آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان پلدشت

فتح اله پورجبار

کد متوفی: 14273 یازدید: 279
-

مشهدی حسن ابراهیم پور

کد متوفی: 26672 یازدید: 348
-

میرمهدی هاشمی

کد متوفی: 32830 یازدید: 245
-

مرحومه مغفوره لیلی ابراهیم پور

کد متوفی: 36178 یازدید: 614
-

زهرا فرهادی

کد متوفی: 67255 یازدید: 235
-

عین الله روستا

کد متوفی: 6003213 یازدید: 233
-

سما قاسمی

کد متوفی: 6004190 یازدید: 249
-

خدیجه قربانی

کد متوفی: 6025869 یازدید: 224
-

مهلقا رسول نژاد

کد متوفی: 6025889 یازدید: 228
-

عیسی موسی زاده

کد متوفی: 6102104 یازدید: 213
-

هاشم احمدپور

کد متوفی: 6132455 یازدید: 176
1329/06/04 - 1400/03/29

شهید لطفعلی رضایی

کد متوفی: 6148369 یازدید: 252
1343/01/01 - 1363/04/17

شهید مصطفی نظری

کد متوفی: 6148379 یازدید: 191
1343/12/10 - 1362/05/19

حاج احمد رنجبری

کد متوفی: 6148629 یازدید: 188
-

شهید حبیب عبدالهی

کد متوفی: 6148658 یازدید: 183
1359/01/01 - 1359/12/03

شهید اسماعیل واحدیان

کد متوفی: 6148665 یازدید: 206
1343/12/07 - 1365/02/28

شهید مهرعلی حبوبه

کد متوفی: 6149815 یازدید: 172
1342/10/01 - 1363/10/02

شهید فرامرز رضایی

کد متوفی: 6150260 یازدید: 163
1346/10/05 - 1367/05/01

دلبر آقایی

کد متوفی: 6156105 یازدید: 131
-

adf eee

کد متوفی: 6160292 یازدید: 161
1384/11/17 - 1382/11/18

جمیل رحمانی

کد متوفی: 6172541 یازدید: 85
1324/03/03 - 1393/10/11

زهرا قلندری

کد متوفی: 6201585 یازدید: 55
1398/04/07 - 1401/11/10

مجتبی اشرفی

کد متوفی: 6223864 یازدید: 28
- 1346/05/15
Loading...

لطفا شکیبا باشید