آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان اقلید

میرزاعلی مشتاق زاده

کد متوفی: 14341 یازدید: 75
-

عباس جمشیدی

کد متوفی: 18702 یازدید: 73
-

خانواده سادات خدامی

کد متوفی: 19411 یازدید: 76
-

بیگم جان صالحی

کد متوفی: 26070 یازدید: 70
-

محمد بخشی

کد متوفی: 26405 یازدید: 69
-

محمد بخشی

کد متوفی: 26411 یازدید: 79
-

بیگم جان صالحی

کد متوفی: 26564 یازدید: 80
-

سیده فاطمه افضلی

کد متوفی: 31790 یازدید: 105
-

سیده زهرا میرطالبی

کد متوفی: 32285 یازدید: 82
-

عصمت چوپانی

کد متوفی: 32306 یازدید: 72
-

عبدالکریم جمشیدی

کد متوفی: 32337 یازدید: 73
-

کریم کوثری

کد متوفی: 32344 یازدید: 81
-

محمد حسین حاج اقا ظهیری

کد متوفی: 32355 یازدید: 69
-

حاج محمد زرین کلاه

کد متوفی: 32356 یازدید: 738
-

حاج سید ابوطالب مطلبی

کد متوفی: 32357 یازدید: 76
-

حسن جمشیدی

کد متوفی: 32358 یازدید: 73
-

حاج عبد الجواد کریمی

کد متوفی: 32374 یازدید: 68
-

حاج عبدالجواد کریمی

کد متوفی: 32377 یازدید: 78
-

ولی اله جمشیدی

کد متوفی: 32385 یازدید: 69
-

اسماعیل رضایی

کد متوفی: 32414 یازدید: 74
-

امیدعلی جمشیدی

کد متوفی: 32416 یازدید: 68
-

محمد بخشی و نعمت الهی

کد متوفی: 32438 یازدید: 70
-

حاج حسین اسلمی

کد متوفی: 32440 یازدید: 67
-

محمد بخشی و نعمت الهی

کد متوفی: 32443 یازدید: 73
-

حاج محمد حسین عسکری

کد متوفی: 32448 یازدید: 72
-

علیرضا (سجاد) محمدی

کد متوفی: 32454 یازدید: 75
-

علیرضا(سجاد) محمدی

کد متوفی: 32462 یازدید: 87
-

حاج حسینعلی مختاری

کد متوفی: 32536 یازدید: 63
-

حاج حسینعلی مختاری

کد متوفی: 32635 یازدید: 62
-

حاجیه معصومه مختاری

کد متوفی: 32643 یازدید: 62
-

حاج سید احمد آقا سجادی

کد متوفی: 32662 یازدید: 67
-

حاج سید اکبر افضلی

کد متوفی: 32701 یازدید: 68
-

بتول کریمی

کد متوفی: 32789 یازدید: 80
-

نرگس خاتون حیدرنیا

کد متوفی: 32791 یازدید: 63
-

حاجیه فاطمه مختاری

کد متوفی: 32980 یازدید: 67
-

سیدآقا میرطالبی

کد متوفی: 34007 یازدید: 64
-

فتح الله صفری

کد متوفی: 37624 یازدید: 84
-

بهرام گرامی

کد متوفی: 38537 یازدید: 80
-

بهرام گرامی

کد متوفی: 38541 یازدید: 70
-

اسفندیار و روح الله چشم روشن

کد متوفی: 40466 یازدید: 67
-

مشهدی رمضان کنعانی

کد متوفی: 41047 یازدید: 62
-

حاج جمال شریفی

کد متوفی: 43000 یازدید: 84
-

توران میر طالبی

کد متوفی: 43036 یازدید: 71
-

توران میر طالبی

کد متوفی: 43038 یازدید: 82
-

حاجیه بی بی ابوالحسینی

کد متوفی: 43166 یازدید: 77
-

حاج عبداله نیکوکار

کد متوفی: 43201 یازدید: 58
-

حاج علی نیکویی

کد متوفی: 45851 یازدید: 75
-

مهتاب (بی بی نسا) نیکوبخت

کد متوفی: 45896 یازدید: 89
-

مهتاب (بی بی نسا) نیکوبخت

کد متوفی: 45934 یازدید: 73
-

حسین یعقوبی

کد متوفی: 46062 یازدید: 69
-

صفدر مسعودی منش

کد متوفی: 47162 یازدید: 77
-

سید روح الله رسولی زاده

کد متوفی: 47243 یازدید: 77
-

سیدیدالله رسولی زاده

کد متوفی: 48158 یازدید: 71
-

ثانی اقا کاشف

کد متوفی: 50151 یازدید: 70
-

بهروز میرفخری

کد متوفی: 50178 یازدید: 76
-

محمد عابدینی

کد متوفی: 50240 یازدید: 62
-

محمد یزدی

کد متوفی: 50915 یازدید: 56
-

عیدی محمد مختاری

کد متوفی: 51349 یازدید: 65
-

احسان مقتدایی

کد متوفی: 51571 یازدید: 86
-

حاجیه خانم سکینه مسلمی

کد متوفی: 51637 یازدید: 82
-

حاج نامدار(نادر) دبیری

کد متوفی: 51653 یازدید: 62
-

کامبیز قهرمانی

کد متوفی: 51657 یازدید: 88
-

حسنیجان قاسمی

کد متوفی: 51791 یازدید: 70
-

اشرف رجبی

کد متوفی: 52075 یازدید: 77
-

غلامرضا محرابی

کد متوفی: 52444 یازدید: 127
-

سیما چترسیماب

کد متوفی: 52463 یازدید: 69
-

مدینه نادریان

کد متوفی: 52490 یازدید: 78
-

علی اقا جعفری

کد متوفی: 52509 یازدید: 77
-

علی اقا جعفری

کد متوفی: 52520 یازدید: 67
-

علی اقا جعفری

کد متوفی: 52528 یازدید: 109
-

محبوبه حاجی خانی

کد متوفی: 52580 یازدید: 64
-

زینب امیری

کد متوفی: 53368 یازدید: 69
-

حاج میرزا آقا خیراندیش

کد متوفی: 53567 یازدید: 76
-

سید جواد حسینی

کد متوفی: 53578 یازدید: 74
-

جهان اسلامی

کد متوفی: 53592 یازدید: 71
-

سیده مهین وسیده فاطمه افضلی

کد متوفی: 54759 یازدید: 76
-

مرحومین اموات محله حاجنبی

کد متوفی: 58465 یازدید: 109
-

اموات محله حاجنبی اموات

کد متوفی: 58473 یازدید: 73
-

مریم پرویزی

کد متوفی: 59520 یازدید: 73
-

عبدالرضا ایزدی

کد متوفی: 63870 یازدید: 67
-

اسحاق منصوری

کد متوفی: 64140 یازدید: 84
-

سید مهین افضلی

کد متوفی: 64190 یازدید: 59
-

گل جان مسعودی

کد متوفی: 64221 یازدید: 67
-

اویس صفری

کد متوفی: 64330 یازدید: 83
-

اویس صفری علی قیارلو

کد متوفی: 64348 یازدید: 77
-

محمد عطا نیکویی

کد متوفی: 64401 یازدید: 70
-

سید اکبر راسخ

کد متوفی: 64441 یازدید: 59
-

ضیاء صفری

کد متوفی: 64656 یازدید: 69
-

فاطمه سادات افضلی

کد متوفی: 64917 یازدید: 93
-

محمدعلی محرابی

کد متوفی: 64935 یازدید: 96
-

محمدعلی نجفی

کد متوفی: 65146 یازدید: 71
-

سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی

کد متوفی: 65163 یازدید: 85
-

حاج اسماعیل ذاکری

کد متوفی: 65430 یازدید: 116
-

محمد رضا معروفی

کد متوفی: 65503 یازدید: 63
-

محمد رضا معروفی

کد متوفی: 65511 یازدید: 76
-

سید جواد میرقادری

کد متوفی: 65537 یازدید: 66
-

یداله ایمنی

کد متوفی: 65579 یازدید: 61
-

سیده صغری مسعودی

کد متوفی: 66084 یازدید: 86
-

فریده سادات افضلی

کد متوفی: 66141 یازدید: 82
-

محمد جواد چشته

کد متوفی: 66185 یازدید: 83
-

حاج سعید سعادت

کد متوفی: 66333 یازدید: 65
-

ارسلان و طاهره پارسایی و جمشیدی

کد متوفی: 66404 یازدید: 79
-

طاهره جمشیدی

کد متوفی: 66409 یازدید: 60
-

مرضیه دهقانی

کد متوفی: 68017 یازدید: 69
-

کاکاجان امیری

کد متوفی: 68641 یازدید: 72
-

علی حسین رستگار

کد متوفی: 71248 یازدید: 69
-

مشهدی کوکب رضایی

کد متوفی: 73225 یازدید: 49
-

محمد علی رایگان ابرقویی

کد متوفی: 73313 یازدید: 50
-

حاجیه خانم گلجان مسعودی

کد متوفی: 76435 یازدید: 57
-

حاجیه خانم گلجان مسعودی

کد متوفی: 76510 یازدید: 64
-

منوچهر(بمانعلی) صالحی

کد متوفی: 76636 یازدید: 199
-

حاجیه خانم فاطمه مومنی

کد متوفی: 76716 یازدید: 59
-

اصغر ظهیری

کد متوفی: 76875 یازدید: 86
-

قدرت اله ظهیری

کد متوفی: 76960 یازدید: 52
-

اصغر میرزاوندی

کد متوفی: 77126 یازدید: 70
-

سکینه خیراندیش

کد متوفی: 77487 یازدید: 65
-

اعظم خمسه

کد متوفی: 79690 یازدید: 60
-

عبدالعلی مسلمی

کد متوفی: 800313 یازدید: 64
-

حاج محمد رضایی فرد

کد متوفی: 800791 یازدید: 50
-

محمد رضایی فرد

کد متوفی: 6000563 یازدید: 173
-

منصور غلامي

کد متوفی: 6000945 یازدید: 60
-

ماشاالله میرقادری

کد متوفی: 6001096 یازدید: 60
-

مرتضی جلیلی

کد متوفی: 6001262 یازدید: 62
-

جلیل قربانی و شیرازی

کد متوفی: 6001710 یازدید: 103
-

مرحوم منوچهر مهدوی

کد متوفی: 6001744 یازدید: 65
-

جمشید قربانی و شیرازی

کد متوفی: 6001870 یازدید: 78
-

مشهدی فاطمه سلیمی

کد متوفی: 6002808 یازدید: 77
-

حاج منصور غلامی

کد متوفی: 6002835 یازدید: 62
-

کریم و میرزا کوثری

کد متوفی: 6003269 یازدید: 55
-

ربابه نیکویی

کد متوفی: 6003334 یازدید: 67
-

بی بی راضیه راسخ

کد متوفی: 6003962 یازدید: 70
-

بی بی راضیه راسخ

کد متوفی: 6004218 یازدید: 64
-

راضیه راسخ

کد متوفی: 6004225 یازدید: 58
-

بی بی راضیه راسخ

کد متوفی: 6005525 یازدید: 72
-

حاج نعمت الله مسلمی

کد متوفی: 6006208 یازدید: 55
-

مشهدی سرباز ملایی

کد متوفی: 6006327 یازدید: 53
-

صدیقه اسلامی

کد متوفی: 6007209 یازدید: 56
-

محسن عسکری

کد متوفی: 6009257 یازدید: 175
-

حاجیه افسر کاظمی

کد متوفی: 6009733 یازدید: 69
-

فاطمه امیدی

کد متوفی: 6009756 یازدید: 67
-

فاطمه امیدی

کد متوفی: 6009795 یازدید: 56
-

حاجیه افسر کاظمی

کد متوفی: 6009812 یازدید: 60
-

حاج ماشاالله ابوالحسینی

کد متوفی: 6009869 یازدید: 134
-

حاج مصطفی عسکری

کد متوفی: 6010440 یازدید: 55
-

ابراهیم کریمی

کد متوفی: 6010806 یازدید: 86
-

حاجیه رقیه و حاج حسین صمدی و کریمی

کد متوفی: 6010831 یازدید: 67
-

مشهدی جلودار طاهری

کد متوفی: 6011337 یازدید: 54
-

سید موسی ملک حسینی

کد متوفی: 6011976 یازدید: 54
-

1 1

کد متوفی: 6014804 یازدید: 77
-

حاج جواد تدین

کد متوفی: 6015016 یازدید: 86
-

محمد حسن کاظمی

کد متوفی: 6015266 یازدید: 65
-

طاهره حیدرنیا

کد متوفی: 6015308 یازدید: 79
-

بی بی شهربانو(قمر) ثابت

کد متوفی: 6015321 یازدید: 121
-

حاجیه خانم سید مهین افضلی

کد متوفی: 6015571 یازدید: 71
-

حاجیه سکینه مسلمی

کد متوفی: 6015587 یازدید: 72
-

محسن خورشیدی

کد متوفی: 6015616 یازدید: 86
-

سمیه جمشیدی

کد متوفی: 6015757 یازدید: 82
-

سید عزت الله موسوی

کد متوفی: 6016656 یازدید: 117
-

سید عزت الله موسوی

کد متوفی: 6016665 یازدید: 55
-

سید عزت الله موسوی

کد متوفی: 6016671 یازدید: 86
-

عبدالرحمن رضاخانی

کد متوفی: 6017253 یازدید: 57
-

کربلایی اکیر یدالهی

کد متوفی: 6018014 یازدید: 59
-

کربلایی اکبر یدالهی

کد متوفی: 6018020 یازدید: 64
-

غلامرضا محرابی

کد متوفی: 6018435 یازدید: 61
-

مرحوم حاج جواد تدین

کد متوفی: 6018612 یازدید: 138
-

غلامحسن دهقان فارسی

کد متوفی: 6019109 یازدید: 55
-

الله بخش احمدی

کد متوفی: 6019393 یازدید: 76
-

نگار فارسی

کد متوفی: 6020278 یازدید: 67
-

حسن خان اسماعیلی منش

کد متوفی: 6020466 یازدید: 71
-

کربلایی جهانزیر شیری

کد متوفی: 6020901 یازدید: 206
-

بهروز میرفخری

کد متوفی: 6023114 یازدید: 82
-

حاجیه خانم سید مهین افضلی

کد متوفی: 6025515 یازدید: 78
-

مهین السادات افضلی

کد متوفی: 6025541 یازدید: 62
-

کربلایی رودابه تدین

کد متوفی: 6026592 یازدید: 77
-

سید بدرالملوک عظیمی

کد متوفی: 6027768 یازدید: 63
-

هادی جعفری

کد متوفی: 6028675 یازدید: 76
-

طمراس دهقانی

کد متوفی: 6028902 یازدید: 82
-

سرکار فرهمندیان

کد متوفی: 6029543 یازدید: 53
-

اویس صفری

کد متوفی: 6029713 یازدید: 82
-

گردآفرین امینی

کد متوفی: 6030193 یازدید: 64
-

گردآفرین امینی

کد متوفی: 6030215 یازدید: 87
-

فاطمه زهرا سلام الله علیها

کد متوفی: 6030589 یازدید: 64
-

ابوطالب زارعی

کد متوفی: 6030660 یازدید: 81
-

عبدالوهاب افضلی

کد متوفی: 6031029 یازدید: 62
-

رقیه(جان بی بی) راسخ

کد متوفی: 6032769 یازدید: 66
-

یاسر استواری کردشولی

کد متوفی: 6033492 یازدید: 62
-

طاهره حیدرنیا

کد متوفی: 6033988 یازدید: 79
-

حاج علی ناز رفیعی

کد متوفی: 6035845 یازدید: 54
-

حاج علی باز رفیعی

کد متوفی: 6035848 یازدید: 54
-

مهرانگیز فرزانه

کد متوفی: 6036706 یازدید: 51
-

امیر خان سلطانی

کد متوفی: 6037039 یازدید: 68
-

سید حسین علویان

کد متوفی: 6038150 یازدید: 54
-

حاج جمال شریفی

کد متوفی: 6038514 یازدید: 55
-

خانعلی و ماشاالله تقی زاده

کد متوفی: 6041561 یازدید: 53
-

ماشاالله و خانعلی تقی زاد

کد متوفی: 6041567 یازدید: 58
-

كربلايي گودرز نيكزاد

کد متوفی: 6041706 یازدید: 371
-

غلامرضا یارمحمدی

کد متوفی: 6041894 یازدید: 48
-

حاج مصطفی عسکری

کد متوفی: 6042570 یازدید: 54
-

اصلی حیدری

کد متوفی: 6044431 یازدید: 65
-

جانعلی زینلی

کد متوفی: 6044746 یازدید: 61
-

مشهدی مصطفی بورقی

کد متوفی: 6046985 یازدید: 60
-

مشهدی عنایت بزرگی

کد متوفی: 6049229 یازدید: 55
-

حاجیه کبری نظری

کد متوفی: 6049457 یازدید: 57
-

مظاهر چابوک نیا

کد متوفی: 6051156 یازدید: 124
-

محمدعلی تشکر

کد متوفی: 6052090 یازدید: 60
-

خسرو زیوری پناه

کد متوفی: 6055949 یازدید: 52
1320/07/01 - 1398/08/20

اصغر ظهیری

کد متوفی: 6057086 یازدید: 64
-

اصغر ظهیری

کد متوفی: 6057089 یازدید: 65
-

اصغر ظهیری

کد متوفی: 6057094 یازدید: 55
-

اصغر ظهیری

کد متوفی: 6057102 یازدید: 63
-

کربلایی زین العابدین خواجه ای

کد متوفی: 6058547 یازدید: 73
-

علی رشیدی

کد متوفی: 6059981 یازدید: 54
1351 - 1378

سید حسین علویان

کد متوفی: 6060233 یازدید: 51
-

سید حسین علويان

کد متوفی: 6060256 یازدید: 47
-

سید حسین علویان

کد متوفی: 6060259 یازدید: 52
-

سید حسین علويان

کد متوفی: 6060261 یازدید: 50
-

سید حسین علویان

کد متوفی: 6060262 یازدید: 52
-

بی بی صغری صفی الهی

کد متوفی: 6061542 یازدید: 59
- 26/06/99

محمدرضا(رضاقلی) شریفی

کد متوفی: 6061837 یازدید: 50
1322/9/10 - 1399/6/11

محمدرضا(رضاقلی) شریفی

کد متوفی: 6061839 یازدید: 54
1322/9/10 - 1399/6/11

حاج امیر حسنی

کد متوفی: 6065888 یازدید: 61
۳ ۱۳۳۱۸ - ۳۰ ۸ ۱۳۹۹

حمیده مسعودی

کد متوفی: 6066000 یازدید: 360
1362/6/14 - 1399/3/27

محمدعلی جلیلی

کد متوفی: 6066817 یازدید: 52
- 1384/11/17

زینب احمدی

کد متوفی: 6066923 یازدید: 81
1362/04/05 - 1397/04/31

نورس محسنی

کد متوفی: 6069809 یازدید: 59
4/4 /1325 - ۱۵/۴/۱۳۹۴

شاه بی بی محرابی

کد متوفی: 6070414 یازدید: 53
-

الهه کوثری

کد متوفی: 6072011 یازدید: 75
- ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

عزیزان از دست رفته

کد متوفی: 6072150 یازدید: 66
1354/09/01 - 1398/05/10

لیلا جلیلی

کد متوفی: 6074795 یازدید: 86
- 1399/11/04

عبدالجواد شهبازی

کد متوفی: 6075291 یازدید: 70
۱۳۲۸ - ۹۷/۱۲/۱۷

عبدالجواد شهبازی

کد متوفی: 6075323 یازدید: 57
۱۳۲۸ - ۹۷/۱۲/۱۷

حاج عبدالحسین ثابت اقلیدی

کد متوفی: 6075997 یازدید: 57
- مصادف با ٣

حاج عبدالحسین ثابت اقلیدی

کد متوفی: 6076004 یازدید: 67
- ٣ماه شعبان

حاج عبدالحسین ثابت اقلیدی

کد متوفی: 6076019 یازدید: 90
-

خدا مراد ابوالحسینی

کد متوفی: 6077356 یازدید: 51
1335/06/15 - 1399/12/09

خدامراد ابوالحسینی

کد متوفی: 6077427 یازدید: 126
-

حاج قنبر جمشیدی

کد متوفی: 6079010 یازدید: 56
-

سلما نيكزاد

کد متوفی: 6081322 یازدید: 64
1328 - 1399

سلما نيكزاد

کد متوفی: 6081361 یازدید: 52
-

محمد نظری فرد

کد متوفی: 6081449 یازدید: 254
-

زهرا طهماسبی

کد متوفی: 6081797 یازدید: 60
81/4/20 - 99/1/3

حاج عبدالحسین ثابت اقلیدی

کد متوفی: 6083086 یازدید: 66
-

حاج عبدالحسین ثابت اقلیدی

کد متوفی: 6083281 یازدید: 72
-

عبدالرضا صدری پور

کد متوفی: 6083691 یازدید: 55
۱۳۴۴/۱۱/۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

سینا اسلمی

کد متوفی: 6091239 یازدید: 453
- 1399/12/30

اصغر ظهیری

کد متوفی: 6100065 یازدید: 64
-

حاج مهدی خدامی

کد متوفی: 6100591 یازدید: 92
13340501 - 13920913

رحمت اله راسخ

کد متوفی: 6102375 یازدید: 240
1330 - 30/01/1400

مرضیه حبیبی

کد متوفی: 6102838 یازدید: 95
1358/03/01 - 1399/02/02

محمدرضا خیراندیش

کد متوفی: 6107369 یازدید: 233
1335/05/14 - 1398/02/09

گلی صابری

کد متوفی: 6107665 یازدید: 56
- ۱۴۰۰/۰۲/۰۹

کد متوفی: 6109657 یازدید: 89
-

کربلایی امیر حمزه خواجه ای

کد متوفی: 6112817 یازدید: 364
-

کربلایی امیر حمزه خواجه ای

کد متوفی: 6112826 یازدید: 129
-

کربلایی صنوبر مرادی

کد متوفی: 6116299 یازدید: 884
1331/11/7 - 1400/1/22

مراد قلی امیری

کد متوفی: 6117090 یازدید: 116
-

مشهدی مراد قلی امیری

کد متوفی: 6117116 یازدید: 340
-

حاج ولی الله امیری

کد متوفی: 6117135 یازدید: 142
1308 - 1379

آقای حمید قلندری

کد متوفی: 6117436 یازدید: 192
-

زینت الملوک اسلامی

کد متوفی: 6117437 یازدید: 121
- 1400/2/22

مریم شریفی

کد متوفی: 6121414 یازدید: 173
-

هادی جعفری

کد متوفی: 6123321 یازدید: 51
1362/09/24 - 1399/05/11

امید براتی

کد متوفی: 6124101 یازدید: 112
1331/01/01 - 1400/03/05

جلال یونسی

کد متوفی: 6125248 یازدید: 50
1308/01/01 - 1391/12/20

فضل الله زرین کلاه

کد متوفی: 6127170 یازدید: 29
1323/03/12 - 1400/04/02

حاج بي بي دهقاني

کد متوفی: 6127584 یازدید: 303
-

محمدجواد درستکار

کد متوفی: 6127633 یازدید: 27
1376/01/30 - 1392/07/18

امیر حسین زارع اقلیدی

کد متوفی: 6131215 یازدید: 126
- 1400/04/24

حاجیه آفاق درستکار

کد متوفی: 6131535 یازدید: 25
1335/01/13 - 1399/08/09

کربلایی امیرحسین نادری

کد متوفی: 6134027 یازدید: 179
- 1400/05/03

نعمت الله کریمی

کد متوفی: 6135541 یازدید: 169
1340 - 1400

مصطفی اکرمی

کد متوفی: 6141407 یازدید: 410
1337 - 1400/05/27

حاج مصیب ثابت اقلیدی

کد متوفی: 6144335 یازدید: 443
1310/04/04 - 1400/05/30

خلیل خدامی

کد متوفی: 6145351 یازدید: 146
- 1400/06/06

عباسقلی افضلی

کد متوفی: 6145606 یازدید: 45
1326/09/24 - 1400/05/03

فاطمه جلیلی

کد متوفی: 6146475 یازدید: 164
- 1400/06/10

فرج الله زارعی کردشولی

کد متوفی: 6146832 یازدید: 671
- 1400/06/07

قدرت اله رمضانی

کد متوفی: 6147988 یازدید: 25
- 1400/06/12

قدرت الله رمضانی

کد متوفی: 6148043 یازدید: 338
-

محمدیاسین طهماسبی

کد متوفی: 6149413 یازدید: 68
1394 - 1400

سمیه شهرمیانی

کد متوفی: 6149416 یازدید: 160
1362 - 1400

ماهزاده صفری علی قیارلو

کد متوفی: 6150152 یازدید: 59
-

محمد مهدی میرزایی

کد متوفی: 6150459 یازدید: 21
1369/11/28 - 1400/06/15

حاجیه خانم گل نساء رضایی

کد متوفی: 6156886 یازدید: 18
-

حاج ایران صابر

کد متوفی: 6157238 یازدید: 13
-

حاج ایرج نیکویی

کد متوفی: 6157887 یازدید: 870
1315/09/10 - 1400/07/23

سرکار فرهمندیان

کد متوفی: 6159600 یازدید: 97
- 1399/09/11

محمود نظری

کد متوفی: 6159692 یازدید: 11
-

کربلایی الله یــار چالیــگر

کد متوفی: 6162896 یازدید: 5
1341/05/03 - 1400/07/01

جهانبخش عبدالهی

کد متوفی: 6164187 یازدید: 9
-

جهانبخش عبدالهی

کد متوفی: 6164192 یازدید: 6
-

حاجیه خانم قمر الزمان مهدوی

کد متوفی: 6164654 یازدید: 72
-

حاج مصطفی عسکری

کد متوفی: 6164893 یازدید: 210
- 1399/09/13

. .

کد متوفی: 6165974 یازدید: 8
1333/09/19 - 1393/07/23

مهین سادات افضلی

کد متوفی: 6168238 یازدید: 1
1332/07/06 - 1399/08/29

مرحومه لیلا فروتن

کد متوفی: 6168933 یازدید: 3
1358/06/20 - 1400/09/26

مرحومه لیلا فروتن

کد متوفی: 6168936 یازدید: 7
1358/06/20 - 1400/09/26

مرحومه لیلا فروتن

کد متوفی: 6168939 یازدید: 57
1358/06/20 - 1400/09/26

خدارضا صابری

کد متوفی: 6169099 یازدید: 168
1335/01/01 - 1400/10/01

حاج خدارضا صابری

کد متوفی: 6170011 یازدید: 266
- 1400/10/01

حاج ابراهیم حیدرنیا

کد متوفی: 6170168 یازدید: 255
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید