آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان نی ریز

فاطمه همایونی

کد متوفی: 1717 یازدید: 211
-

محمد صالح خازن

کد متوفی: 13009 یازدید: 194
-

زهرا رزقی

کد متوفی: 22781 یازدید: 159
-

بهزاد ( امیر) زیارتی

کد متوفی: 30734 یازدید: 245
-

فاطمه همایونی

کد متوفی: 30751 یازدید: 252
-

کربلایی غلامحسین عاشوری

کد متوفی: 46588 یازدید: 183
-

حاجیه خانم شمایل باغبانی

کد متوفی: 46983 یازدید: 142
-

رفع بلای کرونا رفع بلای کرونا

کد متوفی: 47178 یازدید: 147
-

حاج علی(بزرگ خاندان) تصوری

کد متوفی: 52438 یازدید: 186
-

علی و فاطمه پهلوان

کد متوفی: 52451 یازدید: 194
-

اکبر قضایی

کد متوفی: 52524 یازدید: 222
-

علی علیزاده فاطمه پهلوان

کد متوفی: 52696 یازدید: 282
-

فرحناز میری

کد متوفی: 53345 یازدید: 150
-

رسول علیمردانی

کد متوفی: 54007 یازدید: 177
-

حاج حسین دردانه

کد متوفی: 55114 یازدید: 154
-

کربلایی رضا سعادت

کد متوفی: 56097 یازدید: 153
-

حاج محمد وفایی

کد متوفی: 56531 یازدید: 166
-

حاجیه بی بی بذرپاش

کد متوفی: 56550 یازدید: 316
-

حاج محمد وفايي

کد متوفی: 56556 یازدید: 243
-

معصومه خوبکار

کد متوفی: 58030 یازدید: 263
-

اعظم کشاورزیان

کد متوفی: 58174 یازدید: 338
-

کریم نیکخواه

کد متوفی: 58483 یازدید: 154
-

فاطمه حیدرپور

کد متوفی: 58675 یازدید: 195
-

فاطمه حیدری پور

کد متوفی: 58716 یازدید: 160
-

فاطمه حیدری پور

کد متوفی: 58729 یازدید: 155
-

حبیب تسبیح

کد متوفی: 59010 یازدید: 189
-

خدیجه میرغیاثی

کد متوفی: 59191 یازدید: 136
-

اکبر کوچکی

کد متوفی: 59238 یازدید: 174
-

اکبر کوچکی

کد متوفی: 59243 یازدید: 215
-

محسن راحتی

کد متوفی: 59650 یازدید: 186
-

گلزار ،حمید،محمدحسن حبیبی

کد متوفی: 63070 یازدید: 155
-

نوروز کوچکی

کد متوفی: 63549 یازدید: 151
-

نرجس خاتون افسر

کد متوفی: 68122 یازدید: 145
-

کربلایی سیروس شیخعلی

کد متوفی: 69489 یازدید: 144
-

خلیل مختاری

کد متوفی: 69867 یازدید: 247
-

سیده خیرالنساء موسوی

کد متوفی: 75039 یازدید: 175
-

زهرا افتخاری

کد متوفی: 75541 یازدید: 127
-

زهرا افتخاری

کد متوفی: 75550 یازدید: 483
- 1400/08/26

زرافشان یزدانی

کد متوفی: 76140 یازدید: 148
-

حسین علی نظری

کد متوفی: 77492 یازدید: 152
-

کربلایی محمد رکنی

کد متوفی: 77512 یازدید: 123
-

کربلایی محمد رکنی

کد متوفی: 77737 یازدید: 126
-

جواد هدایتی

کد متوفی: 78426 یازدید: 146
-

رحیم کاوه

کد متوفی: 78431 یازدید: 146
-

اسمعیل نظری

کد متوفی: 78739 یازدید: 174
-

حاج اکبر کاظم زاده

کد متوفی: 78990 یازدید: 175
-

حاج اکبر کاظم زاده

کد متوفی: 79003 یازدید: 188
-

رخشنده کوهکن

کد متوفی: 800117 یازدید: 999
1324/04/08 - 1397/06/11

خدیجه جعفرپور

کد متوفی: 6000455 یازدید: 126
-

خدیجه جعفرپور

کد متوفی: 6000503 یازدید: 141
-

کبری سوداگر

کد متوفی: 6001522 یازدید: 119
-

فاطمه حمیدی مقدم

کد متوفی: 6001930 یازدید: 135
-

نواز زارعیان

کد متوفی: 6001976 یازدید: 152
-

زیور زردشت

کد متوفی: 6001991 یازدید: 114
-

اکبر فایض

کد متوفی: 6002053 یازدید: 230
-

عبد الرسول استوار

کد متوفی: 6004380 یازدید: 143
-

رسول علیمردانی

کد متوفی: 6009354 یازدید: 191
-

سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6010511 یازدید: 130
-

سکینه فرغت

کد متوفی: 6011334 یازدید: 133
-

حاج سید احمد سید موسوی

کد متوفی: 6012849 یازدید: 159
-

بی بی بیگم قنبری

کد متوفی: 6013038 یازدید: 174
-

شهر بانو طحان

کد متوفی: 6014117 یازدید: 118
-

محمد رضا عادلیان

کد متوفی: 6014152 یازدید: 175
-

بانو خدیوی

کد متوفی: 6015976 یازدید: 191
-

علی خدیوی

کد متوفی: 6015999 یازدید: 119
-

حاج سیداشرف ابطحی

کد متوفی: 6017875 یازدید: 143
-

حاج حسین دردانه

کد متوفی: 6018239 یازدید: 147
-

رسول علیمردانی

کد متوفی: 6018441 یازدید: 159
-

حاجیه خانم شاهسونی

کد متوفی: 6018674 یازدید: 140
-

آقابابا شاهسونی

کد متوفی: 6018733 یازدید: 238
-

شادروان...حسین ...صفر دلپذیر...زارع

کد متوفی: 6020384 یازدید: 125
-

مهندس رحیم کاوه

کد متوفی: 6021363 یازدید: 161
-

مرحومه مغفوره سیده خیری حسینی

کد متوفی: 6022325 یازدید: 147
-

سیدخیری حسینی

کد متوفی: 6022626 یازدید: 122
-

حاجیه فاطمه محمدجانی

کد متوفی: 6023154 یازدید: 150
-

حاجیه فاطمه محمدجانی

کد متوفی: 6023164 یازدید: 152
-

حاج محمد حسین زارع

کد متوفی: 6023822 یازدید: 157
-

کربلایی اکبر خادمی و اسماعیل خادمی

کد متوفی: 6024838 یازدید: 196
-

مهین تاج احراری

کد متوفی: 6024864 یازدید: 137
-

مهین تاج احراری

کد متوفی: 6026116 یازدید: 135
-

مهین تاج احراری

کد متوفی: 6026131 یازدید: 141
-

مهین تاج احراری

کد متوفی: 6026137 یازدید: 166
-

علی علی کرمی

کد متوفی: 6026819 یازدید: 110
-

علی علی کرمی

کد متوفی: 6026824 یازدید: 89
-

برای شادی روحش صلوات علی کرمی

کد متوفی: 6026825 یازدید: 185
-

محمد پراش

کد متوفی: 6026868 یازدید: 142
-

علی کشاورز

کد متوفی: 6026942 یازدید: 135
-

علی کشاورز

کد متوفی: 6026966 یازدید: 171
-

کربلایی علی کشاورز کشاورز

کد متوفی: 6027161 یازدید: 145
-

نعمت الله کشاورز

کد متوفی: 6027363 یازدید: 129
-

درویشعلی فرخی

کد متوفی: 6027424 یازدید: 103
-

محمدمیرزاو آقامیرزا خلج

کد متوفی: 6027818 یازدید: 111
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6030363 یازدید: 159
-

مسعود زارعی

کد متوفی: 6030757 یازدید: 133
-

حاجیه کبری سوداگر

کد متوفی: 6031219 یازدید: 126
-

جیران دهقانی

کد متوفی: 6031959 یازدید: 131
-

کربلایی شهریار بذرکار

کد متوفی: 6033090 یازدید: 110
-

کربلای غلام رضا سهرابی

کد متوفی: 6035141 یازدید: 163
-

یوسف معروف

کد متوفی: 6036677 یازدید: 187
-

مرحومه مهتاب علیزاده

کد متوفی: 6036691 یازدید: 152
-

گوهر بیگی

کد متوفی: 6036989 یازدید: 107
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038995 یازدید: 114
-

عیدی محمد و رسول فرجی

کد متوفی: 6039306 یازدید: 103
-

محمد جواد متقی پیشه

کد متوفی: 6039372 یازدید: 368
-

اکبر عباسی

کد متوفی: 6042577 یازدید: 158
-

حاج محمدصادق کشاورز

کد متوفی: 6044032 یازدید: 105
-

حاج محمدصادق کشاورز

کد متوفی: 6044060 یازدید: 120
-

فاطمه نعمتی

کد متوفی: 6044607 یازدید: 89
-

اسدالله لطفی زاده

کد متوفی: 6044740 یازدید: 140
-

معصومه شاهسونی

کد متوفی: 6048569 یازدید: 155
-

معصومه عیدی

کد متوفی: 6048647 یازدید: 138
-

عارف نگهداری

کد متوفی: 6048854 یازدید: 138
-

مهندس رحیم کاوه

کد متوفی: 6049686 یازدید: 133
-

حاجیه خانم عابدین زاده

کد متوفی: 6050732 یازدید: 118
-

حاجیه خانم عابدین زاده

کد متوفی: 6050736 یازدید: 179
-

حاجیه خانم قنبری

کد متوفی: 6050741 یازدید: 126
-

حاجیه خانم قنبری

کد متوفی: 6050743 یازدید: 119
-

کربلایی کیهان روشن روان

کد متوفی: 6052599 یازدید: 100
- 1400/05/23

مشهدی رضا حقیر

کد متوفی: 6052650 یازدید: 108
-

خانم زری افروغی

کد متوفی: 6052657 یازدید: 143
-

سکینه اردی

کد متوفی: 6052658 یازدید: 124
-

کربلایی اکبر حقیری

کد متوفی: 6052660 یازدید: 111
-

محمدحسین حقیری

کد متوفی: 6052662 یازدید: 107
-

رحیم کاوه

کد متوفی: 6053234 یازدید: 155
-

خیر الله شکرگزار

کد متوفی: 6055801 یازدید: 121
1322/5/2 - 1399/10/18

خیر الله شکرگزار

کد متوفی: 6055822 یازدید: 133
1322/5/7 - 1399/10/18

خیرالله شکرگزار

کد متوفی: 6055965 یازدید: 296
1322/5/8 - 1399/10/18

یداله کافی

کد متوفی: 6056247 یازدید: 112
1310 - 1393

مشهدی یداله کافی

کد متوفی: 6056252 یازدید: 117
1310 - 1393

فاطمه ماجدی

کد متوفی: 6057309 یازدید: 133
- 22/11/99

عباسعلی فردایی

کد متوفی: 6057335 یازدید: 103
1314 - 1393

فاطمه ماجدی

کد متوفی: 6057348 یازدید: 112
1321 - 1392

. .

کد متوفی: 6057386 یازدید: 142
-

حسین کشاورز

کد متوفی: 6060574 یازدید: 102
12/1/1344 - 11/11/1398

حاجیه خانم نصرت چوب بر

کد متوفی: 6060616 یازدید: 95
-

حاجیه خانم نصرت چوب بر

کد متوفی: 6060620 یازدید: 99
-

حسن و علی حسین خدابخش

کد متوفی: 6061744 یازدید: 106
-

سیده بتول مصطفوی

کد متوفی: 6063916 یازدید: 136
1310/6/4 - 1399/10/27

کربلایی علی شبستری

کد متوفی: 6067779 یازدید: 199
1317 - 1396/11/20

رقیه تندهوش

کد متوفی: 6068983 یازدید: 150
-

محسن علی خواهی

کد متوفی: 6071148 یازدید: 161
1364/12/1 - 1399/11/14

محسن علی خواهی

کد متوفی: 6071154 یازدید: 111
1364/12/1 - 1399/11/14

فاطمه حمیدی مقدم

کد متوفی: 6071206 یازدید: 106
1362/2/9 - 1399/9/13

حاج محمد سلطان محمدی

کد متوفی: 6075238 یازدید: 137
1316/04/02 - 1399/12/04

قاسم طوسی

کد متوفی: 6077436 یازدید: 136
-

غلامرضا پیرزاده

کد متوفی: 6078528 یازدید: 244
- 1398/11/20

علیرضا بیگی

کد متوفی: 6078796 یازدید: 103
-

محمد کاظم کافی

کد متوفی: 6078988 یازدید: 111
1362/6/30 - 1396/9/1

کاظم خسروی

کد متوفی: 6079743 یازدید: 127
10 1 1340 - 8 10 1399

کاظم خسروی

کد متوفی: 6079991 یازدید: 93
1340/01/10 - 1399/10/08

کاظم خسروی

کد متوفی: 6080004 یازدید: 137
1340/01/10 - 1399/10/08

کاظم خسروی

کد متوفی: 6080009 یازدید: 695
۱۳۴۰/۰۱/۱۰ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

حاجی رضا نیرومند

کد متوفی: 6081158 یازدید: 118
۱۳۵۱/۶/۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

مشهدی رضا نیرومند

کد متوفی: 6081321 یازدید: 91
۱۳۵۲/۱/۱۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

مشهدی رضا نیرومند

کد متوفی: 6081324 یازدید: 119
۱۳۵۲/۱/۱۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

مشهدی رضا نیرومند

کد متوفی: 6081329 یازدید: 385
۱۳۵۲/۱/۱۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

محسن علی خواهی

کد متوفی: 6081734 یازدید: 192
۱۳۶۳/۱۲/۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۶

احمد جعفری

کد متوفی: 6082531 یازدید: 1121
- 1399/12/20

خانم فاطمه جلالی

کد متوفی: 6083309 یازدید: 273
-

یوسف سلمانی

کد متوفی: 6083618 یازدید: 139
1347/06/15 - 1366/07/21

سرگرد سجاد بیات

کد متوفی: 6090513 یازدید: 658
-

جهانشاه بیگی

کد متوفی: 6090529 یازدید: 155
-

احمد جعفری

کد متوفی: 6090628 یازدید: 532
۱۳۴۷۰۶۱۷ - ۱۳۹۹۱۲۲۰

میرزا یوسف ابراهیمی

کد متوفی: 6091971 یازدید: 124
-

حاج میرزا یوسف ابراهیمی نسب

کد متوفی: 6092260 یازدید: 122
۱۳۱۴/۰۷/۲۳ - ۱۳۹۴/۰۱/۰۷

حاج میرزا یوسف ابراهیمی نسب

کد متوفی: 6092346 یازدید: 218
۱۳۱۴/۰۷/۰۱ - ۱۳۹۴/۰۱/۰۷

حاج میرزا یوسف ابراهیمی نسب

کد متوفی: 6092362 یازدید: 212
۱۳۱۴/۰۴/۰۵ - ۱۳۹۴/۰۱/۰۷

معصومه حواری

کد متوفی: 6093260 یازدید: 245
1358/05/20 - 1397/12/04

کد متوفی: 6093792 یازدید: 140
-

کد متوفی: 6093805 یازدید: 131
-

عباس جلالیان

کد متوفی: 6094952 یازدید: 326
۱۳۲۵/۰۲/۰۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

حاجی رضا نیرومند فرزند خلیل

کد متوفی: 6096184 یازدید: 512
1352/1/12 - 1399/12/15

عباس آذرنیوش

کد متوفی: 6096346 یازدید: 163
191371 - 2031399

محمد تقی راحت

کد متوفی: 6099589 یازدید: 338
- 1400/01/21

عبدالرسول فخاری

کد متوفی: 6099669 یازدید: 120
-

‌ ‌

کد متوفی: 6099818 یازدید: 569
-

محمد صنعتی

کد متوفی: 6100835 یازدید: 267
1377 - 1400/25/1

امیرحسین شایگان فرد

کد متوفی: 6108951 یازدید: 7712
1378/12/07 - 1400/01/31

حاج قاسم زردشت

کد متوفی: 6109127 یازدید: 477
1303/12/04 - 1399/06/16

شهناز دولت دوست

کد متوفی: 6110351 یازدید: 102
1324 - 07/03/1367

عباس آذرنیوش

کد متوفی: 6111308 یازدید: 102
01�91371 - 20�31399

عباس آذرنیوش

کد متوفی: 6111312 یازدید: 294
191371 - 2031399

محمدهادی کریمی

کد متوفی: 6112017 یازدید: 6975
۱۳۷۸/۷/۲۰ - ۱۴۰۰/۲/۱۰

معصومه خانم معتقد

کد متوفی: 6113988 یازدید: 148
1310/06/05 - 1391/02/19

محمدحسین بهنام

کد متوفی: 6114870 یازدید: 128
-

محمد علی کیخسروی

کد متوفی: 6115240 یازدید: 77
- 20/2/1400

محمد علی کیخسروی

کد متوفی: 6115241 یازدید: 522
- 20/2/1400

حاج غریب جعفرزاده

کد متوفی: 6115455 یازدید: 214
1304/04/16 - 1393/01/19

غریب جعفرزاده

کد متوفی: 6115559 یازدید: 89
1304/04/01 - 1393/01/19

بهمن شاهسونی

کد متوفی: 6115901 یازدید: 130
- 25/5/1371

بهمن شاهسونی

کد متوفی: 6115919 یازدید: 143
- 1371/5/25

بهمن شاهسونی

کد متوفی: 6115928 یازدید: 241
- 1371/5/25

معصومه خوبکار

کد متوفی: 6118865 یازدید: 340
-

حاج غلامرضا کاویانی

کد متوفی: 6119202 یازدید: 447
- 1400/02/31

سیمین ایمن

کد متوفی: 6120984 یازدید: 173
1345/02/02 - 1398/04/02

امیرعلی یاراحمدی

کد متوفی: 6121017 یازدید: 443
1391/02/20 - 1399/09/05

حاج محمود فردایی

کد متوفی: 6124258 یازدید: 236
- 1400/03/21

حاج علی محمد فردایی

کد متوفی: 6125522 یازدید: 1591
1317 - 1400/03/29

حاج آقا عزیز ابادزردشتی

کد متوفی: 6128426 یازدید: 311
1304/01/05 - 1400/04/10

نجف نجفی

کد متوفی: 6130858 یازدید: 127
-

حاج محمدحسین کاوه-حاجیه معصومه شبستری ‌

کد متوفی: 6131360 یازدید: 97
- 1399/04/24

‌ ‌

کد متوفی: 6131362 یازدید: 109
-

منیژه صمدی

کد متوفی: 6131669 یازدید: 187
1328/04/10 - 1400/04/21

حاج امیر احصایی

کد متوفی: 6131692 یازدید: 200
- 1399/04/27

علی جلالی

کد متوفی: 6132433 یازدید: 1005
1370/11/06 - 1400/04/16

نعمت الله نعمت پور

کد متوفی: 6132557 یازدید: 408
1331/09/01 - 1400/04/08

حاج آقا عزیز آبادزردشتی

کد متوفی: 6132582 یازدید: 112
- 1400/04/11

غلام رضا کاویانی

کد متوفی: 6132666 یازدید: 81
-

کربلایی اصغر زارعی

کد متوفی: 6132755 یازدید: 415
1347/05/05 - 1400/04/24

نرجس شهریاری

کد متوفی: 6133091 یازدید: 101
1306/03/07 - 1399/08/02

نرجس شهریاری

کد متوفی: 6133099 یازدید: 963
1306/03/07 - 1399/08/02

غلامرضا لاریزاده

کد متوفی: 6133769 یازدید: 77
-

حاج محمد رضا افتخاری

کد متوفی: 6136250 یازدید: 122
1315 - 1400/05/13

خانم افسرده

کد متوفی: 6137210 یازدید: 67
-

سجاد بیات

کد متوفی: 6137439 یازدید: 207
1360/12/23 - 1399/12/23

خادم الشهدا سید ابراهیم کشفی

کد متوفی: 6138103 یازدید: 828
1333/09/24 - 1400/04/14

حاج خلیل مباشری

کد متوفی: 6140293 یازدید: 328
1320/09/08 - 1399/05/26

کیهان روشن روان

کد متوفی: 6140310 یازدید: 72
- 1400/05/23

کبری رجبی

کد متوفی: 6141302 یازدید: 129
1325 - 1385

حاج غریبعلی علیخانی

کد متوفی: 6141351 یازدید: 2018
1342/03/08 - 1399/05/27

عصمت دعاگویی

کد متوفی: 6143249 یازدید: 137
1336/04/01 - 1400/04/28

شعبان تاتی

کد متوفی: 6146529 یازدید: 78
1339/01/10 - 1383/06/10

مجید مرادی

کد متوفی: 6146564 یازدید: 240
- 1400/06/08

امین درویشی

کد متوفی: 6147725 یازدید: 117
-

محمد صالح بصیری

کد متوفی: 6148634 یازدید: 910
- 1400/06/11

حاج قاسم زردشت

کد متوفی: 6148675 یازدید: 193
1303/12/04 - 1399/06/16

عباس آکار

کد متوفی: 6150595 یازدید: 90
-

معصومه شاهسون

کد متوفی: 6151198 یازدید: 346
1344/01/01 - 1400/03/11

کوکب زارع

کد متوفی: 6151319 یازدید: 95
1309/07/01 - 1387/07/01

سید حسین موسوی مقدس

کد متوفی: 6152142 یازدید: 86
-

مرحوم کرمی

کد متوفی: 6152459 یازدید: 330
-

بهرام دهقان

کد متوفی: 6153435 یازدید: 216
1337/04/15 - 1390/04/07

حاج محمد علی استقبالی

کد متوفی: 6156513 یازدید: 55
1327 - 1391/07/17

گلنسا شاهسونی

کد متوفی: 6158172 یازدید: 413
1339/06/01 - 1400/07/25

باران (فاطمه) علیمردانی

کد متوفی: 6161112 یازدید: 161
-

غلامرضا حسینی

کد متوفی: 6161835 یازدید: 49
1298 - 1366/01/04

ولی (امیر) فدایی

کد متوفی: 6163223 یازدید: 46
-

ولی (امیر) فدایی

کد متوفی: 6163224 یازدید: 333
1356/01/01 -

فاطمه یاراحمدی

کد متوفی: 6167172 یازدید: 124
-

فاطمه یاراحمدی

کد متوفی: 6167173 یازدید: 36
1334/01/17 - 1400/01/24

بهرام زارعی

کد متوفی: 6167432 یازدید: 634
1313/06/01 - 1396/03/21

جواد زارع

کد متوفی: 6167437 یازدید: 352
1366/03/25 - 1399/08/20

اکبر کوهگرد

کد متوفی: 6167470 یازدید: 685
1348/10/05 - 1400/09/08

سکینه باذل

کد متوفی: 6168239 یازدید: 47
1343/01/21 - 1399/07/23

طاهره نظرزاده

کد متوفی: 6168772 یازدید: 202
-

حسین زینل پور

کد متوفی: 6169210 یازدید: 41
1322/01/06 - 1400/09/20

حسین زینل پور

کد متوفی: 6169211 یازدید: 76
1322/01/06 - 1400/09/20

حسین زینل پور

کد متوفی: 6170800 یازدید: 109
1322/01/06 - 1400/09/20

محسن علیخواهی

کد متوفی: 6173560 یازدید: 40
1364/12/01 - 1400/11/16

محمود صادقیان

کد متوفی: 6174604 یازدید: 28
-

زهرا زهرا فرجی

کد متوفی: 6174741 یازدید: 36
-

عشرت زردشت

کد متوفی: 6178304 یازدید: 265
-

مهدی صادقیان

کد متوفی: 6178602 یازدید: 157
1360/10/14 - 1400/11/02

مهدی شبانی شهر بابکی

کد متوفی: 6178769 یازدید: 35
1363/01/20 - 1400/01/14

مریم سلطان خوددانی

کد متوفی: 6179249 یازدید: 67
- 1400/11/10

شادروان حاج کیومرث کوهکن

کد متوفی: 6181643 یازدید: 199
1315/10/10 - 1400/11/24

صدیقه بحرانی

کد متوفی: 6182626 یازدید: 22
1336/03/25 - 1399/03/01

کربلایی غلامحسین اسماعیلی

کد متوفی: 6185782 یازدید: 220
1340/01/01 - 1399/12/24

سید محمد فقیه

کد متوفی: 6188649 یازدید: 60
- 1401/01/03

حاج سید محمد فقیه نی ریز

کد متوفی: 6189051 یازدید: 72
1320/01/21 - 1401/01/02

حاج سید محمد فقیه نی ریزی

کد متوفی: 6189053 یازدید: 27
-

حاج سید محمد فقیه نی ریزی

کد متوفی: 6189093 یازدید: 414
1321/01/21 - 1401/01/02

کربلایی محسن فردوسی

کد متوفی: 6189109 یازدید: 37
-

علیرضا نریمان

کد متوفی: 6195667 یازدید: 95
1380/11/16 - 1401/02/07

ماه جان نقدی

کد متوفی: 6197018 یازدید: 198
1340/02/02 - 1400/02/27

مرتضی نازور

کد متوفی: 6198338 یازدید: 197
1366/05/08 - 1401/02/18

مرتضی نازور

کد متوفی: 6198342 یازدید: 17
-

علی حسین صفری

کد متوفی: 6199065 یازدید: 24
-

محمد کرمی راد

کد متوفی: 6199364 یازدید: 38
1359 - 1401/02/10

محمد و سارا کرمی راد

کد متوفی: 6199365 یازدید: 298
1359 - 1401/02/10

کاظم جعفری

کد متوفی: 6199414 یازدید: 106
1314/07/01 - 1401/01/27

غلامحسین نصیری

کد متوفی: 6201840 یازدید: 26
- 1401/03/13

مریم رئوفی

کد متوفی: 6202649 یازدید: 21
1379/04/12 - 1400/11/13

محمدرضا جاوید

کد متوفی: 6203779 یازدید: 2425
-

حاجیه جیران بیات

کد متوفی: 6203810 یازدید: 106
1311/10/12 - 1401/03/26

محمدرضا جاوید

کد متوفی: 6203819 یازدید: 46
-

نجمه‌ مرتضایی

کد متوفی: 6203825 یازدید: 37
1342/01/05 - 1392/10/04

حاج مسیح تواضع

کد متوفی: 6206015 یازدید: 37
- 1401/04/14

شوکت مختاری

کد متوفی: 6206029 یازدید: 59
-

عباس زارع پیشه

کد متوفی: 6206540 یازدید: 37
1318/10/11 - 1401/04/16

نثار عزیزانمان محمدتقی و سعیده اصلاح

کد متوفی: 6208278 یازدید: 754
1374/10/19 - 1400/05/14

مجتبی گنجی

کد متوفی: 6208331 یازدید: 28
-

جعفر علی امکانی

کد متوفی: 6208395 یازدید: 33
-

هوشنگ شاهسوندحسنی

کد متوفی: 6209481 یازدید: 16
-

حاج یوسف لطفی زاده

کد متوفی: 6210875 یازدید: 55
1313/09/01 - 1393/03/14

محمدحسين لطفی زاده

کد متوفی: 6211393 یازدید: 87
1341/11/15 - 1381/06/11

زنده یاد ابوذر علیخانی

کد متوفی: 6212411 یازدید: 49
1378/06/12 - 1400/05/17

بهنام رحیمی

کد متوفی: 6213273 یازدید: 167
1355/12/01 - 1386/06/01

حاج رضا کاسبی

کد متوفی: 6214548 یازدید: 17
1345/01/10 - 1401/06/05

پاسدار جانباز حاج رضا کاسبی

کد متوفی: 6214549 یازدید: 605
1345/01/10 - 1401/06/05

رضا کاسبی

کد متوفی: 6214582 یازدید: 81
1345/01/10 - 1401/06/05

علی اصغر وکبری بابازاده

کد متوفی: 6214600 یازدید: 37
-

خیرالنساء عسکری

کد متوفی: 6215482 یازدید: 588
1331/06/10 - 1401/06/02

علی اکبر خواجه زاده

کد متوفی: 6215485 یازدید: 50
-

خواجه زاده خواجه زاده

کد متوفی: 6215487 یازدید: 19
-

محسن حسنی

کد متوفی: 6216701 یازدید: 151
1358/02/01 - 1401/06/24

حاج غلامحسین تندهوش

کد متوفی: 6219216 یازدید: 149
1314/07/01 - 1401/08/27

صاحب امیری

کد متوفی: 6219630 یازدید: 95
-

حاج اصغر شاهسوندحسینی

کد متوفی: 6219762 یازدید: 16
1323/09/03 - 1401/02/06

محمود کوه پیما

کد متوفی: 6220539 یازدید: 12
1331/04/05 - 1399/06/19

حسین مقصودی

کد متوفی: 6220894 یازدید: 13
- 1397/02/27

مسعود مباشر ی

کد متوفی: 6223251 یازدید: 52
1345/06/30 - 1401/11/01

مسعود مباشری

کد متوفی: 6223267 یازدید: 99
1345/06/30 - 1401/11/01

زهرا افتخاری

کد متوفی: 6224203 یازدید: 20
1332/01/07 - 1399/08/26

امراله جلالی

کد متوفی: 6228062 یازدید: 549
1319/06/23 - 1390/09/26

امراله جلالی

کد متوفی: 6228133 یازدید: 327
1319/06/23 - 1390/09/26

فاطمه یاراحمدی

کد متوفی: 6230298 یازدید: 42
1334/01/18 - 1400/01/24

جواد بیگی

کد متوفی: 6232139 یازدید: 427
- 1402/03/16

حاج صفر فرج زاده

کد متوفی: 6232627 یازدید: 14
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید