آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان تاکستان

مه لقا قاسمی

کد متوفی: 23443 یازدید: 252
-

بهروز رحمانی

کد متوفی: 30757 یازدید: 254
-

خوشقدم سلیمانی

کد متوفی: 31042 یازدید: 229
-

زینب طاهرخانی فرزند نوروزعلی

کد متوفی: 31046 یازدید: 224
-

حمیدرضا طاهرخانی

کد متوفی: 35174 یازدید: 367
-

کربلایی خانم ثریا عزیزمحمدی

کد متوفی: 39126 یازدید: 237
-

کربلایی ثریا عزیزمحمدی

کد متوفی: 39131 یازدید: 178
-

حاج داود مهرعلی

کد متوفی: 41829 یازدید: 193
-

حاج محمد علیی و حاجیه گرجی عیوضی

کد متوفی: 45385 یازدید: 227
-

فاطمه کرمانی مقام

کد متوفی: 46012 یازدید: 272
-

عباس هاشمی جم

کد متوفی: 46045 یازدید: 206
-

مهدی محمد خانی

کد متوفی: 58890 یازدید: 157
-

اکرم حیدری

کد متوفی: 63115 یازدید: 209
-

مهدی رحمانی

کد متوفی: 75835 یازدید: 157
-

مهدی رحمانی

کد متوفی: 75859 یازدید: 162
-

مهدی رحمانی

کد متوفی: 75863 یازدید: 166
-

محمد وملک الله یاری الله یاری

کد متوفی: 76596 یازدید: 187
-

زهرا حاجی زاده

کد متوفی: 77188 یازدید: 185
-

محبوبه طاهر خاني

کد متوفی: 6001565 یازدید: 200
-

اباصلت لطفی

کد متوفی: 6003463 یازدید: 218
-

حاج سید عبدالصمد خضری

کد متوفی: 6007061 یازدید: 597
-

طیبه رحمانی رمضان

کد متوفی: 6008434 یازدید: 302
-

علی رسولی فر

کد متوفی: 6008589 یازدید: 210
-

خدیجه غفوری

کد متوفی: 6010845 یازدید: 232
-

غلامحسین علی بخشی

کد متوفی: 6011343 یازدید: 468
-

حاج زعفروفرزندش مصطفی کریمی

کد متوفی: 6012160 یازدید: 194
-

ستایش علیپور محمدی

کد متوفی: 6016703 یازدید: 175
-

قدرت اله جعفری

کد متوفی: 6022715 یازدید: 175
-

حاج سید احد خضری

کد متوفی: 6023618 یازدید: 621
-

سیده ریحانه سادات خضری

کد متوفی: 6028680 یازدید: 510
-

(رقیه نظرزاده رضایی)

کد متوفی: 6029356 یازدید: 185
-

قاسم نایبلو

کد متوفی: 6031201 یازدید: 195
-

طاهره بهادر

کد متوفی: 6036450 یازدید: 172
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039482 یازدید: 174
-

احمد مهرعلیان

کد متوفی: 6041692 یازدید: 195
-

جواد(پارسا) قاسمی

کد متوفی: 6043677 یازدید: 167
-

فاطمه رفیعی

کد متوفی: 6044127 یازدید: 175
-

مهدی محمدرضایی

کد متوفی: 6046922 یازدید: 150
-

عبدالله ذوالقدر

کد متوفی: 6063053 یازدید: 408
1341/01/01 - 1365/02/28

محمم نوجگ

کد متوفی: 6067196 یازدید: 155
نوکچک - حومم

وحید زمانی

کد متوفی: 6067277 یازدید: 159
1363/10/9 - 1398/12/20

محمدتقی حدادزاده

کد متوفی: 6070282 یازدید: 159
1323/04/10 - 1395/04/02

آریا خدابنده

کد متوفی: 6076909 یازدید: 203
-

محمدرضا عرب محمدی

کد متوفی: 6078127 یازدید: 155
۱۳۲۴ - ۱۳۹۵

وحید زمانی

کد متوفی: 6081036 یازدید: 412
1364/10/9 - 1398/12/20

سید محمد سید ابراهیمی

کد متوفی: 6082037 یازدید: 224
1364/11/3 - 1399/1/29

حسنقلی و بهمن و رضا جلال

کد متوفی: 6090045 یازدید: 238
-

ابوالفضل صمدیان

کد متوفی: 6090991 یازدید: 235
1358/06/01 - 1398/10/07

همایون علیخانی

کد متوفی: 6096771 یازدید: 172
1320/05/20 - 1400/01/19

کریم اله اسکندری

کد متوفی: 6101965 یازدید: 433
1351/04/01 - 1397/11/06

محمدحسین عبداللهی فرد

کد متوفی: 6102442 یازدید: 145
1332/4/9 - 1399/8/22

خدیجه چوپانی

کد متوفی: 6102641 یازدید: 1395
1343/9/1 - 1400/1/26

بزرگ خاندان قدرت اسدالهی

کد متوفی: 6103619 یازدید: 193
۱۳۱۳/۰۶/۰۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۳

مریم خدایاری

کد متوفی: 6104642 یازدید: 150
1334/09/01 - 1399/12/14

کربلایی حسین کاظم لو

کد متوفی: 6109837 یازدید: 623
1350/01/06 - 1399/05/25

حاج قدیر قلعه قوند

کد متوفی: 6110529 یازدید: 465
1336/04/12 - 1399/01/21

حاجیه کبری قلعه قوند

کد متوفی: 6110553 یازدید: 478
1332/11/11 - 1399/11/11

سکینه جعفرخانی

کد متوفی: 6113609 یازدید: 295
1342/08/05 - 1399/08/16

داریوش ایزدی

کد متوفی: 6114771 یازدید: 157
1357/01/13 - 1388/02/31

مهناز غلامی

کد متوفی: 6117065 یازدید: 580
۱۳۳۰/۱۱/۱۷ - ۱۴۰۰/۱/۳۱

کیومرث احدی

کد متوفی: 6120980 یازدید: 327
1357/06/31 - 1400/03/03

جواد زمانی

کد متوفی: 6124698 یازدید: 136
1346/07/10 - 1400/03/05

حامد(رسول ) حاجی زاده

کد متوفی: 6125004 یازدید: 271
1363/06/31 - 1391/03/27

صفر یوسفلو

کد متوفی: 6125353 یازدید: 154
1337/06/09 - 1400/03/28

غلامرضا رمضانی

کد متوفی: 6127945 یازدید: 153
1368/12/09 - 1400/04/09

خوش قدم بهبودی

کد متوفی: 6128183 یازدید: 180
- 1387/04/12

مشهدی حمداله محمودی

کد متوفی: 6135191 یازدید: 115
1349/06/06 - 1399/03/05

حسین رحیمی

کد متوفی: 6141330 یازدید: 277
1348/11/13 - 1364/11/25

آقای طاهرخانی

کد متوفی: 6146463 یازدید: 190
- 1400

حاج بیت الله حیدری

کد متوفی: 6158162 یازدید: 509
1323/01/05 - 1400/07/27

فاطمه نوری

کد متوفی: 6159583 یازدید: 200
1315/03/01 - 1397/12/03

حاج رمضان شکری

کد متوفی: 6160636 یازدید: 87
-

حاج رمضان شکری

کد متوفی: 6160736 یازدید: 179
- 1400/08/08

حاجیه صفیه امینی

کد متوفی: 6161125 یازدید: 166
- 1393/08/26

علی شیرخانلو

کد متوفی: 6162553 یازدید: 169
-

علیرضا امینی

کد متوفی: 6162961 یازدید: 58
-

علیرضا امینی

کد متوفی: 6163136 یازدید: 72
-

علیرضا امینی

کد متوفی: 6163138 یازدید: 131
- 1397/04/10

فضل الله رسولی

کد متوفی: 6163673 یازدید: 56
1324/11/24 - 1375/06/09

فضل الله رسولی

کد متوفی: 6163675 یازدید: 77
1324/11/24 - 1375/06/09

حاج محمد علی حاج محمدی

کد متوفی: 6164728 یازدید: 69
1334/01/02 - 1380/05/05

زهرا رحمنی

کد متوفی: 6164736 یازدید: 128
-

فاطمه لشگری

کد متوفی: 6168263 یازدید: 390
- 1400/09/24

سجاد حیدری

کد متوفی: 6168847 یازدید: 70
1369/02/17 - 1397/04/19

نذر صلوات نذر صلوات

کد متوفی: 6170536 یازدید: 119
-

بتول وجدانی

کد متوفی: 6170818 یازدید: 90
- 1400/10/27

سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6172113 یازدید: 381
-

سرباز بی ادعا ......

کد متوفی: 6172163 یازدید: 149
-

سردار سلیمانی سلیمانی

کد متوفی: 6172228 یازدید: 41
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6172233 یازدید: 82
-

امیر غفوری

کد متوفی: 6181292 یازدید: 169
1359 - 1385

مشهدی محمد علی غفوری

کد متوفی: 6182111 یازدید: 179
1302/07/01 - 1386/12/17

ابوالفضل غفوری

کد متوفی: 6182123 یازدید: 198
1386/02/29 - 1400/10/17

مشهدی کمال صفی خانی

کد متوفی: 6183209 یازدید: 44
-

محمدعلی مردانی

کد متوفی: 6184105 یازدید: 33
-

رقيه رحمني

کد متوفی: 6184526 یازدید: 347
- 1400/12/03

عالیه لشگری

کد متوفی: 6185125 یازدید: 106
1325/07/03 - 1400/12/10

حاج صفر رحمانی

کد متوفی: 6189863 یازدید: 136
1320/05/03 - 1401/01/03

ایرج رحمنی

کد متوفی: 6192015 یازدید: 48
- 1401/01/15

نجفعلی یوسفی

کد متوفی: 6192179 یازدید: 71
1343/03/02 - 1401/01/14

حاج داود عابدین مقانکی

کد متوفی: 6194732 یازدید: 213
1308/03/06 - 1391/02/08

داود عابدین

کد متوفی: 6194739 یازدید: 78
1308/04/02 - 1391/02/08

سیدجلال حسینی

کد متوفی: 6195390 یازدید: 794
- 1401/01/29

اصغر صادقی

کد متوفی: 6197869 یازدید: 26
1356/02/07 - 1401/02/18

کتابعلی انصاری

کد متوفی: 6197970 یازدید: 40
-

مظفر تاروردی

کد متوفی: 6197973 یازدید: 32
- 1401/02/19

رحمان زمانی

کد متوفی: 6199047 یازدید: 134
-

نظامعلی کاظم خانلو

کد متوفی: 6201501 یازدید: 155
1348/07/12 - 1389/10/02

سیدسعید طالبی

کد متوفی: 6201859 یازدید: 32
1351/06/31 - 1381/03/18

فاطمه شهسواری

کد متوفی: 6201862 یازدید: 45
1359 - 1381/03/18

سمانه مهرعلیان

کد متوفی: 6205693 یازدید: 174
-

علیرضا صفابپیچ

کد متوفی: 6206707 یازدید: 120
1382/04/19 - 1401/04/25

عباس نادري

کد متوفی: 6207014 یازدید: 39
-

کربلایی حورا سادات فصیحی لنگرودی

کد متوفی: 6211016 یازدید: 207
-

ثمرخ اروجی (گنبدک)

کد متوفی: 6218065 یازدید: 116
1324/08/10 - 1384/06/08

کربلایی محسن برخورداری

کد متوفی: 6218595 یازدید: 218
1325/03/02 - 1401/08/09

فاطمه بیگدلی

کد متوفی: 6222979 یازدید: 19
-

روح الله اجورلو

کد متوفی: 6224941 یازدید: 134
1320 - 1401

گرجی عیوضی لوشکانی

کد متوفی: 6225503 یازدید: 24
1320/06/20 - 1400/03/10

منصور و ایران طاهرخانی

کد متوفی: 6230281 یازدید: 14
1338 - 1397

مولود مولایی

کد متوفی: 6230951 یازدید: 15
1307/01/01 - 1400/11/13

غفار طارمی

کد متوفی: 6231476 یازدید: 43
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید