آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان پلدشت

فتح اله پورجبار

کد متوفی: 14273 یازدید: 128
-

مشهدی حسن ابراهیم پور

کد متوفی: 26672 یازدید: 196
-

میرمهدی هاشمی

کد متوفی: 32830 یازدید: 113
-

مرحومه مغفوره لیلی ابراهیم پور

کد متوفی: 36178 یازدید: 321
-

زهرا فرهادی

کد متوفی: 67255 یازدید: 97
-

عین الله روستا

کد متوفی: 6003213 یازدید: 99
-

سما قاسمی

کد متوفی: 6004190 یازدید: 104
-

خدیجه قربانی

کد متوفی: 6025869 یازدید: 102
-

مهلقا رسول نژاد

کد متوفی: 6025889 یازدید: 93
-

عیسی موسی زاده

کد متوفی: 6102104 یازدید: 106
-

هاشم احمدپور

کد متوفی: 6132455 یازدید: 61
1329/06/04 - 1400/03/29

شهید لطفعلی رضایی

کد متوفی: 6148369 یازدید: 111
1343/01/01 - 1363/04/17

شهید مصطفی نظری

کد متوفی: 6148379 یازدید: 97
1343/12/10 - 1362/05/19

حاج احمد رنجبری

کد متوفی: 6148629 یازدید: 63
-

شهید حبیب عبدالهی

کد متوفی: 6148658 یازدید: 80
1359/01/01 - 1359/12/03

شهید اسماعیل واحدیان

کد متوفی: 6148665 یازدید: 83
1343/12/07 - 1365/02/28

شهید مهرعلی حبوبه

کد متوفی: 6149815 یازدید: 74
1342/10/01 - 1363/10/02

شهید فرامرز رضایی

کد متوفی: 6150260 یازدید: 65
1346/10/05 - 1367/05/01

دلبر آقایی

کد متوفی: 6156105 یازدید: 34
-

adf eee

کد متوفی: 6160292 یازدید: 20
1384/11/17 - 1382/11/18

جمیل رحمانی

کد متوفی: 6172541 یازدید: 34
1324/03/03 - 1393/10/11
Loading...

لطفا شکیبا باشید