آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان بم

محمود عیش ابادی

کد متوفی: 4349 یازدید: 223
-

رضا دهقان

کد متوفی: 4521 یازدید: 195
-

لیلا بارانی

کد متوفی: 7191 یازدید: 222
-

محمد جواد شمس الدینی

کد متوفی: 7704 یازدید: 271
-

زهرا و راضيه دهقان

کد متوفی: 19448 یازدید: 283
-

سینا ساجد

کد متوفی: 30957 یازدید: 190
-

همشهریان بمی بم

کد متوفی: 32525 یازدید: 253
-

زهرا و راضیه دهقان

کد متوفی: 33809 یازدید: 240
-

رضا کارگر

کد متوفی: 39742 یازدید: 160
-

حسین باغگلی

کد متوفی: 39925 یازدید: 353
-

احمد کارگر

کد متوفی: 40001 یازدید: 187
-

علی دهقان

کد متوفی: 49783 یازدید: 142
-

حاجیه خانم نبات خوشدامن

کد متوفی: 50387 یازدید: 217
-

سید محمد جواد پاپلی برواتی

کد متوفی: 59948 یازدید: 167
-

سید محمدجواد پاپلی برواتی

کد متوفی: 60025 یازدید: 176
-

حبیب الله ابراهیمی

کد متوفی: 60249 یازدید: 205
-

حاجيه خانم مريم صنعتي

کد متوفی: 66943 یازدید: 161
-

علی جهانشاهی

کد متوفی: 67362 یازدید: 343
-

رضا کارگر

کد متوفی: 67715 یازدید: 154
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 67896 یازدید: 138
-

کبری بیدرانی

کد متوفی: 68145 یازدید: 163
-

احمد خالقی

کد متوفی: 70362 یازدید: 157
-

محسن دهقان

کد متوفی: 73398 یازدید: 130
-

سید عباس معیری

کد متوفی: 73509 یازدید: 157
-

فاطمه قلعه خانی

کد متوفی: 76809 یازدید: 289
-

عصمت عباسی

کد متوفی: 77436 یازدید: 128
-

احمد زیدآبادی

کد متوفی: 77547 یازدید: 170
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6004191 یازدید: 147
-

زنده یاد :سکینه عباسی شکیباپور

کد متوفی: 6005599 یازدید: 176
-

حاجیه فاطمه یعقوبیان

کد متوفی: 6009326 یازدید: 148
-

ناهید کردستی

کد متوفی: 6014821 یازدید: 231
-

شادروان حاجیه صنم جزینی زاده

کد متوفی: 6016604 یازدید: 231
-

روحی حسن آبادی

کد متوفی: 6018784 یازدید: 128
-

حاج داد محمد مونسی

کد متوفی: 6020705 یازدید: 149
-

نبات ملک آبادی

کد متوفی: 6020715 یازدید: 175
-

حاج داد محمد مونسی

کد متوفی: 6020768 یازدید: 169
-

محمد قائم آبادی

کد متوفی: 6022833 یازدید: 166
-

زلزله دلخراش ۵ دیماه

کد متوفی: 6025216 یازدید: 164
-

خانواده زمان آبادی

کد متوفی: 6028494 یازدید: 155
-

زلیخا عزیزابادی

کد متوفی: 6028772 یازدید: 140
-

حاج حسن سبحانی نیا

کد متوفی: 6028821 یازدید: 148
-

حاج حسن سبحانی نیا

کد متوفی: 6028847 یازدید: 192
-

حاج زهرا کامران زاده

کد متوفی: 6029598 یازدید: 147
-

قاسم علی آبادی

کد متوفی: 6029607 یازدید: 152
-

حاج سید علی برایی نژاد

کد متوفی: 6030835 یازدید: 327
-

حاج رمضان برایی نژاد

کد متوفی: 6031111 یازدید: 162
-

عباس ملکیان

کد متوفی: 6031414 یازدید: 166
-

عباس زنگی دارستانی

کد متوفی: 6031452 یازدید: 169
-

مجید رضاپور

کد متوفی: 6032263 یازدید: 172
-

نسیبه (سودابه) زارع نظام ابادی

کد متوفی: 6033914 یازدید: 144
-

دکترمهراب نجاتی

کد متوفی: 6034500 یازدید: 175
-

عزیزاله خدادادی

کد متوفی: 6034645 یازدید: 133
-

ابراهیم جعفری نسب و نصرت زارع

کد متوفی: 6035533 یازدید: 334
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038378 یازدید: 175
-

دکترشیما شکرزاده

کد متوفی: 6039569 یازدید: 133
-

رضا خانقایی

کد متوفی: 6039728 یازدید: 134
-

محمود خانقایی

کد متوفی: 6039734 یازدید: 210
-

سعیده صابری

کد متوفی: 6040594 یازدید: 196
-

معصومه نصری

کد متوفی: 6042544 یازدید: 131
-

محمد رضا شگری نیاء

کد متوفی: 6046257 یازدید: 127
-

مریم سالاری

کد متوفی: 6048584 یازدید: 142
-

حضرت فاطمه (س)

کد متوفی: 6050125 یازدید: 163
-

علی جرجندی

کد متوفی: 6050456 یازدید: 142
-

علی جرجندی

کد متوفی: 6050480 یازدید: 128
-

علی جرجندی

کد متوفی: 6050507 یازدید: 333
-

حسین نادری زاده

کد متوفی: 6050568 یازدید: 169
-

مریم و بهنام هراتی

کد متوفی: 6050581 یازدید: 121
-

احمد وصادق کرم نژاد

کد متوفی: 6050880 یازدید: 147
-

عباس پورعزیزی

کد متوفی: 6051235 یازدید: 114
-

علی جلال ابادی

کد متوفی: 6051886 یازدید: 140
-

اکبر رستم زاده

کد متوفی: 6053778 یازدید: 191
-

دادعباس صالحی

کد متوفی: 6056507 یازدید: 165
۱۳۳۰/۵/۲۵ - ۱۳۹۹/۹/۹

کبری قلندری فرزند عباس

کد متوفی: 6057013 یازدید: 133
-

ابراهیم بالنگی

کد متوفی: 6058068 یازدید: 161
1325/3/15 - 1399/6/10

منوچهر مشکی

کد متوفی: 6058657 یازدید: 146
-

منوچهر مشکی

کد متوفی: 6058660 یازدید: 138
- 1382

امیرحسین دهقانی

کد متوفی: 6059882 یازدید: 159
30/11/74 - 22/5/1395

فاطمه مشکی

کد متوفی: 6062211 یازدید: 118
18/3/1350 - 5/10/1382

سرور(مریم) زورونی

کد متوفی: 6062968 یازدید: 203
-

جمیله فارسی

کد متوفی: 6063984 یازدید: 184
- 1399/10/5

حاجیه صاحب جان زنگی دارستانی

کد متوفی: 6065216 یازدید: 163
-

حاجیه صاحب جان زنگی دارستانی

کد متوفی: 6065222 یازدید: 179
-

مریم پورخاتون

کد متوفی: 6065584 یازدید: 144
-

مصطفی و رقیه سامنژادکروکی

کد متوفی: 6068772 یازدید: 108
1315 - 1399

حسین رضازاده

کد متوفی: 6068823 یازدید: 197
-

ربابه حسینی

کد متوفی: 6073658 یازدید: 126
-

غلامرضا (اشکان) دهقان کروکی

کد متوفی: 6074755 یازدید: 122
1365/11/04 - 1399/01/25

مریم فضل آبادی

کد متوفی: 6075822 یازدید: 149
23/05/1353 - 29/07/1376

اعظم پنجعلی زاده

کد متوفی: 6078614 یازدید: 162
1359 - 1380

حسین بنی اسدی

کد متوفی: 6081704 یازدید: 140
1351/07/01 - 1399/09/11

حبیب الله بالنگی

کد متوفی: 6091522 یازدید: 212
07/01/1337 - 19/12/1399

غلامرضا دهقان کروکی

کد متوفی: 6093030 یازدید: 178
1365/11/04 - 1399/01/26

اسماعیل مسافری نژاد

کد متوفی: 6093151 یازدید: 148
1376 - 1398

حسین جوهری

کد متوفی: 6097808 یازدید: 155
۱۳۱۴ - ۱۲/^/۹۹

اسدالله تاج آبادی

کد متوفی: 6099636 یازدید: 116
-

. .

کد متوفی: 6100165 یازدید: 202
-

عارف جهانی

کد متوفی: 6101660 یازدید: 267
1375/08/07 - 1400/01/27

عارف جهانی

کد متوفی: 6101667 یازدید: 342
۱۳۷۵/۸/۷ - ۱۴۰۰/۱/۲۷

فاطمه الزهرا رزین

کد متوفی: 6101850 یازدید: 107
1355/6/25 - 1400/01/25

عباس عبدالله زاده

کد متوفی: 6101858 یازدید: 363
1370/02/02 - 1385/02/13

حاج علی عیش آبادی

کد متوفی: 6102258 یازدید: 124
1/2/1354 - 26/2/1400

علی سیدی

کد متوفی: 6103932 یازدید: 229
1329/07/20 - 1382/10/05

صدیقه اماندادی

کد متوفی: 6104183 یازدید: 544
1342/01/09 - 1399/08/22

صدیقه اماندادی

کد متوفی: 6104229 یازدید: 112
1342/1/9 - 1399/8/22

محمد اقدامی زاده

کد متوفی: 6106395 یازدید: 249
- ۱۴۰۰

مريم رمضاني

کد متوفی: 6107341 یازدید: 188
1337/07/01 - 1382/10/05

رسول مازندراني

کد متوفی: 6107359 یازدید: 165
1366/12/08 - 1393/02/21

حاج حسن ایرجی

کد متوفی: 6107371 یازدید: 256
1310/01/01 - 1382/10/05

غفار كلانتري

کد متوفی: 6107469 یازدید: 188
1330/12/04 - 1382/10/05

محمود نظام ابادی

کد متوفی: 6107930 یازدید: 130
... - 1385/10/5

صغرا نظام ابادی

کد متوفی: 6107977 یازدید: 87
..... - ...

داوود خورشیدی داوود خورشیدی

کد متوفی: 6112618 یازدید: 98
-

حاج حسین افشارمنش

کد متوفی: 6114091 یازدید: 315
1339 - 1393

حسین کمال الدینی

کد متوفی: 6114391 یازدید: 143
-

حاج عباس رضایی زاده

کد متوفی: 6115044 یازدید: 181
- 14000220

حاج عباس رضایی زاده

کد متوفی: 6115068 یازدید: 383
- 14000219

nhyjv uhghj

کد متوفی: 6115447 یازدید: 131
-

زهرا حسینی

کد متوفی: 6116773 یازدید: 122
-

محمد تاج آبادی

کد متوفی: 6120314 یازدید: 97
1307/07/04 - 1398/03/21

رضا عصاری بمی

کد متوفی: 6123499 یازدید: 95
- 1400/03/18

بی بی زهرا سیدی دربان

کد متوفی: 6123967 یازدید: 211
1333/01/01 - 1400/03/19

حمیدرضا رحیمی

کد متوفی: 6125130 یازدید: 292
1358/04/28 - 1399/07/02

معصومه جهاندیده

کد متوفی: 6128759 یازدید: 265
1353/07/01 - 1400/04/08

ابوالفضل برایی نژاد

کد متوفی: 6129503 یازدید: 122
1370/04/19 -

درویش عباس زاده

کد متوفی: 6131153 یازدید: 67
- 1400/04/20

حاج سید محمد اماندادی

کد متوفی: 6132276 یازدید: 336
-

علیرضا دانشیار

کد متوفی: 6132647 یازدید: 273
-

منوچهر مشکی

کد متوفی: 6133234 یازدید: 74
-

سکینه بهرامپور

کد متوفی: 6136822 یازدید: 75
- 1400/04/13

علی قاسمی

کد متوفی: 6138055 یازدید: 113
- 1400/05/16

فرزانه محمدآبادی

کد متوفی: 6138399 یازدید: 72
1365 - 1400/05/11

فاطمه شهمرادزاده

کد متوفی: 6139686 یازدید: 274
-

پدر روحت شاد بابا

کد متوفی: 6140713 یازدید: 235
- 1396/05/26

ابوالحسن عطایی

کد متوفی: 6141849 یازدید: 712
1376/02/09 - 1400/05/26

علی کایناتی

کد متوفی: 6144835 یازدید: 127
- 1399/05/12

امید نوبهاری

کد متوفی: 6145284 یازدید: 343
1358/11/22 - 1400/06/06

سیدجعفر حسینی

کد متوفی: 6145301 یازدید: 71
- 1400/06/05

حاجیه خانم فاطمه مالکی

کد متوفی: 6145712 یازدید: 344
-

فاطمه مرادی

کد متوفی: 6149509 یازدید: 133
-

فریبا کارگر

کد متوفی: 6149597 یازدید: 86
-

سید محمدجواد پاپلی برواتی

کد متوفی: 6156333 یازدید: 56
1361/08/23 -

سیامک (افشین) جعفری

کد متوفی: 6161039 یازدید: 958
-

سیامک جعفری

کد متوفی: 6161094 یازدید: 201
- 1400/08/16

امیر حسین دهقان

کد متوفی: 6161101 یازدید: 297
-

محمد اسدآبادی

کد متوفی: 6161733 یازدید: 639
1344/10/01 - 1400/07/27

محمدرضا مداینی

کد متوفی: 6161846 یازدید: 254
1371/05/18 - 1400/08/18

حاج یاسر حدادیان

کد متوفی: 6161908 یازدید: 195
1361/12/01 - 1398/06/25

حاج حسن عسکری مقدم

کد متوفی: 6165900 یازدید: 47
1324/03/01 - 1400/02/08

مریم پورمنعمی

کد متوفی: 6167909 یازدید: 52
1304/12/09 - 1400/06/28

مریم پورمنعمی

کد متوفی: 6167920 یازدید: 28
1304 - 1400

کربلایی علی فرامرزپور

کد متوفی: 6168714 یازدید: 456
1323/01/23 - 1400/09/29

کربلایی سکینه اکبرزاده

کد متوفی: 6169073 یازدید: 29
-

فاطمه سادات جلال آبادی

کد متوفی: 6169550 یازدید: 20
-

یه یاد تمامی عزیزان

کد متوفی: 6169793 یازدید: 167
- 1382/10/05

ایرج بسطامی

کد متوفی: 6169961 یازدید: 101
1336/09/01 - 1382/10/05

علی عدیم المثالی

کد متوفی: 6170061 یازدید: 81
1332/10/09 - 1400/06/13

مظفر برایی نژاد

کد متوفی: 6170712 یازدید: 1393
-

صغری دانشی

کد متوفی: 6170844 یازدید: 35
1291/04/05 - 1399/02/19

محمدمهدی دهقانی

کد متوفی: 6170942 یازدید: 30
- 1400/10/08

احمد موسوی

کد متوفی: 6171008 یازدید: 60
-

علیرضا ثابت رای

کد متوفی: 6171146 یازدید: 61
1384 -

یدالله برایی نژاد

کد متوفی: 6171680 یازدید: 38
-

یدالله برایی نژاد

کد متوفی: 6171709 یازدید: 91
-

علی زابلی زاده اسدی پور

کد متوفی: 6173652 یازدید: 47
-

فاطمه جزینی زاده

کد متوفی: 6174545 یازدید: 58
-

مهین ابارقی

کد متوفی: 6174974 یازدید: 35
1365/09/16 - 1400/07/18

حاجیه خانم صغری حسین زاده

کد متوفی: 6176152 یازدید: 32
-

حاج محمود دهقاني

کد متوفی: 6176847 یازدید: 754
1342/04/03 - 1400/09/29

آریا حقیقی

کد متوفی: 6177384 یازدید: 890
1377/07/01 - 1400/10/28

محمدصادق (علی) پایداری

کد متوفی: 6177398 یازدید: 139
1377/11/16 - 1398/09/19

محمد حسین شاهرخی

کد متوفی: 6178247 یازدید: 58
-

بهزاد شه بخش

کد متوفی: 6179862 یازدید: 66
1376/04/18 - 1400/11/20

مصیب آزادپور رحیمی

کد متوفی: 6182028 یازدید: 37
1339/04/01 - 1397/09/20

زهرا خانم سبزواری

کد متوفی: 6183399 یازدید: 95
- 1400/12/01

امیرحسین رویان

کد متوفی: 6184975 یازدید: 135
- 1400/12/08

امیرحسین رویان

کد متوفی: 6185545 یازدید: 28
1379/12/17 -

صادق رفیع آبادی

کد متوفی: 6185685 یازدید: 1018
1372/10/13 - 1400/12/13

عیسی برزنگ

کد متوفی: 6186338 یازدید: 68
1357/04/09 - 1397/06/02

مهرداد حمیدی پور

کد متوفی: 6186868 یازدید: 1577
-

حسن برخورداری

کد متوفی: 6187550 یازدید: 135
- 1400/12/24

علی گرگندی

کد متوفی: 6187961 یازدید: 46
1340/01/03 - 1400/09/29

حاج مصطفی بنی اسدی

کد متوفی: 6189299 یازدید: 810
1310/03/25 - 1400/12/06

روح اله ناصری

کد متوفی: 6189837 یازدید: 98
-

سید علی و سید ابوذر موسوی

کد متوفی: 6189892 یازدید: 124
1333/01/01 - 1382/10/05

ذبیح‌الله سیدی

کد متوفی: 6190314 یازدید: 356
1337/04/03 - 1400/12/23

عزیزان آسمانی

کد متوفی: 6192220 یازدید: 176
-

عزیزان اسمانی

کد متوفی: 6192227 یازدید: 20
-

عزیزان سفر کرده

کد متوفی: 6193460 یازدید: 38
-

عزیزان سفر کرده

کد متوفی: 6193462 یازدید: 38
-

یاد بود عزیزان سفرکرده

کد متوفی: 6193495 یازدید: 620
-

امرالله ظفری

کد متوفی: 6195176 یازدید: 21
-

جواد جزینی زاده

کد متوفی: 6197292 یازدید: 32
-

زهرا چوپانی

کد متوفی: 6197623 یازدید: 30
1306/10/01 - 1399/12/13

مریم زورونی و برادر ناکامم میثم مشکی

کد متوفی: 6198103 یازدید: 41
1382/10/05 - 1396/02/26

حسین رستمی

کد متوفی: 6199513 یازدید: 44
-

کربلایی مصطفی دهقان کروکی

کد متوفی: 6200397 یازدید: 400
1329/06/04 - 1401/01/24

مهدی مباشرزاده

کد متوفی: 6200405 یازدید: 145
1315/09/15 - 1399/06/09

محمد دهقان کروکی

کد متوفی: 6200407 یازدید: 116
1352/05/10 - 1382/10/05

مرتضی ولندیاری

کد متوفی: 6200416 یازدید: 374
1332/01/01 - 1401/01/12

سیدجواد حسینی فر

کد متوفی: 6200462 یازدید: 239
1356/07/01 - 1400/06/27

حاج علی اکبر تاج آبادی

کد متوفی: 6200466 یازدید: 160
-

مرتضی ولندیاری

کد متوفی: 6200718 یازدید: 22
-

علی کروکی

کد متوفی: 6201012 یازدید: 61
-

محمد حسین فضل آبادی

کد متوفی: 6201261 یازدید: 276
1374/07/04 - 1401/02/21

عباس ابن عبدالله

کد متوفی: 6201380 یازدید: 21
-

فاطمه علی‌نژاد

کد متوفی: 6201443 یازدید: 27
1352/07/01 - 1386/06/27

محمد مرادزاده

کد متوفی: 6203323 یازدید: 20
1329/03/04 - 1400/12/20

حاج محمد قلعه خانی ( عبادی )

کد متوفی: 6203413 یازدید: 30
- 1400/11/22

مسعود معیری فر

کد متوفی: 6205087 یازدید: 3471
1361/01/10 - 1401/04/04

حمید گوری

کد متوفی: 6205142 یازدید: 28
-

مسعود معیری

کد متوفی: 6205205 یازدید: 35
-

کبری احمدی زاده ایرانی راینی

کد متوفی: 6205574 یازدید: 41
- 1400/04/18

علی عظیمی راد عظیمی

کد متوفی: 6206156 یازدید: 42
-

حاج محمد پشتیبان پشتیبان

کد متوفی: 6206331 یازدید: 32
-

علی بابا دهقانی سربند

کد متوفی: 6206551 یازدید: 34
1378/04/23 - 1399/08/01

حاج اکبر بنی اسدی

کد متوفی: 6207213 یازدید: 18
-

مهران شجاعب

کد متوفی: 6208085 یازدید: 43
1376/08/09 - 1401/07/04

مظفر ثمره

کد متوفی: 6210028 یازدید: 57
-

زینب شعبان زاده

کد متوفی: 6210051 یازدید: 30
-

رمضان آبگرمی

کد متوفی: 6210335 یازدید: 1749
1320/02/02 - 1401/05/14

حاجیه ربابه طبسی نژاد

کد متوفی: 6211205 یازدید: 56
- 1397/05/28

محدثه بهرامی

کد متوفی: 6212374 یازدید: 317
-

ناصر رشیدی پور

کد متوفی: 6212625 یازدید: 67
1336/04/04 - 1400/05/15

علی کاردان

کد متوفی: 6213290 یازدید: 254
1339 - 1368/06/06

حاج داود سالاری نژاد کروک

کد متوفی: 6215012 یازدید: 283
-

علی،، عذرا م. ر

کد متوفی: 6215077 یازدید: 12
-

موسی دریجانی

کد متوفی: 6215595 یازدید: 103
1354 - 1380/06/17

درویش حسین زاده

کد متوفی: 6215769 یازدید: 28
-

. .

کد متوفی: 6216282 یازدید: 121
1361 - 1401/06/17

. .

کد متوفی: 6216285 یازدید: 193
1363 - 1401/06/17

عسکر قاسمی زاده

کد متوفی: 6216333 یازدید: 73
- 1401/05/24

حسین بهجتی

کد متوفی: 6217608 یازدید: 524
- 1401/07/09

حسین بهجتی

کد متوفی: 6217616 یازدید: 25
-

مصطفی خورشیدی جلالی

کد متوفی: 6217809 یازدید: 10
-

علی پورمکی

کد متوفی: 6218399 یازدید: 12
1354 - 1400

علی پورمکی

کد متوفی: 6218402 یازدید: 7
1354 - 1400

فاضل برایی نژاد

کد متوفی: 6218839 یازدید: 171
-

محمد صادق رفيع آبادی پور

کد متوفی: 6219104 یازدید: 30
1372/10/13 - 1400/12/12

مرتضی علی ابادی

کد متوفی: 6219427 یازدید: 18
1331/01/07 - 1399/09/03

احمد رویا و دارایی

کد متوفی: 6220705 یازدید: 12
-

رضا اسحاقی

کد متوفی: 6221742 یازدید: 7
1336/01/01 - 1393/12/26

رضا اسحاقی

کد متوفی: 6221743 یازدید: 16
1336/01/01 - 1393/12/26

ابوالحسن اکبرزاده

کد متوفی: 6221949 یازدید: 11
1359 - 1384

شهربانو محمد رفیع زاده

کد متوفی: 6222426 یازدید: 14
-

شهربانو محمد رفیع زاده

کد متوفی: 6222430 یازدید: 19
1312/04/22 - 1387/11/18

شهربانو محمد رفیع زاده

کد متوفی: 6222438 یازدید: 16
1312/04/22 - 1387/11/18

شهربانو محمد رفیع زاده

کد متوفی: 6222441 یازدید: 11
1312/04/22 - 1387/11/18

حمیدالله رهشناس

کد متوفی: 6222442 یازدید: 77
1312/04/22 - 1387/11/18

زهره شجاع حیدری

کد متوفی: 6223596 یازدید: 279
-

فاطمه ونصرت و قدمعلی شجاع حیدری وبیدرانی

کد متوفی: 6224017 یازدید: 11
1326/01/01 - 1390/03/29

کبری مهدابی نژاد

کد متوفی: 6224071 یازدید: 69
- 1401/11/12

غلامرضا محمدی زاده

کد متوفی: 6226174 یازدید: 13
- 1401/12/24

مرضیه کدوری

کد متوفی: 6226300 یازدید: 7
- 1401/12/25

محمد گوری

کد متوفی: 6226384 یازدید: 105
-

ابراهیم رنجبر

کد متوفی: 6228917 یازدید: 59
- 1402/02/08

قنبر برجی

کد متوفی: 6229079 یازدید: 33
-

محمد دهقانیان

کد متوفی: 6230204 یازدید: 27
-

محمد علی مسافری صفات

کد متوفی: 6230599 یازدید: 4
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید