آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان قروه

حاجیه خانم صغری جباری

کد متوفی: 37179 یازدید: 129
-

معصومه قره گزلو

کد متوفی: 50939 یازدید: 96
-

خدیجه مالکی

کد متوفی: 53352 یازدید: 102
-

حبیبه مرادی

کد متوفی: 53643 یازدید: 101
-

قربانعلی نیک پی

کد متوفی: 53703 یازدید: 111
-

سعید فلاح

کد متوفی: 53770 یازدید: 103
-

سیدکریم گنجی

کد متوفی: 53845 یازدید: 88
-

علی محمدی

کد متوفی: 53853 یازدید: 104
-

علی محمدی

کد متوفی: 53870 یازدید: 85
-

حبیب اله خالدیان

کد متوفی: 54585 یازدید: 89
-

حاج علی اکبر حنیفی

کد متوفی: 57172 یازدید: 97
-

محترم قاسمی

کد متوفی: 57326 یازدید: 89
-

فاطمه رستمی

کد متوفی: 57529 یازدید: 86
-

حاج اسدالله عبدالملکی

کد متوفی: 71168 یازدید: 122
-

علی اشرف اسدی

کد متوفی: 73869 یازدید: 154
-

شیخ علی آزادی

کد متوفی: 74317 یازدید: 83
-

فاطمه سلطانی

کد متوفی: 78334 یازدید: 82
-

حاج محمد نیک پی

کد متوفی: 78596 یازدید: 91
-

حاجیه قمر ناز عبدالملکی

کد متوفی: 800562 یازدید: 90
-

ذبیح الله ذبیحی

کد متوفی: 6000058 یازدید: 83
-

علی عدالت پناه

کد متوفی: 6000722 یازدید: 94
-

حبیب الله مرادی

کد متوفی: 6009528 یازدید: 89
-

حبیب الله مرادی

کد متوفی: 6009564 یازدید: 101
-

خدیجه قنبری

کد متوفی: 6011844 یازدید: 88
-

محمدرضا حیدری

کد متوفی: 6014205 یازدید: 79
-

حاج عباسعلی حیدری

کد متوفی: 6015087 یازدید: 89
-

امامعلی مختاری

کد متوفی: 6017365 یازدید: 80
-

ابوالمحمد منصوری

کد متوفی: 6017399 یازدید: 84
-

نصیر محمدی

کد متوفی: 6028215 یازدید: 68
-

نصیر محمدی

کد متوفی: 6028224 یازدید: 75
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6029871 یازدید: 81
-

عیسی رستمی

کد متوفی: 6030927 یازدید: 80
-

عیسی رستمی

کد متوفی: 6030940 یازدید: 139
-

محمدرضا صادقیان

کد متوفی: 6032355 یازدید: 82
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039411 یازدید: 81
-

زینب گزانی زاده

کد متوفی: 6056197 یازدید: 74
۱۳۳۲ - ۱۳۷۴/۱/۱۵

احمد علی حیدری و نسیم حیدری

کد متوفی: 6060992 یازدید: 571
-

ایران علی نیا

کد متوفی: 6063968 یازدید: 86
۱۳۲۵/۳/۱۱ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۳

محمدرضا و ایران ملکی و علی نیا

کد متوفی: 6063991 یازدید: 75
۱۳۲۵/۳/۱۱ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۳

حجت الله حیدری

کد متوفی: 6064073 یازدید: 85
1333/6/12 - 1399/9/1

حجت حیدری

کد متوفی: 6064076 یازدید: 78
1333/12/6 - 1399/9/1

حجت حیدری

کد متوفی: 6064079 یازدید: 79
۱۳۳۳/۱۲/۶ - ۱۳۹۹/۹/۱

محمدعلی بهمنی

کد متوفی: 6071439 یازدید: 67
-

صغری خانم ده ده جانی

کد متوفی: 6075242 یازدید: 151
1314/08/04 - 1399/12/06

ماهی طلا و پریسا ایرانپور

کد متوفی: 6078914 یازدید: 105
- 1399/12/11

هما حیدری

کد متوفی: 6083133 یازدید: 69
-

لیمو زرین

کد متوفی: 6091250 یازدید: 855
1304 - 1400/01/2

حاج کرم کاوه

کد متوفی: 6092428 یازدید: 94
1312 - 1379

رستگار ضیایی

کد متوفی: 6094028 یازدید: 429
1321/5/1 - 1398/1/12

هما حیدری

کد متوفی: 6096665 یازدید: 135
-

حبیبه سلطان گوشبر

کد متوفی: 6098816 یازدید: 134
- 1380/01/24

حاج شکیبا سلیمی

کد متوفی: 6102698 یازدید: 152
1354 - 1399/2/16

محمدعلی شریفی

کد متوفی: 6104194 یازدید: 55
1349 - 1400

شکیبا سلیمی

کد متوفی: 6104690 یازدید: 287
1354 - 1399/2/16

حسن علی زندی

کد متوفی: 6105201 یازدید: 418
1339/2/4 - 1363/6/6

کد متوفی: 6105700 یازدید: 94
-

حاج شکیبا سلیمی

کد متوفی: 6105714 یازدید: 275
1354/1/2 - 1399/2/16

حاج میرزا حسین زند

کد متوفی: 6106435 یازدید: 154
1315/4/7 - 1386/3/18

شهناز فیروزآبادی

کد متوفی: 6108290 یازدید: 85
1333/8/19 - 1391/2/9

عرفان رضایی

کد متوفی: 6111222 یازدید: 69
-

نبی الله مظفری

کد متوفی: 6113580 یازدید: 432
1327 - 1400/2/17

همه رضا حسن بیگی

کد متوفی: 6117552 یازدید: 38
-

شهید شهریار غفاری

کد متوفی: 6120545 یازدید: 156
1347/07/01 -

علیمحمد حضرتی

کد متوفی: 6127891 یازدید: 58
1321/02/20 - 1399/04/16

ملیحه مفاخری

کد متوفی: 6143269 یازدید: 29
1329/12/01 - 1400/05/24

موسی مرادیانی

کد متوفی: 6143314 یازدید: 69
1348/03/03 - 1400/05/30

قربانعلی کاوه

کد متوفی: 6145019 یازدید: 36
-

موسی ورمقانی

کد متوفی: 6145364 یازدید: 224
-

مرحوم مهدی فیضی

کد متوفی: 6150328 یازدید: 32
-

زهرا حیدری

کد متوفی: 6151278 یازدید: 411
1357/10/01 - 1400/06/22

آفتاب سلحشور

کد متوفی: 6154798 یازدید: 348
1320/06/07 - 1400/07/01

پوراندخت بهرامی

کد متوفی: 6154812 یازدید: 24
1333/07/10 - 1400/01/20

زلیخا دره وزمی

کد متوفی: 6157400 یازدید: 66
- 1400/07/18

قربانعلی حیدری

کد متوفی: 6160338 یازدید: 7
1315/04/07 - 1384/08/15

سحر هاشمی

کد متوفی: 6162727 یازدید: 3
1325/03/10 - 1399/03/17
Loading...

لطفا شکیبا باشید