آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان فاریاب

رستم اخلاصی

کد متوفی: 29336 یازدید: 442
-

حاتم درسه

کد متوفی: 37863 یازدید: 212
-

معصومه شکوهی

کد متوفی: 74627 یازدید: 263
-

حاج کرامت شکوهی پاک

کد متوفی: 6060287 یازدید: 225
1341/01/10 - 1399/05/04

محمود شکوهی پاک

کد متوفی: 6060747 یازدید: 275
1364/03/01 - 1399/01/27

اسماعیل بیگدلی

کد متوفی: 6072110 یازدید: 238
1378/05/06 - 1399/05/17

اسماعیل بیدلی

کد متوفی: 6072111 یازدید: 240
1378/05/06 - 1399/05/17

محمد صالح بشنام

کد متوفی: 6072186 یازدید: 203
-

محمود تاجیک صفا

کد متوفی: 6202237 یازدید: 214
1355/07/01 - 1401/01/01

مهرانگیز تاجیک

کد متوفی: 6202648 یازدید: 28
-

آرش بهزادی

کد متوفی: 6204581 یازدید: 127
1353/06/02 - 1401/02/05

علی بخسان

کد متوفی: 6222617 یازدید: 8
- 1401/10/26

علی بخسان

کد متوفی: 6222656 یازدید: 22
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید