آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان فاریاب

رستم اخلاصی

کد متوفی: 29336 یازدید: 541
-

حاتم درسه

کد متوفی: 37863 یازدید: 237
-

معصومه شکوهی

کد متوفی: 74627 یازدید: 297
-

حاج کرامت شکوهی پاک

کد متوفی: 6060287 یازدید: 266
1341/01/10 - 1399/05/04

محمود شکوهی پاک

کد متوفی: 6060747 یازدید: 321
1364/03/01 - 1399/01/27

اسماعیل بیگدلی

کد متوفی: 6072110 یازدید: 286
1378/05/06 - 1399/05/17

اسماعیل بیدلی

کد متوفی: 6072111 یازدید: 268
1378/05/06 - 1399/05/17

محمد صالح بشنام

کد متوفی: 6072186 یازدید: 232
-

محمود تاجیک صفا

کد متوفی: 6202237 یازدید: 242
1355/07/01 - 1401/01/01

مهرانگیز تاجیک

کد متوفی: 6202648 یازدید: 60
-

آرش بهزادی

کد متوفی: 6204581 یازدید: 163
1353/06/02 - 1401/02/05

علی بخسان

کد متوفی: 6222617 یازدید: 35
- 1401/10/26

علی بخسان

کد متوفی: 6222656 یازدید: 47
-

عبدالله قندهاری

کد متوفی: 6235783 یازدید: 52
-

حاج ابراهیم بیدلی

کد متوفی: 6240178 یازدید: 5
1310 - 1402/08/15
Loading...

لطفا شکیبا باشید