آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان رستم

علی حسین هجرت فر

کد متوفی: 1449 یازدید: 323
-

کوکب کشاورز

کد متوفی: 13128 یازدید: 232
-

کربلایی کتایون حدادی

کد متوفی: 15153 یازدید: 212
-

جهانگیر نورانی زاده

کد متوفی: 15287 یازدید: 280
-

جهانگیر نورانی زاده

کد متوفی: 15292 یازدید: 460
-

مظفر داوودی

کد متوفی: 16065 یازدید: 464
-

سید میثم هاشمی

کد متوفی: 16734 یازدید: 351
-

سید مرتضی خادمی حسینی

کد متوفی: 26011 یازدید: 512
-

علیرضا بوستانی

کد متوفی: 26116 یازدید: 445
-

مرحوم سهراب حیدری

کد متوفی: 36011 یازدید: 248
-

رحمت الله رحمت الله رستمی نژاد

کد متوفی: 45029 یازدید: 346
-

رحمت الله رحمت الله رستمی نژاد

کد متوفی: 45036 یازدید: 439
-

رحمت الله رحمت الله رستمی نژاد

کد متوفی: 45053 یازدید: 264
-

رحمت الله رستمی نژاد

کد متوفی: 45080 یازدید: 258
-

مظفر جعفری

کد متوفی: 48245 یازدید: 2417
1347/07/01 - 1399/07/17

حاج زینب انصاری

کد متوفی: 50122 یازدید: 4061
-

حاج فریبرز و مشهدی جلال انصاری

کد متوفی: 51001 یازدید: 281
-

حاجیه زینب انصاری

کد متوفی: 51023 یازدید: 238
-

راضیه عباسی

کد متوفی: 52064 یازدید: 249
-

حبیب الله سلیمانی

کد متوفی: 52176 یازدید: 312
-

ککاخان انصاری

کد متوفی: 53615 یازدید: 253
-

حاج سیدامان الله سادات

کد متوفی: 65680 یازدید: 306
-

سید یوسف سادات

کد متوفی: 65823 یازدید: 319
-

امید روشن

کد متوفی: 66064 یازدید: 208
-

منوچهر کشاورز

کد متوفی: 68093 یازدید: 214
-

مشهدی تفرقه قربانی

کد متوفی: 6000185 یازدید: 204
-

سپهبد حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6000202 یازدید: 269
-

مهرناز داودی

کد متوفی: 6006446 یازدید: 205
-

آقای حجازی

کد متوفی: 6009904 یازدید: 215
-

سیدصدرالله حسینی

کد متوفی: 6019967 یازدید: 332
-

مشهدی حبیب الله دشتیان

کد متوفی: 6021842 یازدید: 374
-

سیامک گرجیان

کد متوفی: 6023586 یازدید: 226
-

مشهدی نعمت الله دشتیان

کد متوفی: 6025419 یازدید: 266
1338/03/03 - 1392/02/29

مازیار داوریان

کد متوفی: 6029841 یازدید: 202
-

شیخ خدادوست دهقان

کد متوفی: 6030065 یازدید: 241
-

شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6033660 یازدید: 207
-

علیرضا بوستانی

کد متوفی: 6036413 یازدید: 196
-

دریا(محمد) میرفردی

کد متوفی: 6044315 یازدید: 231
-

مریم حسینی

کد متوفی: 6051126 یازدید: 220
-

سیده مریم حسینی

کد متوفی: 6051134 یازدید: 220
-

مریم حسینی

کد متوفی: 6051194 یازدید: 173
-

سیده مریم حسینی

کد متوفی: 6051212 یازدید: 205
-

سید نصیب الله محمدی

کد متوفی: 6051431 یازدید: 199
-

حاج کرامت انصاری

کد متوفی: 6056310 یازدید: 380
-

علی گودرزی ۷۵

کد متوفی: 6061009 یازدید: 284
1375/5/4 - 1395/9/29

محمدرضا چینا

کد متوفی: 6061114 یازدید: 181
- ۱۳۷۷/12/1

آفتاب نیکنام

کد متوفی: 6061889 یازدید: 229
1399 - 1399/10/27

سیده بی بی مریم حسینی

کد متوفی: 6063529 یازدید: 232
-

مجید(خلیفه) سلیمانی

کد متوفی: 6065944 یازدید: 175
000 - 1399/3/3

سعید حیدری

کد متوفی: 6074790 یازدید: 240
1342/1/6 - 1399/11/27

مریم عبدی

کد متوفی: 6093871 یازدید: 178
1381/10/26 - 1399/10/26

سیدایمان حسینی

کد متوفی: 6096250 یازدید: 383
-

آمنه نجاتی

کد متوفی: 6096670 یازدید: 257
-

حاج افروز علیپور

کد متوفی: 6096886 یازدید: 272
-

....... ........

کد متوفی: 6097690 یازدید: 1294
-

شکراله بوستانی

کد متوفی: 6099777 یازدید: 1645
1341/03/17 - 1399/11/29

کد متوفی: 6100196 یازدید: 168
-

و جوان ناکام حمید خسروی

کد متوفی: 6100302 یازدید: 470
1340/05/08 - 1399/09/24

کربلائی قربانعلی انصاری

کد متوفی: 6106979 یازدید: 180
-

کربلائی قربانعلی انصاری

کد متوفی: 6106985 یازدید: 2057
-

احسان عزیزی

کد متوفی: 6109131 یازدید: 543
-

بلقیس نگهداری

کد متوفی: 6118948 یازدید: 164
-

کربلایی قربانعلی انصاری

کد متوفی: 6119089 یازدید: 182
-

سیده سهیلا فرزانه فر

کد متوفی: 6132485 یازدید: 2375
1374/04/22 - 1400/04/28

مرضیه نبی زاده

کد متوفی: 6136636 یازدید: 152
- 1400/01/25

سیده مدینه حسینی فر

کد متوفی: 6138140 یازدید: 330
1364/05/15 - 1396/02/12

جهان آفرین رنجبر

کد متوفی: 6144981 یازدید: 194
1328/04/01 - 1396/05/28

راضیه داودی

کد متوفی: 6149484 یازدید: 230
1372 - 1400/06/17

علی اکبر طالبی

کد متوفی: 6163527 یازدید: 788
1341/09/09 - 1374/05/08

کربلایی لیلا محمدی

کد متوفی: 6165117 یازدید: 83
-

علیرضا بوستانی

کد متوفی: 6167857 یازدید: 64
-

کربلایی محمد کریم انصاری

کد متوفی: 6169068 یازدید: 635
-

کربلائی سعید انصاری

کد متوفی: 6169116 یازدید: 291
1370/03/22 - 1400/09/17

کربلایی سعید انصاری

کد متوفی: 6169122 یازدید: 397
1370/03/22 - 1400/09/17

سعید انصاری

کد متوفی: 6169207 یازدید: 114
1370/03/22 - 1400/09/17

سعید انصاری

کد متوفی: 6169212 یازدید: 67
1370/03/22 - 1400/09/17

سیده بی بی گل خانم انصاری(حسینی)

کد متوفی: 6169313 یازدید: 46
-

هومان نیکنژاد

کد متوفی: 6169433 یازدید: 90
1359/06/30 - 1388/11/27

هومان نیگنژاد

کد متوفی: 6171033 یازدید: 102
-

حاتم دانایی زاده

کد متوفی: 6174411 یازدید: 367
1369/12/25 - 1400/09/25

احمد قادری نژاد

کد متوفی: 6176798 یازدید: 435
1356/06/30 - 1400/09/29

سعید سعید انصاری

کد متوفی: 6177674 یازدید: 65
-

مرحوم‌ میرزا آنی انصاری

کد متوفی: 6182445 یازدید: 117
-

سید محمد حسینی

کد متوفی: 6189424 یازدید: 80
- 1401/01/07

سید حسن نیکنام( حسینی)

کد متوفی: 6192660 یازدید: 284
1367/11/09 - 1401/01/20

سعید خالوئی

کد متوفی: 6192923 یازدید: 55
1355/04/01 - 1400/11/26

علی زارعی

کد متوفی: 6193518 یازدید: 264
1363/06/30 - 1400/08/18

کربلایی طیبه رستمی

کد متوفی: 6195341 یازدید: 323
1344/07/01 - 1400/10/02

سید مختار رحمانی

کد متوفی: 6196799 یازدید: 60
1332/05/04 - 1400/05/24

سید محمد شریف رضوی

کد متوفی: 6197091 یازدید: 188
1334/09/01 - 1400/06/13

علی صفایی

کد متوفی: 6197293 یازدید: 90
1371 - 1401

سید امرالله حسیتی حسینی

کد متوفی: 6199607 یازدید: 70
-

سیده تهمینه سامی اصیل

کد متوفی: 6199649 یازدید: 65
- 1399/03/27

سید امید کریمی

کد متوفی: 6202608 یازدید: 106
1385/03/26 - 1372

ملا خداعفو گرجیان بهمنیاری

کد متوفی: 6202911 یازدید: 373
1333/01/02 - 1401/03/22

غضنفر باقری

کد متوفی: 6208013 یازدید: 51
-

غضنفر باقری

کد متوفی: 6208017 یازدید: 297
1315/08/03 - 1395/03/10

فضل اله شریعت منش

کد متوفی: 6208079 یازدید: 50
1330/10/01 - 1401/03/18

کربلایی ماهزاده انصاری

کد متوفی: 6211150 یازدید: 191
- 1401/05/19

سیده زینب حسینی

کد متوفی: 6211386 یازدید: 331
1348/10/10 - 1401/04/23

سید فرج الله حسینی

کد متوفی: 6213633 یازدید: 114
1336/06/01 - 1391/10/19

کشور انصاری

کد متوفی: 6214500 یازدید: 99
1351/01/06 - 1401/03/01

خانم بس سلمانی

کد متوفی: 6215090 یازدید: 58
-

یاد بود شادروان غلام نگین تاجی

کد متوفی: 6217142 یازدید: 158
1348 - 1401

سید مختار رحمانی زاد

کد متوفی: 6219628 یازدید: 61
1320/05/04 - 1400/05/23

میلاد قائدی

کد متوفی: 6228135 یازدید: 144
-

میلاد قائدی

کد متوفی: 6228136 یازدید: 68
-

کیانا شفیعی

کد متوفی: 6230508 یازدید: 76
1390/06/01 - 1402/02/28

بهمن نیکنام

کد متوفی: 6230981 یازدید: 62
-

علی گودرزی

کد متوفی: 6233861 یازدید: 29
-

سیده کبری (هاجر) حسینی

کد متوفی: 6249752 یازدید: 572
1356/06/06 - 1403/02/01

حاج فرج الله افشون

کد متوفی: 6252866 یازدید: 28
1336/09/06 - 1400/04/28
Loading...

لطفا شکیبا باشید