آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان انار

حاج حسین باقری

کد متوفی: 9833 یازدید: 156
-

حاج محمد زارع زینلی

کد متوفی: 23838 یازدید: 173
-

کربلایی محمد دهقان زاده

کد متوفی: 33162 یازدید: 151
-

اکبر رحیمی

کد متوفی: 40146 یازدید: 143
-

اکبر رحیمی

کد متوفی: 40148 یازدید: 138
-

رحیمی اکبر

کد متوفی: 40151 یازدید: 142
-

اکبر رحیمی اکبر رحیمی

کد متوفی: 40153 یازدید: 179
-

اکبر رحیمی

کد متوفی: 40158 یازدید: 139
-

حاجی نادعلی عسکرنوه

کد متوفی: 40296 یازدید: 159
-

ابوالقاسم میش مستی

کد متوفی: 40842 یازدید: 270
-

اقای حسن حسنی

کد متوفی: 41310 یازدید: 175
-

حسن حسنی

کد متوفی: 41319 یازدید: 118
-

محمد النچری

کد متوفی: 41345 یازدید: 155
-

قاسم قاسمی شریف

کد متوفی: 41519 یازدید: 124
-

حاج محمدرضا النچری

کد متوفی: 41927 یازدید: 219
-

اعظم النچری

کد متوفی: 45631 یازدید: 145
-

حاج فاطمه بلوکی

کد متوفی: 49416 یازدید: 142
-

حسن علینژاد

کد متوفی: 52093 یازدید: 126
-

مجید صادقی

کد متوفی: 59776 یازدید: 128
-

علیرضا کریمی

کد متوفی: 59790 یازدید: 185
-

آسید علی حسینی . حاج محمدبهنویی .

کد متوفی: 59971 یازدید: 141
-

احسان صادقی

کد متوفی: 60478 یازدید: 139
-

ربابه منگلی

کد متوفی: 62250 یازدید: 117
-

عباس علی اکبری

کد متوفی: 62517 یازدید: 117
-

حاج حسن جعفری

کد متوفی: 62541 یازدید: 124
-

عباس علی اکبری

کد متوفی: 62548 یازدید: 110
-

حاج اکبر زمانی

کد متوفی: 62590 یازدید: 140
-

مریم النچری

کد متوفی: 62959 یازدید: 104
-

محمد غیاثی

کد متوفی: 62986 یازدید: 101
-

فاطمه (حاج بی بی ) صابری

کد متوفی: 63678 یازدید: 104
-

حمیدرضا برومندزاده

کد متوفی: 65455 یازدید: 107
-

طاهره نوری

کد متوفی: 65501 یازدید: 114
-

حمیدرضا برومند

کد متوفی: 66351 یازدید: 116
-

احمد بیگزاده

کد متوفی: 70480 یازدید: 115
-

رضا رضایی

کد متوفی: 76845 یازدید: 105
-

فاطمه کریمی نژاد

کد متوفی: 77666 یازدید: 173
-

مرحومه ملکه سلیمانی

کد متوفی: 78226 یازدید: 96
-

حاج حسن قدیری حاج راضیه ملاابوای

کد متوفی: 78320 یازدید: 121
-

اعظم جدیدی

کد متوفی: 78565 یازدید: 123
-

علی عسکری

کد متوفی: 78975 یازدید: 119
-

عباس علی اکبری

کد متوفی: 79010 یازدید: 107
-

محمد غلامرضائی

کد متوفی: 79016 یازدید: 92
-

رمضان دهقان زاده

کد متوفی: 79593 یازدید: 101
-

حاج علی عبدالرضایی

کد متوفی: 79671 یازدید: 295
-

حاج اکبر علیزاده احمد آبادی

کد متوفی: 79725 یازدید: 166
۱۳۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۳۹۰/۰۲/۰۵

حاج محمد علیزاده

کد متوفی: 6000949 یازدید: 191
-

حاج محمد بهنویی

کد متوفی: 6002699 یازدید: 129
-

جاجیه فازمه طالبی

کد متوفی: 6006224 یازدید: 142
-

حاجیه فاطمه طالبی

کد متوفی: 6006226 یازدید: 116
-

گوهر کشاورز

کد متوفی: 6009152 یازدید: 100
-

حاج قدمعلی نبی زاده

کد متوفی: 6009845 یازدید: 138
-

زهرا آخوندی

کد متوفی: 6015015 یازدید: 107
-

زهرا آخوندی

کد متوفی: 6015017 یازدید: 107
-

زهرا آخوندی

کد متوفی: 6015182 یازدید: 112
-

زهرا آخوندی

کد متوفی: 6017303 یازدید: 107
-

زهرا آخوندی

کد متوفی: 6019544 یازدید: 115
-

زهرا آخوندی

کد متوفی: 6019737 یازدید: 101
-

زهرا رضایی

کد متوفی: 6019794 یازدید: 99
-

زهرا آخوندی

کد متوفی: 6019939 یازدید: 93
-

زهرا رضایی

کد متوفی: 6020043 یازدید: 102
-

زهرا رضایی

کد متوفی: 6020790 یازدید: 142
-

زهرا حاجی حسینی

کد متوفی: 6023039 یازدید: 112
-

احمد خادمی جلگه نژاد

کد متوفی: 6023778 یازدید: 139
-

حسن نقیب احمدی اناری

کد متوفی: 6023779 یازدید: 98
-

سکنیه خادمی جلگه نژاد

کد متوفی: 6023780 یازدید: 121
-

ماه طلعت محمدحسینی

کد متوفی: 6023783 یازدید: 118
-

یحیی خادمی جلگه نژاد

کد متوفی: 6023784 یازدید: 108
-

صدیقه خادمی جلگه نژاد

کد متوفی: 6023791 یازدید: 113
-

ماشاالله نقیب احمدی اناری

کد متوفی: 6023794 یازدید: 116
-

عباس شیخ زاده جلگه

کد متوفی: 6023802 یازدید: 115
-

فاطمه شیخ زاده جلگه

کد متوفی: 6024608 یازدید: 131
-

حاج محمد حسینی خواه

کد متوفی: 6025448 یازدید: 146
-

فاطمه حسینی

کد متوفی: 6026174 یازدید: 128
-

کشور قربانی

کد متوفی: 6027150 یازدید: 115
-

حاج محمد غلامرضایی

کد متوفی: 6027311 یازدید: 142
-

برهان خادمی جلگه نژاد

کد متوفی: 6028837 یازدید: 137
-

فاطمه الالا

کد متوفی: 6029873 یازدید: 108
-

شهادت حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6032578 یازدید: 103
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6033307 یازدید: 129
-

حاج محمد حسین محمدی

کد متوفی: 6035403 یازدید: 132
-

بلبل جعفری

کد متوفی: 6036088 یازدید: 140
-

حاج زینب جدیدی

کد متوفی: 6036248 یازدید: 158
-

سپهبد حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6040325 یازدید: 99
-

حاج حسین باقری

کد متوفی: 6044322 یازدید: 157
-

یوسف ومهلقا رنجبردیده بان

کد متوفی: 6045478 یازدید: 113
-

عباس حسینی اناری

کد متوفی: 6046375 یازدید: 133
-

حسن قدیری

کد متوفی: 6046596 یازدید: 131
-

حسن علی نژاد

کد متوفی: 6049353 یازدید: 143
-

حاج فاطمه محی الدینی

کد متوفی: 6049650 یازدید: 126
-

کشور قربانی

کد متوفی: 6057223 یازدید: 111
1310 - 1383

عزت عبدالرضایی اناری

کد متوفی: 6057816 یازدید: 114
- ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

حاج رخساره عباسی

کد متوفی: 6058036 یازدید: 133
-

جوان ناکام مهدی قدیمی نژاد

کد متوفی: 6058963 یازدید: 134
-

قاسم قاسمی صالح ابادی

کد متوفی: 6060450 یازدید: 259
- 1399/11/5

حاج محمدعلی محمدیان

کد متوفی: 6071848 یازدید: 129
-

سید حسین مرتضوی

کد متوفی: 6072859 یازدید: 105
1/1/1331 - 26/10/90

حاج محمد حسنی

کد متوفی: 6075785 یازدید: 130
- 71289

حاج محمد حسنی

کد متوفی: 6075788 یازدید: 127
- 1387/12/7

حاج محمد ابوالحسنی

کد متوفی: 6081896 یازدید: 123
۱/5/19۱۷ - ۱/7/1920

محمد غیاثی

کد متوفی: 6090018 یازدید: 266
- ۱۳۷۶/۱/۲۱

عباس نجارزاده

کد متوفی: 6090241 یازدید: 139
-

حسین نجارزاده

کد متوفی: 6090246 یازدید: 136
-

حمیدرضا بیگی

کد متوفی: 6097911 یازدید: 594
1383/7/21 - 1400/1/13

زهرا علینژاد

کد متوفی: 6102389 یازدید: 149
1360/06/01 - 1395/12/03

حمید خادمی

کد متوفی: 6103831 یازدید: 938
- 1400/01/31

حاجیه فاطمه حسینی

کد متوفی: 6106706 یازدید: 143
10/4/1308 - 3/11/1396

حاج علی باقری

کد متوفی: 6107893 یازدید: 141
- 1395/03/04

حاج حسن عبدالرضایی

کد متوفی: 6115032 یازدید: 414
۱۳۲۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

محمد عسکری

کد متوفی: 6120986 یازدید: 200
-

عزت قربانی

کد متوفی: 6130198 یازدید: 69
-

حاجیه فاطمه آخوندی

کد متوفی: 6130806 یازدید: 220
-

عزت قربانی پور

کد متوفی: 6130928 یازدید: 62
-

راضیه میرزایی

کد متوفی: 6133662 یازدید: 771
- 1400/04/31

حاج غلامرضا طالبی

کد متوفی: 6140064 یازدید: 89
- 1400/05/31

مسجد صاحب الزمان (عج)

کد متوفی: 6172380 یازدید: 31
- 1398/10/13

علی فلاح زاده

کد متوفی: 6184130 یازدید: 56
-

حاج اکبر ابوالحسنی

کد متوفی: 6185515 یازدید: 25
-

کربلایی عباس جعفری

کد متوفی: 6187983 یازدید: 101
- 1400/12/20

محمود خادمی درگاه اناری

کد متوفی: 6188004 یازدید: 11
-

سید وحید مهدوی

کد متوفی: 6198058 یازدید: 44
- 1401/02/20

فاطمه باقری (همسر آقای حسین قربانی حاج حسن)

کد متوفی: 6198696 یازدید: 229
- 1401/02/25

سکینه رشیدی

کد متوفی: 6198960 یازدید: 367
- 1400/02/29

محمد علی علیزاده

کد متوفی: 6199203 یازدید: 89
- 1385/02/07

سکینه گرجی

کد متوفی: 6201944 یازدید: 58
- 1401/03/16

محمد هاشمی

کد متوفی: 6211001 یازدید: 288
- 1401/05/18

سکینه رمضانی

کد متوفی: 6213050 یازدید: 7
-

پوریا محمدحسینی پور

کد متوفی: 6218916 یازدید: 37
1385/04/31 - 1401/07/27
Loading...

لطفا شکیبا باشید