آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان فیروزآباد

محمد علی رضایی

کد متوفی: 2807 یازدید: 148
-

مسلم سهامی

کد متوفی: 13088 یازدید: 152
-

خمار ثابت

کد متوفی: 15405 یازدید: 113
-

اصغر ایمانی

کد متوفی: 24251 یازدید: 120
-

سیده عالیه علوی حسینی

کد متوفی: 30777 یازدید: 844
- 1396/07/26

اسماعیل غلامی

کد متوفی: 34961 یازدید: 139
- 13.7.1375

ملت نجفی

کد متوفی: 40946 یازدید: 278
-

عباس صفرپور

کد متوفی: 48591 یازدید: 191
-

تازه درگذشته فرهنگیان

کد متوفی: 48639 یازدید: 117
-

کربلایی ایمان مهندسی

کد متوفی: 49039 یازدید: 97
-

اعظم مرادی قره قانی

کد متوفی: 49160 یازدید: 130
-

زربانو فرهنگ زرگر

کد متوفی: 49319 یازدید: 99
-

کربلایی ایمان مهندسی

کد متوفی: 49350 یازدید: 186
-

زربانو فرهنگ

کد متوفی: 49365 یازدید: 167
-

زربانو فرهنگ

کد متوفی: 49574 یازدید: 141
-

اسماعیل اسفندیاری

کد متوفی: 49773 یازدید: 106
-

خانم جعفرزاده

کد متوفی: 49780 یازدید: 111
-

محمدجعفر شایگان

کد متوفی: 49782 یازدید: 109
-

نوروزعلی آرایش

کد متوفی: 51464 یازدید: 103
-

سید حسن حاجی زاده

کد متوفی: 51727 یازدید: 116
-

سید حسن حاجی زاده

کد متوفی: 51743 یازدید: 114
-

باباجان فرخی بلوکهلو

کد متوفی: 52169 یازدید: 118
-

کربلایی باباجان فرخی بلوکهلو

کد متوفی: 52207 یازدید: 103
-

حاج لطفعلی کشاورز

کد متوفی: 52994 یازدید: 115
-

سرهنگ محمدی کرمانی

کد متوفی: 54536 یازدید: 101
-

عبدالحسین نجف پور کشکولی

کد متوفی: 54910 یازدید: 108
-

علی باقری

کد متوفی: 55825 یازدید: 111
-

حمزه محمدی

کد متوفی: 56991 یازدید: 114
-

سلطانعلی آبروان

کد متوفی: 57250 یازدید: 92
-

صفر شعبانی

کد متوفی: 58304 یازدید: 115
-

فردوس جعفرزاده

کد متوفی: 59116 یازدید: 99
-

ضیاء اعتمادی

کد متوفی: 59304 یازدید: 100
-

مهدی آزادی

کد متوفی: 60152 یازدید: 114
-

غلامرضا(خلیل) زالپور

کد متوفی: 60227 یازدید: 105
-

علی حسین رستمی

کد متوفی: 65401 یازدید: 100
-

ایاز محمدی

کد متوفی: 65865 یازدید: 103
-

الوان مردانی

کد متوفی: 65955 یازدید: 95
-

بهرام مکرمی

کد متوفی: 69534 یازدید: 106
-

بهرام مکرمی

کد متوفی: 69680 یازدید: 108
-

زهرا بتول نودادی

کد متوفی: 70158 یازدید: 107
-

حسین قلی کیا منش

کد متوفی: 72159 یازدید: 135
-

امراله شایگان

کد متوفی: 72240 یازدید: 107
-

مسلم روا

کد متوفی: 72855 یازدید: 430
1368/06/01 - 1397/09/23

بانو زهرا صفی نیا

کد متوفی: 73589 یازدید: 110
-

سید غلام علمی

کد متوفی: 74407 یازدید: 79
-

حاجیه اب زر قربانی کشکولی

کد متوفی: 74655 یازدید: 85
-

کربلایی صفر آفند

کد متوفی: 74719 یازدید: 84
-

ماندنی افراسیابی کشکولی

کد متوفی: 74952 یازدید: 144
-

معصوم علی باقری

کد متوفی: 75290 یازدید: 102
-

فرهاد عیدی پور کشکولی

کد متوفی: 75544 یازدید: 143
-

بهار عباسی موصلو

کد متوفی: 75578 یازدید: 111
-

حاج معصومعلی باقری

کد متوفی: 75660 یازدید: 116
-

معصومعلی باقری

کد متوفی: 75821 یازدید: 123
-

شاه رضا آزادی

کد متوفی: 76480 یازدید: 94
-

بانو حاجیه مرصع غضنفری

کد متوفی: 76767 یازدید: 133
-

حاج عباس دیلمی

کد متوفی: 76785 یازدید: 115
-

سید مصطفی رضوی

کد متوفی: 78462 یازدید: 110
-

ناصر سامانی

کد متوفی: 79963 یازدید: 125
-

حاج محمود سلامتیان

کد متوفی: 6002278 یازدید: 114
-

سیده مرضیه (زینب) حسام

کد متوفی: 6003981 یازدید: 104
-

منظر امیرسالاری

کد متوفی: 6005985 یازدید: 121
-

احمد علی نفری کشکولی

کد متوفی: 6010950 یازدید: 115
-

عزت فروغی

کد متوفی: 6011052 یازدید: 123
-

عزت فروغی

کد متوفی: 6011128 یازدید: 106
-

حاج حمید شاکری

کد متوفی: 6011889 یازدید: 129
-

سید امیر شکوهی

کد متوفی: 6012602 یازدید: 112
-

کهیار امیدی

کد متوفی: 6014681 یازدید: 107
-

کهیار امیدی

کد متوفی: 6014700 یازدید: 125
-

پژمان حیدری

کد متوفی: 6016739 یازدید: 115
-

بهمن وهابی

کد متوفی: 6017785 یازدید: 105
-

محمد نقدی

کد متوفی: 6019274 یازدید: 91
-

حاج احمد نگهداری

کد متوفی: 6021368 یازدید: 126
-

مرحومه سودابه مرادی

کد متوفی: 6022297 یازدید: 109
-

کربلایی تاجبخش دهقان

کد متوفی: 6022627 یازدید: 125
-

مهرانگیز طهماسبی

کد متوفی: 6022687 یازدید: 107
-

محمد نقدی

کد متوفی: 6026956 یازدید: 93
-

محمد نقدی

کد متوفی: 6026962 یازدید: 96
-

هما قلندری

کد متوفی: 6027244 یازدید: 95
-

حاجیه خانم احترام قلندری

کد متوفی: 6027405 یازدید: 89
-

تاجبخش دهقان

کد متوفی: 6027422 یازدید: 97
-

خلیل (غلامرضا) زال پور

کد متوفی: 6027435 یازدید: 102
-

حاجیه خانم احترام قلندری

کد متوفی: 6027452 یازدید: 96
-

وحید صیادی

کد متوفی: 6030192 یازدید: 114
-

آرمان مختار

کد متوفی: 6031846 یازدید: 109
-

آرمان مختار

کد متوفی: 6031855 یازدید: 208
-

سکینه سکاک

کد متوفی: 6032938 یازدید: 112
-

سکینه سکاک

کد متوفی: 6032946 یازدید: 99
-

حاجیه خديجه بیات

کد متوفی: 6034683 یازدید: 105
-

رسول پرنیانی

کد متوفی: 6035760 یازدید: 94
-

سید امیر شکوهی

کد متوفی: 6037827 یازدید: 95
-

محمد امین ابراهیمی

کد متوفی: 6038254 یازدید: 215
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039034 یازدید: 98
-

زهرا امیدی

کد متوفی: 6039770 یازدید: 94
-

سهيلا زريني

کد متوفی: 6040296 یازدید: 98
-

قدمخیر پدر شهید هاشمعلی قدمخیر

کد متوفی: 6041943 یازدید: 93
-

حسین خورشیدی

کد متوفی: 6050409 یازدید: 106
-

عطاالله رضایی

کد متوفی: 6051035 یازدید: 99
-

فاطمه نجفی

کد متوفی: 6051254 یازدید: 105
-

ناصر سامانی

کد متوفی: 6051776 یازدید: 88
-

ابراهیم ناصری فرد

کد متوفی: 6053763 یازدید: 96
-

مجلس آرا هاشمی کشکولی

کد متوفی: 6057286 یازدید: 73
-

زریر(پژمان) تیموری

کد متوفی: 6057323 یازدید: 88
-

حاج ناصر حيدري

کد متوفی: 6058643 یازدید: 1165
-

محمد مهدی و علی قربانی

کد متوفی: 6059386 یازدید: 85
- 1397/07/02

حاج ناصر حیدری

کد متوفی: 6060786 یازدید: 123
1963/3/22 - 2021/1/21

حاج علی جان مرادی

کد متوفی: 6062536 یازدید: 297
-

گل بس گورکانی گورکانی

کد متوفی: 6062972 یازدید: 78
- 24/8/1399

خدیجه روستا

کد متوفی: 6063433 یازدید: 91
-

فرخنده میری

کد متوفی: 6069428 یازدید: 93
1312 - 1395

آفرین رضایی

کد متوفی: 6069516 یازدید: 97
1362 - 1390/11/24

مریم سلطان هوشیار

کد متوفی: 6071131 یازدید: 96
-

عبدالمحمد جهانی فرد

کد متوفی: 6071134 یازدید: 103
1303 - 1379

مرضیه امیرسالاری

کد متوفی: 6071387 یازدید: 110
1326x2x2 - 1399x6x17

کامران امیری

کد متوفی: 6074001 یازدید: 112
02/11/1343 - 19/01/1395

کامران امیری

کد متوفی: 6074003 یازدید: 127
02/11/1343 - 19/01/1395

حاجیه رضیه روستا

کد متوفی: 6074688 یازدید: 368
1303/01/01 - 1399/12/04

رضیه روستا

کد متوفی: 6074738 یازدید: 139
-

سید رسول طالع

کد متوفی: 6078225 یازدید: 94
12/12 - 12

سید رسول طالع

کد متوفی: 6078228 یازدید: 611
-

حاج عبدالحسین بهمنی نژاد

کد متوفی: 6078392 یازدید: 89
1303/07/03 - 1399/03/25

محمد رضا ریاستی

کد متوفی: 6083685 یازدید: 671
1345/06/01 - 1399/12/24

مختار(امیر) سیاری نوبندگانی

کد متوفی: 6091117 یازدید: 439
1317/10/8 - 1399/12/30

ایرج بیات

کد متوفی: 6091795 یازدید: 105
۱۳ -

حاج عزت اله روستا

کد متوفی: 6092925 یازدید: 743
13310602 - 14000106

بهرام خورشیدی مال احمدی

کد متوفی: 6094413 یازدید: 1320
-

سید محمد حسن حیدری نژاد

کد متوفی: 6095746 یازدید: 1471
- 1400/01/17

نرکس حکیمی

کد متوفی: 6096412 یازدید: 176
-

نرگس حکیمی

کد متوفی: 6096602 یازدید: 265
1347/06/12 - 1400/01/19

مهرداد امیرسالاری

کد متوفی: 6096909 یازدید: 269
-

محمد صمدی نژاد

کد متوفی: 6099486 یازدید: 863
1308/07/01 - 1400/01/26

سید حامد حسینی نژاد

کد متوفی: 6099588 یازدید: 91
-

جانباز کربلایی سیدعلی ایوبی

کد متوفی: 6104939 یازدید: 1494
1339 - 1400/01/31

سیده سارا حیدری تژاد

کد متوفی: 6106801 یازدید: 467
- ۱۴۰۰/۲/۷

محمود نگهداری

کد متوفی: 6109132 یازدید: 509
-

حاج محمود نگهداری

کد متوفی: 6109352 یازدید: 151
- 1400/02/09

سید علی ایوبی

کد متوفی: 6112194 یازدید: 84
1339/1/11 - 1400/1/31

همه ناز امیرسالاری

کد متوفی: 6112741 یازدید: 104
- 15/2/1400

سید فرشاد امدادی

کد متوفی: 6114286 یازدید: 106
-

مهرانگیز خورشیدی مال احمدی

کد متوفی: 6117271 یازدید: 252
1332/02/10 - 1400/02/13

سید بهرام حسينی

کد متوفی: 6117480 یازدید: 367
53/5/10 - 99/9/1

شهید علی ملکی

کد متوفی: 6120975 یازدید: 387
- 1400/03/05

مشهدی علی خاص باغبانی

کد متوفی: 6121932 یازدید: 101
-

خاتون مهرداد

کد متوفی: 6123375 یازدید: 328
-

حاج امان اله اسماعیل پور

کد متوفی: 6124782 یازدید: 309
- 1400/03/17

مریم فولاد

کد متوفی: 6126773 یازدید: 309
1345/02/15 - 1399/04/16

سعید کرمی موصلو

کد متوفی: 6127652 یازدید: 553
1370/02/02 - 1400/04/07

کربلایی خدابخش رضایی تنگ ریزی

کد متوفی: 6127786 یازدید: 560
1322/06/16 - 1400/04/01

مرحومه گیتی سمیعی

کد متوفی: 6131672 یازدید: 59
-

مرحومه گیتی سمیعی

کد متوفی: 6131901 یازدید: 766
1339/05/07 - 1400/04/21

طرلان خسروی

کد متوفی: 6133079 یازدید: 66
1341/01/14 - 1396/10/13

کیوان ریحانی

کد متوفی: 6134819 یازدید: 48
1374/04/21 - 1400/05/05

کربلایی محمد اسماعیل پورغلامی

کد متوفی: 6138335 یازدید: 193
1309/07/01 - 1400/01/16

سید فرشاد امدادی

کد متوفی: 6138770 یازدید: 445
1351 - 1400/01/10

لیلا چمن پیرا

کد متوفی: 6139501 یازدید: 104
-

محمد توانائی

کد متوفی: 6140079 یازدید: 370
-

حاج ملت امیری

کد متوفی: 6142833 یازدید: 648
-

گل بهار شریفی

کد متوفی: 6144318 یازدید: 47
1313/03/07 - 1400/06/04

کربلایی نصرت الله رضائی

کد متوفی: 6150781 یازدید: 603
1343/02/14 - 1400/06/07

سیدحبیب آذرسا

کد متوفی: 6150892 یازدید: 223
1352/01/01 - 1400/06/08

زهرا قاسم زاده

کد متوفی: 6152368 یازدید: 409
1351/11/04 - 1400/06/27

زهرا قاسم زاده

کد متوفی: 6152424 یازدید: 96
1351/11/04 - 1400/06/27

کربلایی شاه میرزا توانایی

کد متوفی: 6156703 یازدید: 177
-

فلامرز پورخسرو

کد متوفی: 6157199 یازدید: 408
1343/01/23 - 1362/02/22

حاج فتح الله عسکری فرد

کد متوفی: 6157207 یازدید: 295
- 1400/07/22

کربلایی سیده رقیه فالی

کد متوفی: 6157922 یازدید: 142
- 1400/07/24

مهین اسماعیل پور

کد متوفی: 6159802 یازدید: 145
1331/02/08 - 1398/08/13

کهیار و میثم فلامرزی

کد متوفی: 6159812 یازدید: 24
-

حاج علی مرادی

کد متوفی: 6160909 یازدید: 126
- 1400/07/29

حاجیه زینب قربانی

کد متوفی: 6161100 یازدید: 26
- 1400/08/18

عباسعلی کریمی بلوکهلو کریمی بلوکهلو

کد متوفی: 6163713 یازدید: 18
1339/11/03 - 1399/05/01

جناب آقایان منصور و ناصر صفری

کد متوفی: 6164107 یازدید: 504
-

ماه طلا ماه طلا قایدی

کد متوفی: 6165593 یازدید: 17
-

جهانزیر قره پور چگینی

کد متوفی: 6166788 یازدید: 13
1331/02/01 - 1400/05/12

قاسم سلمانی

کد متوفی: 6170915 یازدید: 17
-

خاتون قطبی

کد متوفی: 6171632 یازدید: 10
- 1400/09/12

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6171768 یازدید: 9
-

... ......

کد متوفی: 6172654 یازدید: 18
-

فرنگیس فیروزی

کد متوفی: 6172730 یازدید: 670
-

عظیم الله احمدی موصلو

کد متوفی: 6172760 یازدید: 495
- 1400/10/14

محمد صادق پرنیان

کد متوفی: 6172785 یازدید: 13
1362/02/13 - 1392/10/04

محمد کاظم رزمخواه

کد متوفی: 6174244 یازدید: 19
1330/05/06 - 1400/10/18

معراج اژگان

کد متوفی: 6175736 یازدید: 38
-

کربلایی طاور مالنجانی

کد متوفی: 6175854 یازدید: 48
- 1400/10/28

براتعلی رهوار

کد متوفی: 6176115 یازدید: 84
- 1397/10/30

حمیرا بیضایی

کد متوفی: 6177576 یازدید: 46
- 1400/11/03

مهرانگیز بهبودی

کد متوفی: 6178276 یازدید: 134
-

مهوش احمدی موصلو

کد متوفی: 6178805 یازدید: 946
1364/02/14 - 1400/11/13

مهندس حسین همایونی

کد متوفی: 6179297 یازدید: 12
1366/01/01 - 1397/11/25

حاج شکر الله اسماعیلی

کد متوفی: 6181198 یازدید: 844
- 1400/11/17

علی برز مردانی

کد متوفی: 6183928 یازدید: 26
1347/05/04 - 1400/07/04

پیمان رحمانی

کد متوفی: 6184137 یازدید: 307
1369/06/30 - 1400/08/27

نوریجان کشاورزی

کد متوفی: 6184358 یازدید: 13
-

محسن پورزارعی

کد متوفی: 6185426 یازدید: 53
1347/03/20 - 1382/09/27

حاجیه عذرا مظفری

کد متوفی: 6185907 یازدید: 150
-

عذری مظفری

کد متوفی: 6185908 یازدید: 5
-

بابک گورکانی

کد متوفی: 6189524 یازدید: 6
- 1381/06/06

بابک گورکانی

کد متوفی: 6189525 یازدید: 6
- 1381/06/06

سیدمریم حسینیان

کد متوفی: 6190452 یازدید: 141
1340/01/02 - 1401/01/05

سید امید رضوی رضوی

کد متوفی: 6190461 یازدید: 10
-

عبدالمجید گوداسیایی

کد متوفی: 6192708 یازدید: 4
-

عبدالمجید گوداسیایی

کد متوفی: 6192709 یازدید: 10
- 1401/01/20

عبدالمجید گوداسیایی

کد متوفی: 6192716 یازدید: 8
- 1401/01/20

فاطمه نگهداری

کد متوفی: 6193248 یازدید: 10
- 1400/02/10

سیدمحمدباقر هاشمی

کد متوفی: 6193353 یازدید: 93
1331/10/16 - 1396/01/29

سیده مریم حسینیان

کد متوفی: 6196012 یازدید: 4
-

حاجی محمود معنوی

کد متوفی: 6196183 یازدید: 235
- 1397/05/21

سید محمد فقیری

کد متوفی: 6196271 یازدید: 9
1369/08/10 - 1400/04/21

خانم جان اسفندیاری

کد متوفی: 6197848 یازدید: 246
-

سیده زهرا هاشمی

کد متوفی: 6198315 یازدید: 7
1305/01/01 - 1401/02/06

طوبی بهزادی

کد متوفی: 6199753 یازدید: 167
- 1401/03/02

طوبی بهزادی

کد متوفی: 6199760 یازدید: 8
- 1401/03/02

علی خاص باغبانی

کد متوفی: 6199991 یازدید: 74
- 1400/03/19

حسین ‌و مهدی علیایی

کد متوفی: 6200110 یازدید: 552
-

سکینه جباری

کد متوفی: 6200265 یازدید: 3
1364/04/14 - 1392/01/02

خانم جان افروز براتی

کد متوفی: 6201309 یازدید: 21
-

حسن قلی زاده کشکولی

کد متوفی: 6204047 یازدید: 142
1373/07/01 - 1400/07/21

حسن قلی زاده کشکولی

کد متوفی: 6204072 یازدید: 2
-

لاله زار و نوش آفرین گرگینی

کد متوفی: 6204639 یازدید: 1
-

مشهدی عنبر صمیری نیا

کد متوفی: 6205082 یازدید: 36
1303/07/01 - 1401/03/31
Loading...

لطفا شکیبا باشید