آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان خرامه

قربانعلی رضائی

کد متوفی: 929 یازدید: 185
-

سجاد خدادادی

کد متوفی: 15236 یازدید: 156
-

بهمن نوح پیشه

کد متوفی: 17492 یازدید: 112
-

بهبود و علی بذرافکن

کد متوفی: 19676 یازدید: 131
-

محراب صفری

کد متوفی: 30914 یازدید: 148
-

زیبا صفری

کد متوفی: 30919 یازدید: 159
-

احمد ایزدی

کد متوفی: 31165 یازدید: 114
-

هدایت الله ایزدی

کد متوفی: 31552 یازدید: 94
-

شعله حسینی

کد متوفی: 33561 یازدید: 167
-

فریدون چراغی

کد متوفی: 33814 یازدید: 121
-

حاج عزیزقلی نجفی

کد متوفی: 36191 یازدید: 134
-

منیژه زارع

کد متوفی: 37210 یازدید: 103
-

ماه جان کارآمد

کد متوفی: 37230 یازدید: 149
-

احمدرضا کارامد

کد متوفی: 37279 یازدید: 399
-

فاطمه ایزدی

کد متوفی: 40081 یازدید: 154
-

عبدالعزیز نوح پیشه

کد متوفی: 40855 یازدید: 434
-

پریچهر خارستانی

کد متوفی: 41317 یازدید: 145
- 1390/08/17

محمد حسین رنجبر

کد متوفی: 41336 یازدید: 101
-

حسین زارع

کد متوفی: 41556 یازدید: 84
-

حسین زارع

کد متوفی: 41613 یازدید: 103
-

زینب زارع

کد متوفی: 41859 یازدید: 91
-

حاجیه بی بی علیایی

کد متوفی: 42152 یازدید: 125
-

سید علی اکبر حسینی

کد متوفی: 42872 یازدید: 88
-

سکینه عباسی

کد متوفی: 42963 یازدید: 87
-

علی حسین مهدیخانی

کد متوفی: 44590 یازدید: 92
-

منظر رویین تن

کد متوفی: 44675 یازدید: 167
-

عذرا کاویانی

کد متوفی: 44725 یازدید: 89
-

عذرا کاویانی

کد متوفی: 44730 یازدید: 90
-

مشهدی اصغر کارامد

کد متوفی: 45306 یازدید: 82
-

ابوالفضل بذرافکن

کد متوفی: 45398 یازدید: 312
-

عباس جاویدی

کد متوفی: 45508 یازدید: 106
-

شیخ هادی عمادی

کد متوفی: 46545 یازدید: 106
-

مهین علیپور

کد متوفی: 48259 یازدید: 98
-

حاج عوض ابراهیمی

کد متوفی: 48274 یازدید: 103
-

جعفر ایزدی

کد متوفی: 48652 یازدید: 117
-

جعفر ایزدی

کد متوفی: 48655 یازدید: 113
-

منوچهر ایزدی

کد متوفی: 48656 یازدید: 102
-

مهین علیپور

کد متوفی: 48665 یازدید: 96
-

مهین علی پور

کد متوفی: 48684 یازدید: 101
-

صمد اکبری

کد متوفی: 49720 یازدید: 93
-

صمد اکبری

کد متوفی: 49721 یازدید: 93
-

حاج سلیمان بذرافکن

کد متوفی: 50017 یازدید: 114
-

جهانگیر حسینی

کد متوفی: 50222 یازدید: 99
-

حاج علیرضا ایزدی محمدرضا ایزدی

کد متوفی: 50225 یازدید: 101
-

فاطمه علیایی

کد متوفی: 50730 یازدید: 502
-

گرجی عزیزی

کد متوفی: 50794 یازدید: 90
-

زنده یاد کربلایی گرجی عزیزی

کد متوفی: 50800 یازدید: 92
-

شاه زینب بذرافشان

کد متوفی: 50955 یازدید: 99
-

نادعلی محمدی

کد متوفی: 50959 یازدید: 120
-

فاطمه زارع

کد متوفی: 50961 یازدید: 106
-

نوریجان دهقانی

کد متوفی: 50969 یازدید: 119
-

محمدحسین زارع

کد متوفی: 50982 یازدید: 92
-

گلابتون سلیمی جابری

کد متوفی: 51003 یازدید: 82
-

گلابتون سلیمی جابری

کد متوفی: 51015 یازدید: 84
-

محمدقاسم زارع

کد متوفی: 51170 یازدید: 82
-

کربلایی گداعلی زارع

کد متوفی: 51214 یازدید: 95
-

حاج حسین زارع

کد متوفی: 51615 یازدید: 97
-

خدیجه حاجی زاده

کد متوفی: 51771 یازدید: 81
-

کوکب ایزدی

کد متوفی: 51790 یازدید: 84
-

زینب بذرافشان

کد متوفی: 51899 یازدید: 99
-

حاج محمد حسن ایزدی

کد متوفی: 51923 یازدید: 90
-

کوکب ایزدی

کد متوفی: 52240 یازدید: 78
-

محبوبه محمدی راد

کد متوفی: 52692 یازدید: 123
-

حاج علی اکبر مددی جابری

کد متوفی: 53310 یازدید: 97
-

میلاد سلیمی

کد متوفی: 54196 یازدید: 144
-

محمد قلی ومرال کبیری

کد متوفی: 54216 یازدید: 101
-

جبار خلوتی جابری

کد متوفی: 54360 یازدید: 98
-

جهانزیر زارعی

کد متوفی: 54489 یازدید: 93
-

احمدعلی خارستانی

کد متوفی: 55363 یازدید: 172
131910�4 - 1399/8/30

کربلایی اکبر انصاری جابری

کد متوفی: 56490 یازدید: 81
-

حاج عطاالله عباسی

کد متوفی: 57276 یازدید: 109
-

آذردخت فراعی

کد متوفی: 58721 یازدید: 95
-

سهراب یداللهی

کد متوفی: 58778 یازدید: 79
-

سهراب یداللهی

کد متوفی: 58820 یازدید: 87
-

سهراب یداللهی

کد متوفی: 58832 یازدید: 82
-

سهراب یداللهی

کد متوفی: 58850 یازدید: 95
-

مهوش بهمن پور

کد متوفی: 58855 یازدید: 76
-

محمد شاه حسینی فارسی

کد متوفی: 58862 یازدید: 178
-

رضا علیایی

کد متوفی: 58932 یازدید: 202
-

صفرعلی آرایش

کد متوفی: 59247 یازدید: 112
-

ملیحه منفرد

کد متوفی: 60455 یازدید: 83
-

زیبا باقری

کد متوفی: 60512 یازدید: 82
-

مرحومه زیبا قاسمی

کد متوفی: 60568 یازدید: 92
-

مهرداد قاسمی

کد متوفی: 62442 یازدید: 82
-

حسنعلی ایزدی

کد متوفی: 62518 یازدید: 77
-

حسنعلی ایزدی

کد متوفی: 62591 یازدید: 99
-

شاهین جواهری

کد متوفی: 62972 یازدید: 70
-

نالر ثبمابیس هغقلذتاقثیی

کد متوفی: 63369 یازدید: 101
-

نالر ثبمابیس هغقلذتاقثیی

کد متوفی: 63370 یازدید: 76
-

بهادر کرمی

کد متوفی: 66418 یازدید: 112
-

اسماعیل علیایی

کد متوفی: 67557 یازدید: 84
-

حاجیه خانم فاطمه رنجبر

کد متوفی: 67731 یازدید: 95
-

رسول کشاورز

کد متوفی: 69247 یازدید: 500
-

اصغر توکلی راد

کد متوفی: 69350 یازدید: 89
-

رسول کشاورز

کد متوفی: 69921 یازدید: 195
-

حسن کاظمی

کد متوفی: 70234 یازدید: 80
-

مریم اسماعیلی

کد متوفی: 72217 یازدید: 81
-

مشهدی ابراهیم ایزدی

کد متوفی: 72953 یازدید: 86
-

احمدرضا کارآمد

کد متوفی: 74146 یازدید: 99
-

آذر ایزدی خرامه

کد متوفی: 74615 یازدید: 85
-

کربلایی رقیه مرادی

کد متوفی: 75492 یازدید: 159
-

آقا علی جانفزا

کد متوفی: 76826 یازدید: 260
-

عزیزاله کشاورز / علی هوشیار

کد متوفی: 77387 یازدید: 95
-

هادی عمادی

کد متوفی: 77834 یازدید: 86
-

سرافراز یگانه

کد متوفی: 78104 یازدید: 108
-

علی دهقان

کد متوفی: 6001611 یازدید: 79
-

سرگرد نادر زارع درنیانی

کد متوفی: 6001752 یازدید: 89
-

علی دهقانی

کد متوفی: 6001760 یازدید: 102
-

مجتبی زارع

کد متوفی: 6001967 یازدید: 87
-

سکینه بیگم زارع

کد متوفی: 6002656 یازدید: 82
-

علی (فضل اله) غنی

کد متوفی: 6002683 یازدید: 94
-

عزیزاله کشاورز

کد متوفی: 6002701 یازدید: 81
-

حاج عوض سلطانی

کد متوفی: 6002836 یازدید: 87
-

اصغر گاوکانی

کد متوفی: 6003313 یازدید: 84
-

علی شیر پوررضایی

کد متوفی: 6003819 یازدید: 84
-

حاج فرشاد مرادی

کد متوفی: 6003938 یازدید: 86
-

صحبت اله خارستانی

کد متوفی: 6004603 یازدید: 91
-

کربلایی عوض زارع سجل ابادی

کد متوفی: 6004934 یازدید: 87
-

حسین مظفری

کد متوفی: 6005176 یازدید: 95
-

گل بهار شیروانی

کد متوفی: 6005588 یازدید: 78
-

گل بهار شیروانی

کد متوفی: 6005686 یازدید: 87
-

شادروان فرزاد زارع

کد متوفی: 6006398 یازدید: 81
-

صفیه روشن

کد متوفی: 6006413 یازدید: 211
-

رسول حاجی زاده

کد متوفی: 6006864 یازدید: 82
-

حسین کریمی راد

کد متوفی: 6007546 یازدید: 87
-

مجتبی زارع

کد متوفی: 6007694 یازدید: 93
-

شهربانو عباسی

کد متوفی: 6008355 یازدید: 88
-

همین بس زارع

کد متوفی: 6008387 یازدید: 82
-

مشهدی مسلم محمدی

کد متوفی: 6008693 یازدید: 99
-

مریم اسماعیلی

کد متوفی: 6009079 یازدید: 142
-

مریم اسماعیلی

کد متوفی: 6009158 یازدید: 86
-

مریم اسماعیلی

کد متوفی: 6009174 یازدید: 74
-

مهدی کارآمد

کد متوفی: 6009295 یازدید: 73
-

جواد زارع

کد متوفی: 6009337 یازدید: 100
-

محمد محبی

کد متوفی: 6009349 یازدید: 100
-

نادر اڪبری

کد متوفی: 6009401 یازدید: 233
1350/02/06 - 1399/07/14

ماهی زارع و حوری زارع زارع

کد متوفی: 6009641 یازدید: 86
-

ماهی زارع و حوری زارع

کد متوفی: 6009672 یازدید: 81
-

گداعلی زارع

کد متوفی: 6009828 یازدید: 110
-

فاطمه حاجی زاده

کد متوفی: 6011264 یازدید: 85
-

خدیجه حاجی زاده

کد متوفی: 6011461 یازدید: 107
-

حسین انصاری

کد متوفی: 6011670 یازدید: 113
-

ماهی زارع و حوری زارع

کد متوفی: 6013643 یازدید: 96
-

صغری قاسمی

کد متوفی: 6013985 یازدید: 83
-

صاحب جان حسن زاده

کد متوفی: 6015124 یازدید: 228
-

محمد حسین رنجبر

کد متوفی: 6016267 یازدید: 81
-

محمد حسین رنجبر

کد متوفی: 6016284 یازدید: 86
-

. .

کد متوفی: 6016313 یازدید: 99
-

لیلا زراعت پیشه

کد متوفی: 6017050 یازدید: 83
-

شکرالله کشاورز

کد متوفی: 6017262 یازدید: 87
-

زمان کشاورز، مختاری

کد متوفی: 6017276 یازدید: 70
-

فضل الله (علی) غنی

کد متوفی: 6018085 یازدید: 103
-

فضل الله (علی) غنی

کد متوفی: 6018095 یازدید: 91
-

فضل الله (علی) غنی

کد متوفی: 6018097 یازدید: 113
-

زهرا حسن پور

کد متوفی: 6018310 یازدید: 97
-

معصومعلی کاظمی

کد متوفی: 6018454 یازدید: 100
-

سید مظفر زارع و حوری زارع

کد متوفی: 6018535 یازدید: 93
-

حاج احمدقلی کشاورز

کد متوفی: 6019065 یازدید: 96
-

عباس زارع

کد متوفی: 6019635 یازدید: 100
-

حاجیه خانم ثمنگل امینی عبدالیوسفی

کد متوفی: 6020279 یازدید: 125
-

مرحوم طباطبایی

کد متوفی: 6023222 یازدید: 95
-

کیامرز قائدی

کد متوفی: 6023596 یازدید: 97
-

منوچهر ایزدی

کد متوفی: 6023842 یازدید: 99
-

زهرا زارع پیشه

کد متوفی: 6024383 یازدید: 117
-

محمد میرزا مظفری

کد متوفی: 6030965 یازدید: 84
-

شهلا شعبانپور

کد متوفی: 6031953 یازدید: 91
-

حاج عطاالله عباسی

کد متوفی: 6032902 یازدید: 561
-

حاج علی آقا ابراهیمی

کد متوفی: 6033477 یازدید: 107
-

سيده شعله حسيني

کد متوفی: 6039638 یازدید: 102
-

حاجیه بی بی علیایی

کد متوفی: 6039646 یازدید: 79
-

زهرا کشاورز

کد متوفی: 6040037 یازدید: 86
-

جمال و علی نقی مظفری

کد متوفی: 6041043 یازدید: 90
-

علی نقی (امیر)و جمال مظفری

کد متوفی: 6041054 یازدید: 89
-

محمدرضا کشاورز

کد متوفی: 6041442 یازدید: 99
-

احمد بذرافشان

کد متوفی: 6041816 یازدید: 86
-

احمد بذرافشان

کد متوفی: 6041824 یازدید: 150
-

خیرالنساء روستا

کد متوفی: 6044919 یازدید: 88
-

خیرالنساء روستا

کد متوفی: 6044929 یازدید: 77
-

خیرالنساء روستا

کد متوفی: 6044943 یازدید: 78
-

شهید محمد رضا اسماعیلی

کد متوفی: 6044953 یازدید: 78
-

کربلایی محمد تقی و زیور خارستانی

کد متوفی: 6045241 یازدید: 159
-

هدایت اله مظفری

کد متوفی: 6045264 یازدید: 82
-

رقیه ایزدی

کد متوفی: 6045273 یازدید: 81
-

محمدرضا خارستانی

کد متوفی: 6045434 یازدید: 109
-

جانباز صحبت اله خارستانی

کد متوفی: 6046288 یازدید: 91
-

مرحوم محمود ايزدي

کد متوفی: 6049513 یازدید: 106
-

شکراله کشاورز

کد متوفی: 6050171 یازدید: 77
-

میلاد سلیمی

کد متوفی: 6050600 یازدید: 107
-

ابوالفضل(مهدی) گاوکانی

کد متوفی: 6050784 یازدید: 87
-

شکراله کشاورز

کد متوفی: 6055699 یازدید: 96
- 1399/06/19

طلعت کشاورز

کد متوفی: 6057961 یازدید: 89
04/06/1307 - 02/11/1399

حاج سید قاسم سجادیان

کد متوفی: 6064736 یازدید: 95
-

احمد بذرافشان

کد متوفی: 6066580 یازدید: 91
27/12/1326 - 22/8/1399

هاجر زارعی

کد متوفی: 6073934 یازدید: 69
1337 - 1378

حاج علی حسینی

کد متوفی: 6077775 یازدید: 92
-

آقا رضا کشاورز

کد متوفی: 6081046 یازدید: 293
1351/07/08 - 1399/01/11

فرخنده شیروانی

کد متوفی: 6081602 یازدید: 300
1365/10/19 - 1399/11/16

تاجی اشرف

کد متوفی: 6093203 یازدید: 153
-

حاج محمدقلی محمدی راد

کد متوفی: 6095121 یازدید: 81
- 1400/01/15

حاج محمدقلی محمدی راد

کد متوفی: 6095126 یازدید: 102
- 1400/01/15

حاج محمد قلی محمدی راد

کد متوفی: 6095132 یازدید: 457
- 1400/01/15

سامان زارع

کد متوفی: 6096092 یازدید: 89
-

سامان زارع

کد متوفی: 6096221 یازدید: 317
1377/11/7 - 1399/4/17

شاه گل جاویدی

کد متوفی: 6098094 یازدید: 1227
- 1400/01/19

مهدی جنگلی

کد متوفی: 6099687 یازدید: 83
3/3/1345 - 3/11/93

ثریا گرمنجانی

کد متوفی: 6100699 یازدید: 388
- ۱۴۰۰/۱/۲۷

ثریا گرمنجانی(مادر گرامی حاج منصور صابری دوست )

کد متوفی: 6100708 یازدید: 225
1317/04/05 - 1400/01/26

سکینه ایزدی

کد متوفی: 6104615 یازدید: 90
-

عباسعلی شهدادی

کد متوفی: 6104775 یازدید: 266
-

هدایت اله مظفری

کد متوفی: 6106531 یازدید: 73
۵/۶/۱۳۵۹ - ۱۱/۲/۱۳۹۷

یوسف کشاورزی

کد متوفی: 6107109 یازدید: 748
-

دانیال زارع

کد متوفی: 6107511 یازدید: 70
- خ25/9/95

بانوقمر حسینی

کد متوفی: 6108486 یازدید: 87
-

منصور داراب زاده

کد متوفی: 6108515 یازدید: 247
- 1400/02/06

ذبیح الله بذرافشان

کد متوفی: 6111406 یازدید: 158
1329/10/10 - 1400/2/13

ذبیح الله بذرافشان

کد متوفی: 6111415 یازدید: 110
1320/10/10 - 1400/2/13

ملیحه ایزدی

کد متوفی: 6111460 یازدید: 73
-

ملیحه ایزدی

کد متوفی: 6111461 یازدید: 662
-

کد متوفی: 6115369 یازدید: 60
-

غلامحسین فدایی

کد متوفی: 6115370 یازدید: 58
-

مهدی درودی

کد متوفی: 6119635 یازدید: 122
- 1400/03/01

مهدی زراعت پیشه

کد متوفی: 6120201 یازدید: 1489
-

احمد زحمتکش

کد متوفی: 6120334 یازدید: 95
1323/12/29 - 1400/02/05

مهری علیزاده

کد متوفی: 6123711 یازدید: 547
-

حاج احمد کشاورز

کد متوفی: 6123746 یازدید: 70
-

پیمان زارع

کد متوفی: 6131164 یازدید: 48
1367/02/05 - 1389/12/16

کلثوم طالبی

کد متوفی: 6138659 یازدید: 51
-

مهین عباسی

کد متوفی: 6141220 یازدید: 422
-

صغری محمدی

کد متوفی: 6142738 یازدید: 1091
- 1400/05/30

حاج عبدالرضا عباسی

کد متوفی: 6145316 یازدید: 414
-

حاج محمد کریمیان

کد متوفی: 6149846 یازدید: 89
-

حسین کشاورز

کد متوفی: 6151875 یازدید: 42
1361 - 1400/05/25

نرگس دارابی

کد متوفی: 6154005 یازدید: 124
1314/08/14 - 1397/07/04

زهرا زارع

کد متوفی: 6154876 یازدید: 33
1357/04/07 - 1400/07/07

زهرا زارع

کد متوفی: 6154943 یازدید: 215
- 1400/07/08

مجتبی حیدری

کد متوفی: 6156109 یازدید: 39
- 1400/07/08

فرشاد مرادی عبدالیوسفی

کد متوفی: 6166779 یازدید: 10
1368/10/08 - 1399/09/15

حاج علی زراعت پیشه

کد متوفی: 6167810 یازدید: 221
1322/04/01 - 1377/09/25

پسند زحمتکش رقیه زارع

کد متوفی: 6167833 یازدید: 16
-

لیلا زراعت پیشه

کد متوفی: 6167858 یازدید: 11
-

لیلا زراعت پیشه

کد متوفی: 6167913 یازدید: 201
-

عزیزاله نکوئی

کد متوفی: 6169828 یازدید: 387
1343/04/05 - 1400/09/19

محمد داراب زاده

کد متوفی: 6170252 یازدید: 1988
1394/08/24 - 1400/09/24

سجاد صالحی

کد متوفی: 6170261 یازدید: 729
1365/01/07 - 1400/09/24

فرشاد مرادی عبدالیوسفی

کد متوفی: 6170265 یازدید: 10
1368/10/08 - 1399/09/15

مسعود زارع

کد متوفی: 6170570 یازدید: 142
1361/06/15 - 1390/01/11

مهدی زارع پیشه

کد متوفی: 6177234 یازدید: 12
-

رحیم رحیمی تاج آبادی

کد متوفی: 6181608 یازدید: 10
-

حسن خزانه

کد متوفی: 6184330 یازدید: 8
-

حاج مختار زارع

کد متوفی: 6184791 یازدید: 1022
1311/07/01 - 1400/11/12

کاووس بذرافکن

کد متوفی: 6186251 یازدید: 6
-

حاج علی معتضدیان(بزرگ خاندان)

کد متوفی: 6187361 یازدید: 11
- 1400/12/24

حاج علی معتضدیان(بزرگ خاندان)

کد متوفی: 6187363 یازدید: 6
- 1400/12/24

کربلایی عزیزالله خارستانی

کد متوفی: 6190410 یازدید: 84
1315/07/05 - 1399/03/28

کربلایی علیرضا خارستانی

کد متوفی: 6190447 یازدید: 98
1346/06/07 - 1399/09/30

حجت الله فریدونی

کد متوفی: 6191552 یازدید: 1
-

محمد هاشم کارآمد

کد متوفی: 6193363 یازدید: 21
-

رمضان ایزدی

کد متوفی: 6202828 یازدید: 630
- 1401/03/20

حاج رسول سلیمانی

کد متوفی: 6202951 یازدید: 1134
1326/07/10 - 1401/03/17

غلامرضا بذرگر

کد متوفی: 6203038 یازدید: 369
1320/04/02 - 1401/02/31
Loading...

لطفا شکیبا باشید