آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان انار

حاج حسین باقری

کد متوفی: 9833 یازدید: 204
-

حاج محمد زارع زینلی

کد متوفی: 23838 یازدید: 245
-

کربلایی محمد دهقان زاده

کد متوفی: 33162 یازدید: 232
-

اکبر رحیمی

کد متوفی: 40146 یازدید: 224
-

اکبر رحیمی

کد متوفی: 40148 یازدید: 253
-

رحیمی اکبر

کد متوفی: 40151 یازدید: 197
-

اکبر رحیمی اکبر رحیمی

کد متوفی: 40153 یازدید: 279
-

اکبر رحیمی

کد متوفی: 40158 یازدید: 265
-

حاجی نادعلی عسکرنوه

کد متوفی: 40296 یازدید: 217
-

ابوالقاسم میش مستی

کد متوفی: 40842 یازدید: 353
-

اقای حسن حسنی

کد متوفی: 41310 یازدید: 227
-

حسن حسنی

کد متوفی: 41319 یازدید: 169
-

محمد النچری

کد متوفی: 41345 یازدید: 309
-

قاسم قاسمی شریف

کد متوفی: 41519 یازدید: 182
-

حاج محمدرضا النچری

کد متوفی: 41927 یازدید: 300
-

اعظم النچری

کد متوفی: 45631 یازدید: 202
-

حاج فاطمه بلوکی

کد متوفی: 49416 یازدید: 214
-

حسن علینژاد

کد متوفی: 52093 یازدید: 161
-

مجید صادقی

کد متوفی: 59776 یازدید: 181
-

علیرضا کریمی

کد متوفی: 59790 یازدید: 239
-

آسید علی حسینی . حاج محمدبهنویی .

کد متوفی: 59971 یازدید: 201
-

احسان صادقی

کد متوفی: 60478 یازدید: 186
-

ربابه منگلی

کد متوفی: 62250 یازدید: 184
-

عباس علی اکبری

کد متوفی: 62517 یازدید: 171
-

حاج حسن جعفری

کد متوفی: 62541 یازدید: 168
-

عباس علی اکبری

کد متوفی: 62548 یازدید: 144
-

حاج اکبر زمانی

کد متوفی: 62590 یازدید: 185
-

مریم النچری

کد متوفی: 62959 یازدید: 144
-

محمد غیاثی

کد متوفی: 62986 یازدید: 142
-

فاطمه (حاج بی بی ) صابری

کد متوفی: 63678 یازدید: 144
-

حمیدرضا برومندزاده

کد متوفی: 65455 یازدید: 147
-

طاهره نوری

کد متوفی: 65501 یازدید: 162
-

حمیدرضا برومند

کد متوفی: 66351 یازدید: 168
-

احمد بیگزاده

کد متوفی: 70480 یازدید: 214
-

رضا رضایی

کد متوفی: 76845 یازدید: 141
-

فاطمه کریمی نژاد

کد متوفی: 77666 یازدید: 218
-

مرحومه ملکه سلیمانی

کد متوفی: 78226 یازدید: 134
-

حاج حسن قدیری حاج راضیه ملاابوای

کد متوفی: 78320 یازدید: 165
-

اعظم جدیدی

کد متوفی: 78565 یازدید: 165
-

علی عسکری

کد متوفی: 78975 یازدید: 158
-

عباس علی اکبری

کد متوفی: 79010 یازدید: 148
-

محمد غلامرضائی

کد متوفی: 79016 یازدید: 130
-

رمضان دهقان زاده

کد متوفی: 79593 یازدید: 133
-

حاج علی عبدالرضایی

کد متوفی: 79671 یازدید: 387
-

حاج اکبر علیزاده احمد آبادی

کد متوفی: 79725 یازدید: 259
۱۳۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۳۹۰/۰۲/۰۵

حاج محمد علیزاده

کد متوفی: 6000949 یازدید: 242
-

حاج محمد بهنویی

کد متوفی: 6002699 یازدید: 163
-

جاجیه فازمه طالبی

کد متوفی: 6006224 یازدید: 195
-

حاجیه فاطمه طالبی

کد متوفی: 6006226 یازدید: 156
-

گوهر کشاورز

کد متوفی: 6009152 یازدید: 133
-

حاج قدمعلی نبی زاده

کد متوفی: 6009845 یازدید: 192
-

زهرا آخوندی

کد متوفی: 6015015 یازدید: 154
-

زهرا آخوندی

کد متوفی: 6015017 یازدید: 154
-

زهرا آخوندی

کد متوفی: 6015182 یازدید: 146
-

زهرا آخوندی

کد متوفی: 6017303 یازدید: 145
-

زهرا آخوندی

کد متوفی: 6019544 یازدید: 168
-

زهرا آخوندی

کد متوفی: 6019737 یازدید: 153
-

زهرا رضایی

کد متوفی: 6019794 یازدید: 138
-

زهرا آخوندی

کد متوفی: 6019939 یازدید: 133
-

زهرا رضایی

کد متوفی: 6020043 یازدید: 153
-

زهرا رضایی

کد متوفی: 6020790 یازدید: 183
-

زهرا حاجی حسینی

کد متوفی: 6023039 یازدید: 163
-

احمد خادمی جلگه نژاد

کد متوفی: 6023778 یازدید: 190
-

حسن نقیب احمدی اناری

کد متوفی: 6023779 یازدید: 137
-

سکنیه خادمی جلگه نژاد

کد متوفی: 6023780 یازدید: 171
-

ماه طلعت محمدحسینی

کد متوفی: 6023783 یازدید: 158
-

یحیی خادمی جلگه نژاد

کد متوفی: 6023784 یازدید: 148
-

صدیقه خادمی جلگه نژاد

کد متوفی: 6023791 یازدید: 156
-

ماشاالله نقیب احمدی اناری

کد متوفی: 6023794 یازدید: 163
-

عباس شیخ زاده جلگه

کد متوفی: 6023802 یازدید: 170
-

فاطمه شیخ زاده جلگه

کد متوفی: 6024608 یازدید: 185
-

حاج محمد حسینی خواه

کد متوفی: 6025448 یازدید: 188
-

فاطمه حسینی

کد متوفی: 6026174 یازدید: 170
-

کشور قربانی

کد متوفی: 6027150 یازدید: 163
-

حاج محمد غلامرضایی

کد متوفی: 6027311 یازدید: 178
-

برهان خادمی جلگه نژاد

کد متوفی: 6028837 یازدید: 197
-

فاطمه الالا

کد متوفی: 6029873 یازدید: 146
-

شهادت حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6032578 یازدید: 165
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6033307 یازدید: 164
-

حاج محمد حسین محمدی

کد متوفی: 6035403 یازدید: 190
-

بلبل جعفری

کد متوفی: 6036088 یازدید: 179
-

حاج زینب جدیدی

کد متوفی: 6036248 یازدید: 200
-

سپهبد حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6040325 یازدید: 146
-

حاج حسین باقری

کد متوفی: 6044322 یازدید: 238
-

یوسف ومهلقا رنجبردیده بان

کد متوفی: 6045478 یازدید: 163
-

عباس حسینی اناری

کد متوفی: 6046375 یازدید: 193
-

حسن قدیری

کد متوفی: 6046596 یازدید: 189
-

حسن علی نژاد

کد متوفی: 6049353 یازدید: 186
-

حاج فاطمه محی الدینی

کد متوفی: 6049650 یازدید: 188
-

کشور قربانی

کد متوفی: 6057223 یازدید: 170
1310 - 1383

عزت عبدالرضایی اناری

کد متوفی: 6057816 یازدید: 165
- ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

حاج رخساره عباسی

کد متوفی: 6058036 یازدید: 179
-

جوان ناکام مهدی قدیمی نژاد

کد متوفی: 6058963 یازدید: 195
-

قاسم قاسمی صالح ابادی

کد متوفی: 6060450 یازدید: 327
- 1399/11/5

حاج محمدعلی محمدیان

کد متوفی: 6071848 یازدید: 178
-

سید حسین مرتضوی

کد متوفی: 6072859 یازدید: 153
1/1/1331 - 26/10/90

حاج محمد حسنی

کد متوفی: 6075785 یازدید: 175
- 71289

حاج محمد حسنی

کد متوفی: 6075788 یازدید: 163
- 1387/12/7

حاج محمد ابوالحسنی

کد متوفی: 6081896 یازدید: 164
۱/5/19۱۷ - ۱/7/1920

محمد غیاثی

کد متوفی: 6090018 یازدید: 336
- ۱۳۷۶/۱/۲۱

عباس نجارزاده

کد متوفی: 6090241 یازدید: 199
-

حسین نجارزاده

کد متوفی: 6090246 یازدید: 170
-

حمیدرضا بیگی

کد متوفی: 6097911 یازدید: 658
1383/7/21 - 1400/1/13

زهرا علینژاد

کد متوفی: 6102389 یازدید: 196
1360/06/01 - 1395/12/03

حمید خادمی

کد متوفی: 6103831 یازدید: 1042
- 1400/01/31

حاجیه فاطمه حسینی

کد متوفی: 6106706 یازدید: 217
10/4/1308 - 3/11/1396

حاج علی باقری

کد متوفی: 6107893 یازدید: 187
- 1395/03/04

حاج حسن عبدالرضایی

کد متوفی: 6115032 یازدید: 501
۱۳۲۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

محمد عسکری

کد متوفی: 6120986 یازدید: 250
-

عزت قربانی

کد متوفی: 6130198 یازدید: 108
-

حاجیه فاطمه آخوندی

کد متوفی: 6130806 یازدید: 309
-

عزت قربانی پور

کد متوفی: 6130928 یازدید: 95
-

راضیه میرزایی

کد متوفی: 6133662 یازدید: 876
- 1400/04/31

حاج غلامرضا طالبی

کد متوفی: 6140064 یازدید: 138
- 1400/05/31

مسجد صاحب الزمان (عج)

کد متوفی: 6172380 یازدید: 73
- 1398/10/13

علی فلاح زاده

کد متوفی: 6184130 یازدید: 93
-

حاج اکبر ابوالحسنی

کد متوفی: 6185515 یازدید: 73
-

کربلایی عباس جعفری

کد متوفی: 6187983 یازدید: 128
- 1400/12/20

محمود خادمی درگاه اناری

کد متوفی: 6188004 یازدید: 36
-

سید وحید مهدوی

کد متوفی: 6198058 یازدید: 66
- 1401/02/20

فاطمه باقری (همسر آقای حسین قربانی حاج حسن)

کد متوفی: 6198696 یازدید: 264
- 1401/02/25

سکینه رشیدی

کد متوفی: 6198960 یازدید: 458
- 1400/02/29

محمد علی علیزاده

کد متوفی: 6199203 یازدید: 114
- 1385/02/07

سکینه گرجی

کد متوفی: 6201944 یازدید: 86
- 1401/03/16

محمد هاشمی

کد متوفی: 6211001 یازدید: 315
- 1401/05/18

سکینه رمضانی

کد متوفی: 6213050 یازدید: 58
-

پوریا محمدحسینی پور

کد متوفی: 6218916 یازدید: 66
1385/04/31 - 1401/07/27

حسین عبدالرضایی

کد متوفی: 6226951 یازدید: 292
- 1401/12/29

حاج محمد رضا النچری

کد متوفی: 6231392 یازدید: 58
-

حاج علی _شهید عباس محمدمیرزایی

کد متوفی: 6232532 یازدید: 174
-

محمد کیانی ده کیانی

کد متوفی: 6235242 یازدید: 10
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید