آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان تاکستان

مه لقا قاسمی

کد متوفی: 23443 یازدید: 326
-

بهروز رحمانی

کد متوفی: 30757 یازدید: 322
-

خوشقدم سلیمانی

کد متوفی: 31042 یازدید: 274
-

زینب طاهرخانی فرزند نوروزعلی

کد متوفی: 31046 یازدید: 273
-

حمیدرضا طاهرخانی

کد متوفی: 35174 یازدید: 409
-

کربلایی خانم ثریا عزیزمحمدی

کد متوفی: 39126 یازدید: 304
-

کربلایی ثریا عزیزمحمدی

کد متوفی: 39131 یازدید: 216
-

حاج داود مهرعلی

کد متوفی: 41829 یازدید: 228
-

حاج محمد علیی و حاجیه گرجی عیوضی

کد متوفی: 45385 یازدید: 259
-

فاطمه کرمانی مقام

کد متوفی: 46012 یازدید: 306
-

عباس هاشمی جم

کد متوفی: 46045 یازدید: 245
-

مهدی محمد خانی

کد متوفی: 58890 یازدید: 192
-

اکرم حیدری

کد متوفی: 63115 یازدید: 247
-

مهدی رحمانی

کد متوفی: 75835 یازدید: 196
-

مهدی رحمانی

کد متوفی: 75859 یازدید: 200
-

مهدی رحمانی

کد متوفی: 75863 یازدید: 203
-

محمد وملک الله یاری الله یاری

کد متوفی: 76596 یازدید: 225
-

زهرا حاجی زاده

کد متوفی: 77188 یازدید: 220
-

محبوبه طاهر خاني

کد متوفی: 6001565 یازدید: 253
-

اباصلت لطفی

کد متوفی: 6003463 یازدید: 258
-

حاج سید عبدالصمد خضری

کد متوفی: 6007061 یازدید: 640
-

طیبه رحمانی رمضان

کد متوفی: 6008434 یازدید: 343
-

علی رسولی فر

کد متوفی: 6008589 یازدید: 248
-

خدیجه غفوری

کد متوفی: 6010845 یازدید: 278
-

غلامحسین علی بخشی

کد متوفی: 6011343 یازدید: 517
-

حاج زعفروفرزندش مصطفی کریمی

کد متوفی: 6012160 یازدید: 236
-

ستایش علیپور محمدی

کد متوفی: 6016703 یازدید: 216
-

قدرت اله جعفری

کد متوفی: 6022715 یازدید: 222
-

حاج سید احد خضری

کد متوفی: 6023618 یازدید: 698
-

سیده ریحانه سادات خضری

کد متوفی: 6028680 یازدید: 558
-

(رقیه نظرزاده رضایی)

کد متوفی: 6029356 یازدید: 233
-

قاسم نایبلو

کد متوفی: 6031201 یازدید: 242
-

طاهره بهادر

کد متوفی: 6036450 یازدید: 211
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039482 یازدید: 215
-

احمد مهرعلیان

کد متوفی: 6041692 یازدید: 234
-

جواد(پارسا) قاسمی

کد متوفی: 6043677 یازدید: 205
-

فاطمه رفیعی

کد متوفی: 6044127 یازدید: 217
-

مهدی محمدرضایی

کد متوفی: 6046922 یازدید: 191
-

عبدالله ذوالقدر

کد متوفی: 6063053 یازدید: 452
1341/01/01 - 1365/02/28

محمم نوجگ

کد متوفی: 6067196 یازدید: 196
نوکچک - حومم

وحید زمانی

کد متوفی: 6067277 یازدید: 192
1363/10/9 - 1398/12/20

محمدتقی حدادزاده

کد متوفی: 6070282 یازدید: 207
1323/04/10 - 1395/04/02

آریا خدابنده

کد متوفی: 6076909 یازدید: 240
-

محمدرضا عرب محمدی

کد متوفی: 6078127 یازدید: 191
۱۳۲۴ - ۱۳۹۵

وحید زمانی

کد متوفی: 6081036 یازدید: 437
1364/10/9 - 1398/12/20

سید محمد سید ابراهیمی

کد متوفی: 6082037 یازدید: 262
1364/11/3 - 1399/1/29

حسنقلی و بهمن و رضا جلال

کد متوفی: 6090045 یازدید: 297
-

ابوالفضل صمدیان

کد متوفی: 6090991 یازدید: 292
1358/06/01 - 1398/10/07

همایون علیخانی

کد متوفی: 6096771 یازدید: 207
1320/05/20 - 1400/01/19

کریم اله اسکندری

کد متوفی: 6101965 یازدید: 466
1351/04/01 - 1397/11/06

محمدحسین عبداللهی فرد

کد متوفی: 6102442 یازدید: 178
1332/4/9 - 1399/8/22

خدیجه چوپانی

کد متوفی: 6102641 یازدید: 1438
1343/9/1 - 1400/1/26

بزرگ خاندان قدرت اسدالهی

کد متوفی: 6103619 یازدید: 232
۱۳۱۳/۰۶/۰۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۳

مریم خدایاری

کد متوفی: 6104642 یازدید: 179
1334/09/01 - 1399/12/14

کربلایی حسین کاظم لو

کد متوفی: 6109837 یازدید: 926
1350/01/06 - 1399/05/25

حاج قدیر قلعه قوند

کد متوفی: 6110529 یازدید: 539
1336/04/12 - 1399/01/21

حاجیه کبری قلعه قوند

کد متوفی: 6110553 یازدید: 550
1332/11/11 - 1399/11/11

سکینه جعفرخانی

کد متوفی: 6113609 یازدید: 333
1342/08/05 - 1399/08/16

داریوش ایزدی

کد متوفی: 6114771 یازدید: 184
1357/01/13 - 1388/02/31

مهناز غلامی

کد متوفی: 6117065 یازدید: 624
۱۳۳۰/۱۱/۱۷ - ۱۴۰۰/۱/۳۱

کیومرث احدی

کد متوفی: 6120980 یازدید: 388
1357/06/31 - 1400/03/03

جواد زمانی

کد متوفی: 6124698 یازدید: 175
1346/07/10 - 1400/03/05

حامد(رسول ) حاجی زاده

کد متوفی: 6125004 یازدید: 311
1363/06/31 - 1391/03/27

صفر یوسفلو

کد متوفی: 6125353 یازدید: 186
1337/06/09 - 1400/03/28

غلامرضا رمضانی

کد متوفی: 6127945 یازدید: 200
1368/12/09 - 1400/04/09

خوش قدم بهبودی

کد متوفی: 6128183 یازدید: 225
- 1387/04/12

مشهدی حمداله محمودی

کد متوفی: 6135191 یازدید: 144
1349/06/06 - 1399/03/05

حسین رحیمی

کد متوفی: 6141330 یازدید: 307
1348/11/13 - 1364/11/25

آقای طاهرخانی

کد متوفی: 6146463 یازدید: 221
- 1400

حاج بیت الله حیدری

کد متوفی: 6158162 یازدید: 548
1323/01/05 - 1400/07/27

فاطمه نوری

کد متوفی: 6159583 یازدید: 254
1315/03/01 - 1397/12/03

حاج رمضان شکری

کد متوفی: 6160636 یازدید: 115
-

حاج رمضان شکری

کد متوفی: 6160736 یازدید: 216
- 1400/08/08

حاجیه صفیه امینی

کد متوفی: 6161125 یازدید: 196
- 1393/08/26

علی شیرخانلو

کد متوفی: 6162553 یازدید: 200
-

علیرضا امینی

کد متوفی: 6162961 یازدید: 89
-

علیرضا امینی

کد متوفی: 6163136 یازدید: 109
-

علیرضا امینی

کد متوفی: 6163138 یازدید: 214
- 1397/04/10

فضل الله رسولی

کد متوفی: 6163673 یازدید: 89
1324/11/24 - 1375/06/09

فضل الله رسولی

کد متوفی: 6163675 یازدید: 115
1324/11/24 - 1375/06/09

حاج محمد علی حاج محمدی

کد متوفی: 6164728 یازدید: 203
1334/01/02 - 1380/05/05

زهرا رحمنی

کد متوفی: 6164736 یازدید: 157
-

فاطمه لشگری

کد متوفی: 6168263 یازدید: 414
- 1400/09/24

سجاد حیدری

کد متوفی: 6168847 یازدید: 103
1369/02/17 - 1397/04/19

نذر صلوات نذر صلوات

کد متوفی: 6170536 یازدید: 156
-

بتول وجدانی

کد متوفی: 6170818 یازدید: 111
- 1400/10/27

سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6172113 یازدید: 420
-

سرباز بی ادعا ......

کد متوفی: 6172163 یازدید: 172
-

سردار سلیمانی سلیمانی

کد متوفی: 6172228 یازدید: 64
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6172233 یازدید: 111
-

امیر غفوری

کد متوفی: 6181292 یازدید: 199
1359 - 1385

مشهدی محمد علی غفوری

کد متوفی: 6182111 یازدید: 204
1302/07/01 - 1386/12/17

ابوالفضل غفوری

کد متوفی: 6182123 یازدید: 236
1386/02/29 - 1400/10/17

مشهدی کمال صفی خانی

کد متوفی: 6183209 یازدید: 76
-

محمدعلی مردانی

کد متوفی: 6184105 یازدید: 55
-

رقيه رحمني

کد متوفی: 6184526 یازدید: 371
- 1400/12/03

عالیه لشگری

کد متوفی: 6185125 یازدید: 127
1325/07/03 - 1400/12/10

حاج صفر رحمانی

کد متوفی: 6189863 یازدید: 158
1320/05/03 - 1401/01/03

ایرج رحمنی

کد متوفی: 6192015 یازدید: 76
- 1401/01/15

نجفعلی یوسفی

کد متوفی: 6192179 یازدید: 95
1343/03/02 - 1401/01/14

حاج داود عابدین مقانکی

کد متوفی: 6194732 یازدید: 258
1308/03/06 - 1391/02/08

داود عابدین

کد متوفی: 6194739 یازدید: 108
1308/04/02 - 1391/02/08

سیدجلال حسینی

کد متوفی: 6195390 یازدید: 836
- 1401/01/29

اصغر صادقی

کد متوفی: 6197869 یازدید: 46
1356/02/07 - 1401/02/18

کتابعلی انصاری

کد متوفی: 6197970 یازدید: 62
-

مظفر تاروردی

کد متوفی: 6197973 یازدید: 56
- 1401/02/19

رحمان زمانی

کد متوفی: 6199047 یازدید: 155
-

نظامعلی کاظم خانلو

کد متوفی: 6201501 یازدید: 177
1348/07/12 - 1389/10/02

سیدسعید طالبی

کد متوفی: 6201859 یازدید: 57
1351/06/31 - 1381/03/18

فاطمه شهسواری

کد متوفی: 6201862 یازدید: 64
1359 - 1381/03/18

سمانه مهرعلیان

کد متوفی: 6205693 یازدید: 217
-

علیرضا صفابپیچ

کد متوفی: 6206707 یازدید: 150
1382/04/19 - 1401/04/25

عباس نادري

کد متوفی: 6207014 یازدید: 87
-

کربلایی حورا سادات فصیحی لنگرودی

کد متوفی: 6211016 یازدید: 277
-

ثمرخ اروجی (گنبدک)

کد متوفی: 6218065 یازدید: 146
1324/08/10 - 1384/06/08

کربلایی محسن برخورداری

کد متوفی: 6218595 یازدید: 258
1325/03/02 - 1401/08/09

فاطمه بیگدلی

کد متوفی: 6222979 یازدید: 41
-

روح الله اجورلو

کد متوفی: 6224941 یازدید: 155
1320 - 1401

گرجی عیوضی لوشکانی

کد متوفی: 6225503 یازدید: 81
1320/06/20 - 1400/03/10

منصور و ایران طاهرخانی

کد متوفی: 6230281 یازدید: 46
1338 - 1397

مولود مولایی

کد متوفی: 6230951 یازدید: 44
1307/01/01 - 1400/11/13

غفار طارمی

کد متوفی: 6231476 یازدید: 69
-

فرانگیر مرادی

کد متوفی: 6242394 یازدید: 17
1316/07/04 - 1402/08/17

حاج رمضانعلی جمشیدی

کد متوفی: 6242663 یازدید: 29
1342/01/02 - 1402/09/06

رقیه سیاحتی اظهر

کد متوفی: 6242965 یازدید: 80
1338/04/10 - 1402/10/01

رقیه سیاحتی اظهر

کد متوفی: 6242966 یازدید: 16
1338/04/10 - 1402/10/01

رقیه سیاحتی اظهر

کد متوفی: 6242967 یازدید: 17
1338/04/10 - 1402/10/01

احسان بابایی

کد متوفی: 6244702 یازدید: 173
1382/06/25 - 1402/09/24

حاجیه خانم منور صادقپور لوشکانی

کد متوفی: 6245697 یازدید: 14
1308/07/08 - 1388/02/28

حاج رضا شقاقی نژاد لوشکانی

کد متوفی: 6245698 یازدید: 12
1303/01/01 - 1386/05/01

سکینه خاتون عیوضی لوشکانی

کد متوفی: 6245705 یازدید: 30
1319/10/14 - 1396/11/10

کربلایی امیر آخوندی

کد متوفی: 6246383 یازدید: 117
1310/12/03 - 1401/07/25

حاج قربان پنجی

کد متوفی: 6246388 یازدید: 12
-

فضلعلی صدری

کد متوفی: 6249063 یازدید: 58
1345/01/01 - 1395/04/17

مسیحا قموشی

کد متوفی: 6249233 یازدید: 12
-

سمانه رضایی

کد متوفی: 6249675 یازدید: 189
-

حاجیه خانم آسیه لشگری

کد متوفی: 6250431 یازدید: 37
-

حاج‌رضا زمانی

کد متوفی: 6250885 یازدید: 7
1330/04/04 - 1399/08/06

اتوسا پیرکاری

کد متوفی: 6252108 یازدید: 147
-

اتوسا پیر کاری

کد متوفی: 6252110 یازدید: 1
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید