجگیر

کد متوفی: 54976 یازدید: 134
-

صغرا پیراسته

کد متوفی: 55272 یازدید: 120
-

میرزا محمدحسین علمایی

کد متوفی: 56220 یازدید: 151
-

محمدرضا رستگارمند(دوربین)

کد متوفی: 56366 یازدید: 121
-

محمدرضا رستگارمند( دوربین)

کد متوفی: 56486 یازدید: 167
-

مریم رضایی نسب

کد متوفی: 56726 یازدید: 173
-

فاطمه کاوه

کد متوفی: 58673 یازدید: 226
-

معصومه مکاریان

کد متوفی: 62286 یازدید: 132
-

عبدالله زارع

کد متوفی: 63877 یازدید: 152
-

اسماعیل سونی

کد متوفی: 66449 یازدید: 221
-

. .

کد متوفی: 66809 یازدید: 189
-

سیدجلیل عاطفی

کد متوفی: 67614 یازدید: 173
-

سیدجلیل عاطفی

کد متوفی: 67695 یازدید: 108
-

احمد(حاجی) مبرزی

کد متوفی: 69365 یازدید: 220
-

غلامرضا صفاییان

کد متوفی: 70098 یازدید: 135
-

غلامرضا صفاییان

کد متوفی: 70108 یازدید: 146
-

کریم مروّت و فاطمه پدرام

کد متوفی: 74775 یازدید: 149
-

حاج محمود حسین بیگی

کد متوفی: 75634 یازدید: 157
-

حاج محمود حسین بیگی

کد متوفی: 75645 یازدید: 165
-

اکبر زارع

کد متوفی: 77131 یازدید: 171
-

خاور کیامرثی

کد متوفی: 6002720 یازدید: 143
-

خاور کیامرثی

کد متوفی: 6002754 یازدید: 131
-

حاج عبدالرسول براهیمی رونیزی

کد متوفی: 6003052 یازدید: 158
-

حاج عبدالرسول براهیمی رونیزی

کد متوفی: 6003058 یازدید: 167
-

حسام الدین منصوری رونیزی

کد متوفی: 6004063 یازدید: 127
-

رمضان صادقی

کد متوفی: 6005256 یازدید: 161
-

الهه زبردست

کد متوفی: 6008309 یازدید: 205
-

عبداالله زارع

کد متوفی: 6008616 یازدید: 142
-

سیده بیگم فاطمه صفرپور

کد متوفی: 6015098 یازدید: 142
-

غلام حسین خسروی

کد متوفی: 6015189 یازدید: 134
-

غلام حسین خسروی

کد متوفی: 6016369 یازدید: 130
-

عجب بنت اردال

کد متوفی: 6017352 یازدید: 126
-

عجب بنت اردال

کد متوفی: 6017366 یازدید: 140
-

خلیل. ماشاالله. حکمفرما

کد متوفی: 6018997 یازدید: 206
-

حسین سریانی

کد متوفی: 6019912 یازدید: 158
-

مادر شهیدان رضازاده

کد متوفی: 6023071 یازدید: 147
-

سید آقا رضوی

کد متوفی: 6023538 یازدید: 148
-

سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6023932 یازدید: 140
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6023933 یازدید: 144
-

حبیب کارگران

کد متوفی: 6023987 یازدید: 136
-

فاطمه احمدپناه

کد متوفی: 6024436 یازدید: 150
-

فاطمه احمدپناه

کد متوفی: 6024437 یازدید: 160
-

حاج حسین اسدپوری

کد متوفی: 6024790 یازدید: 266
-

محمد(امیر) غلامی اصل

کد متوفی: 6025010 یازدید: 137
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6025421 یازدید: 188
-

کربلایی حسین فضلی

کد متوفی: 6025523 یازدید: 170
-

رضا منوری

کد متوفی: 6025567 یازدید: 146
-

محمد جواد حکمفرمایی

کد متوفی: 6025579 یازدید: 130
-

حسین روغنی

کد متوفی: 6025606 یازدید: 135
-

احمد علی پروین و مهین پرچمی

کد متوفی: 6025701 یازدید: 189
-

مرتضی حفاری

کد متوفی: 6025777 یازدید: 171
-

مریم بستانی

کد متوفی: 6026060 یازدید: 131
-

اصغر ستاره زاده

کد متوفی: 6027391 یازدید: 141
-

حاجیه صغری پیراسته فر

کد متوفی: 6029788 یازدید: 143
-

محسن مهتری

کد متوفی: 6029893 یازدید: 163
-

علی آقا ساجدی

کد متوفی: 6029980 یازدید: 188
-

میرزا علی اکبر معدل

کد متوفی: 6030353 یازدید: 153
-

حسن رایگا

کد متوفی: 6031032 یازدید: 139
-

نصرت صداقتی

کد متوفی: 6031715 یازدید: 144
-

حسن رایگا

کد متوفی: 6031768 یازدید: 139
-

شهیدحمیدرضا عالی‌منش

کد متوفی: 6033557 یازدید: 778
- 1365/04/03

فاطمه کاوه

کد متوفی: 6034432 یازدید: 118
-

فاطمه کاوه

کد متوفی: 6034449 یازدید: 121
-

فاطمه کاوه

کد متوفی: 6034484 یازدید: 133
-

فاطمه کاوه

کد متوفی: 6034495 یازدید: 127
-

فاطمه کاوه

کد متوفی: 6034670 یازدید: 130
-

فاطمه کاوه

کد متوفی: 6034673 یازدید: 126
-

علیرضا انصاف

کد متوفی: 6035072 یازدید: 138
-

علی مسکین

کد متوفی: 6035236 یازدید: 111
-

علیرضا انصاف

کد متوفی: 6035270 یازدید: 129
-

حسین حیدریان

کد متوفی: 6035471 یازدید: 149
-

حاجیه خانم خدیجه ابراهیمی

کد متوفی: 6036407 یازدید: 141
-

منظره صحرایی

کد متوفی: 6040528 یازدید: 126
-

محمد حسن مکاری اصل و منظره صحرایی

کد متوفی: 6040563 یازدید: 138
-

زهرا نیکبخت

کد متوفی: 6042193 یازدید: 123
-

زلیخا با محبت

کد متوفی: 6043619 یازدید: 115
-

علیرضا انصاف

کد متوفی: 6048624 یازدید: 145
-

حاجیه ربابه سجادی

کد متوفی: 6049208 یازدید: 158
-

آبی بی آذرنژاد

کد متوفی: 6049555 یازدید: 163
-

رضا رنجبر

کد متوفی: 6049602 یازدید: 123
-

عبداله غلامیان

کد متوفی: 6049930 یازدید: 118
-

حاج خلیل نصیریان

کد متوفی: 6050573 یازدید: 141
-

حاج محمد کریم عدالت زمان ناصح

کد متوفی: 6051610 یازدید: 121
-

رباب افتخاری

کد متوفی: 6055260 یازدید: 162
1318 - 1397

بی بی سکینه محمدی نژاد

کد متوفی: 6056392 یازدید: 186
-

علی اکبر برومندی

کد متوفی: 6056628 یازدید: 126
1328/02/28 - 1370/04/02

درویش نصری پور

کد متوفی: 6061981 یازدید: 105
-

حاجیه خانم بهتری

کد متوفی: 6063170 یازدید: 104
-

حاجیه خانم بهتری

کد متوفی: 6063179 یازدید: 94
-

میرزا احمد شامل و همسر و دخترش

کد متوفی: 6063878 یازدید: 113
-

میرزا احمد شامل و همسر و دخترش

کد متوفی: 6063887 یازدید: 252
-

محمد زارعیان

کد متوفی: 6068736 یازدید: 308
1344/06/15 - 1399/07/14

حاجیه خانم آبیگم قاسم باجگیر

کد متوفی: 6069222 یازدید: 97
-

محمد باقرائت

کد متوفی: 6070607 یازدید: 107
-

فتحعلی شاهسونی اصل

کد متوفی: 6071523 یازدید: 116
-

فتحعلی شاهسوندی الاصل

کد متوفی: 6071524 یازدید: 117
-

فتحعلی شاهسوندی الاصل

کد متوفی: 6072105 یازدید: 130
1313 - 1399/11/28

مشهدی فتحعلی شاهسوندی الاصل

کد متوفی: 6072109 یازدید: 135
1313 - 1399/11/28

حاج محمد باقر شاهسونی

کد متوفی: 6072916 یازدید: 141
1328/01/07 - 1399/11/29

محمد برومندی

کد متوفی: 6074530 یازدید: 108
1313/10/20 - 1395/04/21

محمد برومندی

کد متوفی: 6074531 یازدید: 151
1313/10/20 - 1395/4/21

حاج غلامرضا چاره جو

کد متوفی: 6076079 یازدید: 422
1320/01/01 - 1396/06/09

محمد کوهکار

کد متوفی: 6076118 یازدید: 112
1328/7/9 - 96/4/14

محمد کوهکار اصطهباناتی

کد متوفی: 6076204 یازدید: 151
1328/07/09 - 1396/04/14

محمد جعفر صدق علی

کد متوفی: 6078971 یازدید: 124
۱۳۴۶/۰۳/۲۷ - 1393/3/24

کربلایی محمد جعفر صدق علی

کد متوفی: 6079012 یازدید: 143
1346/06/25 - 1393/03/24

علی اکبر جورکش

کد متوفی: 6079756 یازدید: 114
1315/1/00 - 1397/12/19

حاج اکبر مظلوم زاده

کد متوفی: 6081425 یازدید: 194
-

حاج فتحعلی ذبیحی

کد متوفی: 6082305 یازدید: 137
- ۱۳۹۶/

حاج علی فتاح آغابیگم دادگر

کد متوفی: 6082308 یازدید: 123
-

جواد معصومی

کد متوفی: 6083486 یازدید: 155
-

حسين قدمي

کد متوفی: 6091351 یازدید: 688
1359/8/20 - 1400/01/01

حسین قدمی

کد متوفی: 6091378 یازدید: 130
-

حاجیه خانم بهجت کشاورز

کد متوفی: 6092077 یازدید: 113
-

حاجیه خانم بهجت کشاورز

کد متوفی: 6092079 یازدید: 187
-

ابوالفضل(احمد) صادقی راد

کد متوفی: 6092323 یازدید: 3324
1378/11/16 - 1399/12/24

حاج خانم شوکت شبان

کد متوفی: 6092746 یازدید: 113
-

عباس رستمی

کد متوفی: 6092802 یازدید: 593
- 14000108

فاطمه عظیمی

کد متوفی: 6093609 یازدید: 129
1936/07/01 - 2031/03/25

محمد علی رنجبر

کد متوفی: 6093764 یازدید: 221
-

محمد جعفر صدق علی

کد متوفی: 6093957 یازدید: 123
1346/06/26 - 1393/03/24

اشرف حقیقت گو

کد متوفی: 6094805 یازدید: 434
- ۱۴۰۰/۱/۱۵

سید یحیی ضرغامی نیا

کد متوفی: 6095777 یازدید: 129
-

محمد جعفر صدق علی

کد متوفی: 6096200 یازدید: 125
1346 - 1393

جاسم کریم پور

کد متوفی: 6096505 یازدید: 827
1360/11/26 - 1399/12/18

ابراهیم و احسان اردیبهشتی

کد متوفی: 6096646 یازدید: 1379
-

قنبر ایزدی

کد متوفی: 6098831 یازدید: 151
1305 - 1400

اصغر معصوميان

کد متوفی: 6099387 یازدید: 180
8/2/65 - 20/1/1400

نصرت بیگم کشفی آزاد

کد متوفی: 6099964 یازدید: 150
١٣١٩/٠٧/١٠ - ١٣٩٨/٠٨/٢٣

محمد جاسم کریم پور

کد متوفی: 6100161 یازدید: 1809
-

منوچهر فتحی

کد متوفی: 6101194 یازدید: 320
. - .

حاج احمدعلی غلامی اصل

کد متوفی: 6102504 یازدید: 167
-

حاج امیر(اسماعیل) شفیعی

کد متوفی: 6102785 یازدید: 1666
1349/10/5 - 1400/1/28

خلیل هوشمندیان

کد متوفی: 6103394 یازدید: 367
1337/9/11 - 1399/2/4

غلام(یوسف) امینا

کد متوفی: 6105485 یازدید: 498
- 4/2/1400

عباس خریدار

کد متوفی: 6105792 یازدید: 194
1329.8.10 - 1399.2.23

حاج حسین خدمتی

کد متوفی: 6105980 یازدید: 1401
- ۱۴۰۰/۰۲/۰۶

علی نگارنده

کد متوفی: 6106451 یازدید: 121
3/5/1340 - 6/21400

بابا جان محجوب

کد متوفی: 6106469 یازدید: 313
- 1396/8/18

احمد فرزانه

کد متوفی: 6106473 یازدید: 170
-

احمد فرزانه

کد متوفی: 6106474 یازدید: 181
-

احمد فرزانه

کد متوفی: 6106477 یازدید: 231
-

احمد فرزانه

کد متوفی: 6106480 یازدید: 379
-

علی نگارنده

کد متوفی: 6106542 یازدید: 303
- 1400/2/7

آغا بی بی حسین بیگی

کد متوفی: 6106582 یازدید: 625
- ۱۴۰۰/۰۲/۰۷

شوکت شبان

کد متوفی: 6109862 یازدید: 124
- 1400/01/06

غلامرضا سهراب‌پور

کد متوفی: 6110165 یازدید: 135
- 30/06/1397

شهرستان استهبان ..

کد متوفی: 6112282 یازدید: 116
-

اکبر نورانی

کد متوفی: 6113588 یازدید: 127
- 1400/02/15

اکبر نورانی

کد متوفی: 6113591 یازدید: 198
- 1400/02/15

خوشکل خانم فرنگیس کریمیان بی بی ابراهیم

کد متوفی: 6115224 یازدید: 198
1300 - 1385

مرحومه حاجیه اشرف حقیقتگو

کد متوفی: 6115322 یازدید: 803
1332/10/1 - 1400/1/14

امیرمحمد رنجبر

کد متوفی: 6115826 یازدید: 252
- 1400/1/8

استاد کرم شادمانی

کد متوفی: 6116327 یازدید: 119
1327/02/09 - 1398/02/20

استادکرم شادمانی

کد متوفی: 6116337 یازدید: 259
1327.2.9 - 1398.1.20

استاد کرم شادمانی

کد متوفی: 6116346 یازدید: 400
1327/02/09 - 1398/02/20

سیده عذرا حسینی

کد متوفی: 6117080 یازدید: 111
1308/7/26 - 1400/2/26

زلیخا الهی

کد متوفی: 6117428 یازدید: 212
- 1400.02.27

بانو زلیخا الهی

کد متوفی: 6117443 یازدید: 2159
-

الهام دیرنگ

کد متوفی: 6117508 یازدید: 616
- 1400/02/26

رباب پریدار مادر شهید ابراهیم یاوری

کد متوفی: 6118735 یازدید: 517
1313/01/01 - 1400/02/25

احمد(میثم) مزیدی

کد متوفی: 6118901 یازدید: 681
1363/03/05 - 1396/11/08

حاج ابراهیم رنجبر

کد متوفی: 6119164 یازدید: 358
1341/06/01 - 1400/02/30

محمد دبیریان فرزندحبیب الله

کد متوفی: 6120034 یازدید: 97
1334/02/10 - 1400/01/21

محمد حسن ارجمند منش

کد متوفی: 6120571 یازدید: 220
-

اکبر جوادی آزاد

کد متوفی: 6120861 یازدید: 239
1322/09/14 - 1400/02/04

حاج علی محمد معدل

کد متوفی: 6123104 یازدید: 819
-

رباب راهرو

کد متوفی: 6124476 یازدید: 113
-

حاج ابراهیم زارع

کد متوفی: 6125623 یازدید: 2218
1329 - 1400/03/27

ولی الله سعادتمند نژاد

کد متوفی: 6126275 یازدید: 86
1368/04/08 - 1400/01/25

بتول کشفی

کد متوفی: 6127739 یازدید: 176
1309/12/15 - 1400/04/08

معصومه مزدوري

کد متوفی: 6130216 یازدید: 172
- 1400/04/21

حاجیه بیگم زارع

کد متوفی: 6131667 یازدید: 128
-

بانو نساء رنجبر

کد متوفی: 6132852 یازدید: 153
- 1400/04/20

جلیل مظلوم‌زاده

کد متوفی: 6135380 یازدید: 206
-

عباس رستمی

کد متوفی: 6136491 یازدید: 99
-

محمدرضا اسماعیل پور

کد متوفی: 6140177 یازدید: 1711
1352/01/22 - 1400/04/21

حاجیه خانم زهرا اسماعیلی

کد متوفی: 6141585 یازدید: 385
- 1400/05/19

عصمت حکیمی

کد متوفی: 6142804 یازدید: 95
1302/05/04 - 1400/05/08

محمد علی جهان بزرگی

کد متوفی: 6145629 یازدید: 274
- 1400/06/07

بی بی زهرا جوگندمی

کد متوفی: 6146122 یازدید: 122
1310/04/26 - 1400/06/04

عالیه بیگم وهابزاده

کد متوفی: 6148526 یازدید: 165
-

- -

کد متوفی: 6150325 یازدید: 121
-

محمود عمرانیان

کد متوفی: 6150606 یازدید: 77
- 1400/06/22

آقای محمود عمرانیان

کد متوفی: 6150770 یازدید: 196
-

حاج احمد جسمانی

کد متوفی: 6153232 یازدید: 152
1314 -

منصور اسماعیلی

کد متوفی: 6153893 یازدید: 98
1328/07/29 - 1399/07/05

طلعت کریمیان

کد متوفی: 6154456 یازدید: 81
- 1391/07/10

حاج ابراهیم میرزاپور اردال

کد متوفی: 6157083 یازدید: 188
-

حاجیه خانم معصومه زمانی

کد متوفی: 6157465 یازدید: 75
- 1400/07/22

سعید کاظم زاده

کد متوفی: 6158390 یازدید: 71
-

سعید کاظم زاده

کد متوفی: 6158391 یازدید: 62
-

منیژه عزیزی

کد متوفی: 6160654 یازدید: 4336
1355/02/01 - 1400/08/12

نازآفرین بکری

کد متوفی: 6161588 یازدید: 91
1342/01/01 - 1400/08/18

اکبر اسماعیلی

کد متوفی: 6162292 یازدید: 69
-

جمیله باقری

کد متوفی: 6165062 یازدید: 198
- 1400/09/08

کربلایی محمدحسین شاهسوندی الاصل

کد متوفی: 6165952 یازدید: 39
-

مهدی فاطمی حقیقی

کد متوفی: 6166371 یازدید: 104
1362/05/07 - 1400/02/09

اسماعیل اسماعیل رنجبر

کد متوفی: 6166657 یازدید: 37
-

استهبان امیرعلی موبدی

کد متوفی: 6166662 یازدید: 73
-

اسماعیل رنجبر رنجبر

کد متوفی: 6166668 یازدید: 66
-

حاجی بیگم قائم

کد متوفی: 6167686 یازدید: 348
1298/01/01 - 1400/09/20

حاج چراغعلی زارع

کد متوفی: 6167840 یازدید: 217
1312/07/01 - 1400/10/23

حاجی بیگم قائم

کد متوفی: 6168002 یازدید: 34
-

فاطمه جم‌نژاد

کد متوفی: 6168990 یازدید: 73
1370/10/14 -

حاج‌محمد عالی‌منش

کد متوفی: 6168994 یازدید: 67
-

علی محمد خان نقدی

کد متوفی: 6169098 یازدید: 203
- 1399/10/02

مهراج (امیر حسین) تاج پیکر

کد متوفی: 6171930 یازدید: 123
1383/11/26 - 1400/06/12

بتول خادمی پور

کد متوفی: 6173087 یازدید: 243
-

محمد حسین متقی

کد متوفی: 6173812 یازدید: 250
1332/03/01 - 1381/10/19

رضا(محمد) شاکر

کد متوفی: 6175094 یازدید: 73
-

رضا(محمد) شاکر

کد متوفی: 6175096 یازدید: 67
-

ایران باقری

کد متوفی: 6176183 یازدید: 36
-

حاج درویش نصری پور

کد متوفی: 6177175 یازدید: 148
1305/07/13 - 1396/11/10

محمد علی محمدی

کد متوفی: 6179373 یازدید: 43
- 1392/08/27

قاسم حائری

کد متوفی: 6181538 یازدید: 145
1318/02/12 - 1395/11/25

مرحومه طیبه کیان

کد متوفی: 6184097 یازدید: 27
-

حسن (اسماعیل) حق پرست

کد متوفی: 6184119 یازدید: 67
1348/10/01 - 1400/10/09

حاجیه خانم بتول خداپرست

کد متوفی: 6184421 یازدید: 231
1330/03/19 - 1400/12/06

مرحوم سید مجاهد کشفی

کد متوفی: 6184658 یازدید: 117
- 1395/12/08

مجید شاهسون

کد متوفی: 6185096 یازدید: 1025
1376/09/30 - 1398/12/18

بهادر مبارکی

کد متوفی: 6185100 یازدید: 37
- 1398/12/18

هیبت اله شاهسون

کد متوفی: 6185135 یازدید: 108
-

حاجیه یمین

کد متوفی: 6185266 یازدید: 151
1337/03/15 - 1397/12/13

اسماعیل بکری

کد متوفی: 6185868 یازدید: 27
1316/12/01 - 1400/11/16

مرحوم اسماعیل بکری

کد متوفی: 6185873 یازدید: 28
1316/12/01 - 1400/11/16

مرحوم حاج اسماعیل بکری

کد متوفی: 6185874 یازدید: 128
1316/12/01 - 1400/11/16

حاجیه زهرا زارع

کد متوفی: 6186183 یازدید: 1321
- 1400/12/17

خاتون مونسی پور

کد متوفی: 6186761 یازدید: 37
-

خاتون مونسی پور

کد متوفی: 6186763 یازدید: 59
-

رقیه جریده

کد متوفی: 6187080 یازدید: 221
1339/06/20 - 1400/12/19

آقا ماشاا... دهقان

کد متوفی: 6187121 یازدید: 380
1314/01/01 - 1396/01/01

سیدآقا رضوی

کد متوفی: 6187521 یازدید: 109
-

حاج حبیب حسین پور

کد متوفی: 6189145 یازدید: 310
- 1401/01/02

رضا حیوی حقیقی

کد متوفی: 6197030 یازدید: 29
-

علی محمدی

کد متوفی: 6197753 یازدید: 94
1379/08/25 - 1401/01/08

حاجیه فاطمه صغری فالیزکار

کد متوفی: 6198409 یازدید: 126
1315/06/09 - 1401/02/22

حاج محمد خلیل سلیم

کد متوفی: 6198937 یازدید: 30
1323/01/15 - 1401/02/27

گل افروز صیادی صیادی

کد متوفی: 6200310 یازدید: 31
-

محمد حسن جواهری

کد متوفی: 6201230 یازدید: 67
1328/12/01 - 1394/01/21

خدیجه رنجبر

کد متوفی: 6203875 یازدید: 39
-

نصرت بیگم کشفی آزاد

کد متوفی: 6204227 یازدید: 21
-

فاطمه زارع

کد متوفی: 6208886 یازدید: 31
- 1401/05/03

مجید شاهسون.

کد متوفی: 6209465 یازدید: 55
1376/09/30 - 1398/12/18

حجت دیباچی

کد متوفی: 6209593 یازدید: 72
1363/05/23 - 1389/08/01

علی رضا غبرائی

کد متوفی: 6210465 یازدید: 322
- 1401/05/13

مصطفی شهریور

کد متوفی: 6211422 یازدید: 49
1352/04/01 - 1401/05/16

صغری رضوی

کد متوفی: 6214377 یازدید: 111
- 1401/06/02

صغری نقی زاده

کد متوفی: 6214395 یازدید: 38
1317/08/04 - 1397/08/17

بانو کربلایی گوهر نظری

کد متوفی: 6215628 یازدید: 182
1316/10/10 - 1401/05/09

علویه بیگم کشفی

کد متوفی: 6217648 یازدید: 373
- 1401/07/11

شهربانو خطبائی (مادرِ داوود سنائی)

کد متوفی: 6220433 یازدید: 38
1340/10/03 - 1401/08/10

محمد حسین مهدوی

کد متوفی: 6223823 یازدید: 24
1310/12/28 - 1384/11/30

علی رنجبر

کد متوفی: 6231513 یازدید: 17
- 1395/01/20

حاج زینل وحاج ابراهیم زارع

کد متوفی: 6233478 یازدید: 1256
1323/08/01 - 1402/04/07

عبدالعلی دوربین

کد متوفی: 6233654 یازدید: 93
- 1402/04/08

ریحانه نجم الدینی

کد متوفی: 6234313 یازدید: 173
- 1402/04/21

سیده فاطمه قریشی

کد متوفی: 6234977 یازدید: 34
- 1402/05/01

سیده فاطمه قریشی

کد متوفی: 6234978 یازدید: 119
- 1402/05/01

حاجیه خانم گلی زارع

کد متوفی: 6239393 یازدید: 105
1307/07/19 - 1402/07/25
Loading...

لطفا شکیبا باشید